Mida del text Augmentar la mida del text Mida del text normal Reduir la mida del text | Sense estils | Versió mòbils | Mapa Web
ES | EN | FR

Acords de ple del 26 de gener de 2023

26/01/2023

Relació d’acords i mocions de la sessió plenària celebrada el 26 de gener, a les Franqueses del Vallès

A) Part dispositiva i activitat de control

1. Aprovació de les actes de les sessions anteriors

2. Donar compte de les resolucions dictades per l'Alcalde i els/les regidors/es delegats(es de l'Alcaldia números 2022-3111 a 2022-3362 corresponents al període comprès entre els dies 1 i 31 de desembre de 2022

3. Donar compte de les actes de la Junta de Govern Local números JGL/2022/41 a JGL/2022/44 que corresponen a les sessions pel període comprès entre els dies 1 i 31 de desembre de 2022

4. Donar compte del Decret número 2023-75, de data 10 de gener, en què es resol rectificar un error material a l'ordenança fiscal reguladora de la taxa per instal·lació de parades, barraques, casetes de venda per a l'exercici 2023

5. Donar compte del Decret número 2023-103, de data 16 de gener, en què es resol l'amortització anticipada dels préstecs ICO BBVA i BSCH

B) Part resolutiva

6. Proposta de ratificació del Decret número 2022-3270, de data 22 de desembre, en què es resol aprovar el contingut i la signatura del conveni de col·laboració entre la Generalitat de Catalunya mitjançant el Departament d’Igualtat i Feminismes i l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès per a l’impuls de les polítiques de promoció de la igualtat i els feminismes per al període 2022-2025

Acords:

Primer.- APROVAR el contingut i la signatura del conveni de col·laboració entre la Generalitat de Catalunya mitjançant el Departament d’Igualtat i Feminismes i l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès per a l’impuls de les polítiques de promoció de la igualtat i els feminismes pel període 2022-2025 

Segon.- FACULTAR a l’Alcalde de l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès, tan àmpliament com sigui possible, per a la signatura del conveni, així com per a qualsevol tràmit que sigui necessari per a la correcta execució i desplegament del present conveni. 

Tercer.- Acceptar el finançament dels imports màxims per anualitats i per línies, que es contemplen a l’Annex 4 del Conveni, on s’estableix el finançament de cada una de les línies en el període 2022-2025 

Quart.- GENERAR CRÈDIT al pressupost d’ingressos i depeses d’aquest ajuntament per l’any 2022, per un import total de 44.452,44€, a les següents aplicacions pressupostàries: 

- Pressupost d'ingressos:

- Aplicació pressupostària 01 45002 GC Conveni Feminisme i igualtats amb una quantitat de 44.452,44€. 

- Pressupost de despeses: 

1. Línia Xarxa del Servei d’atenció integral (SAI) en el marc LGBTI+:

- Aplicació pressupostària 16.2310.22600 Despeses diverses, amb una quantitat de 10.000,00€. 

2. Línia Sistema d’atenció i resposta integral a dones en situació de violència masclista:

- Aplicació pressupostària 08.2311.4800701 FMRRC22I04 Ajuts socials, amb una quantitat de 1.500,00€.

- Aplicació pressupostària 08.2311.1310001 FMRRC22I04 Retribucions personal laboral no permanent polítiques socials, amb una quantitat de 6.460€. 

- Aplicació pressupostària 08.2311.1600001 FMRRC22I04 Seguretat social personal atenció social primària, amb una quantitat de 2.040€. 

3. Línia Migració i primera acollida de refugiats i persones desplaçades:

- Aplicació pressupostària 08.2311.1310002 FFSE20 Retribucions personal laboral no permanent polítiques socials, amb una quantitat de 18.440,76€.

- Aplicació pressupostària 08.2311.1600002 FFSE20 Seguretat social personal atenció social primària, amb una quantitat de 6.011,68€. 

