Mida del text Augmentar la mida del text Mida del text normal Reduir la mida del text | Sense estils | Versió mòbils | Mapa Web
ES | EN | FR

Acords del ple ordinari del mes d'octubre

27/10/2022

Celebrat el 27 d'octubre de 2022 a les 19 h a Can Ribas

A) Part dispositiva i activitat de control

1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior.

2. Donar compte de les resolucions dictades per l'Alcalde i els/les regidors/es delegats/des de l'Alcaldia números 2022-2287 a 2022-2571 corresponents al període comprès entre els dies 1 i 31 de setembre de 2022.

3. Donar compte de les actes de la Junta de Govern Local números JGL/2022/29 a JGL/2022/32 que corresponen a les sessions pel període comprès entre els dies 1 i 31 de setembre de 2022.

4. Donar compte de l'acord adoptat per la Junta de Govern Local en sessió del dia 22 de setembre de 2022 en què s'aprova modificar el termini de presentació de sol·licituds de subvencions per a la millora de l’accessibilitat en l’interior dels habitatges.

B) Part resolutiva

5. Proposta de ratificació del nomenament de nou vocal com a membre integrant del Consell de Poble de Corró d’Amunt.
ACORDS:
Primer.- Ratificar el nomenament de la senyora Maria Manau Sánchez, en qualitat de vocal suplent, en representació de l’entitat Grup Teatre Boina de Corró d’Amunt.
Segon.- Notificar aquest acord a l’entitat Grup Teatre Boina de Corró d’Amunt i al Consell de Poble de Corró d’Amunt.

VOTS A FAVOR: JxLF / PSC-CP / IEC-AM / CS / Regidora no adscrita
VOTS EN CONTRA: -
ABSTENCIONS: SAL-CUP-AMUNT

6. Proposta d’aprovació de l’elecció del càrrec de Jutge/essa de Pau substitut/a de les Franqueses del Vallès.
ACORDS:
Primer.- Efectuar la votació individualitzada de cada un/a dels/de les candidats/es per ser proposat Jutge/essa de Pau substitut/a de les Franqueses del Vallès:

 • § Elizabeth Alejandro Justicia
 • § Manuel Perera Canovas
 • § Jorge Madera Jiménez
 • § Mireia Bonfill Rodríguez
 • § Maria Rodríguez Matas
 • § Miriam Cabarrús Martín
 • § Maria de las Mercedes Fernández Xicota
 • § Salvador Domínguez Rodríguez

Segon.- En cas que més d’un candidat/a obtingui el quòrum requerit de la majoria absoluta (nou vots) del nombre legal de membres de la Corporació, esdevindrà candidat/a a ocupar el càrrec de Jutge/essa de Pau substitut/a de les Franqueses del Vallès, aquell/a candidat/a que hagi obtingut el major nombre de vots.
Tercer.- En cas que més d’un candidat/a obtingui el quòrum requerit de la majoria absoluta (nou vots) del nombre legal de membres de la Corporació, i en resulti empat a la votació, es procedirà a efectuar una segona votació, i si persistís l’empat, decidirà el vot de qualitat de l’alcalde, d’acord amb l’establert a l’article 69 del Reglament Orgànic Municipal.
Quart.- Notificar aquest acord al Jutjat Degà de Granollers, juntament amb la documentació requerida a l’article 7 del Reglament 3/1995, de 7 de juny, dels jutges de pau, amb la finalitat que ho elevi a la Sala de Govern del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.
Cinquè.- En cas que cap dels anteriors candidats/es obtingui el quòrum requerit de la majoria absoluta (nou vots) del nombre legal de membres de la Corporació, trametre la integritat de l’expedient administratiu al Jutjat Degà de Granollers, juntament amb la documentació requerida a l’article 7 del Reglament 3/1995, de 7 de juny, dels jutges de pau, amb la finalitat que ho elevi a la Sala de Govern del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya per tal que nomeni entre els/les candidats/es presentats/des la persona a ocupar el càrrec de Jutge/essa de Pau titular de les Franqueses del Vallès, sempre i quan aquest/a reuneixi les condicions de capacitat i de compatibilitat que preveuen els articles 303 i 389 a 397 de la Llei Orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del Poder Judicial.
Sisè.- Comunicar als candidats/es presentats/des al càrrec de Jutge/essa de Pau substitut/a de les Franqueses del Vallès la puntuació obtinguda.

