Mida del text Augmentar la mida del text Mida del text normal Reduir la mida del text | Sense estils | Versió mòbils | Mapa Web
ES | EN | FR

Acords del ple municipal del setembre del 2022

29/09/2022

A) Part dispositiva i activitat de control

1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior.

2. Donar compte de les resolucions dictades per l'Alcalde i els/les regidors/es delegats/des de l'Alcaldia números 2022-1838 a 2022-2286 corresponents al període comprès entre els dies 1 de juliol i 31 d'agost de 2022.

3. Donar compte de les actes de la Junta de Govern Local números JGL/2022/25 a JGL/2022/28 que corresponen a les sessions pel període comprès entre els dies 1 i 31 de juliol de 2022.

4. Donar compte de l'informe trimestral de seguiment del Pla d'ajust corresponent al segon trimestre de 2022 en compliment de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat financera.

5. Donar compte de l'informe trimestral del període mitjà de pagament als proveïdors de l'ajuntament i patronats corresponent al segon trimestre de 2022, en els termes establerts pel Reial Decret 635/2014, amb les modificacions introduïdes pel Reial Decret 1040/2017, de 22 de desembre.

6. Donar compte de l'estat d'execució del pressupost de l'ajuntament i patronats municipals a 30 de juny de 2022 en compliment de l'ordre HAP/2105/2012, d'1 d'octubre, de subministrament d'informació trimestral previst a la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

7. Donar compte de l'informe trimestral d'intervenció sobre el compliment de la Llei de lluita contra la morositat corresponent al segon trimestre de 2022 de l'ajuntament i patronats municipals.

B) Part resolutiva

8. Ratificar el Decret número 2022-2247, de data 25 d'agost, per a la implantació d'una reducció del preu dels abonaments de transport i títols multi-viatges per aplicar aquesta reducció de l'1 de setembre al 31 de desembre de 2022.
En ús de les competències delegades mitjançant Decret 2022-1719 de 20 de juny de 2022, resolc:

1. Donar compte de la sol·licitud realitzada el divendres 29 de juliol de 2022 (REGAGE22e00032921473) al Ministeri de Transport, Mobilitat i Agenda Urbana, d’un ajut directe per tal d’implantar una reducció del preu dels abonaments de transport i títols multiviatge, d'acord amb Ordre Ministerial per al qual es dona compliment al capítol II, relatiu a ajudes al transport urbà i interurbà, del RDL 11/2022, de 25 de juny.

2. Aprovar les tarifes resultants després d’aplicar una reducció del 30% prevista en el RDL de 1172022 per al període comprès entre l’1 de setembre i el 31 de desembre de 2022 pels títols; TG1 amb un preu de venta al públic de 5,90€ i les T10 jubilats i T10 estudiants amb un preu de venta al públic de 4,70€

Els títols bonificats s’identificaran amb la llegenda «Bonificats 2022»

Les condicions de caducitat dels títols seran les següents:
a) Tots els títols bonificats o no caducaran el 15 de gener de 2023
b) Els títols adquirits durant el 2022 sense estrenar es podran bescanviar per títols del 2023 abonant la diferència de preu respecte al de compra. En el cas que la diferència de preus sigui a favor de l’usuari no es retornaran els diners. Aquests títols es podran bescanviar entre l’1 de gener i el 31 de març de 2023. Aquesta operativa només la poden realitzar els operadors de transport habilitats per a la venda, no es podrà fer en punts de venda externs de la xarxa Logista i CSQ (no es podrà gestionar en estancs, quioscs de premsa, etc.)
c) No es faran devolucions per títols utilitzats parcialment tant si són d’abans de l’1 de setembre com si són bonificats.

3. Realitzar una reserva de crèdit de 4.000,00€ de l’aplicació pressupostària -18-4411-48012 Ajuts transport urbà per suplementar els ajuts del Ministeri en el cas que aquest no cobreixi la totalitat dels costos de la reducció del 30% acordada.

4. Donar trasllat d’aquesta resolució a l’ATM, a l’AMTU i a l’Operador Sagalés per tal d’adaptar el sistema a les noves tarifes.

5. Ratificar aquesta resolució en el primer Ple que es celebri.

VOTS A FAVOR: JxLF / PSC-CP / IEC-AM / C'S / Regidora no adscrita
VOTS EN CONTRA: -
ABSTENCIONS: SAL-CUP-AMUNT

9. Proposta d'aprovació de la revisió anual del Padró Municipal d'Habitants de l'Ajuntament de les Franqueses del Vallès amb referència a l'1 de gener de 2022.