Cinquè.- RATIFICAR aquesta resolució pel Ple, en la propera sessió que celebri. 

Sisè.- PUBLICAR el present conveni al butlletí oficial de la província de Barcelona, al Portal de Transparència  i al registre de convenis de col·laboració i cooperació de la Generalitat de Catalunya. 

Setè.- NOTIFICAR aquests acords a les parts interessades, als efectes oportuns.

APROVADA PER UNANIMITAT

7. Proposta d’aprovació provisional de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per la prestació de serveis relacionats amb els animals de companyia i per concessió de llicències per a la tinença d'animals potencialment perillosos per a l'exercici 2023

Acords:

Primer.- Aprovar provisionalment per a l’exercici 2023 i següents, l’Ordenança fiscal reguladora de la Taxa per la prestació de serveis relacionats amb els animals de companyia i per concessió de llicències per a la tinença d'animals potencialment perillosos (ordenança núm. 15). 

Segon.- Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2023 i següents la modificació de l’Ordenança fiscal reguladora de la Taxa per expedició de documents administratius (ordenança núm. 6), així com el seu text refós. 

Tercer.- L’acord definitiu en matèria de derogació, aprovació i modificació d’Ordenances fiscals per a l’exercici de 2023, així com el text refós aprovat, serà objecte de publicació en el Butlletí Oficial de la Província. 

Quart.- Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament l’anterior acord provisional, així com el text complet de l’Ordenança fiscal aprovada de nou durant el termini de trenta dies hàbils, comptats des del dia següent al de la publicació de l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de la Província. 

Cinquè.- Durant el període d’exposició pública de l’Ordenança, els qui tinguin un interès directe o resultin afectats, en els termes previstos a l’article 18 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, podran examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que estimin oportunes. Transcorregut el període d’exposició pública sense haver-se presentat reclamacions, l’acord adoptat restarà definitivament aprovat. 

Sisè.- Publicar l’anterior acord provisional en un diari dels de major difusió per a coneixement general. 

APROVADA

VOTS A FAVOR: JuntsxLF i PSC-CP
VOTS EN CONTRA: SAL-CUP-Amunt
ABSTENCIONS: IEC-AM, Cs i regidora no adscrita

8. Proposta per a la incoació d’expedient sancionador per presumptes infraccions de la llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença d’animals potencialment perillosos

Acords:

Primer.- Iniciar expedient sancionador contra el senyor amb DNI ****3831G, com a presumpte responsable de dues faltes greus de la Llei 10/1999 de 30 de juliol, sobre tinença de gossos considerats potencialment perillosos. 

Segon.- Nomenar instructor de l'expedient sancionador al senyor JESUS ALEJANDRO HERNANDEZ ESPAÑA, per delegació d’acord amb el Decret 2021-2761 de 25 d’octubre de 2021, que podrà ser objecte d’abstenció o recusació en els termes previstos als articles 23 i 24 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic. 

Tercer.- Notificar aquesta resolució juntament amb el plec de càrrecs a la persona interessada, atorgant-li un termini de 10 dies per formular al·legacions i proposar les proves de les quals intentin fer valer-se per a la defensa dels seus drets o interessos. 

Quart.- De conformitat amb el que determina l’article 85 de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, davant del reconeixement voluntari de la responsabilitat de la persona inculpada, o del pagament voluntari de la sanció en qualsevol moment anterior a la resolució, s’aplicaran reduccions d’almenys, un 20% sobre l’import de la sanció proposada, per cadascun dels supòsits, sent acumulables entre si. Les reduccions han d’estar determinades a la notificació d’iniciació del procediment i la seva efectivitat està condicionada al desistiment o la renuncia de qualsevol acció o recurs en via administrativa contra la sanció.