VOTACIÓ SECRETA: Salvador Domínguez Rodríguez

7. Proposta d'aprovació de l'expedient de contractació de l'alienació de set parcel·les situades en l'àmbit del Pla Parcial del Sector N de les Franqueses del Vallès, mitjançant concurs, procediment obert i tramitació ordinària.
ACORDS:
Primer.- APROVAR l'expedient per a l'alienació mitjançant concurs dels béns immobles que es diran a continuació, els quals tenen la qualificació jurídica de bé patrimonial i que formen part del patrimoni municipal del sòl i habitatge:

 • Lot 1: Parcel·la a01.- “URBANA: Solar situat al Sector N de Les Franqueses del Vallès, de forma trapezoïdal i de superfície quatre mil vuit-cents cinquanta-quatre metres i vuitanta-un decímetres quadrats (4.854,81m2). LLINDA: al nord, en línia recta de 73,16m, amb finca resultant número V.2 destinada al sistema de zones verdes; a l’est, part en línia recta de 70,39m, amb la finca resultant a.02, i part en línia trencada de 8,80m amb la finca resultant ST.03 destinada a serveis tècnics; al sud, en línia recta de 66,55m, amb el carrer A de nova creació; i a l’oest, en línia recta de 61,48m, amb finca resultant Q.1 destinada a equipaments públics.”

Correspon a la finca registral número 17936 inscrita en el tom 3145 llibre 419 del registre de la propietat de Canovelles.
Es troba afecta a les següents càrregues:
Càrregues de procedència: Lliure de càrregues.
Càrregues de nova creació: De conformitat amb el que disposa l’article 127 b) del TRLUC en relació amb els articles 19 i 20 del R.D. 1093/1997, de 24 de juliol, pel qual s’aproven les Normas Complementarias para la ejecución de la Ley Hipotecaria sobre la inscripción en el Registro de la Propiedad de Actos de Naturaleza Urbanística, aquesta finca queda afecta, amb caràcter real, al pagament del saldo del compte de liquidació del Projecte de Reparcel·lació, en la quantitat provisional de 141.724,23 €.

 • Lot 2: Parcel·la a05.- “URBANA: Solar situat al Sector N de Les Franqueses del Vallès, de forma trapezoïdal i de superfície quatre mil cinc-cents tretze metres i cinquanta-cinc decímetres quadrats (4.513,55 m2). LLINDA: al nord, en línia recta de 50,95m, amb finca resultant número V.2 destinada al sistema de zones verdes; a l’est, en línia recta de 94,04m, amb la finca resultant a.06; al sud, en línia recta de 50,25m, amb el carrer A de nova creació; i a l’oest, en línia recta de 85,61m, amb la finca resultant a.02.”

Correspon a la finca registral número 17938 inscrita en el tom 3145 llibre 419 del registre de la propietat de Canovelles.
Es troba afecta a les següents càrregues:
Càrregues de procedència: Lliure de càrregues.
Càrregues de nova creació: De conformitat amb el que disposa l’article 127 b) del TRLUC en relació amb els articles 19 i 20 del R.D. 1093/1997, de 24 de juliol, pel qual s’aproven les Normas Complementarias para la ejecución de la Ley Hipotecaria sobre la inscripción en el Registro de la Propiedad de Actos de Naturaleza Urbanística, aquesta finca queda afecta, amb caràcter real, al pagament del saldo del compte de liquidació del Projecte de Reparcel·lació, en la quantitat provisional de 132.150,16 €.

 • Lot 3: Parcel·la a07.- “URBANA: Solar situat al Sector N de Les Franqueses del Vallès, de forma irregular i de superfície quatre mil cent trenta-vuit metres i quaranta-sis decímetres quadrats (4.138,46m2). LLINDA: al nord, part en línia corba trencada de 65,97m, amb el carrer A de nova creació, i part en línia corba de 9,97m, amb el xamfrà que formen el carrer A i el carrer C de nova creació; a l’est, part en línia recta de 31,50m, amb el carrer C de nova creació, i part en línia corba trencada de 22,07m amb la rotonda 1 de nova creació; al sud, en línia recta de 94,00m, amb el vial lateral de la C-35 de nova creació; i a l’oest, part en línia corba de 34,79m i part en línia recta de 11,52m amb el carrer C de nova creació, i part en línia corba de 13,94m, amb el xamfrà que formen el carrer A i el carrer B de nova creació.”

