Mida del text Augmentar la mida del text Mida del text normal Reduir la mida del text | Sense estils | Versió mòbils | Mapa Web
ES | EN | FR

Acords del ple municipal del mes de març

21/03/2024

Celebrat el dijous 21 de març a les 19 h a Can Ribas

1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior

2. Donar compte del Decret número 2024-752, de data 15 de març de 2024, en què es resol delegar l'exercici de les atribucions de l'Alcaldia per al període comprès entre els dies 1 i 4 d'abril de 2024

3. Donar compte de l’informe 25/2023 de la Sindicatura de Comptes, relatiu a la tramesa de la informació relativa a l’exercici de control intern de les Corporacions locals, exercicis 2019-2021

4. Donar compte de l’informe 29/2023 de la Sindicatura de Comptes, relatiu al Compte General de les Corporacions locals, exercici 2021.

5. Donar compte de les resolucions dictades per l'Alcalde i els/les regidors/es delegats/des de l'Alcaldia números 2024-261 a 2024-617 corresponents al període comprès entre els dies 1 i 29 de febrer de 2024

6. Donar compte de les actes de la Junta de Govern Local números JGL/2024/5 a JGL/2024/10 que corresponen a les sessions pel període comprès entre els dies 1 i 29 de febrer de 2024

7. Proposta d’aprovació provisional de la modificació puntual del Pla General d’Ordenació Urbana de les Franqueses del Vallès per a la regulació de l'ús religiós

ACORDS:

Primer.- Aprovar provisionalment la modificació puntual del Pla General d’Ordenació Urbana de les Franqueses del Vallès per a la regulació de l'ús religiós.

Segon.- Trametre l’expedient a la Comissió Territorial d’Urbanisme de l’Àmbit Metropolità de Barcelona per tal que procedeixi a la seva aprovació definitiva.

Tercer.- Notificar aquests acords als interessats en l’expedient.

APROVAT PER UNANIMITAT

 8. Proposta per a l’esmena d’errades materials de les fitxes C-53 (Can Periques) i C-172 (Can Sorgues) del Text refós del Pla Especial de catàleg de masies, cases rurals i altres construccions en sòl no urbanitzable de les Franqueses del Vallès

 ACORDS:

Primer.- Esmenar l’errada material detectada a la fitxa C-53 (Can Periques), a l'apartat de condicions d'ordenació i d'edificació del Text refós del Pla Especial de catàleg de masies, cases rurals i altres construccions en sòl no urbanitzable de Les Franqueses del Vallès, en el sentit que on diu:

"[...] S’admet l’ampliació de les edificacions, d’acord amb l’article 14, dins el gàlib d’ocupació assenyalat al plànol, per a la implantació dels usos admesos. L’ampliació es realitzarà mitjançant un cos en planta baixa, adossat a la façana posterior de la casa, fins un màxim del 20% del sostre construït del volum principal, i garantint el tractament unitari del conjunt i de l’espai exterior."

Ha de dir:

"[...] S’admet l’ampliació de les edificacions, d’acord amb l’article 14, dins el gàlib d’ocupació assenyalat al plànol, per a la implantació dels usos admesos. L’ampliació es realitzarà mitjançant un cos en planta baixa, adossat a la façana posterior de la casa, fins un màxim del 10% del sostre construït del volum principal, i garantint el tractament unitari del conjunt i de l’espai exterior."

Segon.- Esmenar l’errada material detectada a la fitxa C-172 (Can Sorgues), a l'apartat d'Ordenació de l’entorn, l’accés i els serveis del Text refós del Pla Especial de catàleg de masies, cases rurals i altres construccions en sòl no urbanitzable de Les Franqueses del Vallès, en el sentit que on diu:

"Entorn: S’evitaran noves edificacions en l’espai situat front la façana principal del conjunt, i es conservarà el pou adossat entre les dues portes. Es protegirà l’entrada al refugi antiaeri de la guerra civil, situat al costat de ponent del pati. Es potenciarà l’enjardinament de tipologia rural i la plantació de vegetació arbustiva autòctona a l’entorn immediat del conjunt, i es conservarà el muret de pedra dins del pati i a migdia de la casa. Es preservarà el caràcter rural i agrícola de l’entorn del Pla de Llerona i, en la mesura del possible, els camps conreats que envolten del conjunt. Es conservarà la bassa i el petit rentador existents a l’àmbit nord de la finca. Es posarà especial atenció al manteniment del muret baix que delimita la finca front el camí de Can Riembau i que defineix l’alineació del marge del camí."