APROVADA PER UNANIMITAT

9. Proposta d’aprovació de la modificació i la pròrroga del contracte per a la gestió del servei públic de manteniment, conservació i neteja del verd urbà i àrees de jocs de les Franqueses del Vallès

Acords: 

Primer.- Aprovar de forma inicial la modificació prevista no puntual dels contractes, per a la gestió del servei públic de manteniment, conservació i neteja del verd urbà i àrees de jocs de les Franqueses subscrits amb les empreses  TALHER, SA pel que fa al lot 1 i  FUNDACIÓ VIVER DE BELL-LLOC pel que fa al lot 2, per atendre la millora dels espais i elements a mantenir per evitar la mortaldat de l’arbrat viari i assegurar una major supervivència de les plantes de temporada fins un màxim dels imports següents, que no superen el vint per cent del preu inicial d’aquests: 

Lot 1, 28.000,00 euros (IVA inclòs)

Lot 2, 12.000,00 euros (IVA inclòs) 

Segon.- Autoritzar i disposar la despesa, amb caràcter de màxim, en el termes els quals s’indica a continuació: 

Lots afectats

Anualitat

Aplicació pressupostària

Import

Lot 1

2022

05.1711.22114

28.000,00 €

Lot 2

2022

05.1711.22114

12.000,00 €

Tercer.- Aprovar de forma inicial la pròrroga per una anualitat dels contractes per a la gestió del servei públic de manteniment, conservació i neteja del verd urbà i àrees de jocs de les Franqueses subscrits amb les empreses  TALHER, SA pel que fa al lot 1 i  FUNDACIÓ VIVER DE BELL-LLOC pel que fa al lot 2, pel període comprès entre l’1 de gener i el 31 de desembre de 2023. 

Quart.- Aprovar i disposar la despesa en els termes els quals s’indiquen a continuació: 

Lots afectats

Anualitat

Aplicació pressupostària

Import

Lot 1

2023

05.1711.22114

28.000,00 €

2023

05.1711.22710

350.235,61 €

Lot 2

2023

05.1711.22114

12.000,00 €

2023

05.1711.22710

117.280,94 €

Cinquè.- Donar un tràmit d’audiència a les empreses TALHER, SA i  FUNDACIÓ VIVER DE BELL-LLOC de deu (10) dies hàbils, comptats a partir de l’endemà de la recepció de la notificació d’aquests acords, per formular, si escau, les al·legacions les quals considerin oportunes, amb el benentès que, en el cas de no formular-ne en el termini establert a l’efecte, l’aprovació de la modificació no puntual prevista i la pròrroga indicades ut supra esdevindran definitives sense més tràmit. 

Sisè.- Aprovar la liquidació núm. 2306000003 per import de 12,95 €  a nom de TALHER, SA, pels drets i taxes en concepte de tramitació de pròrroga i/o modificació d’acord amb allò que disposa la vigent Ordenança Fiscal núm. 6 d’aquest Ajuntament. 

Setè.- Aprovar la liquidació núm. 2306000005 per import de 12,95 € a nom de FUNDACIÓ VIVER DE BELL-LLOC pels drets i taxes en concepte de tramitació de pròrroga i/o modificació d’acord amb allò que disposa la vigent Ordenança Fiscal núm. 6 d’aquest Ajuntament. 

Vuitè.- Notificar aquests acords a les persones interessades.

APROVADA

VOTS A FAVOR: JuntsxLF i PSC-CP
VOTS EN CONTRA:
ABSTENCIONS: IEC-AM, Cs, SAL-CUP-Amunt i regidora no adscrita

10. Proposta d'aprovació del conveni per a la millora dels serveis de transport de viatgers per carretera a Granollers, Canovelles, les Franqueses del Vallès i la Roca del Vallès per al període comprès entre l’1 de gener i el 31 de desembre de 2023. 

