Mida del text Augmentar la mida del text Mida del text normal Reduir la mida del text | Sense estils | Versió mòbils | Mapa Web
ES | EN | FR

Ajuts per a la reactivació econòmica

03/09/2020

Fins a 200.000 euros per al foment de l’autoocupació i l’activitat empresarial al municipi.

Fins al 31 de desembre es podran presentar les sol·licituds als ajuts creats dins del Pla de Xoc de l’Ajuntament de les Franqueses per la Covid-19. Es tracta de tres línies de subvencions. Dues d’elles destinades a la reactivació econòmica i al foment de l’activitat empresarial al municipi, centrades en ajuts al lloguer i/o en ajuts per a l’adequació del local a la nova normativa en matèria de seguretat sanitària. Aquestes dues línies d’ajuts podran sol·licitar-les aquells autònoms, empreses i professionals que han patit una reducció dràstica i involuntària de la seva facturació com a conseqüència dels efectes de la Covid-19.

La tercera subvenció està destinada al foment de l’autoocupació i l’emprenedoria afavorint la creació i l’establiment de noves empreses a les Franqueses del Vallès. A aquesta darrera hi poden optar els autònoms, empreses i professionals que han creat la seva empresa durant l’any 2020.

Amb aquestes tres línies d’actuació, l’Ajuntament atorgarà fins a 200.000 euros per pal·liar els efectes de la Covid-19. Totes les subvencions són compatibles amb qualsevol altra subvenció, prestació, subsidi o subvenció destinada a aquesta mateixa finalitat, concedit/a per l’Ajuntament de les Franqueses, altres administracions o ens públics o privats. El conjunt d’aportacions no podrà superar la totalitat del cost de les actuacions subvencionades.

Subvencions per a la reactivació econòmica

Qui les pot demanar i quins supòsits s’han de complir?

 

 • Tindran dret a sol·licitar la subvenció totes aquelles persones físiques o jurídiques que tinguin l’activitat empresarial al municipi de les Franqueses del Vallès. En concret poden sol·licitar-la autònoms, empreses i professionals que han patit una reducció dràstica i involuntària de la seva facturació com a conseqüència dels efectes de la COVID-19.
 • Només s’admetrà una sol·licitud per persona física o jurídica.
 • Les persones beneficiàries han de complir els següents requisits:
 1. Complir l’objectiu, executar el projecte, realitzar l’activitat o adoptar el comportament que fomenta la concessió de la subvenció.
 2. Trobar-se al corrent del compliment de les obligacions tributàries amb l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès i l’Agència Tributària, i de les obligacions davant Seguretat Social.
 3. No ser deutor per cap concepte de l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès.
 4. No trobar-se en cap de les circumstàncies que impedeixen adquirir la condició de beneficiari previstes a l’article 13 de la Llei 38/2003, general de subvencions (BOE núm. 276, de 18.11.2003).
 5. No ser administració publica, ni organisme públic, ni societat mercantil pública ni, en el cas de que sigui una societat mercantil privada, que la majoria del seu capital social ni la majoria dels seus membres del màxim òrgan de govern siguin de titularitat pública o nomenats per un ens públic.
 6. No haver estat sancionat, en resolució ferma, per la comissió d’infracció greu en matèria d’integració laboral de discapacitats o molt greu en matèria de relacions laborals o en matèria de seguretat i salut en el treball, durant l’any anterior a la convocatòria, de conformitat amb el Text refós de la Llei sobre infraccions i sancions de l’ordre social, aprovat per Reial decret legislatiu 5/2000, de 4 d’agost, o, si han estat sancionades, hagin aplicat les mesures correctores previstes i abonat les quantitats requerides per aquest concepte.
 7. Complir les obligacions i no incórrer en els supòsits de prohibició establerts als articles 90.bis i 92.bis del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya (DOGC núm. 3791A, de 31.12.2002).
 8. Complir l’obligació de respectar la igualtat de tracte i d’oportunitats a l’àmbit laboral i, amb aquesta finalitat, adoptar mesures adreçades a evitar qualsevol tipus de discriminació laboral entre homes i dones.
 9. Estar donat d’alta en el cens de l’impost sobre activitats econòmiques.
 10. Justificar davant l’Ajuntament el compliment dels requisits i les condicions, la realització de l’activitat i el compliment de la finalitat que determini la concessió de la subvenció.
 11. Sotmetre’s a les actuacions de comprovació que s’estableixin per part de l’Ajuntament, així com qualsevol altra comprovació i control financer que puguin dur a terme els òrgans de control competents, i aportar tota la informació que els sigui requerida en l’exercici de les actuacions anteriors.
 12. Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts mentre puguin ser objecte de les actuacions de comprovació i control.
 13. Reintegrar els fons rebuts en els supòsits previstos en la legislació aplicable i en aquestes bases específiques.
 14. Ser titular d'un compte bancari on rebre l'import de la subvenció.
 15. Complir qualsevol altra obligació legal o reglamentària que els pugui afectar.

