Mida del text Augmentar la mida del text Mida del text normal Reduir la mida del text | Sense estils | Versió mòbils | Mapa Web
ES | EN | FR

Acords de ple del mes de setembre de 2021

30/09/2021

L'ordre del dia serà el següent:

A) Part dispositiva i activitat de control

1. Aprovació de les actes de les sessions anteriors.

2. Donar compte de les resolucions dictades per l'Alcalde i els/les regidors/es delegats/des de l'Alcaldia números 2021-1889 a 2021-2328 corresponents al període comprès entre els dies 1 de juliol i 31 d'agost de 2021.

3. Donar compte de les actes de la Junta de Govern Local números JGL/2021/24 a JGL/2021/28 que corresponen a les sessions pel període comprès entre els dies 1 i 29 de juliol de 2021.

4. Donar compte de l'informe trimestral de seguiment del Pla d'ajust corresponent al segon trimestre de 2021 en compliment de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat financera.

5. Donar compte de l'informe trimestral del període mitjà de pagament als proveïdors de l'ajuntament i patronats corresponent al segon trimestre de 2021, en els termes establerts pel Reial Decret 635/2014, amb les modificacions introduïdes pel Reial Decret 1040/2017, de 22 de desembre.

6. Donar compte de l'estat d'execució del pressupost de l'ajuntament i patronats municipals a 30 de juny de 2021 en compliment de l'ordre HAP/2105/2012, d'1 d'octubre, de subministrament d'informació trimestral previst a la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

7. Donar compte de l'informe trimestral d'intervenció sobre el compliment de la Llei de lluita contra la morositat corresponent al segon trimestre de 2021 de l'ajuntament i patronats municipals.

8. Donar compte del Decret de l'Alcalde número 2021-2413, relatiu a l'ajornament d'assignació de dedicació exclusiva i retribucions corresponents de la segona Tinenta d'Alcalde.

B) Part resolutiva

9. Proposta d’aprovació de la designació dels representants de la Corporació a l’Associació de Municipis per la Mobilitat i el Transport Urbà (AMTU), a la Comissió de seguiment del conveni de transport, al Consorci Teledigital Granollers, i a la Junta General i Consell d’Administració de Vallès Oriental Televisió SLU.

ACORDS:

Primer.- Deixar sense efectes la designació dels representants de la Corporació a l’Agrupació de Municipis titulars del Servei de Transport Urbà de la Regió Metropolitana de Barcelona (AMTU), actualment denominada Associació de Municipis per la Mobilitat i el Transport Urbà (AMTU), i a la Comissió de seguiment del conveni de transport, acordada en sessió plenària del dia 29 de juliol de 2021.

Segon.- Designar el regidor senyor Moisés Torres i Enrique com a representant titular de la Corporació a l’Associació de Municipis per la Mobilitat i el Transport Urbà (AMTU), i el regidor senyor Jordi Ganduxé i Pascual com a representant suplent.

Tercer.- Designar el regidor senyor Moisés Torres i Enrique com a representant titular de la Corporació a la Comissió de seguiment del conveni transport, i el regidor senyor Jordi Ganduxé i Pascual com a representant suplent.

Quart.- Notificar els anteriors acords a les persones designades, a l’Associació de Municipis per la Mobilitat i el Transport Urbà (AMTU) i a la Comissió de seguiment del conveni de transport, per al seu coneixement i als efectes oportuns.

Cinquè.- Prendre coneixement de la renúncia presentada per la senyora Marina Ginestí i Crusells a la representació de l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès davant el Consorci Teledigital Granollers i dins la Junta General i Consell d’Administració de Vallès Oriental Televisió SLU.

Sisè.- Nomenar representant de l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès al Consorci Teledigital Granollers a la regidora senyora Montse Vila i Fortuny.

Setè.- Designar persona física representant d’aquest Ajuntament a la Junta General i Consell d’Administració de Vallès Oriental Televisió SLU a la senyora Montse Vila i Fortuny, regidora de l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès

Vuitè.- Notificar els anteriors acords al Consorci Teledigital Granollers, i a la societat Vallès Oriental Televisió SLU per tal de tramitar la baixa i registrar aquesta designació davant el Registre Mercantil de Barcelona.

Novè.- Difondre el contingut dels anteriors acords, de conformitat amb el principi de transparència, a la seu electrònica i al Portal de Transparència municipal, en compliment del que disposen la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació i Bon govern i la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern a Catalunya.

VOTS A FAVOR: JxLF-Junts i PSC-CP
VOTS EN CONTRA: --
ABSTENCIONS: IEC-AM, CsLF i SAL-CUP-Amunt

10. Proposta d'aprovació de la renovació de l'adhesió al Pacte de les Alcaldies – Europa.

ACORDS:

Primer.- L'Ajuntament de les Franqueses del Vallès es compromet a establir objectius a mitjà i llarg termini, coherents amb els objectius de la UE i, com a mínim, tan ambiciosos com els nostres objectius nacionals. El nostre objectiu serà aconseguir la neutralitat climàtica al 2050.

Segon.- Implicar la nostra ciutadania, les empreses i administracions a tots els nivells en la implementació d'aquesta visió i en la transformació dels nostres sistemes econòmics i socials. El nostre objectiu és desenvolupar un pacte climàtic local amb tots els actors que ens ajudin a assolir aquests objectius.