ACORDS:

Únic.- APROVAR la revisió anual del Padró Municipal d’Habitants de l'Ajuntament de les Franqueses del Vallès, amb referència a l’1 de gener de 2022, que dona un resultat de 20.322 habitants (10.249 homes i 10.073 dones), de conformitat amb els resums numèrics que s’incorporen a l'expedient administratiu de la present proposta d'acord.

APROVAT PER UNANIMITAT

10. Proposta d’aprovació de l’elecció del Jutge de Pau substitut de les Franqueses del Vallès.

ACORDS:

Primer.- Proposar a la Sala de Govern del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya el nomenament del senyor Salvador Domínguez Rodríguez com a Jutge de Pau substitut de les Franqueses del Vallès, el qual reuneix les condicions de capacitat i de compatibilitat que preveuen els articles 303 i 389 a 397 de la Llei Orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del Poder Judicial.

Segon.- Notificar aquest acord al Jutjat Degà de Granollers, juntament amb la documentació requerida a l’article 7 del Reglament 3/1995, de 7 de juny, dels jutges de pau, amb la finalitat que ho elevi a la Sala de Govern del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.

Tercer.- Notificar aquest acord a les persones interessades en l’expedient.

AQUEST PUNT QUEDA SOBRE LA TAULA PENDENT DE DEBAT I VOTACIÓ

11. Proposta d'aprovació de la ratificació de la modificació dels Estatuts del Consorci Besòs Tordera.

ACORDS:

Primer.- RATIFICAR INICIALMENT l’expedient de modificació dels Estatuts del Consorci Besòs Tordera aprovat en sessió de la Junta General del dia 22 de juny de 2022, d’acord amb el text que s’incorpora com a ANNEX al present acord, formant-ne part del mateix a tots els efectes legals.

Segon.- SOTMETRE l’expedient a informació pública pel termini de trenta dies hàbils a efectes de presentació d’al·legacions i reclamacions, mitjançant la inserció d’un anunci al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al tauler d’edictes d’aquest Ajuntament.

Tercer.- DONAR AUDIÈNCIA, de forma simultània, als interessats i a les entitats que han exercit la iniciativa.

Quart.- CONSIDERAR definitivament aprovat l’expedient de ratificació de la modificació dels Estatuts del Consorci Besòs Tordera pel cas que durant el període d’informació pública no es presenti cap reclamació o suggeriment.

Cinquè.- FORMULAR encàrrec al Consorci Besòs Tordera per tal que, actuant en nom i representació d’aquesta entitat, es procedeixi a la publicació dels corresponents anuncis d’aprovació inicial i definitiva, formuli el tràmit d’audiència als interessats, així com procedeixi a la publicació íntegra el text de la modificació dels Estatuts, definitivament aprovada en el Butlletí Oficial de la Província als efectes que preveu l’article 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local.

Sisè.- DONAR TRASLLAT del present acord al Consorci Besòs Tordera, als efectes escaients.

VOTS A FAVOR: JxLF / PSC-CP
VOTS EN CONTRA: SAL-CUP-AMUNT
ABSTENCIONS: IEC-AM / C'S / Regidora no adscrita

12. Proposta d’aprovació provisional de l’acord d’establiment i fixació del preu públic per les entrades als espectacles organitzats per l’àrea de Gent Gran per a l'exercici fiscal 2022.

DICTAMENS:

Primer.- APROVAR provisionalment, de conformitat amb el que disposen els articles 41 i següents del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, l’establiment del preu públic per l’entrada als espectacles organitzats per l’àrea de Gent Gran de l’exercici 2022, amb el detall següent:

PREUS PÚBLICS REGULATS PER L’ORDENANÇA NUM. 17

.../...

7. ALTRES PREUS PÚBLICS

• Entrades espectacles organitzats per l’àrea de Gent Gran:

- A partir de 65 anys: 11,00€

- Fins a 64 anys: 14,00€

- Fins a 14 anys: 7,00€

Segon.- APROVAR provisionalment la modificació de l’ordenança fiscal núm. 17, general reguladora dels Preus públics, segons el text indicat en el punt primer dels acords.

