Mida del text Augmentar la mida del text Mida del text normal Reduir la mida del text | Sense estils | Versió mòbils | Mapa Web
ES | EN | FR

Acords del ple municipal del 25 de gener

25/01/2024

La sessió s'ha celebrat a la sala d'actes de Can Ribas - Centre de Recursos Agraris

1. Aprovació de les actes de les sessions anteriors.

2, Donar compte del Decret número 2024-73, de data 10 de gener, en què es resol delegar l'exercici de les atribucions de l'Alcaldia els dies 19, 20 i 21 de gener de 2024.

3. Proposta d'aprovació de la designació de la regidora senyora Angela Carrasco Colombo com a representant titular i suplent als organismes autònoms locals, a diferents òrgans col·legiats municipals i de participació local, així com en el Consorci Localret.

ACORDS:

Primer.- Es designa a la regidora senyora Angela Carrasco Colombo com a representant titular del grup municipal Sumem per les Franqueses - Confluència en el Patronat municipal d'Esports de les Franqueses del Vallès, el Patronat Municipal de Cultura, Educació, Infància i Joventut de les Franqueses del Vallès, en el Consell Escolar Municipal i en el Consell municipal de la Comunicació de les Franqueses del Vallès.

Segon.- Es designa a la regidora senyora Angela Carrasco Colombo com a representant suplent del grup municipal Sumem per les Franqueses - Confluència en la Comissió informativa d'assumptes de Ple, en la Comissió especial de Comptes, en la Junta de Portaveus en la Comissió de Projectes Estratègics i Comunicació, en la Comissió de Govern i Economia, en la Comissió de Territori, en la Comissió de Serveis a la Persona, en la Comissió d'Acció Comunitària i Benestar, en la Comissió de seguiment del contracte d'abastament d'aigua potable, en la Comissió del Nomenclàtor, en la Comissió de Sequera i en el Consell de la Pagesia de les Franqueses del Vallès.

Tercer.- Es designa a la regidora senyora Dolors Amaro Fitó com a representant titular del grup municipal Sumem per les Franqueses – Confluència en la Comissió de Projectes Estratègics i Comunicació i en la Comissió de Govern i Economia.

Quart.- Es designa a la regidora senyora Angela Carrasco Colombo com a representant suplent de l'Ajuntament de les Franqueses del Vallès en el Consorci Localret, tenint en compte que la regidora senyora Elia Montagut Blas és la representant titular de l’Ajuntament en aquest Consorci, segons allò establert en el Ple del Cartipàs de sessió del dia 5 de juliol de 2023.

Cinquè.- Facultar i delegar en la Junta de Govern Local l'adopció dels acords i/o resolucions necessaris per fer efectiu el present acord, incloses les esmenes d'errades materials o de fet que es puguin produir, sense perjudici que se'n doni compte al Ple de la Corporació en la primera sessió que se celebri amb posterioritat.

Sisè.- Aquesta resolució entrarà en vigor el dia de la seva aprovació.

Setè.- Notificar aquesta resolució als regidors i regidores del consistori i publicar-la al Butlletí Oficial de la Província, segons el que disposa el Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals.

Vuitè.- Notificar aquesta resolució als secretaris i secretàries dels òrgans col·legiats municipals indicats en els punts anteriors, així com a les gerències dels dos organismes autònoms locals, i donar-ne compte a les diferents àrees de l'Ajuntament.

Novè.- Comunicar aquesta resolució al Consorci Localret, als efectes escaients.

Desè.- Difondre el contingut d’aquesta resolució, de conformitat amb el principi de transparència, a la seu electrònica i al Portal de Transparència municipal, en compliment del que disposen la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació i Bon govern i la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern a Catalunya.

VOTS A FAVOR: PSC-CP / LFI + ERC-AM / SPLF-C 
VOTS EN CONTRA: SAL-CUP-AMUNT
ABSTENCIONS: JUNTS-CM 

4. Proposta d'aprovació inicial de la modificació del Reglament de prestacions econòmiques de caràcter social de l'Ajuntament de les Franqueses del Vallès.

ACORDS:

Primer.- Aprovar inicialment la modificació del Reglament de prestacions econòmiques de caràcter social de l'Ajuntament de les Franqueses del Vallès, que figura annex a la present proposta d'acord.

Segon.- Exposar al públic aquests acords mitjançant edictes al tauler d'anuncis de l'Ajuntament, en un diari de difusió provincial i en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, durant un període de trenta dies hàbils des de la darrera publicació, per tal que els interessats puguin examinar l'expedient i presentar les reclamacions i els suggeriments oportuns.

Tercer.- Disposar que en cas que no es formuli en el termini assenyalat en el punt segon d'aquest acord cap al·legació ni reclamació durant el termini d'exposició pública, la modificació d'aquest reglament municipal quedarà aprovada definitivament sense cap tràmit ulterior.