Ha de dir:

"Entorn: S’evitaran noves edificacions en l’espai situat front la façana principal del conjunt, i es conservarà el pou adossat entre les dues portes. Es protegirà l’entrada al refugi antiaeri de la guerra civil, situat al costat de ponent del pati. Es potenciarà l’enjardinament de tipologia rural i la plantació de vegetació arbustiva autòctona a l’entorn immediat del conjunt, i es conservarà el muret de pedra dins del pati i a migdia de la casa. Es posarà especial atenció al manteniment del muret baix que delimita la finca front el camí de Can Riembau i que defineix l’alineació del marge del camí. Podent modificar la mida del portal o fent un pas una mica més ampli dins del pati, sempre i quan es mantingui la resta dels murs anteriorment esmentats i es refaci el portal amb la tipologia actual. Es preservarà el caràcter rural i agrícola de l’entorn del Pla de Llerona i, en la mesura del possible, els camps conreats que envolten del conjunt. Es conservarà la bassa i el petit rentador existents a l’àmbit nord de la finca."

Tercer.- Notificar aquest acord, així com la documentació justificativa de l'existència de les errades materials a la CTUARC als efectes que doni la conformitat a les mateixes i procedeixi a la seva publicació.

APROVAT PER UNANIMITAT

9. Proposta d'aprovació del Compte general de la Corporació local corresponent a l'exercici 2022

ACORDS:

Primer.- Aprovar el Compte General de la Corporació local corresponent a l'exercici 2022, que comprèn el Compte General de l'Ajuntament de les Franqueses del Vallès i els Comptes Generals dels seus dos organismes autònoms, tenint en compte que s'han efectuat les esmenes, correccions i al·legacions aprovades per la Comissió Especial de Comptes.

Segon.- Remetre el Compte General aprovat, juntament amb tota la documentació que la integra, a la fiscalització de la Sindicatura de Comptes, per ser l'òrgan competent en matèria de control extern, tal com s'estableix en l'article 223 del Reial Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes locals, i en compliment dels mandats de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, i altra normativa concordant, al Ministeri d'Hisenda i Funció Pública.

Tercer.- Publicar el Compte General de la Corporació local corresponent a l'exercici 2022 en el Portal de Transparència municipal, en compliment d'allò que disposa l'article 8.1.e) de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern, i segons l'article 11.1.c) de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern.

VOTS A FAVOR: PSC-CP / SPLF-C
VOTS EN CONTRA: JUNTS-CM / SAL-CUP-AMUNT
ABSTENCIONS: LFI+ERC-AM

 10. Proposta d'adhesió de l'Ajuntament de les Franqueses del Vallès a la Xarxa d'Espais de Memòria Democràtica de Catalunya i aprovació del Conveni que regula aquesta adhesió

ACORDS:

Primer.- Adhesió de l'Ajuntament de les Franqueses del Vallès a la Xarxa d'Espais de Memòria Democràtica.

Segon.- Designar a a la Regidoria de Memòria Democràtica i Patrimoni d'aquest Ajuntament com a servei encarregat per a gestionar l'adhesió d'aquest Ajuntament a la Xarxa d'Espais de Memòria Democràtica.

Tercer.- Aprovar el Conveni d'adhesió de l'Ajuntament de les Franqueses del Vallès a la Xarxa d'Espais de Memòria Democràtica de Catalunya, que es transcriu a continuació:

"CONVENI D’ADHESIÓ DE L’AJUNTAMENT DE LES FRANQUESES DEL VALLÈS A LA XARXA D’ESPAIS DE MEMÒRIA DEMOCRÀTICA DE CATALUNYA

REUNITS

D’una part, l’Honorable senyora Sra. Gemma Ubasart i González, consellera de Justícia, Drets i Memòria de la Generalitat de Catalunya i presidenta del memorial Democràtic, nomenada pel Decret 191/2022, de 10 d’octubre (DOGC núm. 8769A, de 10 d’octubre de 2022), en ús de les facultats que li confereix l’article 12 de la llei 13/1989, de 14 de desembre, d’organització, procediment i règim jurídic de l’Administració de la Generalitat, l’article 9 de la Llei 13/2007, de 31 d’octubre, del Memorial Democràtic i els articles 8.2. a) 16 i 17 del Decret 145/2008, de 15 de juliol, pel qual s’aproven els Estatuts del Memorial Democràtic; que actua en representació de l’Administració de la Generalitat de Catalunya i del Memorial Democràtic.