Tercer.- OBRIR un període d’informació pública de l’acord i de l’expedient, per un període de trenta dies, a comptar des de l’endemà de la publicació del corresponent edicte en el Butlletí Oficial de la Província.

Durant el període d’exposició pública, els qui tinguin un interès directe o resultin afectats, en els termes previstos a l’article 18 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, podran examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que estimin oportunes. Transcorregut el període d’exposició pública sense haver-se presentat reclamacions, els acords adoptats restaran definitivament aprovats.

Quart.- PUBLICAR els anteriors acords provisionals en un diari dels de major difusió per a coneixement general.

Cinquè.- PUBLICAR en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, l’acord definitiu de modificació de l’Ordenança fiscal núm. 17, així com el text refós.

VOTS A FAVOR: JxLF / PSC-CP / IEC-AM / C'S / Regidora no adscrita
VOTS EN CONTRA: SAL-CUP-AMUNT
ABSTENCIONS: Regidora de JxLF no present en el moment de la votació

13. Proposta d’aprovació provisional de l’acord d’establiment i fixació del preu públic per les entrades a la pista de patinatge de la Fira de Nadal per a l'exercici fiscal 2022.

DICTAMENS:

Primer.- APROVAR provisionalment, de conformitat amb el que disposen els articles 41 i següents del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, l’establiment del preu públic per l’entrada a la pista de patinatge de la Fira de Nadal de l’exercici 2022, amb el detall següent:

PREUS PÚBLICS REGULATS PER L’ORDENANÇA NUM. 17

.../...

7. ALTRES PREUS PÚBLICS

· Entrada pista de patinatge Fira de Nadal: 2,00€

Segon.- APROVAR provisionalment la modificació de l’ordenança fiscal núm. 17, general reguladora dels Preus públics, segons el text indicat en el punt primer dels acords.

Tercer.- OBRIR un període d’informació pública de l’acord i de l’expedient, per un període de trenta dies, a comptar des de l’endemà de la publicació del corresponent edicte en el Butlletí Oficial de la Província.

Durant el període d’exposició pública, els qui tinguin un interès directe o resultin afectats, en els termes previstos a l’article 18 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, podran examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que estimin oportunes. Transcorregut el període d’exposició pública sense haver-se presentat reclamacions, els acords adoptats restaran definitivament aprovats.

Quart.- PUBLICAR els anteriors acords provisionals en un diari dels de major difusió per a coneixement general.

Cinquè.- PUBLICAR en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, l’acord definitiu de modificació de l’Ordenança fiscal núm. 17, així com el text refós.

VOTS A FAVOR: JxLF / PSC-CP
VOTS EN CONTRA: IEC-AM / C'S / SAL-CUP-AMUNT / Regidora no adscrita
ABSTENCIONS: -

14. Proposta per a la declaració d’especial interès de les obres per a la construcció d’una nova tanca perimetral a l’institut IES Lauro i bonificació del 95% de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres.

DICTAMENS:

Primer.- Acordar la declaració d’especial interès per concórrer circumstàncies socials de les obres per a la construcció d’una nova tanca perimetral a l’Institut d’Educació Secundària Lauro (IES Lauro) amb emplaçament al carrer d’Elena Maseras, 3, amb referència cadastral 1882001DG4018S0001LB, d’aquest terme municipal.

Segon.- Estimar parcialment la sol·licitud presentada en data 2 de setembre de 2022, amb Registre d’Entrada 2022-E-RC-4468, pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, i, en conseqüència, bonificar el 95% de l’Impost de construccions, instal·lacions i obres, de conformitat amb allò previst a l’Ordenança Fiscal 13 de l’ajuntament de les Franqueses del Vallès.

Tercer.- Donar de baixa la liquidació núm. 2209000564, per un import de 2.549,93 €, en concepte de taxa i impost sobre construccions, instal·lacions i obres, corresponent a l’expedient 3463/2022 d’acord amb el que disposen les vigents Ordenances Fiscals núm. 9.3.1 i 13 d’aquest Ajuntament.

Quart.- Aprovar la liquidació núm. 2209000710, per un import de 261,94 €, en concepte de taxa i impost sobre construccions, instal·lacions i obres, corresponent a l’expedient 3463/2022 d’acord amb el que disposen les vigents Ordenances Fiscals núm. 9.3.1 i 13 d’aquest Ajuntament.