Correspon a la finca registral número 17940 inscrita en el tom 3145 llibre 419 del Registre de la propietat de Canovelles.
Es troba afecta a les següents càrregues:
Càrregues de procedència: Lliure de càrregues.
Càrregues de nova creació: De conformitat amb el que disposa l’article 127 b) del TRLUC en relació amb els articles 19 i 20 del R.D. 1093/1997, de 24 de juliol, pel qual s’aproven les Normas Complementarias para la ejecución de la Ley Hipotecaria sobre la inscripción en el Registro de la Propiedad de Actos de Naturaleza Urbanística, aquesta finca queda afecta, amb caràcter real, al pagament del saldo del compte de liquidació del Projecte de Reparcel·lació, en la quantitat provisional de 124.372,82 €.

 • Lot 4: Parcel·la a10.- ““URBANA: Solar situat al Sector N de Les Franqueses del Vallès, de forma sensiblement rectangular i de superfície sis mil cent quaranta-un metres i tretze decímetres quadrats (6.141,13m2). LLINDA: al nord, en línia trencada de 92,08m, mitjançant camí amb la parcel·la 81 del polígon 10 del cadastre de rústica; a l’est, en línia recta de 67,55m, amb carrer C de nova creació; al sud, en línia recta de 94,66m, amb la finca resultant a.08; i a l’oest, amb línia recta de 63,60m, amb finca resultant número V.2 destinada al sistema de zones verdes.”

Correspon a la finca registral número 17942 inscrita en el tom 3145 llibre 419 del registre de la propietat de Canovelles.
Es troba afecta a les següents càrregues:
Càrregues de procedència: Lliure de càrregues.
Càrregues de nova creació: De conformitat amb el que disposa l’article 127 b) del TRLUC en relació amb els articles 19 i 20 del R.D. 1093/1997, de 24 de juliol, pel qual s’aproven les Normas Complementarias para la ejecución de la Ley Hipotecaria sobre la inscripción en el Registro de la Propiedad de Actos de Naturaleza Urbanística, aquesta finca queda afecta, amb caràcter real, al pagament del saldo del compte de liquidació del Projecte de Reparcel·lació, en la quantitat provisional de 189.663,09 €.

 • Lot 5: Parcel·la a14.- “URBANA: Solar situat al Sector N de Les Franqueses del Vallès, de forma sensiblement trapezoidal i de superfície cinc mil cinc-cents vuitanta-dos metres i noranta-quatre decímetres quadrats (5.582,94m2). LLINDA: al nord, en línia trencada de 51,70m, amb la parcel·la 225 del polígon 10 del cadastre de rústica; a l’est, en línia recta de 106,61m, amb la finca resultant a.16; al sud, en línia recta de 47,25m, amb el carrer A de nova creació; i a l’oest, amb línia recta de 127,37m, amb finca resultant a.15.”

Correspon a la finca registral número 17944 inscrita en el tom 3145 llibre 419 del registre de la propietat de Canovelles.
Es troba afecta a les següents càrregues:
Càrregues de procedència: Lliure de càrregues.
Càrregues de nova creació: De conformitat amb el que disposa l’article 127 b) del TRLUC en relació amb els articles 19 i 20 del R.D. 1093/1997, de 24 de juliol, pel qual s’aproven les Normas Complementarias para la ejecución de la Ley Hipotecaria sobre la inscripción en el Registro de la Propiedad de Actos de Naturaleza Urbanística, aquesta finca queda afecta, amb caràcter real, al pagament del saldo del compte de liquidació del Projecte de Reparcel·lació, en la quantitat provisional de 163.696,89 €.

