Mida del text Augmentar la mida del text Mida del text normal Reduir la mida del text | Sense estils | Versió mòbils | Mapa Web
ES | EN | FR

Avís legal

L’Ajuntament de les Franqueses del Vallès manté aquest portal web amb l'objectiu de facilitar l'accés a informació institucional actualitzada i exacta. Tractarem de corregir els errors que se'ns assenyali amb la màxima celeritat possible. No obstant l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès no pot garantir la inexistència d’errors ni que el contingut de la informació es trobi permanentment actualitzat.

En conformitat a l’establert a les lleis 15/1999, 34/2002, 37/2007 s’informa del següent:

  • Titularitat de la pàgina web.
  • Reproducció de continguts propis.
  • Protecció de dades personals.
  • Referències i enllaços a webs d’altres organitzacions.
  • Advertiment sobre la utilització de galetes (cookies).

Titularitat de la pàgina web

Reproducció de continguts propis

La Llei 37/2007, de 16 de novembre, sobre reutilització de la informació del sector públic, que transposa la Directiva 2003/98/CE del Parlament Europeu i del Consell, regula la reutilització de la informació pública de què disposen les administracions i organismes en què participen majoritàriament, és a dir, el dret de tots els agents potencials del mercat a la reutilització de la informació de les instàncies públiques. D'acord amb aquesta normativa, l'Administració permet la reproducció, la distribució i la comunicació pública de l'obra i, a més, la transformació de l'obra per fer-ne obres derivades, sempre que no es contradigui amb la llicència o avís que pugui tenir una obra i que és la que preval.

Per reutilitzar la informació, cal seguir les condicions següents:

  • No desnaturalitzar el sentit de la informació.
  • Citar sempre la font de la informació.
  • Mencionar la data de l'última actualització de la informació.

Així mateix, la reutilització es pot limitar per la tutela d'altres béns jurídics prioritaris, com ara la protecció de les dades personals, la intimitat o els drets de protecció intel·lectual de tercers. La reutilització d'obres protegides per la propietat intel·lectual es pot formalitzar mitjançant l'ús de llicències de difusió oberta, com les de Creative Commons, que cedeixen determinats drets d'explotació de les obres. En els continguts on s'apliqui aquest tipus de llicències, es permet la reutilització en les condicions que s'hi estableixin.

No s'autoritza en cap cas l'ús de logotips, marques, escuts i símbols distintius de l’Ajuntament de Les Franqueses del Vallès en publicacions i webs que no siguin participats o patrocinats per aquesta institució. Aquests elements d'identitat gràfica corporativa són propietat exclusiva de l’Ajuntament de Les Franqueses del Vallès i estan protegits per la legislació vigent aplicable.

POLÍTICA DE PRIVACITAT – AJUNTAMENT DE LES FRANQUESES DEL VALLÈS

L’Ajuntament de Les Franqueses del Vallès del Vallès, com a Responsable del tractament, garanteix un nivell adequat i coherent de protecció de les persones físiques en allò que respecte a les seves dades personals, objecte de tractament, en motiu del desplegament de les competències municipals, i d’acord amb els requeriments del Reglament general de protecció de dades (2016/679) i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades i garantia dels drets digitals. 

L’ajuntament de Les Franqueses del Vallès del Vallès realitza tractaments de dades personals amb plena responsabilitat i lleialment, i d’acord amb les bases jurídiques que permeten la licitud dels tractaments, en compliment del Reglament General de Protecció de Dades i la Llei orgànica de protecció de dades personals i garantia de drets digitals.  

Amb l’objectiu de donar compliment a legislació sobre protecció de dades, l’ajuntament de Les Franqueses del Vallès del Vallès ha elaborat i publicat un Registre d’Activitats de Tractament i ha adoptat les mesures de seguretat oportunes i apropiades als riscos avaluats i identificats objectivament per als drets i llibertats de les persones interessades, als que podrien donar lloc les dades tractades i els tractaments realitzats pels diversos serveis municipals. 

L’ajuntament de Les Franqueses del Vallès del Vallès aplica el principi de transparència en el tractament de dades personals, lliurant a les persones interessades la informació requerida pel RGPD i per la LOPDGDD de manera concisa, fàcilment accessible, completa i amb un llenguatge fàcil d’entendre; a la vegada, facilitant l’exercici dels drets de protecció de dades per mitjà de formularis disponibles a l’abast de les persones interessades.