Cinquè.- Comunicar aquests acords a l’àrea d’Hisenda de l’ajuntament.

Sisè.- Notificar aquests acords als interessats en l’expedient.

APROVAT PER UNANIMITAT

15. Proposta d'aprovació de la modificació del contracte de serveis de neteja dels edificis, equipaments i dependències municipals de l'Ajuntament de les Franqueses del Vallès i dels seus patronats municipals, així com de les successives pròrrogues.

 DICTAMENS:

 Primer.- APROVAR la modificació puntual del contracte no prevista en els plecs i de conformitat amb els requisits establerts a l’article 205.2.b) de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, relativa al reforç de desinfecció i neteja dels diferents centres d'educació infantil i primària del municipi durant els mesos de gener a juny de 2022, arran de les necessitats especials de neteja per fer front a la situació epidemiològica de la COVID-19, per import de 38.353,50 euros, IVA inclòs.

 Segon.- APROVAR la modificació puntual del contracte no prevista en els plecs i de conformitat amb els requisits establerts a l’article 205.2.b) de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, relativa al reforç de desinfecció i neteja dels casals d'avis durant tot l'any 2022, arran de les necessitats especials de neteja per fer front a la situació epidemiològica de la COVID-19, per import de 7.167,31 euros, IVA inclòs.

 Tercer.- APROVAR les següents modificacions del contracte d'acord la clàusula vint-i-setena del Plec de Clàusules Administratives Particulars és a dir, com a modificacions contractuals previstes en els plecs:

a) La neteja dels casals d'estiu municipals, doncs és una necessitat reiterativa durant l'execució del contracte i no de caràcter extraordinari, tal i com estava prevista inicialment en els plecs que regeixen aquest contracte. L'import d'aquest servei addicional i per import anual és de 7.215,41 euros, IVA inclòs.

b) La neteja dels tallers organitzats per l’Àrea de Gent Gran, doncs és una necessitat reiterativa durant l’execució del contracte i no de caràcter extraordinari. L’import d’aquest servei addicional i per import anual és de 7.167,31 euros, IVA inclòs.                      c) L’assumpció de la neteja del Centre Cultural de Bellavista, per un import anual de 44.391,10 euros, IVA inclòs. El cost del servei pels mesos de setembre a desembre  és de 14.797,03 euros, IVA inclòs.

d) La neteja de l'Ala Sud de la Casa Consistorial, que havent finalitzat les obres de reforma d'aquest equipament, s'hi han traslladat diversos serveis municipals de les àrees de Secretaria, Hisenda, Contractació, Arxiu, Serveis Informàtics i Turisme. L'import d'aquest servei addicional i per import anual és de 13.317,33 euros, IVA inclòs. El cost del servei pels mesos de setembre a desembre  és de 4.439,11 euros, IVA inclòs.

e) La constitució d’una bossa anual per serveis extraordinaris per import de 10.114,50 euros, IVA inclòs.

Quart.- ANUL·LAR la distribució de despeses vigent a càrrec del Pressupost general de l'Ajuntament i del pressupost dels Patronats municipals per a l'exercici 2022 i a les aplicacions pressupostàries detallades a continuació:

 Ajuntament de les Franqueses del Vallès

 

01 9121 22700

Servei neteja equipaments alcaldia i òrgans de govern

4.922,34 €

02 1301 22700

Servei neteja equipaments seguretat ciutadana

19.499,92 €

03 9201 22700

Servei neteja equipaments règim intern

11.647,80 €

03 9202 22700

Servei neteja equipaments RRHH

3.691,94 €

03 9231 22700

Servei neteja equipaments padró

3.691,94 €

03 9201 22600

Despeses diverses jutjat de pau

16.557,05 €

03 9311 22700

Servei neteja equipaments hisenda

4,922,34 €

04 1511 22700

Servei neteja equipaments d'urbanisme

4,922,34 €

05 4501 22700

Servei neteja equipaments osma

7.826,20 €

05 1641 2270010

Neteja i condicionament cementiri

1.161,60 €

08 2311 22700

Servei neteja equipaments polítiques socials

14.921,01 €

09 2411 22700

Servei neteja equipaments dinamització econòmica

34.546,92 €

10 4141 22700

Servei neteja equipaments agricultura

1.816,20 €

12 2312 22700

Servei neteja equipaments gent gran

1.816,20 €

13 4201 22700

Servei neteja equipaments activitats

4.922,34 €

14 9241 22700

Servei neteja equipaments participació i processos estratègics

3.900,02 €

06 3230 41001

Aportació PMC

621.188,66 €

07 3422 41002

Aportació PME

61.827,13 €

 

