Mida del text Augmentar la mida del text Mida del text normal Reduir la mida del text | Sense estils | Versió mòbils | Mapa Web
ES | EN | FR

Acords del ple municipal del mes d'abril

25/04/2024

Celebrat el dijous 25 d'abril a les 19 h a Can Ribas

1.Aprovació de l’acta de la sessió anterior

2.Donar compte de les resolucions dictades per l'Alcalde i els/les regidors/es delegats/des de l'Alcaldia números 2024-618 a 2024-889 corresponents al període comprès entre els dies 1 i 31 de març de 2024

3.Donar compte de les actes de la Junta de Govern Local números JGL/2024/11 a JGL/2024/14 que corresponen a les sessions pel període comprès entre els dies 1 i 31 de març de 2024

4.Proposta d'aprovació de la recuperació d'ofici de la zona verda situada en el Polígon Industrial del Ramassar, i la ratificació del Decret d'Alcaldia núm. 398-2024, de data 13 de febrer de 2024

ACORDS:

Primer.- Ratificació del Decret d'Alcaldia núm. 398-2024, de data 13 de febrer de 2024, que aprova la incoació i tramitació de l'expedient de recuperació d'ofici de la zona verda ocupada en el Polígon Industrial del Ramassar, sense perjudici d'allò establert en el punt segon de la present resolució.

Segon.- Establir que el domini públic ocupat s'haurà de restablir per part de l'interessat en el termini d'un mes a comptar des de la notificació del present acord.

Tercer.- Facultar i delegar en l'Alcaldia de la Corporació l'adopció dels acords i/o resolucions necessàries per fer efectiu el present acord, incloses les esmenes d'errades materials o de fet que es puguin produir, sense perjudici que se'n doni compte al Ple de la Corporació en la primera sessió que se celebri amb posterioritat.

Quart.- Notificar aquesta resolució a l'interessat en l'expedient.

VOTS A FAVOR: PSC-CP / LFI+ERC-AM / SPLF-C
VOTS EN CONTRA: JUNTS-CP
ABSTENCIONS: SAL-CUP-AMUNT

5.Proposta d’aprovació de la modificació del contracte per a l'execució de les obres d'urbanització del Sector N, en el terme municipal de les Franqueses del Vallès, adjudicat a la UTE formada per les societats mercantils BIGAS GRUP, S.L.U. i BARNASFALT, S.A., en motiu de l'ampliació del termini d'execució de les obres en sis mesos addicionals per causes imprevistes i sobrevingudes

ACORDS:

Primer.- Aprovar la modificació del contracte per a l'execució de les obres d'urbanització del Sector N, en el terme municipal de les Franqueses del Vallès, adjudicat a la UTE formada per les societats mercantils BIGAS GRUP, S.L.U. i BARNASFALT, S.A., en motiu de l'ampliació del termini d'execució de les obres en sis mesos addicionals per causes imprevistes i sobrevingudes, que no suposa un increment del preu del contracte.

Segon.- Establir que la modificació del contracte entrarà en vigor el dia 20 d'abril de 2024, amb efectes retroactius, i que el termini de sis mesos d'ampliació del termini d'execució del contracte finalitzaran el dia 19 d'octubre de 2024.

Tercer.- Donar tràmit d'audiència a la UTE interessada per termini de deu dies hàbils a comptar de l'endemà a la notificació d'aquesta resolució, als efectes que pugui al·legar tot allò que estimin oportú pels seus interessos.

Quart.- Aprovar la liquidació núm. 2406000114 per import de 13,50 euros a compte de la UTE interessada, en concepte dels drets i taxes per la tramitació de la modificació contractual aprovada, de conformitat amb allò que disposa la vigent Ordenança Fiscal núm. 6 d’aquest Ajuntament.

Cinquè.- Facultar a l'Alcalde de la Corporació, o en delegació seva, la Regidora d'Urbanisme i Territori d'aquest Ajuntament, per tal de signar els documents que es requereixin en compliment d'aquests acords, inclosa la formalització contractual que correspongui.

Sisè.- Delegar en la Junta de Govern Local, tan àmpliament com sigui possible, per al compliment i execució dels acords esmentats, així com aquells derivats del mateix o que siguin homòlegs a tal petició o modificació, inclosa l'esmena d'errades que pugui contenir el mateix.

Setè.- Disposar que es comuniquin les dades bàsiques d'aquesta modificació de contracte en el Registre Públic de Contractes, de conformitat amb allò que estableix l’article 346 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.