D’altra part, el senyor José Alexander Vega Sabugueiro, Regidor de Memòria Democràtica i Patrimoni de l'Ajuntament de les Franqueses del Vallès, que actua en representació d'aquest Ajuntament conforme la delegació per Decret de l'Alcalde núm. 1569-2023, de 20 de juny, publicada en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data 29 de juny de 2023, i donat compte en el Ple de l'Ajuntament de les Franqueses del Vallès en sessió extraordinària del dia 5 de juliol de 2023, assistit per la Secretària de la Corporació local, la senyora Maria Llonch Llonch.

Les parts es reconeixen la capacitat legal necessària per actuar i per formalitzar aquest conveni i

MANIFESTEN

I. L’article 3.14.7 del Decret 184/2022, de 10 d'octubre, de denominació i determinació de l'àmbit de competència dels departaments en què s'organitza el Govern i l'Administració de la Generalitat de Catalunya (DOGC núm. 8769A de 10 d’octubre de 2022), atribueix al Departament de Justícia, Drets i Memòria les funcions sobre la Memòria Democràtica.

Així mateix, d’acord amb l’article 1.2.2 del Decret 47/2022, de 15 de març, de reestructuració del Departament de Justícia, Drets i Memòria el Memorial Democràtic s’adscriu al Departament de Justícia, Drets Socials i Memòria mitjançant la Direcció General de Memòria Democràtica, la qual depèn funcionament de la Secretaria General del Departament de Justícia.

II. D’acord amb el que estableix l’article 36, apartats a i b, del Decret 47/2022, de 15 de març, de reestructuració del Departament de Justícia, Drets i Memòria correspon a la Direcció General de Memòria Democràtica les funcions de proposar polítiques públiques de recuperació i foment del patrimoni democràtic i de la memòria democràtica, i de fomentar, a través de convocatòries públiques o mitjançant la signatura de convenis de col·laboració, les iniciatives que, en relació amb l’àmbit de competència de la direcció general puguin sorgir de la societat civil, del món acadèmic o del territori.

III. L’article 2 de la Llei 13/2007, de 31 d’octubre, del Memorial Democràtic, estableix que l’objecte d’aquesta entitat de dret públic, dotada de personalitat jurídica pròpia i plena capacitat d’obrar, consisteix a desplegar les polítiques públiques del Govern adreçades a l'acció cívica de recuperació, commemoració i foment de la memòria democràtica, i en concret, del coneixement del període de la Segona República, de la Generalitat republicana, de la Guerra Civil, de les víctimes del conflicte per motius ideològics, de consciència, religiosos o socials, de la repressió de la dictadura franquista, de l'exili i la deportació, de l'intent d'eliminar la llengua i la cultura catalanes, dels valors i les accions de l'antifranquisme i de totes les tradicions de la cultura democràtica, amb la finalitat de donar a conèixer d'una manera científica i objectiva el passat recent i estimular la comprensió del temps present. L’article 3.1.e) de la mateixa Llei estableix que correspon al Memorial Democràtic la funció de difusió del patrimoni democràtic i dels espais de memòria.

IV. L’Ajuntament de les Franqueses del Vallès té per objectiu desenvolupar, de forma directa i descentralitzada, serveis i àrees d’actuació cultural com són la creació, la gestió i el manteniment del patrimoni històric i memorial posant-los a l’abast de la ciutadania. L’àmbit de la seva actuació inclou el patrimoni moble, immoble i intangible, i una de les seves finalitats és mostrar cada moment de la seva història en els espais idonis, relacionats amb les diferents èpoques, fent possible la recuperació d’elements amb contingut cultural i històric.

V. El Memorial Democràtic i l’Ajuntament de de les Franqueses del Vallès tenen objectius comuns i/o complementaris en àrees de recerca, difusió i commemoració de la memòria democràtica, així com també en la recuperació i la preservació del patrimoni memorial al municipi de les Franqueses del Vallès.

VI. L’Ordre IRP/91/2010, de 18 de febrer, per la qual es crea la Xarxa d’Espais de Memòria Democràtica de Catalunya (DOGC núm. 5576 - 26.2.2010) té per objecte recuperar la memòria democràtica a través de la posada en valor, senyalització i difusió del patrimoni memorial del període 1931-1980.

La Xarxa d’Espais de Memòria Democràtica és un sistema d’unitat d’acció i de gestió patrimonial de la memòria democràtica de Catalunya, i col·labora amb els ens adherits en la posada en valor dels espais, la coordinació de la gestió cultural, patrimonial i comunicativa dels diferents espais que la conformen.