Patronat Municipal de Cultura, Educació, Infància i Joventut de les Franqueses del Vallès

 

06 3292 2270001

Servei neteja Casals Municipals Infància i Joventut

13.030,79 €

06 3330 2270001

Servei neteja dependències culturals

31.820,31 €

06 3335 2270001

Servei de neteja Can Font

14.545,75 €

06 3324 2270001

Servei de neteja Bib.Corró

26.530,61 €

06 3230 2270001

Servei neteja centres educatius

589.724,03 €

06 3261 2270001

Servei neteja CFA

16.773,89 €

  Patronat Municipal d'Esports

 

07 3421 22700

Neteja instal·lacions

61.827,13 €

 Cinquè.- AUTORITZAR I DISPOSAR les despeses amb càrrec del Pressupost general de l'Ajuntament i el pressupost dels Patronats municipals per a l'exercici 2022 i a les aplicacions pressupostàries detalles a continuació, crear una partida pressupostària  pels serveis extraordinaris, i autoritzar la facturació de la part corresponent a l'Ajuntament de les Franqueses del Vallès, al Patronat Municipal d'Esport i al Patronat Municipal de Cultura, Educació, Infància i Joventut:

 Ajuntament de les Franqueses del Vallès

 

01 9121 22700

Servei neteja equipaments alcaldia i òrgans de govern

3.689,04 €

02 1301 22700

Servei neteja equipaments seguretat ciutadana

19.004,34 €

03 9201 22700

Servei neteja equipament règim intern

10.288,97 €

03 9202 22700

Servei neteja equipaments RRHH

2.869,25 €

03 9231 22700

Servei neteja equipaments padró

2.869,25 €

03 9201 2270010

Servei neteja jutjat de pau

8.197,87 €

03 9311 22700

Servei neteja equipaments hisenda

3.689,04 €

04 1511 22700

Servei neteja equipaments d'urbanisme

3.689,04 €

05 4501 22700

Servei neteja equipaments osma

6.794,69 €

05 1641 2270010

Neteja i condicionament cementiri

1.513,30 €

05 9290 22700

Serveis extraordinaris neteja equipaments

10.114,50 €

08 2311 22700

Servei neteja equipaments polítiques socials

21.605,41 €

09 2411 22700

Servei neteja equipaments dinamització econòmica

36.776,35 €

10 4141 22700

Servei neteja equipaments agricultura

1.611,10 €

12 2312 22700

Servei neteja equipaments gent gran

8.778,41 €

13 4201 22700

Servei neteja equipaments activitats

3.689,04 €

14 9241 22700

Servei neteja equipaments participació i processos estratègics

819,79 €

15 9251 22700

Servei neteja equipaments relacions ciutadanes

1.380,19 €

16 2310 22700

Servei neteja equipaments feminisme i igualtat

2.210,89 €

17 1523 22700

Servei neteja equipaments habitatge

1.380,19 €

18 4411 22700

Servei neteja equipaments mobilitat

819,79 €

19 3271 22700

Servei neteja equipaments convivència i civisme

1.380,19 €

20 4311 22700

Servei neteja equipaments mercats, comerç i turisme

819,79 €

                                                                                                  

Patronat Municipal de Cultura, Educació, Infància i Joventut de les Franqueses del Vallès

 

06 3292 2270001

Servei neteja Casals Municipals Infància i Joventut

12.957,29 €

06 3330 2270001

Servei neteja dependències culturals

31.645,72 €

06 3335 2270001

Servei de neteja Can Font

14.545,75 €

06 3324 2270001

Servei de neteja Bib. Corró

26.530,64 €

06 3230 2270001

Servei de neteja centres educatius

589.724,01 €

06 3261 2270001

Servei neteja CFA

16.773,92 €

 

Patronat Municipal d'Esports

 

07 3421 22700

Neteja instal·lacions

57.481,20 €

  Sisè.- APROVAR LA PRÒRROGA del contracte relatiu al servei de neteja dels edificis, equipaments i dependències municipals de l'Ajuntament de les Franqueses del Vallès i dels seus patronats municipals, pel període comprès entre el dia 1 de gener 2023 fins al 31 de desembre de 2024.