Acords: 

Primer.- Aprovar el Conveni entre el Departament de Territori i Sostenibilitat, l’Autoritat del Transport Metropolità de Barcelona, l’Ajuntament de Granollers, l’Ajuntament de Canovelles, l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès, l’Ajuntament de la Roca del Vallès i la societat Empresa Sagalés, SA, per a la millora del serveis de transports de viatgers per carretera a Granollers, Canovelles, les Franqueses del Vallès i la Roca del Vallès, per el període comprès entre l’1 de gener i el 31 de desembre de 2023 per un import de 187.596,03 € per a la prestació del servei del transport urbà i un import de fins a 20.000 € en concepte d’atorgament de títols socials i ajuts al transport públic del servei del transport públic que conformen les línies del TransGran. 

Segon.- Autoritzar i disposar la despesa per un import de 187.596,03 € amb càrrec a l’aplicació pressupostària 18 4411 22300 del pressupost general municipal de 2023 per la despesa corresponent a l’exercici 2023 per a la prestació del servei del transport urbà esmentat.  

Tercer.- Autoritzar i disposar la despesa fins a un màxim de 20.000 € amb càrrec a la partida pressupostària 18 4411 48012 del pressupost general municipal de 2023 per la despesa corresponent a l’exercici 2023 en concepte d'atorgament de títols socials i ajuts al transport públic del servei del TransGran.  

Quart.- Facultar a l’alcalde o per delegació d’aquest a la regidora de Mobilitat de l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès per a la signatura del conveni a què fa referència a l’acord primer.  

Cinquè.- Facultar a la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès per aprovar la liquidació definitiva de l’exercici 2023.  

Sisè.- Incloure el present conveni al Llibre Oficial de Convenis de l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès.  

Setè.- Publicar el present acord i el conveni al Portal de transparència, així com la ressenya corresponent al BOP de Barcelona.  

Vuitè.- Trametre’l al Registre de convenis de la Generalitat de Catalunya.  

Novè.- Notificar aquests acords al Departament de Territori i Sostenibilitat, l’Autoritat del Transport Metropolità de Barcelona, l’Ajuntament de Canovelles, l’Ajuntament de Granollers, l’Ajuntament de la Roca del Vallès i l’empresa Sagalés, SA.  

Desè.- Fer constar que contra aquest acte administratiu, que és definitiu en la via administrativa o tràmit qualificat, es pot recórrer potestativament en reposició, davant del mateix òrgan que l’ha dictat; o impugnar-lo directament davant els jutjats contenciosos administratius de la província de Barcelona mitjançant la interposició de recurs contenciós administratiu. Si s’opta per recórrer en reposició, el recurs contenciós administratiu no es podrà interposar fins que el recurs de reposició es resolgui expressament o es desestimi de manera presumpta. El recurs de reposició s’entendrà desestimat de manera presumpta si en el termini d’un mes des de la seva interposició no se us ha notificat la seva resolució. El termini per interposar el recurs de reposició és d’un més, a comptar des de l’endemà de rebre aquesta notificació. El termini per interposar recurs contenciós administratiu contra aquest acte administratiu és de dos mesos, a comptar també des de l’endemà de rebre aquesta notificació. No obstant, es podrà interposar qualsevol altre recurs que cregueu convenient al vostre dret. 

Altrament, en cas que l’interessat sigui una administració o organisme públic, si vol impugnar aquest acord, que posa fi a la via administrativa, s’ha d’interposar recurs contenciós administratiu davant dels Jutjats Contenciosos Administratius de la província de Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent de la seva notificació. Alternativament i amb caràcter previ, es pot efectuar un requeriment davant l’òrgan que l’ha dictat, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent a la recepció d’aquesta notificació, en els termes que s’indiquen a l’article 44 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. 

APROVADA

VOTS A FAVOR: JuntsxLF i PSC-CP
VOTS EN CONTRA: IEC-AM, Cs, SAL-CUP-Amunt i regidora no adscrita
ABSTENCIONS: 

11. Moció que presenta el grup municipal dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés, i aprovada per Junta de Portaveus en sessió del dia 19 de gener de 2023, per l'educació inclusiva

Acords: 

Primer.- Que s’insti al govern de la Generalitat de Catalunya a que incorpori l’educació inclusiva com una prioritat del Departament d’Educació que afecti i condicioni l’agenda política del govern català. 