La Xarxa d’Espais de Memòria Democràtica de Catalunya s’estructura en seus, seccions i col·laboradors, d’acord amb l’article 3 del seu articulat. Es poden constituir com a secció, aquelles entitats adherides a la Xarxa que incorporin un centre de referència i/o un espai.

VII. En aquest sentit, l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès sol·licita la seva adhesió, com a secció, a la Xarxa d’Espais de Memòria Democràtica de Catalunya.

En conseqüència, les parts subscriuen aquest conveni d’adhesió, amb subjecció a les següents

CLÀUSULES

Primera. Objecte

Aquest conveni té per objecte la integració de l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès, com a secció, a la Xarxa d’Espais de Memòria Democràtica de Catalunya, d’acord amb el procediment establert a l’article 4 de l’Ordre IRP/91/2010, de 18 de febrer, per la qual es crea la Xarxa d’Espais de Memòria Democràtica de Catalunya.

L’Ajuntament de de les Franqueses del Vallès s’integra a la Xarxa d’Espais de Memòria Democràtica de Catalunya com a titular dels vestigis de la Guerra Civil que es troben en el terme municipal (part del camp d'aviació de Rosanes, entre d'altres).

Segona. Compromisos de l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès

2.1. L’Ajuntament de les Franqueses del Vallès assumeix els compromisos genèrics següents:

a) Definir i/o adequar els seus programes de recerca, inventari, restauració, conservació i difusió d’acord amb els criteris generals del Memorial Democràtic i aquells que s’estableixen per mutu acord.

b) Col·laborar amb el Memorial Democràtic en totes aquelles activitats en què aquest ho sol·liciti, en la mesura de les seves possibilitats.

c) La conservació, la rehabilitació i el manteniment dels espais i de la seva senyalització.

d) La dotació de personal pel desenvolupament del servei.

e) Divulgar la imatge de la Xarxa d’Espais de Memòria Democràtica de Catalunya i promoure el coneixement de l’identificador genèric dels espais i de les rutes de la memòria.

f) Complir amb les pautes metodològiques i els manuals tècnics de senyalització del Memorial Democràtic.

g) Garantir un bon accés al lloc objecte de visita.

2.2. L’Ajuntament de les Franqueses del Vallès assumeix els compromisos específics següents:

a) Elaborar i oferir activitats pedagògiques i divulgatives al voltant de la memòria democràtica i els espais de memòria del municipi de les Franqueses del Vallès.

b) Programar conjuntament i comptar amb la participació del Memorial Democràtic en tots els actes o activitats sobre memòria democràtica organitzats per l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès.

c) Participar en les reunions convocades pel Memorial Democràtic en les que hi intervenen tots els tècnics responsables dels Espais de Memòria Democràtica de Catalunya.

Tercera. Drets de l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès.

L’Ajuntament de les Franqueses del Vallès té dret a:

a) Formar part de la xarxa patrimonial d’espais de memòria integrada en el Memorial Democràtic, a beneficiar-se de la difusió, recerca, promoció internacional i identitat definida dins un projecte cultural de treball en xarxa.

b) Participar a les corresponents convocatòries de subvencions que pugui impulsar, d’acord amb la disponibilitat pressupostària, el departament competent en matèria de memòria democràtica. A aquest efecte l’entitat haurà de complir els requisits i les condicions establerts a les bases reguladores de les subvencions per realitzar activitats commemoratives, de recerca i de difusió de la memòria històrica i per recuperar i posar en valor el patrimoni memorial.

c) Rebre suport i assessorament tècnic especialitzat quan ho sol·liciti. S’inclou l’assessorament històric necessari per endegar prefiguracions de centres de referència i/o espais de memòria, la validació de continguts de materials de difusió i de senyalització, i assessorament per a la redacció de materials pedagògics i l’organització de materials de difusió.

d) Tenir presència en publicitat i material de comunicació de la Xarxa, així com en la seva web.

e) Exhibir els elements d’imatge comú a la Xarxa i a comercialitzar productes i marxandatge de la marca.

f) Rebre informació sobre qualsevol programa que impulsi la Xarxa.

g) Disposar de material divulgatiu i promocional.

h) Formar part del grup de treball previst a l’article 6 de l’Ordre IRP/91/2010, de 18 de febrer, per la qual es crea la Xarxa d’Espais de Memòria Democràtica de Catalunya.

Quarta. Vigència i pròrroga

Aquest conveni té una vigència de quatre anys a comptar des de la data de la seva signatura.

En qualsevol moment abans de la finalització d’aquest termini, les parts podran acordar unànimement la seva pròrroga per a un termini de fins a quatre anys addicionals.