 • Lot 6: Parcel·la a27.- “URBANA: Solar situat al Sector N de Les Franqueses del Vallès, de forma irregular de superfície cinc mil set-cents setanta-sis metres i trenta-un decímetres quadrats (5.776,31m2). LLINDA: al nord, part en línia trencada de 102,70m, amb la finca resultant a.28, i part en línia trencada de 64,16m amb la parcel·la 116 del polígon 8 del cadastre de rústica; a l’est, en línia recta de 60,44, amb el carrer A de nova creació; al sud en línia trencada de 100,41m amb la finca resultant a.26; i a l’oest en línia trencada de 50,12m amb camí (parcel·la 9025 del polígon 8 del cadastre de rústica).”

Correspon a la finca registral número 17956 inscrita en el tom 3145 llibre 419 del registre de la propietat de Canovelles.
Es troba afecta a les següents càrregues:
Càrregues de procedència: Lliure de càrregues.
Càrregues de nova creació: De conformitat amb el que disposa l’article 127 b) del TRLUC en relació amb els articles 19 i 20 del R.D. 1093/1997, de 24 de juliol, pel qual s’aproven les Normas Complementarias para la ejecución de la Ley Hipotecaria sobre la inscripción en el Registro de la Propiedad de Actos de Naturaleza Urbanística, aquesta finca queda afecta, amb caràcter real, al pagament del saldo del compte de liquidació del Projecte de Reparcel·lació, en la quantitat provisional de 168.612,24 €.

 • Lot 7: Parcel·la f02.- “URBANA: Solar situat al Sector N de Les Franqueses del Vallès, de forma irregular i de superfície dos mil cent quaranta-tres metres i noranta-dos decímetres quadrats (2.143,92m2). LLINDA: al nord, part en línia recta de 53,08m i part en línia corba de 5,01m, amb el carrer A de nova creació; a l’est, en línia recta de 23,04m amb la finca resultant número f25 i en línia trencada de 78,73m amb la finca resultant número f03; al sud, en línia recta de 17,88m amb el carrer B de nova creació; i al oest, en línia recta de 59,70, amb la finca resultant número f01.”

Correspon a la finca registral número 17961 inscrita en el tom 3145 llibre 419 del registre de la propietat de Canovelles.
Es troba afecta a les segúents càrregues:
Càrregues de procedència: Lliures de càrregues.
Càrregues de nova creació: De conformitat amb el que disposa l’article 127 b) del TRLUC en relació amb els articles 19 i 20 del R.D. 1093/1997, de 24 de juliol, pel qual s’aproven les Normas Complementarias para la ejecución de la Ley Hipotecaria sobre la inscripción en el Registro de la Propiedad de Actos de Naturaleza Urbanística, aquesta finca queda afecta, amb caràcter real, al pagament del saldo del compte de liquidació del Projecte de Reparcel·lació, en la quantitat provisional de 105.082,01 €.
Les parcel·les es transmetran sense urbanitzar, és a dir, essent les despeses d’urbanització en la seva totalitat a càrrec dels compradors adquirents.
L’import del tipus de licitació correspon al valor de cada parcel·la, d’acord amb l’informe que han emès els serveis tècnics municipals, al qual s’ha d’afegir el 21% en concepte d’Impost sobre el Valor Afegit, essent el seu desglossament el següent:
-Lot 1- Import Parcel·la a01: 803,250,97 €
Import IVA: 168,682,70 €
TOTAL: 971.933,67 €
-Lot 2- Import Parcel·la a05: 746,295,32 €
Import IVA: 156,722,01 €
TOTAL: 903,017,33 €
-Lot 3- Import Parcel·la a07: 680,209,04 €
Import IVA: 142,843,89 €
TOTAL: 823,052,93 €
-Lot 4- Import Parcel·la a10: 1,002,896,36 €
Import IVA: 210,608,23 €
TOTAL: 1,213,504,59 €
-Lot 5- Import Parcel·la a14: 922,813,99 €
Import IVA: 193,790,93 €
TOTAL: 1,116,604,92 €
-Lot 6-Import Parcel·la a27: 916,576,42 €
Import IVA: 192,481,04 €
TOTAL: 1,109,057,46 €
-Lot 7-Import Parcel·la f02: 496,159,19 €
Import IVA: 104,193,42 €
TOTAL: 600,352,61 €
Segon.- APROVAR el plec de clàusules administratives que ha de regir el procediment, en els termes que consten en l'expedient.
Tercer.- PUBLICAR anunci de licitació en el Perfil de Contractant i en els diaris de premsa escrita que es cregui convenient, perquè durant el termini de 30 dies naturals, a comptar des de l’endemà de la publicació de l’anunci en el perfil, puguin presentar les proposicions que considerin convenients. Tot això sens perjudici que se’n pugui fer publicitat a través d’altres mitjans de comunicació.