 

Què es pot subvencionar?

 • Manteniment dels locals comercial, de serveis i centres de treball amb activitat empresarials. Les despeses de manteniment ocasionades arran de la crisi s’han mantingut mentre que els ingressos han disminuït dràsticament. La finalitat d’aquest projecte, entre d’altres, és que no s’incrementi el nombre de locals comercials i espais de serveis buits.
 • Foment de noves activitats, nous serveis, noves formes de fer, i les inversions realitzades per a dur-les a terme: venda on-line, noves tecnologies, serveis a domicili, etc.
 • Adequació de locals i centres de treball per a millorar la seguretat sanitària de les persones que hi treballen i clients, i les inversions necessàries per a dur-les a terme.
 • Qualsevol altra activitat, servei o inversió que doni resposta a l’objecte de la convocatòria.

 

El període subvencionable dels projectés és a partir de l’14 de març a 31 de juliol de 2020. En cap cas en consideraran despeses subvencionables:

 • L’IVA suportat quan aquest sigui deduïble.
 • Les despeses que no estiguin directament relacionades amb l’activitat subvencionada.

Subvencions per a l’autoocupació i emprenedoria

Qui les pot demanar i quins supòsits s’han de complir?

 • Tindran dret a sol·licitar la subvenció totes aquelles persones físiques o jurídiques que tinguin l’activitat empresarial al municipi de les Franqueses del Vallès. En concret poden sol·licitar-la autònoms, empreses i professionals que han creat la seva empresa durant l’any 2020.
 • Només s’emetrà una sol·licitud per persona física o jurídica.
 • Les persones beneficiàries d’aquests ajuts han de complir els requisits següents:
 1. Complir l’objectiu, executar el projecte, realitzar l’activitat o adoptar el comportament que fomenta la concessió de la subvenció.
 2. Trobar-se al corrent del compliment de les obligacions tributàries amb l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès i l’Agència Tributària, i de les obligacions davant Seguretat Social.
 3. No ser deutor per cap concepte de l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès.
 4. No trobar-se en cap de les circumstàncies que impedeixen adquirir la condició de beneficiari previstes a l’article 13 de la Llei 38/2003, general de subvencions (BOE núm. 276, de 18.11.2003).
 5. No ser administració publica, ni organisme públic, ni societat mercantil pública ni, en el cas de que sigui una societat mercantil privada, que la majoria del seu capital social ni la majoria dels seus membres del màxim òrgan de govern siguin de titularitat pública o nomenats per un ens públic.
 6. No haver estat sancionat, en resolució ferma, per la comissió d’infracció greu en matèria d’integració laboral de discapacitats o molt greu en matèria de relacions laborals o en matèria de seguretat i salut en el treball, durant l’any anterior a la convocatòria, de conformitat amb el Text refós de la Llei sobre infraccions i sancions de l’ordre social, aprovat per Reial decret legislatiu 5/2000, de 4 d’agost, o, si han estat sancionades, hagin aplicat les mesures correctores previstes i abonat les quantitats requerides per aquest concepte.
 7. Complir les obligacions i no incórrer en els supòsits de prohibició establerts als articles 90.bis i 92.bis del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya (DOGC núm. 3791A, de 31.12.2002).