Per una altra part, l’ajuntament de Les Franqueses del Vallès del Vallès ha designat un Delegat de Protecció de Dades, d’acord amb el que disposa l’article 37.1.a. del Reglament general de protecció de dades (2016/679) i els articles 34 i 36 de la Llei orgànica 3/2018 de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals. L’adreça electrònica de contacte del Delegat de Protecció de Dades és (Necessites javascript per veure aquest correu-e)

A continuació, es difon una informació ampliada respecte a cada activitat de tractament sota l’àmbit de responsabilitat de l’ajuntament de Les Franqueses del Vallès del Vallès, inventariades en el Registre d’Activitats de Tractament: 

1. Responsable del tractament

AJUNTAMENT DE LES FRANQUESES DEL VALLÈS DEL VALLÈS DEL VALLÈS

Adreça postal: Ctra. de Ribes, 2 - 08520 Les Franqueses del Vallès del Vallès del Vallès

Telèfon: 938 467 676 - Correu electrònic: (Necessites javascript per veure aquest correu-e)

Dades de contacte del Delegat de Protecció de Dades: 

(Necessites javascript per veure aquest correu-e)

3. Base jurídica del tractament.

Les bases jurídiques que legitimen el tractament de les dades personals de les persones interessades es fonamenten en l’exercici de les seves competències i funcions, i que estan exposades en les diverses activitats de tractament del Registre d’Activitats de Tractament que l’ajuntament de Les Franqueses del Vallès del Vallès ha fet públic, són les següents: 

  • Reglament General de Protecció de Dades 2016/679

Article 6.1.c. El tractament és necessari per al compliment d’una obligació legal aplicable al responsable del tractament

Article 6.1.e. El tractament és necessari per al compliment d’una missió realitzada en interès públic o en exercici de poders públics conferits al responsable del tractament

Article 6.1. b) tractament és necessari per a l’execució  d’un contracte en el que l’interessat és part o per a l’aplicació a petició d’aquest de mestres precontractuals.

  • Llei orgànica 3/2018 de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals. 

Article 8. Tractament de dades per obligació legal, interès públic o exercici de poders públics.

El tractament de dades personals només podrà considerar-se fundat en el compliment d'una obligació legal exigible al responsable, en els termes previstos en l'article 6.1.c) del Reglament (UE) 2016/679, quan així ho prevegi una norma de Dret de la Unió Europea o una norma amb rang de llei.

El tractament de dades personals només podrà considerar-se fundat en el compliment d'una missió realitzada en interès públic o en l'exercici de poders públics conferits al responsable, en els termes previstos en l'article 6.1 e) del Reglament (UE) 2016/679, quan derivi d'una competència atribuïda per una norma amb rang de llei.

Disposició addicional dotzena. Modificació de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Es modifiquen els apartats 2 i 3 de l’article 28 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, que passen a tenir la redacció següent: Article 28. […] 2. Els interessats tenen dret a no aportar documents que ja estiguin en poder de l’Administració actuant o que hagi elaborat qualsevol altra Administració. L’Administració actuant pot consultar o obtenir aquests documents tret que l’interessat s’hi oposi. No escau l’oposició quan l’aportació del document s’exigeixi en el marc de l’exercici de potestats sancionadores o d’inspecció.

4. Finalitats del tractament

Les finalitats del tractament de les dades personals de les persones interessades, que l’ajuntament de Les Franqueses del Vallès del Vallès realitza en exercici de les competències  municipals, d’acord amb les bases jurídiques que legitimen els tractaments de les dades personals, consten exposades en el Registre d’Activitats de Tractament que l’ajuntament ha fet públic.

5. Període de conservació de les dades

Les dades personals de les persones interessades es conservaran durant el temps necessari per al compliment de les finalitats per a les que varen ser obtingudes, en exercici de les competències i funcions de l’ajuntament, i per a determinar les possibles responsabilitats derivades d’aquestes finalitats; i amb posterioritat en aplicació de la legislació sobre arxius.

6. Drets de protecció de dades i com exercir-los

Les persones interessades, titulars de les dades objecte de tractament per l’ajuntament de Les Franqueses del Vallès del Vallès tenen reconegut l’exercici dels drets de protecció de dades: dret d’accés a les seves dades, de rectificació de dades errònies o inexactes, i de supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per a les finalitats per a les que van ser recollides.

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas l’ajuntament únicament les conservarà per a l'exercici o la defensa de reclamacions.

També per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. En aquest supòsit, l’ajuntament cessarà en els tractaments d’aquestes dades excepte per motius legítims o per a l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Per exercir aquests drets, la persona interessada podrà posar-se en contacte amb l’ajuntament de Les Franqueses del Vallès del Vallès presentant el formulari corresponent al correu electrònic (Necessites javascript per veure aquest correu-e) o al correu postal, adreça postal: Ctra. de Ribes, 2 - 08520 Les Franqueses del Vallès del Vallès del Vallès - Telèfon: 938 467 676 - Correu electrònic: (Necessites javascript per veure aquest correu-e). Així mateix, en cas de no estar satisfet amb la resposta a l’exercici dels seus drets, i en tot cas, sempre que ho consideri oportú, podrà presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades a través de la seva seu electrònica a www.apd.cat

7. Destinataris de les dades:

La identificació de destinataris de les dades consten exposades en el Registre d’Activitats de Tractament que l’ajuntament de Les Franqueses del Vallès del Vallès ha fet públic. En tot cas, també poden ser destinataris de les dades personals altres administracions públiques competents en la matèria, quan correspongui, havent estat fonamentada la cessió en una base jurídica legítima d’acord amb l’article 6 del RGPD i l’article 8 d la LOPDGDD.