VOTS A FAVOR: JxLF / PSC-CP / CS
VOTS EN CONTRA: IEC-AM / SAL-CUP-AMUNT - Regidora no adscrita
ABSTENCIONS: -

8. Proposta d’aprovació provisional de l’acord de modificació de l’ordenança reguladora de la prestació patrimonial de caràcter públic no tributari relatiu al servei municipal de proveïment, subministrament i distribució d’aigua per a l’exercici 2023.
ACORDS:

Primer.- Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2023 i següents la modificació de l’Ordenança reguladora de la prestació patrimonial de caràcter públic no tributari relatiu al servei municipal de proveïment, subministrament i distribució d’aigua, així com el seu text refós.
Segon.- Els acords definitius en matèria de derogació, aprovació i modificació d’Ordenances per a l’exercici de 2023, així com el text refós aprovat, seran objecte de publicació en el Butlletí Oficial de la Província.
Tercer.- Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament l’anterior acord provisional, així com el text modificat de l’Ordenança de Prestació Patrimonial aprovada durant el termini de trenta dies hàbils, comptats des del dia següent al de la publicació de l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de la Província.
Durant el període d’exposició pública de l’Ordenança, els qui tinguin un interès directe o resultin afectats, podran examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que estimin oportunes.
Quart.- Publicar els anteriors acords provisionals en un diari dels de major difusió per a coneixement general.
Cinquè.- Disposar que en cas que no es presenti cap reclamació o al·legació, el text de l’Ordenança de Prestació Patrimonial esdevindrà aprovada definitivament sense cap tràmit ulterior, llevat de la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Província, tal com disposen l'article 178 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril pel qual s'aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local.

VOTS A FAVOR: JxLF / PSC-CP 
VOTS EN CONTRA: IEC-AM / CS / SAL-CUP-AMUNT / Regidora no adscrita
ABSTENCIONS: -

9. Proposta d’aprovació provisional de l’acord de modificació de les Ordenances fiscals reguladores dels tributs municipals per a l’exercici 2023.
ACORDS:
Primer.- Aprovar provisionalment per a l’exercici 2023 i següents, l’Ordenança fiscal general reguladora de la gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals.
Segon.- Derogar amb efectes d’1 de gener de 2023 l’ordenança fiscal vigent reguladora de la gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals.
Tercer.- Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2023 i següents la modificació de les Ordenances fiscals que a continuació es relacionen, així com el seu text refós:
1. Impost sobre béns immobles (IBI)
2. Impost sobre activitats econòmiques (IAE)
3. Impost sobre vehicles de tracció mecànica (IVTM)
4. Impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana (IIVTNU)
5. Ordenança general reguladora de contribucions especials
6. Taxa per expedició de documents administratius
7. Taxa per la llicència d’autotaxi.
8. Taxa per serveis especials de vigilància i altres motivats per espectacles públics i grans transports
9. Taxa per llicències o la comprovació d’actes o actuacions comunicades en matèria urbanisme
10. Taxa per la prestació dels serveis d’intervenció administrativa en l’activitat dels ciutadans i les empreses
11. Taxa per la prestació de serveis de cementiris
12. Taxes per la prestació del servei de gestió de residus municipals
13. Impost sobre construccions, instal·lacions i obres
14. Taxa per retirada de vehicles abandonats o estacionats defectuosament o abusivament a la via pública
17. Ordenança general reguladora dels Preus públics
18. Taxa per ocupacions del subsòl, el sòl i la volada de la via pública
21. Taxa per l’obertura de sondatges o rases en terrenys d’ús públic i qualsevol remoguda en la via pública del paviment o de les voreres
22. Taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic amb mercaderies, materials de construcció, runes, tanques, puntals, estíntols, bastides i altres instal·lacions anàlogues
23. Taxa per utilització privativa o aprofitament especial de la via pública amb entrades de vehicles a través de les voreres o de qualsevol altre espai de domini públic local
24. Taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic amb taules i cadires amb finalitat lucrativa
25. Taxa per la instal·lació de quioscos en la via pública
26. Taxa per parades, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions situats en terrenys d’ús públic i indústries del carrer i ambulants i rodatge cinematogràfic
29. Taxa per concessió de llicències, la comprovació de les activitats comunicades i el control de la publicitat dinàmica
31. Taxa per la instal·lació de portades, aparadors i vitrines i per la instal·lació d’anuncis que ocupen el domini públic local
33. Preu públic per la inserció de publicitat en el Butlletí Municipal
34. Preu públic per la prestació del Servei d’Atenció Domiciliària
Quart.- Els acords definitius en matèria de derogació, aprovació i modificació d’Ordenances fiscals per a l’exercici de 2023, així com el text refós aprovat, seran objecte de publicació en el Butlletí Oficial de la Província.
Cinquè.- Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament els anteriors acords provisionals, així com el text complet de les Ordenances fiscals aprovades de nou o modificades durant el termini de trenta dies hàbils, comptats des del dia següent al de la publicació de l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de la Província.
Durant el període d’exposició pública de les Ordenances, els qui tinguin un interès directe o resultin afectats, en els termes previstos a l’article 18 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, podran examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que estimin oportunes. Transcorregut el període d’exposició pública sense haver-se presentat reclamacions, els acords adoptats restaran definitivament aprovats.
Sisè.- Publicar els anteriors acords provisionals en un diari dels de major difusió per a coneixement general.