Vuitè.- Publicar el present acord en el perfil de contractant d'aquest Ajuntament, en compliment de la normativa de contractació pública i de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern.

Novè.- Notificar aquests acords a la UTE formada per les societats mercantils BIGAS GRUP, S.L.U. i BARNASFALT, S.A. i a la Direcció d'Obra del contracte.

VOTS A FAVOR: PSC-CP / LFI+ERC-AM / SPLF-C 
VOTS EN CONTRA: 
ABSTENCIONS: JUNTS-CP / SAL-CUP-AMUNT

6.Proposta d’aprovació de les tarifes del servei d’autotaxi per l’any 2024 al terme municipal de les Franqueses del Vallès

ACORDS:

Primer.- APROVAR les tarifes que regiran durant tot el 2024, amb IVA inclòs, segons s’estableix a continuació:

Tarifa 1 - Laborables, de dilluns a divendres de 8 a 20 hores:

Baixada de bandera:                                                                          3,34 €

Preu per km:                                                                                       1,21 €

Hora d’espera:                                                                                  24,13 €

Tarifa 2 - Laborables, de dilluns a divendres, de 20 a 8 hores, dissabtes, diumenges i festius de 6 a 20 hores, dilluns i laborables després de festiu de 0 a 8 hores:

Baixada de bandera:                                                                          3,34 €

Preu per km:                                                                                       1,48 €

Hora d’espera:                                                                                   24,67€

Tarifa 3 – Dissabtes, diumenges i festius de 0 a 6h i de 20 a 24 hores:

Baixada de bandera:                                                                          3,34 €

Preu per km:                                                                                       1,59 €

Hora d’espera:                                                                                  24,67 €

Suplements:

Nits especials (Sant Joan, Nadal i Cap d’Any, de 20 a 8h):               3,50 €

Maletes: fins a un màxim de 4 (per mides = o > a 55x35x35 cm)     1,07 €

Vehicles de 7 places amb més de 4 passatgers                                3,50 €

Emissora. Avís telefònic: Tarifa màxima en punt de recollida

Tarifa 1:                                                                                              3,83 €

Tarifa 2:                                                                                              4,75 €

Tarifa 3:                                                                                              5,13 €

Segon.- COMUNICAR les tarifes esmentades a la Comissió de Preus de Catalunya, de conformitat amb el procediment simplificat establert a l’article 2 del Decret 339/2001, de 18 de desembre.

Tercer.- NOTIFICAR aquests acords a la Comissió de preus de Catalunya, els Ajuntaments de Granollers, Canovelles i Lliçà d’Amunt, als titulars de llicències de taxis de les Franqueses del Vallès i al Sindicat del Taxi de Catalunya.

VOTS A FAVOR: PSC-CP / LFI+ERC-AM / SPLF-C / JUNTS-CP
VOTS EN CONTRA: 
ABSTENCIONS: SAL-CUP-AMUNT

7.Proposta d'aprovació del conveni de cooperació entre els ajuntaments de Granollers, Les Franqueses del Vallès, Lliçà d’Amunt i Canovelles, per la prestació conjunta del servei de taxi en l’àmbit territorial d’aquests municipis

ACORDS:

Primer.- Aprovar el contingut i la signatura del Conveni de cooperació entre els ajuntaments de Granollers, Les Franqueses del Vallès, Lliçà d’Amunt i Canovelles, per la prestació conjunta del servei de taxi en l’àmbit territorial d’aquests municipis, relatiu a l'any 2024, i que es transcriu a continuació:

 

CONVENI DE COOPERACIÓ INTERMUNICIPAL ENTRE ELS AJUNTAMENTS DE GRANOLLERS, LES FRANQUESES DEL VALLÈS, LLIÇÀ D’AMUNT I CANOVELLES, PER LA PRESTACIÓ CONJUNTA DEL SERVEI DE TAXI EN L'ÀMBIT TERRITORIAL D'AQUESTS MUNICIPIS

REUNITS

L'Il·lma. Sra. Alba Barnusell Ortuño, Alcaldessa de l'Ajuntament de Granollers

L’Il·lm. Sr. Juan Antonio Corchado Ponce, Alcalde de l’Ajuntament de Les Franqueses del Vallès

L’Il·lm. Sr. Ignasi Simón Ortoll Alcalde de l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt

L’Il·lm. Sr. Emilio Cordero Soria, Alcalde l’Ajuntament de Canovelles

EXPOSEN

Primer. L'article 23 de la Llei 19/2003, de 3 de juliol, del Taxi, preveu la coordinació intermunicipal en les zones on hi ha interacció o influència recíproca entre serveis de transports de diferents municipis, de manera que l'ordenació adequada dels serveis transcendeix els interessos de cadascun dels municipis de la zona.