 Setè.- AUTORITZAR I DISPOSAR les despeses amb càrrec del Pressupost general de l'Ajuntament de les Franqueses del Vallès i dels pressupostos dels Patronats municipals per l'exercici 2023 i 2024 i a les aplicacions pressupostàries detalles a continuació, condicionant la despesa a l'existència de crèdit pressupostari suficient:

 Ajuntament de les Franqueses del Vallès

 

01 9121 22700

Servei neteja equipaments alcaldia i òrgans de govern

4.461,29 €

02 1301 22700

Servei neteja equipaments seguretat ciutadana

19.041,30 €

03 9201 22700

Servei neteja equipaments règim intern

11.584,10 €

03 9202 22700

Servei neteja equipaments RRHH

3.469,89 €

03 9231 22700

Servei neteja equipaments padró

3.469,89 €

03 9201 22600

Despeses diverses jutjat de pau

9.913,97 €

03 9311 22700

Servei neteja equipaments hisenda

4.461,29 €

04 1511 22700

Servei neteja equipaments d'urbanisme

4.461,29 €

05 4501 22700

Servei neteja equipaments osma

7.572,98 €

05 1641 2270010

Neteja i condicionament cementiri

1.516,24 €

05 9290 22700

Servei extraordinaris neteja equipaments

10.114,50 €

08 2311 22700

Servei de neteja equipaments polítiques socials

21.647,43 €

09 2411 22700

Servei de neteja equipaments dinamització econòmica

36.847,89 €

10 4141 22700

Servei de neteja equipaments agricultura

1.614,23 €

12 2312 22700

Servei de neteja equipaments gent gran

8.781,55 €

13 4201 22700

Servei de neteja equipaments activitats

4.461,29 €

14 9241 22700

Servei de neteja equip. Participació i processos estratègics

991,40 €

15 9251 22700

Servei neteja equipaments relacions ciutadanes

1.382,87 €

16 2310 22700

Servei neteja equipaments feminisme i igualtat

2.215,19 €

17 1523 22700

Servei neteja equipaments habitatge

1.382,87 €

18 4411 22700

Servei neteja equipaments mobilitat

991,40 €

19 3271 22700

Servei neteja equipaments convivència i civisme

1.382,87 €

20 4311 22700

Servei neteja equipaments mercats, comerç i turisme

991,40 €

 

Patronat Municipal d'Esports

 

07 3421 22700

Neteja instal·lacions

57.593,01 €

 

Patronat Municipal de Cultura, Educació, Infància i Joventut

 

06 3292 2270001

Servei neteja Casals Municipals Infància i Joventut

12.968,46 €

06 3330 2270001

Servei neteja dependències culturals

60.043,25 €

06 3335 2270001

Servei de neteja Can Font

14.574,04 €

06 3324 2270001

Servei de neteja Bib. Corró

26.582,24 €

06 3230 2270001

Servei de neteja centres educatius

552.443,03 €

06 3261 2270001

Servei neteja CFA

16.806,54 €

 Vuitè.- DONAR TRÀMIT D'AUDIÈNCIA a la mercantil IDONIA-NATUR, S.L. per termini de deu dies hàbils a comptar des de la recepció de la notificació del present acord, perquè al·legui allò que estimi convenient. 

 Novè.- FACULTAR a la Tinenta d’Alcalde de l’Àrea d’Obres i Serveis per modificar la distribució de l’aplicació de les despeses segons la posada en funcionament dels nous equipaments.

 Desè.- APROVAR els drets i taxes per un import de 15,05 € per modificació de contracte, d’acord amb el què disposa la vigent Ordenança Fiscal núm. 6 d’aquest Ajuntament.

 Onzè.- FACULTAR I DELEGAR a la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de les Franqueses del Vallès tan àmpliament com sigui possible per emetre acords i resolucions relatives al contracte del servei de neteja dels edificis, equipaments i dependències municipals de l'Ajuntament de les Franqueses del Vallès i dels seus patronats municipals.

 Dotzè.- ESTABLIR que la facturació del servei, un cop aprovats els presents acords, s'efectuarà a les següents entitats destinatàries: Ajuntament de les Franqueses del Vallès, amb codi DIR3 L01080863, el Patronat Municipal de Cultura, Educació, Infància i Joventut, amb codi DIR3 LA0001817 i el Patronat Municipal d'Esports, amb codi DIR3 LA0001818.