VOTS A FAVOR: JxLF / PSC-CP
VOTS EN CONTRA: IEC-AM / CS / SAL-CUP-AMUNT / Regidora no adscrita
ABSTENCIONS: -

10. Moció que presenta el grup municipal Sal-Candidatura d'Unitat Popular-Alternativa Municipalista, i no aprovada per Junta de Portaveus en sessió del dia 20 d'octubre de 2022, perquè es garanteixi el dret a la interrupció voluntària de l'embaràs (IVE) al sistema sanitari públic.
ACORDS:
Primer.- Instar el Departament de Salut perquè anul·li els convenis públics o els contractes amb els centres sanitaris que tinguin com a mandat institucional objectar i no oferir servei a les peticions d'avortament en els termes previstos per la llei.
Segon.- Instar la Generalitat de Catalunya perquè exclogui de qualsevol tipus de finançament o subvenció les entitats vinculades a organitzacions antiavortistes.
Tercer.- Excloure de qualsevol tipus de finançament o subvenció de l'Ajuntament de les Franqueses les entitats en el cas que es manifestin públicament en contra del dret a l’avortament en els termes previstos en la llei.
Quart.- Instar el Govern de la Generalitat perquè desplegui el reglament que ha de desenvolupar els continguts de la Llei 9/2017, d'universalització de la sanitat a Catalunya, recollint en el redactat l’accés a l’atenció de salut sexual i reproductiva de totes les dones i persones embarassades que es trobin a Catalunya, inclòs l’accés a la interrupció voluntària de l’embaràs.
Cinquè.- Instar el Patronat de la Fundació Privada de l'Hospital Asil de Granollers a garantir els drets sexuals de totes les dones i a atendre les peticions d'interrupció voluntària d'embaràs amb la pràctica d'avortaments quirúrgics segurs.
Sisè.- Fer arribar aquest acord al Govern de la Generalitat, a la Conselleria de Salut, a la Delegació de Salut de la Regió Sanitària de Barcelona, a la Fundació Privada Hospital Asil de Granollers i a les entitats del municipi.

VOTS A FAVOR: IEC-AM i SAL-CUP-Amunt
VOTS EN CONTRA: PSC-CP
ABSTENCIONS: JxLF-Junts, C's i la regidora no adscrita

C) Precs, preguntes i interpel·lacions

Arxivat a: Ajuntament
Ple octubre 2022
Darrera actualització d’aquest contingut: 02/10/2023 a les 14:04h
Plan Avanza 2 Reconeixement Administració Oberta Posició Top10

Col·labora:

Diputació de Barcelona

© Ajuntament de les Franqueses del Vallès

Ctra. de Ribes, 2 - 08520 Les Franqueses del Vallès

Tel. 938 467 676 - Fax 938 467 767

(Necessites javascript per veure aquest correu-e)