 8. Complir l’obligació de respectar la igualtat de tracte i d’oportunitats a l’àmbit laboral i, amb aquesta finalitat, adoptar mesures adreçades a evitar qualsevol tipus de discriminació laboral entre homes i dones.
 9. Estar donat d’alta en el cens de l’impost sobre activitats econòmiques.
 10. Justificar davant l’Ajuntament el compliment dels requisits i les condicions, la realització de l’activitat i el compliment de la finalitat que determini la concessió de la subvenció.
 11. Sotmetre’s a les actuacions de comprovació que s’estableixin per part de l’Ajuntament, així com qualsevol altra comprovació i control financer que puguin dur a terme els òrgans de control competents, i aportar tota la informació que els sigui requerida en l’exercici de les actuacions anteriors.
 12. Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts mentre puguin ser objecte de les actuacions de comprovació i control.
 13. Reintegrar els fons rebuts en els supòsits previstos en la legislació aplicable i en aquestes bases específiques.
 14. Ser titular d'un compte bancari per rebre l'import de la subvenció.
 15. Complir qualsevol altra obligació legal o reglamentària que els pugui afectar.

Què es pot subvencionar?
Els projectes subvencionables són el foment de l’autoocupació i l’emprenedoria, creant així noves activitats econòmiques en el territori i per tant enfortint i fent créixer el teixit empresarial de les Franqueses del Vallès.

 

Seran despeses subvencionables:

 • Les quotes de cotització al RETA (Règim Especial de Treballador Autònom) o mutualitat del col·legi professional corresponent dels 6 primers mesos de l’activitat econòmica.
 • Les despeses relacionades amb la constitució, inici i funcionament de l’activitat econòmica.
 • Inversions necessàries per a l’inici de l’activitat.
 • Lloguers de locals, maquinària o altres.
 • Adquisició d’aplicacions informàtiques, creació de llocs web, desenvolupament d’aplicacions per dispositius mòbils i altres anàlogues.
 • Traspassos de negocis.
 • Publicitat d’inici d’activitat.
 • Altres despeses de funcionament.

Els període subvencionable dels projectés és a partir de l’1 de gener de 2020 fins a 31 de desembre de 2020. En cap cas en consideraran despeses subvencionables:

 • L’IVA suportat quan aquest sigui deduïble.
 • Les despeses no estructurals, és a dir, adquisició de circulant (producte).
 • Les despeses d’assessorament jurídic o defensa judicial.
 • Les despeses que no estiguin directament relacionades amb l’activitat subvencionada.

Com sol·licitar els diferents ajuts?

Aquests ajuts es poden demanar a través de la seu electrònica de l’Ajuntament on hi trobareu el tràmit a la subvenció per a la reactivació econòmica i el tràmit a la subvenció per al foment de l’autoocupació i emprenedoria. Les bases i el llistat de documentació necessària la trobareu a les bases. Per a qualsevol qüestió, podeu trucar al 938 467 676.

Arxivat a: Ajuntament, Dinamització Econòmica
Pla de Xoc
Darrera actualització d’aquest contingut: 01/03/2024 a les 10:57h
Plan Avanza 2 Reconeixement Administració Oberta Posició Top10

Col·labora:

Diputació de Barcelona

© Ajuntament de les Franqueses del Vallès

Ctra. de Ribes, 2 - 08520 Les Franqueses del Vallès

Tel. 938 467 676 - Fax 938 467 767

(Necessites javascript per veure aquest correu-e)