 Tretzè.- NOTIFICAR el present acord a la mercantil IDONIA-NATUR, S.L., adjudicatària del contracte.

VOTS A FAVOR: JxLF / PSC-CP
VOTS EN CONTRA: SAL-CUP-AMUNT
ABSTENCIONS: IEC-AM / C'S / Regidora no adscrita

16. Proposta d’aprovació de l’expedient de contractació de les obres d’urbanització del sector N (Carretera de Cardedeu), al terme municipal de les Franqueses del Vallès.

DICTAMENS:

Primer.- APROVAR l’expedient de contractació, per procediment obert, tramitació ordinària i subjecte a regulació harmonitzada de les obres d’urbanització del sector N (Carretera de Cardedeu), al terme municipal de les Franqueses del Vallès, condicionant l’adjudicació a l’aprovació definitiva del projecte.

Segon.- DISPOSAR l’obertura del procediment d’adjudicació, amb el benentès que la forma d’adjudicació serà la del procediment obert mitjançant tramitació ordinària i subjecte a regulació harmonitzada.

Tercer.- APROVAR el plec de clàusules administratives particulars i tècniques que hauran de regir, juntament amb les generals aprovades per l’Ajuntament, la licitació de l’esmentat contracte.

Quart.- ANUNCIAR la licitació del contracte al Perfil del Contractant de la Plataforma de Contractació de la Generalitat de Catalunya i al Diari Oficial de la Unió Europea.

Cinquè.- AUTORITZAR la despesa per import de 17.732.950,90 euros (14.655.331,32 euros de pressupost d’execució de contracte i 3.077.619,58 euros en concepte d’IVA) amb càrrec a l’aplicació pressupostària següent: 11.4501.60924.

Sisè.- DELEGAR en la Junta de Govern Local l’adopció dels acords que siguin necessaris per a la resolució de qualsevol incidència que es pugui produir o errada que es pugui detectar durant la licitació, com pot ser, amb caràcter enunciatiu i no exhaustiu, la modificació de possibles errades contingudes en els plecs administratius i tècnics, la designació dels membres que han de conformar la mesa de contractació. També es delega en la Junta de Govern Local la designació dels membres que han de conformar el comitè d’experts.

VOTS A FAVOR: JxLF / PSC-CP / C'S
VOTS EN CONTRA: IEC-AM / SAL-CUP-AMUNT / Regidora no adscrita
ABSTENCIONS: -

17. Proposta d’aprovació de la inclusió, en l’ordre del dia de la sessió del Ple, per raons d’urgència, l’expedient número 4678/2022 de l’Àrea de Polítiques Socials.

ACORDS:

Únic.- APROVAR la inclusió, en l'ordre del dia de la present convocatòria del Ple ordinari del dia 29 de setembre de 2022, per raons d'urgència, l'aprovació del contingut i signatura del Conveni “Contracte Programa 2022-2025” entre l’ajuntament de les Franqueses del Vallès i el Departament de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya.

VOTS A FAVOR: JxLF / PSC-CP / IEC-AM / Regidora no adscrita
VOTS EN CONTRA: SAL-CUP-AMUNT
ABSTENCIONS: C'S

18. Proposta d’aprovació del contingut i signatura del contracte Programa 2022-2025 per a la coordinació, la cooperació i la col·laboració entre el Departament de Drets Socials i l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès, en matèria de serveis socials i altres programes relatius al benestar social.

ACORDS:

Primer.- APROVAR el contingut i la signatura del Conveni “Contracte programa 2022-2025 per a la coordinació, la cooperació i la col·laboració entre el Departament de Drets Socials i l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès en matèria de serveis socials i altres programes relatius al benestar social, el qual es transcriu en l’ANNEX I que forma part d’aquest expedient.

Segon.- FACULTAR a l’alcalde per a la signatura d’aquest document, així com per a qualsevol altre tràmit que sigui necessari per a la correcta execució i desplegament del contracte programa 2022-2025

Tercer.- PUBLICAR el conveni al butlletí oficial de la província de Barcelona, al portal de transparència, al registre de convenis de col·laboració i cooperació de la Generalitat de Catalunya.

