Mida del text Augmentar la mida del text Mida del text normal Reduir la mida del text | Sense estils | Versió mòbils | Mapa Web
ES | EN | FR

Acords del ple municipal ordinari del 31 de març

28/04/2022

A) Part dispositiva i activitat de control

1.Aprovació de l'acta de la sessió anterior.

2.Donar compte de les resolucions dictades per l'Alcalde i els/les regidors/esdelegats/des de l'Alcaldia números 2022-594 a 2022-968 corresponents alperíode comprès entre els dies 1 i 31 de març de 2022.

3.Donar compte de les actes de la Junta de Govern Local números JGL/2022/8a JGL/2022/12 que corresponen a les sessions pel període comprès entre elsdies 1 i 31 de març de 2022.

 

B) Part resolutiva

4.Proposta d’aprovació inicial del Pressupost general de la Corporació per al’exercici 2022, així com de la Plantilla de personal i de la Relació de Llocs deTreball de l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès i dels seus dosorganismes autònoms.

ACORDS:

Primer.- Aprovar inicialment el Pressupost General d'aquesta Corporació, per a l'exercici econòmic 2022, juntament amb les seves Bases d'Execució, essent el resum consolidat per capítols el següent:

ESTAT DE DESPESES

A) OPERACIONS NO FINANCERES

      

A.1. OPERACIONS CORRENTS

  22,290,442,40

CAPÍTOL 1: Despeses de Personal

   8,576,095,81  

CAPÍTOL 2: Despeses Corrents en Béns i Serveis

11,782,598,00

CAPÍTOL 3: Despeses Financeres

       211.400,00

CAPÍTOL 4: Transferències Corrents

    1.709.348,59

CAPÍTOL 5: Fons contingència

11.000,00

A.2. OPERACIONS DE CAPITAL

9,323,641,18

CAPÍTOL 6: Inversions Reals

    9,248,641,18  

CAPÍTOL 7: Transferències de Capital

       75,000,00  

B) OPERACIONS FINANCERES

1.910.000,00  

CAPÍTOL 8: Actius Financers

0,00

CAPÍTOL 9: Passius Financers

    1.910.000,00  

 

                                                                                          TOTAL:

33,524,083,58  

 

 

ESTAT D'INGRESSOS

A) OPERACIONS NO FINANCERES

 

A.1. OPERACIONS CORRENTS

24,294,740,58

CAPÍTOL 1: Impostos Directes

  11,024,600,00

CAPÍTOL 2: Impostos Indirectes

       510.000,00  

CAPÍTOL 3: Taxes, Preus Públics i altres Ingressos

    5.385,741,75

CAPÍTOL 4: Transferències Corrents

    6.854,479,83  

CAPÍTOL 5: Ingressos Patrimonials

        519,922,00 

A.2. OPERACIONS DE CAPITAL

    6,918,776,00 

CAPÍTOL 6: Alienació d'Inversions Reals

6,210,00000

CAPÍTOL 7: Transferències de Capital

    708,776,00 

B) OPERACIONS FINANCERES

2.310,564,00

CAPÍTOL 8: Actius Financers

10,460,00

CAPÍTOL 9: Passius Financers

    2.300,104,00 

                                                                                         TOTAL:

  33,524,083,58

Segon.- Aprovar inicialment la plantilla de personal, que comprèn tots els llocs de treball reservats a funcionaris, personal laboral i personal eventual.

Tercer.- Exposar al públic el Pressupost General per l’exercici 2022, les Bases d'Execució i plantilla de personal aprovats, per termini de quinze dies, mitjançant anuncis en el Butlletí Oficial de la Província i tauler d'anuncis de l'Ajuntament, a l'efecte de presentació de reclamacions pels interessats.

Quart.- Considerar elevats a definitius aquests acords en el cas de què no es presenti cap reclamació.

Cinquè.- Remetre còpia a l'Administració de l'Estat, així com a l’òrgan competent de la Comunitat Autònoma.

VOTS A FAVOR: JxLF i PSC-CP

VOTS EN CONTRA: IEC-AM, SAL-CUP-Amunt i C's

ABSTENCIONS: -

5.Proposta d'aprovació de la inclusió, en l'ordre del dia de la sessió del Ple, perraons d'urgència, de l'expedient per a l'aprovació definitiva de la modificaciódel Pla Parcial urbanístic del Sector N (carretera de Cardedeu) per a la sevaadaptació a la modificació de l’article 248 del Pla General d’Ordenació Urbana al terme municipal de les Franqueses del Vallès.

ACORDS:

Únic.- APROVAR la inclusió, en l'ordre del dia de la present convocatòria del Ple ordinari del dia 28 d'abril de 2022, per raons d'urgència, l'aprovació definitiva de la modificació del Pla Parcial urbanístic del Sector N per a la seva adaptació a la modificació de l'article 248 del Pla General d'Ordenació Urbana al terme de les Franqueses del Vallès.

VOTS A FAVOR: JxLF, PSC-CP i C's

VOTS EN CONTRA: IEC-AM i SAL-CUP-Amunt

ABSTENCIONS: -

6.Proposta d'aprovació definitiva de la modificació del Pla Parcial urbanístic delSector N (carretera de Cardedeu) per a la seva adaptació a la modificació del’article 248 del Pla General d’Ordenació Urbana al terme municipal de les Franqueses del Vallès.

ACORDS:

Primer.- APROVAR definitivament la modificació puntual del Pla Parcial Urbanístic del Sector N de les Franqueses del Vallès per a la seva adaptació a la modificació de l'article 248 del Pla General d'Ordenació Urbana del terme municipal de les Franqueses del Vallès.

Segon.- TRAMETRE a la Comissió Territorial d’Urbanisme de l’Arc Metropolità de Barcelona la documentació administrativa i tècnica completa, als efectes d’informació, coordinació i arxivament, de conformitat amb el que disposa l’article 88 del Text refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya.

Tercer.- DISPOSAR la publicació dels presents acords als efectes d’executivitat i obligatorietat del planejament.

Quart.- NOTIFICAR aquests acords a les persones que figurin com a interessades en l’expedient.

VOTS A FAVOR: JxLF, PSC-CP i C's

VOTS EN CONTRA: IEC-AM i SAL-CUP-Amunt

ABSTENCIONS: -

 

C) Precs, preguntes i interpel·lacions

Arxivat a: Ajuntament
Ple municipal ordinari d'abril de 2022
Darrera actualització d’aquest contingut: 26/05/2022 a les 21:07h
Plan Avanza 2 Reconeixement Administració Oberta Posició Top10

Col·labora:

Diputació de Barcelona

© Ajuntament de les Franqueses del Vallès

Ctra. de Ribes, 2 - 08520 Les Franqueses del Vallès

Tel. 938 467 676 - Fax 938 467 767

(Necessites javascript per veure aquest correu-e)