Quart.- S'estableix que transcorregut el període d’informació pública esmentat sense haver-se presentat reclamacions i havent-se aprovat definitivament la modificació del reglament sense cap tràmit ulterior, es publicarà el text refós del mateix en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament, així com en el Portal de Transparència i en el web municipal, en compliment de la Llei 19/2014, de Transparència, Accés a la informació Pública i Bon Govern, si bé no produirà efectes jurídics mentre que no hagin transcorregut quinze dies comptats des de l'endemà al de la publicació en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.

Cinquè.- Remetre el text íntegre de la modificació del Reglament de prestacions econòmiques de caràcter social de l'Ajuntament de les Franqueses del Vallès a l'Administració de l'Estat i a la de la Generalitat de Catalunya, en el termini de quinze dies des de l'aprovació, o, si escau, la certificació que acrediti l'elevació a definitiva de l'aprovació inicial, així com còpia íntegra autenticada d'aquests.

VOTS A FAVOR: PSC-CP / LFI + ERC-AM / SPLF-C / JUNTS-CM

VOTS EN CONTRA: SAL-CUP-AMUNT

ABSTENCIONS: -

5. Proposta d'aprovació de la ratificació relativa a la modificació dels Estatuts del Consorci per la gestió de la televisió digital local de la demarcació de Granollers, així com el Reglament d'organització i funcionament del servei públic audiovisual del consorci.

ACORDS:

Primer.- Ratificar l'aprovació inicial de la modificació dels Estatuts del Consorci per la gestió de la televisió digital local de la demarcació de Granollers, així com el Reglament d'Organització i Funcionament del Servei Públic Audiovisual del Consorci, que s'annexen al present acord.

Segon.- Comunicar el present acord al Consorci Teledigital Granollers, als efectes escaients.

VOTS A FAVOR: PSC-CP / LFI + ERC-AM / SPLF-C / JUNTS-CM
VOTS EN CONTRA: SAL-CUP-AMUNT
ABSTENCIONS:

6. Proposta de ratificació del Decret de l'Alcalde núm. 2023-3091, de data 29 de desembre de 2023, relatiu a l'aprovació de l'Addenda primera del Conveni "Contracte Programa 2022-2025" per a la coordinació, la cooperació i la col·laboració entre el Departament de Drets Socials i l'Ajuntament de les Franqueses del Vallès en matèria de serveis socials i altres programes relatius al benestar social.

ACORDS:

Primer.- Ratificar el Decret de l'Alcalde núm. 2023-3091, de data 29 de desembre de 2023, que per raons d'urgència motivades, aprova l'Addenda primera (2023-2025) del Conveni "Contracte Programa 2022-2025" per a la coordinació, la cooperació i la col·laboració entre el Departament de Drets Socials i l'Ajuntament de les Franqueses del Vallès en matèria de serveis socials i altres programes relatius al benestar social, la qual consta annexada a la present proposta d'aprovació, i en conseqüència, aprovar l'addenda esmentada.

Segon.- Facultar a l'Alcaldia d'aquesta Corporació o, si s'escau, en la Regidora de Polítiques Socials de l'Ajuntament de les Franqueses del Vallès, per a la signatura i formalització d'aquesta addenda al conveni subscrit.

Tercer.- Publicar l'addenda indicada en el punt primer en el Portal de Transparència d'aquest Ajuntament, en compliment de la Llei 19/2014, de Transparència, Accés a la informació Pública i Bon Govern.

Quart.- Facultar a la Junta de Govern Local d'aquest Ajuntament, tan àmpliament com en dret sigui possible, per a l'aprovació d'aquells acords o resolucions que resultin necessaris per l'execució i compliment de la present resolució, així com l'esmena material o de fet d'errors inclosos en la present proposta d'aprovació, a més de les addendes o pròrrogues que resultin necessàries en relació a aquest conveni.

Cinquè.- Notificar la present resolució al Departament de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya, als efectes escaients.

Sisè.- Donar trasllat de la present resolució a l'Àrea de Polítiques Socials d'aquest Ajuntament, així com a la Intervenció municipal.

VOTS A FAVOR: PSC-CSP / LFI + ERC-AM / SPLF-C / JUNTS-CM
VOTS EN CONTRA:
ABSTENCIONS: SAL-CUP-AMUNT

7. Moció que presenta el grup municipal Sal-CUP-Amunt perquè es recuperin les parcel·les d'equipament municipal que avui estan destinades a aparcament de camions i es destinin a altres usos que tinguin un veritable interès públic i comunitari.

ACORDS:

Primer. Comunicar a les empreses que actualment tenen adjudicades les parcel·les d'equipament situades als següents emplaçaments la voluntat d'aquest ajuntament de rescatar la concessió:

  • carrer França 38-40 (0301001DG4100S0001FM, UA-24) del polígon de Llerona

  • carrer Alemanya 32 (08085A016003980000DK, UA-24) del polígon de Llerona

  • carrer Vallès 1 (2371602DG4027S0001LU, zona V) del polígon del Ramassar

Segon. Comprovar si s'han respectat i complert totes les obligacions i limitacions de la transmissió per tal de poder valorar si el rescat es pot exigir per incompliment de contracte, cal arribar a un acord o cal invocar la facultat atorgada pel punt d de l'article 61 del Reglament del patrimoni dels ens locals, que permet resoldre una concessió abans del venciment si ho justifiquen circumstàncies sobrevingudes d'interès públic.