Quart. NOTIFICAR aquests acords a les parts interessades als efectes oportuns

VOTS A FAVOR: JxLF / PSC-CP / IEC-AM / C'S / Regidora no adscrita
VOTS EN CONTRA: SAL-CUP-AMUNT
ABSTENCIONS: -

19. Moció que presenta el grup municipal Ciutadans les Franqueses del Vallès, i aprovada per Junta de Portaveus en sessió del dia 22 de setembre de 2022, per l'estudi i creació de refugis climàtics a les Franqueses del Vallès.

ACORDS:

Primer.- Dintre de comissió política que s’estimi més adient començar a treballar per la creació de refugis climàtics a les Franqueses.

Segon.- Analitzar quins equipaments municipals poden servir com a refugi climàtic i dinamitzar-los en tant que fos necessari pel gaudi dels usuaris.

Tercer.- La plantació en forma de massa boscosa del número d’arbres equivalent a la quantitat d’infants nascuts a les Franqueses a partir del 2022. Els tècnics municipals determinaran dins de l’àmbit urbà i periurbà, on podrien establir-se aquestes àrees amb preferència pels parcs infantils i les escoles, sempre que el contracte de jardineria ho permeti, hi hagi disponibilitat d’arbrat i es disposi de consignació pressupostària adequada i suficient.

Quart.- Treballar en la viabilitat d’una millor utilització dels recursos hídrics com a part també dels refugis climàtics.

Cinquè.- Establir els mitjans comunicatius necessaris per fer arribar a la ciutadania l’existència dels refugis climàtics i la seva ubicació.

VOTS A FAVOR: JxLF-Junts, PSC-CP, Cs i regidora no adscrita
VOTS EN CONTRA: SAL-CUP-Amunt
ABSTENCIONS: IEC-AM


20. Moció que presenta el grup municipal Imagina Esquerra en Comú - Acord Municipal, i aprovada per Junta de Portaveus en sessió del dia 22 de setembre de 2022, relacionada amb la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) del moviment #RegularizaciónYa per a una regularització extraordinària de persones migrants a l'Estat espanyol.

ACORDS:

Primer.- Donar suport a la campanya de la Iniciativa Legislativa Popular del moviment de persones migrants “RegularizaciónYa”, per a una regularització extraordinària de persones migrants a l’Estat espanyol.

Segon.- Donar suport al següent text articulat de la proposició de llei.
LLEI PER LA QUE S’ESTABLEIX UNA REGULARITZACIÓ EXTRAORDINÀRIA PERA PERSONES ESTRANGERES EN SITUACIÓ ADMINISTRATIVA IRREGULAR

Article únic: Modificació de la disposició transitòria primera de la LO 4/2000, d’11 de gener, sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seva integració social.

Amb la redacció següent:

“Disposició transitòria primera. Regularització d’estrangers que es trobin a Espanya.

El Govern, mitjançant Reial Decret, establirà, en un termini de 6 mesos, un procediment per la regularització dels estrangers que es trobin en territori de l’Estat espanyol abans del dia 1 de novembre de 2021”.

Tercer.- Traslladar l’Acord Plenari al moviment “RegularizaciónYA”

Quart.-Traslladar l’Acord Plenari a la Presidència del Congrés dels Diputats

Cinquè.- Conjuntament amb les entitats del municipi organitzar de forma periòdica xerrades amb l’objectiu de proporcionar dades i arguments per combatre el discurs racista. Complementàriament elaborar materials per distribuir amb dades i continguts en la mateixa línia.

Sisè.- Traslladar l’Acord Plenari a la Federació de Municipis de Catalunya (FMC) i a l’Associació catalana de Municipis (ACM), sol·licitant que el facin extensible als ajuntaments convidant-los a sumar-se a la campanya.

VOTS A FAVOR: IEC-AM, SAL-CUP-Amunt i regidora no adscrita
VOTS EN CONTRA:
ABSTENCIONS: JxLF-Junts, PSC-CP i Cs

C) Precs, preguntes i interpel·lacions

Arxivat a: Ajuntament
Ple setembre 2022
Darrera actualització d’aquest contingut: 02/12/2022 a les 13:13h
Plan Avanza 2 Reconeixement Administració Oberta Posició Top10

Col·labora:

Diputació de Barcelona

© Ajuntament de les Franqueses del Vallès

Ctra. de Ribes, 2 - 08520 Les Franqueses del Vallès

Tel. 938 467 676 - Fax 938 467 767

(Necessites javascript per veure aquest correu-e)