Segon. D'acord amb el què s'ha exposat en el punt anterior, els Ajuntaments de Granollers, les Franqueses del Vallès, Lliçà d'Amunt i Canovelles, consideren necessària la prestació conjunta de serveis de taxi en l'àmbit dels seus termes municipals, de manera que els vehicles adscrits al servei de taxi dels respectius municipis puguin actuar en qualsevol d'aquests termes municipals.

Tercer. Per consegüent, les parts, mitjançant aquest Conveni, estableixen un marc de col·laboració en el qual es fixen les actuacions a desenvolupar per la prestació conjunta del servei de taxi en l'àmbit territorial dels municipis que es relacionen en el punt anterior.

Així doncs, i d'acord amb aquestes consideracions, les parts

ACORDEN

Primer.- Objecte del conveni

Aquest conveni té per objecte definir i regular les actuacions de les parts per a la prestació conjunta del servei del taxi en l’àmbit territorial dels municipis de Granollers a l'efecte d'oferir un millor servei als ciutadans dels termes municipals que configuren aquesta àrea i, en conseqüència, prestar aquest servei amb mitjans propis.

Segon.- Prestació conjunta territorial

Els ajuntaments signants es comprometen a permetre la prestació del servei del taxi en els seus respectius termes municipals als titulars de llicències de taxi de qualsevol dels municipis esmentats en les condicions que es determinen en els pactes següents.

Tercer.- Prestació del servei

Els procediments i normes de la prestació del servei en matèria de conductors, vehicles, contractació, drets i deures dels usuaris, foment de l'ús de la llengua catalana, procediments de reclamació, formació, foment de la cooperació i incorporació de noves tecnologies són els especificats en la Llei 19/2003, de 4 de juliol, del Taxi.

Tercer.- Distintiu

Amb la finalitat d’aconseguir una imatge corporativa uniforme i fàcilment identificable de la prestació conjunta, amb caràcter general, els vehicles que prestin el servei del taxi, tant dels municipis que signen el present conveni, com els que en un futur s’adhereixin, hauran de ser de color blanc.

No obstant però, s’estableix un període transitori, per aquells vehicles que a la signatura del present conveni, no compleixin amb aquest requisit i fins a la futura substitució del vehicle.

Els vehicles aniran identificats exteriorment amb un distintiu específic de la prestació conjunta i portaran en cada porta lateral, pintat l’escut de cada Ajuntament de procedència, i el núm. de l’autorització de la llicència de taxi.

Un cop aprovat aquest acord els vehicles disposaran de 3 mesos per portar el nou distintiu de la prestació conjunta, aquest podrà ser un afegit sota la identificació que cada vehicle porta actualment del seu ajuntament per facilitar-ne l’actualització.

Quart.- Tarifes

Els Ajuntaments signants es comprometen a harmonitzar les tarifes urbanes dels serveis de taxi que tinguin origen i destinació dintre del seus termes municipals, de manera que tinguin els mateixos conceptes i imports.

Pel que fa a la tarifa interurbana aplicable quan el destí sigui fora de terme municipal, serà l’aprovada pel Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya.

Cinquè.- Utilització de les parades

Les parades de taxi actualment existents són les detallades, per cada municipi, en l’Annex I, incorporat al present conveni.

Les parades de taxi seran utilitzades per espera i recollida de viatgers únicament pels titulars de llicència del municipi on es trobin localitzades.

Sisè.- Atorgament de llicències

Cadascun dels municipis mantindran la competència d’atorgament de llicències reconeguda en l’article 5 de la Llei 19/2003, de 4 de juliol, del Taxi, així com serà competent per incrementar, decrementar o modificar la ubicació de les parades de taxis en el seu respectiu municipi, donant compte a la resta d’Ajuntaments afectats per la prestació conjunta.

Setè.- Conformitat de la Direcció General del Transport i mobilitat

El conveni serà sotmès amb caràcter previ a la seva signatura a la conformitat de la Direcció General del Transport i mobilitat pel que fa a l’exercici de les seves competències.

Vuitè.- Comissió de Seguiment

A efectes de vetllar pel correcte funcionament de l’objecte d’aquest conveni, es crea una Comissió de Seguiment integrada per un representant de cadascuna de les parts signants, a la que podrà incorporar-se un representant de la Direcció General de Transport i Mobilitat.