Cinquena. Eficàcia del conveni

L’eficàcia d’aquest conveni resta condicionada a l’aprovació de la seva formalització per part de la Junta de Govern del Memorial Democràtic.

Sisena. Causes d’extinció

Són causes d’extinció d’aquest conveni:

a) El transcurs del termini de vigència del conveni sense haver-se acordat la pròrroga d’aquest.

b) L’acord unànime de tots els signants.

c) L’incompliment dels compromisos assumits per part d’algun dels signants.

d) Per decisió judicial declarativa de la nul·litat del conveni.

e) Per qualsevol altra causa prevista en la legislació vigent.

Setena. Resolució de controvèrsies

Les qüestions litigioses que puguin sorgir en relació amb la interpretació i el compliment d’aquest conveni s’intentaran resoldre per acord de les parts i, si aquest acord no fos possible, correspondrà a la jurisdicció contenciosa administrativa resoldre les qüestions litigioses d’acord amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

I en prova de conformitat, les parts signen aquest conveni d’adhesió per duplicat, a les respectives seus i en les dates que consten a les respectives signatures electròniques.

Pel Memorial Democràtic                                    Per l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès

Consellera de Justícia,                                        Regidor de Memòria Històrica i Patrimoni

Drets Socials i Memòria

Quart.- Facultar al Regidor de Memòria Democràtica i Patrimoni, el senyor José Alexander Vega Sabugueiro, amb les més àmplies facultats per formalitzar la signatura del conveni esmentat.

Cinquè.- Delegar en la Junta de Govern Local, tan àmpliament com sigui possible, per al compliment i execució dels acords esmentats, així com aquells derivats del mateix, inclosa l'esmena d'errades que pugui contenir el mateix.

Sisè.- Comunicar aquests acords al Departament de Justícia, Drets Socials i Memòria de la Generalitat de Catalunya.

APROVAT PER UNANIMITAT

11. Proposta d'adhesió al Conveni entre l'Administració General de l'Estat, a través del Ministeri d'Indústria i Turisme (Direcció General d'Indústria i de la Petita i Mitjana Empresa) i la Diputació de Barcelona per a l'establiment de Punts d'Atenció a l'Emprenedor (PAE) integrats a la Xarxa CIRCE

ACORDS:

Primer.- Aprovar l'adhesió al Conveni entre l'Administració General de l'Estat, a través del Ministeri d'Indústria i Turisme (Direcció General d'Indústria i de la Petita i Mitjana Empresa) i la Diputació de Barcelona per a l'establiment de Punts d'Atenció a l'Emprenedor (PAE) integrats a la Xarxa CIRCE, que consta adjunt al present dictamen d'aprovació.

Segon.- Facultar a la Regidora de Promoció Econòmica d'aquest Ajuntament, o si s'escau, per l'Alcalde de la Corporació, per a la signatura i formalització de l'adhesió al conveni a què fa referència l’acord primer.

Tercer.- Facultar i delegar en la Junta de Govern Local l'adopció dels acords i/o resolucions necessaris per fer efectiu el present acord, incloses les esmenes d'errades materials o de fet que es puguin produir, sense perjudici que se'n doni compte al Ple de la Corporació en la primera sessió que se celebri amb posterioritat, així com per l'aprovació de les corresponents liquidacions, addendes o pròrrogues que escaiguin a raó d'ajust de les obligacions establertes entre les parts.

Quart.- Incloure el present conveni al Llibre Oficial de Convenis de l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès.

Cinquè.- Publicar el conveni formalitzat en el Portal de Transparència d'aquest Ajuntament, a efectes de publicació activa d'acord amb la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern.

Sisè.- Comunicar aquests acords al Ministeri d'Indústria i Turisme de l'Estat i a la Diputació de Barcelona.

VOTS A FAVOR: PSC-CP / LFI+ERC-AM / SPLF-C / JUNTS-CP
VOTS EN CONTRA: SAL-CUP-AMUNT
ABSTENCIONS: -

Precs, preguntes i interpel·lacions

Arxivat a: Ajuntament
Ple març 2024
Darrera actualització d’aquest contingut: 19/04/2024 a les 19:30h
Plan Avanza 2 Reconeixement Administració Oberta Posició Top10

Col·labora:

Diputació de Barcelona

© Ajuntament de les Franqueses del Vallès

Ctra. de Ribes, 2 - 08520 Les Franqueses del Vallès

Tel. 938 467 676 - Fax 938 467 767

(Necessites javascript per veure aquest correu-e)