Tercer. Iniciar els tràmits administratius per extingir aquestes concessions, prèvia audiència dels interessats i oferint-los la col·laboració necessària perquè el procés sigui tan fluid com sigui possible per a totes dues parts.

Quart. Iniciar un debat amb la població (ciutadans, entitats, teixit productiu i òrgans consultius) per tal de proposar i valorar quina mena d'usos serien més necessaris i adients per a aquestes parcel·les i la resta d'espais de domini públic que avui encara no tenen un ús específic als sòls industrials.

Cinquè. Donar a conèixer aquests acords en la propera edició del butlletí 5.1.

Moció no aprovada amb:

VOTS A FAVOR: SAL-CUP-AMUNT
VOTS EN CONTRA: JUNTS-CM / PSC-CP / LFI+ERC-AM / SPLF-C
ABSTENCIONS:

8. Moció que presenta el grup municipal Junts per les Franqueses per combatre la multireincidència delictiva.

Primer.- Manifestar la necessitat de procedir a la reforma i adaptació del Codi Penal i la Llei Orgànica d'enjudiciament criminal per tal de fer front al fenomen de la multireincidència i la inseguretat ciutadana que comporta, i instar a la Generalitat de Catalunya a elaborar una proposta a tals efectes i presentar-la a la Comissió de Justícia del Parlament de Catalunya.

Segon.- Exigir al Govern de la Generalitat que elabori amb la màxima celeritat un estudi sobre els jutjats de Catalunya que, degut a la sobrecàrrega d’actuacions que pateixen, han de fer front a retards que impossibiliten la gestió de la multireincidència adequadement. I fet el diagnòstic, que se sol·liciti per part del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya al Ministeri de Justícia nous jutjats i els jutges de reforç que corresponguin.

Tercer.- Sol·licitar als Ministeris d'Interior i de Justícia que emetin un informe de valoració de l’eficàcia de la reforma del Codi Penal aprovada el 2022 en relació a la multireincidència.

Quart.- Continuar treballant municipalment per a millorar la seguretat dels veïns amb agents policials, càmeres de seguretat i/o videovigilància o altres mitjans per tal d’evitar i/o dissuadir els actes vandàlics i multireincidents.

Cinquè.- Traslladar aquests acords al Govern de la Generalitat, al Parlament de Catalunya, al Govern de l’Estat espanyol, al Congrés dels Diputats i al Senat, a l’Associació Catalana de Municipis i a la Federació de Municipis de Catalunya.

Moció aprovada amb:

VOTS A FAVOR: JUNTS-CM / PSC-CP 
VOTS EN CONTRA: LFI+ERC-AM / SPLF-C / SAL-CUP-AMUNT
ABSTENCIONS:

9. Moció que presenten els grups municipals Partit dels Socialistes de Catalunya–Candidatura de Progrés (PSC-CP), Esquerra Republicana de Catalunya + Les Franqueses Imagina-Acord Municipal (ERC+LFI-AM) i Sumem per les Franqueses-Confluència (SPLF-C) per a reclamar la suspensió de les regles fiscals per a l’any 2024.

Primer.- Instar el Govern de l’Estat, el Congrés dels Diputats i el Senat a prorrogar o acordar novament la suspensió de les regles fiscals per l’any 2024.

Segon.- Que aquest acord de la suspensió fiscal per l’any 2024 s’aprovi de forma urgent i prioritària.

Tercer.- Instar el Govern de l’Estat a una revisió de la Llei d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, que flexibilitzi el seu impacte en els ens locals perquè aquests disposin de major autonomia.

Quart.- Comunicar els presents acords al Govern de l’Estat, al Govern de la Generalitat, als grups polítics del Parlament de Catalunya, del Congrés de Diputats i del Senat i a la Federació de Municipis de Catalunya.

Cinquè.- Notificar aquests acords a tots els grups municipals amb representació al consistori, a totes les àrees de l’Ajuntament de Les Franqueses del Vallès, als seus Patronats i a totes les entitats del municipi-

Moció aprovada amb:

VOTS A FAVOR: JUNTS-CM / PSC-CP / LFI+ERC-AM / SPLF-C
VOTS EN CONTRA: SAL-CUP-AMUNT
ABSTENCIONS:

 

Arxivat a: Ajuntament
Ple gener 2024
Darrera actualització d’aquest contingut: 01/03/2024 a les 10:57h
Plan Avanza 2 Reconeixement Administració Oberta Posició Top10

Col·labora:

Diputació de Barcelona

© Ajuntament de les Franqueses del Vallès

Ctra. de Ribes, 2 - 08520 Les Franqueses del Vallès

Tel. 938 467 676 - Fax 938 467 767

(Necessites javascript per veure aquest correu-e)