Segon.- Que s’insti al Departament d’Educació a que s’estableixin les mesures necessàries per al desplegament efectiu del Decret d’educació inclusiva aprovat l’any 2017. 

Tercer.- Demanar a la Generalitat de Catalunya que s’actuï amb transparència i es faci pública la despesa destinada al desplegament del Decret d’educació inclusiva mitjançant la publicació dels pressupostos amb el detall dels conceptes. 

Quart.- Instar a la Generalitat de Catalunya i els seus respectius departaments a que estableixin mecanismes per a detectar i denunciar mancances en l’aplicació de les mesures destinades a desplegar el Decret d’educació inclusiva. 

Cinquè.- Instar a la Generalitat de Catalunya a que s’estableixin sistemes i canals de coordinació entre departaments per agilitzar la detecció de necessitats i la dotació de recursos segons les necessitats de cada centre educatiu. 

Sisè.- Que es redueixin i s’agilitzin els processos burocràtics de totes les administracions als que s’han de sotmetre les famílies per al reconeixement de les necessitats específiques de suport educatiu dels seus fills, filles i menors a càrrec, així com per obtenir els recursos necessaris per a que aquests infants i joves puguin gaudir del seu dret a l’educació en condicions d’igualtat i no discriminació. 

Setè.- Traslladar aquests acords a les institucions i entitats implicades, Parlament espanyol, Parlament català, Departament d’Educació, i al Ministeri d’Educació. 

Vuitè.- Notificar aquests acords a tots els grups municipals amb representació al consistori, a totes les àrees de l’Ajuntament de Les Franqueses del Vallès, als seus Patronats, a totes les entitats del municipi.

APROVADA

VOTS A FAVOR: JuntsxLF i PSC-CP, IEC-AM, Cs i regidora no adscrita
VOTS EN CONTRA:
ABSTENCIONS: SAL-CUP-Amunt 

12. Moció que presenta el grup municipal Imagina Esquerra en Comú - Acord Municipal, i aprovada per Junta de Portaveus en sessió del dia 19 de gener de 2023, a favor de l'assignació del 25% del pressupost autonòmic de salut a l'atenció primària

ACORDS: 

Primer.-  Acordar instar el Govern de la Generalitat de Catalunya a: 

- Destinar el 25% del pressupost sanitari a l’atenció primària, tal com recomana l’OMS, i una vegada assolit, incrementar de forma progressiva els recursos materials i personals per donar resposta a les necessitats de la ciutadania en el seu accés al dret a la salut.

- Garantir la transparència sobre quines despeses són incloses en el pressupost de l’atenció primària en els pressupostos anuals. 

Segon.- Donar a conèixer aquests acords a la ciutadania de les Franqueses del Vallès, mitjançant els mitjans municipals de comunicació. 

Tercer.- Comunicar aquest acord municipal al President de la Generalitat de Catalunya, al Departament d’Economia i Hisenda, al Departament de Salut i a l'entitat Amnistia Internacional  Catalunya (info@amnistiacatalunya).

Entitats promotores: Amnistia Internacional Catalunya, Medicus Mundi Mediterrània, Rebel·lió Atenció Primària, Fòrum Català de l’Atenció Primària (FoCAP), Marea Blanca Catalunya, Metges de Catalunya.

APROVADA PER UNANIMITAT

C) Precs, preguntes i interpel·lacions

Arxivat a: Ajuntament
Ple municipal ordinari de gener de 2023
Darrera actualització d’aquest contingut: 30/03/2023 a les 20:14h
Plan Avanza 2 Reconeixement Administració Oberta Posició Top10

Col·labora:

Diputació de Barcelona

© Ajuntament de les Franqueses del Vallès

Ctra. de Ribes, 2 - 08520 Les Franqueses del Vallès

Tel. 938 467 676 - Fax 938 467 767

(Necessites javascript per veure aquest correu-e)