8. Transferències internacionals de dades. No estan previstes

9. Procedència de les dades personals

Les dades personals objecte de tractament per l’ajuntament de Les Franqueses del Vallès del Vallès, en compliment d’una missió realitzada en interès públic, en exercici de poders públics, en compliment d’una obligació legal o en execució d’un contracte, procedeixen directament de les persones interessades o dels seus representants. En cas que les dades no procedeixin directament de les persones interessades, per exemple d’altres administracions públiques, es donarà compliment a l’article 14 del RGPD referit a la informació que haurà de facilitar-se a l’interessat quan les dades personals no s’hagin obtingut de l’interessat, que inclou específicament l’obligació d’informar sobre les categories de dades personals objecte de tractament.

Referències i enllaços a webs d’altres organitzacions

Algunes pàgines d'aquesta web contenen referències o enllaços a webs d'altres organitzacions. La presència d'aquests enllaços té una finalitat informativa, no constituint en cap cas una invitació a la contractació de productes o serveis que s'ofereixin en la pàgina web de destí. L’Ajuntament de les Franqueses del Vallès no es responsabilitza ni de l'exactitud ni de l'actualització d'aquestes webs externes

Advertiment sobre la utilització de galetes (cookies)

Una galeta és un petit arxiu de dades que alguns llocs web escriuen en la seva unitat de disc quan es visita. Un arxiu galeta pot contenir informació com la identificació d'usuari i el lloc web ho utilitza per a rastrejar les pàgines que vostè a visitat. L'única informació personal que una cookie pot contenir, és la informació que vostè mateix li proporciona.

Una cookie no pot llegir dades de la seva unitat de disc, ni pot ser executada com un codi ni contenir virus.

Advertim que aquesta pàgina pot utilitzar galetes. L'usuari té l'opció d'impedir la generació de cookies, mitjançant la selecció de la corresponent opció en el seu programa de navegació.

NORMES D'ÚS DE LES XARXES SOCIALS DE L'AJUNTAMENT DE LES FRANQUESES DEL VALLÈS

 
1. Objecte 
Donar visibilitat i difusió de les activitats municipals que desenvolupen l’Ajuntament de les Franqueses i els seus equipaments i/o organismes autònoms. Els principis que inspiren la presència de l’Ajuntament de les Franqueses són: - Servei públic - Transparència - Qualitat - Interacció - Respecte - Objectivitat 
 
 2. Tractament de dades de caràcter personal En els serveis que es donin mitjançant eines com Facebook o Twitter, l’Ajuntament de les Franqueses no recollirà ni farà cap tractament de les dades de caràcter personal. Aquestes dades restaran emmagatzemades en els servidors dels respectius serveis i es regiran per la seva pròpia política de privadesa. 
 
3. Condicions d’ús o normes de participació Tots els perfils i pàgines de les xarxes socials de l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès (Twitter, Facebook, Flickr, Instagram i Youtube) són oberts als comentaris, consultes i aportacions dels usuaris, que seran publicats o contestats si compleixen els següents requisits: - Que mantinguin el respecte i no ofenguin ni atemptin contra la dignitat d’altres persones. - Que no continguin dades de caràcter personal ni informació publicitària. - Que siguin pertinents, és a dir, que no s’allunyin del tema tractat. Els gestors dels comptes de xarxes socials de l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès es reserven el dret de no publicar o no respondre qualsevol aportació que no observi aquestes indicacions mínimes. També cal tenir present que: - L’Ajuntament de les Franqueses no s'identifica amb les opinions expressades per altri ni amb la ideologia dels perfils amb els quals tingui amistat en cap xarxa social. - L’Ajuntament de les Franqueses es reserva el dret d’eliminar de les seves xarxes socials qualsevol informació publicada per altri que vulneri la legalitat, inciti a fer-ho, o contingui missatges que atemptin contra la dignitat de persones o institucions. Així com de bloquejar o denunciar el perfil autor d’aquests missatges. 
 
4. Recomanacions als usuaris / les usuàries - Reviseu i llegiu les condicions generals d’ús i la política de privadesa de la xarxa social en el moment de registrar-vos-hi. - Apreneu les possibilitats de configuració i ús que la xarxa ofereixi. - Configureu adequadament el grau de privacitat del perfil d’usuari en la xarxa social. - No publiqueu informació excessiva sobre la vostra vida personal i familiar. - Tingueu cura amb la publicació de continguts audiovisuals i gràfics en el vostre perfil, especialment si s’hi allotgen imatges relatives a terceres persones. - No oferiu dades de tercers en el vostre espai sense el previ consentiment d’aquests.
 
Darrera actualització d’aquest contingut: 17/05/2022 a les 12:38h

Plan Avanza 2 Reconeixement Administració Oberta Posició Top10

Col·labora:

Diputació de Barcelona

© Ajuntament de les Franqueses del Vallès

Ctra. de Ribes, 2 - 08520 Les Franqueses del Vallès

Tel. 938 467 676 - Fax 938 467 767

(Necessites javascript per veure aquest correu-e)