El règim de funcionament d’aquesta Comissió es determinarà per mutu acord.

Dins la comissió de seguiment s'inclourà representació de taxistes dins del conveni. La comissió de seguiment es reunirà dos cops l'any.

Novè.- Incompliment

La no observació per qualsevulla de les parts de les obligacions establertes en el present Conveni, facultarà a la resta de municipis a exigir-ne el seu compliment efectiu, i en cas que aquest no es produeixi, la resolució del Conveni.

Desè.- Inspecció i control

Amb la finalitat d’assegurar el compliment de les seves determinacions i del compliment de les obligacions que se’n deriven per als titulars de llicències, els Ajuntaments signants d’aquest Conveni es comprometen a intensificar les tasques d’inspecció per la detecció i eliminació de practiques irregulars o contraries a la normativa i les determinacions del present conveni, en coordinació amb els òrgans d’inspecció de la Direcció General de Transport i Mobilitat.

Onzè.- Vigència i eficàcia

La vigència del conveni serà de quatre anys, prorrogables a quatre anys més, a comptar des de la data de la seva signatura i sense perjudici que les parts se'n puguin desvincular en qualsevol moment. La part interessada en desvincular-se del conveni ho notificarà a les altres parts.

L'eficàcia d'aquest conveni resta condicionada a l'aprovació de la seva formalització per cada un dels Ajuntaments signants.

Dotzè.- Jurisdicció

Les qüestions derivades de l’aplicació i interpretació d’aquest Conveni que no puguin ser resoltes per la Comissió de seguiment prevista en el pacte sisè, restaran sotmeses a la jurisdicció contenciós administrativa, d'acord amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Tretzena.- Extinció del conveni

Aquest conveni s'extingirà per alguna de les causes següents:

El transcurs del termini de vigència del conveni sense haver-se acordat la pròrroga d'aquest.

L'acord unànime de tots els signants.

L'incompliment dels compromisos assumits per part d'algun dels signants.

Per decisió judicial declarativa de la nul·litat del conveni.

Per qualsevol altra causa prevista en la legislació vigent.

Catorzena.- Adhesions

Podran adherir-se al present conveni altres municipis de l'entorn. Per a la seva efectivitat, caldrà que el municipi que es vulgui adherir tingui aprovades les mateixes tarifes i conceptes tarifaris que els que estan en vigor en els municipis objecte de prestació conjunta.

Quinzena.- Convenis anteriors

El present conveni extingeix qualsevol altre anterior signat entre les parts, d'acord amb la clàusula tretzena del citat conveni.”

 

Segon.- Facultar a la Regidora d'Obres, Serveis i Mobilitat d'aquest Ajuntament, o si s'escau, per l'Alcalde de la Corporació, per a la signatura i formalització del conveni a què fa referència l’acord primer.

Tercer.- Facultar i delegar en la Junta de Govern Local l'adopció dels acords i/o resolucions necessaris per fer efectiu el present acord, incloses les esmenes d'errades materials o de fet que es puguin produir, sense perjudici que se'n doni compte al Ple de la Corporació en la primera sessió que se celebri amb posterioritat.

Quart.- Incloure el present conveni al Llibre Oficial de Convenis de l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès.

Cinquè.- Publicar el conveni formalitzat en el Portal de Transparència d'aquest Ajuntament, a efectes de publicació activa d'acord amb la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern.

Sisè.- Comunicar aquests acords a la Direcció General de Transports i Mobilitat de la Generalitat de Catalunya i als ajuntaments de Granollers, Lliçà d’Amunt i Canovelles, als efectes escaients.

VOTS A FAVOR: PSC-CP / LFI+ERC-AM / SPLF-C
VOTS EN CONTRA: 
ABSTENCIONS: JUNTS-CP / SAL-CUP-AMUNT

Precs, preguntes i interpel·lacions

Arxivat a: Ajuntament
Ple municipal ordinari del 25 d'abril de 2024
Darrera actualització d’aquest contingut: 21/05/2024 a les 15:30h
Plan Avanza 2 Reconeixement Administració Oberta Posició Top10

Col·labora:

Diputació de Barcelona

© Ajuntament de les Franqueses del Vallès

Ctra. de Ribes, 2 - 08520 Les Franqueses del Vallès

Tel. 938 467 676 - Fax 938 467 767

(Necessites javascript per veure aquest correu-e)