Tercer.- Desenvoluparem, portarem a terme i informarem, dins els terminis establerts, un pla d'acció per assolir els nostres objectius. Els nostres plans inclouran disposicions sobre com mitigar i adaptar-se al canvi climàtic, sense deixar ningú enrere.

Quart.- Promourem que el moviment del Pacte de les Alcaldies Global (Global Covenant of Mayors) creixi amb noves incorporacions d'arreu del món sempre i quan n'assumeixin els objectius i la visió.

Cinquè.- Notificar els presents acords al Comissari de Transports i Energia de la Unió Europea i al President Delegat de l'Àrea de Medi Ambient de la Diputació de Barcelona per fer possible les tasques de suport i coordinació dels municipis de la província que s'hi adhereixin.

VOTS A FAVOR: JxLF-Junts i PSC-CP
VOTS EN CONTRA: IEC-AM
ABSTENCIONS: CsLF i Sal-CUP-Amunt

11. Proposta d’aprovació de l’adhesió de l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès a l’acord marc per a l’adhesió d’ajuntaments per col·laborar en el desplegament del Programa Reallotgem.cat de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.

ACORDS:

Primer.- APROVAR l’adhesió de l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès a l’acord marc per a l’adhesió d’ajuntaments per col·laborar en el desplegament del programa Reallotgem.cat de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, amb expressa manifestació del compromís ineludible d’atendre i complir fidelment i puntual totes les obligacions derivades del referit Acord marc, el qual té el seu contingut que consta literalment a continuació:

«ACORD MARC PER A L’ADHESIÓ D’AJUNTAMENTS PER COL·LABORAR EN EL DESPLEGAMENT DEL PROGRAMA REALLOTGEM DE L’AGÈNCIA DE L’HABITATGE DE CATALUNYA

I. El Decret 75/2014, de 27 de maig, del Pla per al dret a l'habitatge, prioritza el desenvolupament dels programes socials per part de la Generalitat de Catalunya i defineix un gran eix social d’actuació per facilitar l’accés a l’habitatge a la ciutadania i evitar l’exclusió social residencial, amb l’objectiu d’evitar la pèrdua de l’habitatge per motius econòmics, de facilitar l’accés a l’habitatge en condicions assequibles, i d’incentivar l’entrada al mercat de lloguer d’habitatges desocupats.

II. L’article 9 del Decret 75/2014, estableix com a una de les finalitats dels programes socials d’habitatge estimular les persones físiques o jurídiques propietàries d’habitatges buits perquè els posin en el mercat del lloguer, preferentment adreçat a persones amb necessitats especials, així com impulsar un sistema de mediació de l’Administració Pública per fomentar la disposició d’habitatges destinats al lloguer social.

III. L’article 74 del Decret 75/2014 determina que la Mesa de valoració d’emergències econòmiques i socials de Catalunya, com a òrgan col·legiat de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, és competent en la proposta d’adjudicació d’habitatges propietat o gestionats per la mateixa Agència, en casos d’emergència econòmica o social. A més, pot proposar l’adjudicació de qualsevol altre habitatge quan ho demanin altres propietaris d’habitatges protegits, amb aquesta finalitat.

Així mateix, preveu que la Mesa de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, per emetre les seves propostes, es coordinarà amb altres meses d’àmbit local existents, amb els serveis socials municipals, i amb entitats socials que treballin en aquesta matèria al municipi, per trobar solucions conjuntes davant de situacions d’emergències econòmiques i socials.

IV. L’article 1 del Decret 75/2014 estableix que la gestió del Pla correspon a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i a les administracions locals que col·laboren amb la Generalitat en el desplegament del Pla. En concret, l’article 16 del Decret fa referència a les borses de mediació per al lloguer social de les administracions locals que donen cobertura als diversos àmbits territorials de Catalunya.

V. Les situacions d’emergència en matèria d’habitatge al territori, incrementades pels efectes econòmics derivats de la pandèmia de la Covid-19, fan necessari l’establiment de mesures urgents complementàries per donar la resposta adequada i pal·liar les situacions de risc d’exclusió residencial per causes de vulnerabilitat i d’emergència econòmica i social.

VI. Amb l’objectiu d’incrementar el nombre d’habitatges destinats a lloguer social per donar resposta a les situacions d’emergència, el Consell d’Administració de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya de 26 de novembre de 2021, ha aprovat posar en marxa el Programa Reallotgem, mitjançant el qual l’Agència de l’Habitatge de Catalunya arrendarà habitatges de propietat privada, per tal de poder-hi allotjar, per la via de la cessió d’ús, les persones en situació d’emergència econòmica i social que havent obtingut proposta favorable d’adjudicació d’habitatge per part de la Mesa d’emergències de Catalunya o municipal, si és el cas, estiguin pendents de reallotjament.

Així mateix, i com a mesura transitòria, el programa contempla la possibilitat d’arrendar establiments hotelers en la modalitat d’hotels apartament, per dur a terme el reallotjament esmentat.

Per tot això,

S’ACORDA

Primer. Objecte

L’objecte d’aquest Acord marc és establir els criteris per a la col·laboració entre l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i els ajuntaments relacionats en l’Annex 1 i en l’Annex 2 que s’hi adhereixin, per al desplegament del Programa Reallotgem

Segon. Relació d’ajuntaments

Podran adherir-se al present Acord marc els ajuntaments que consten en l’Annex 1 i l’Annex 2, i que corresponen als municipis en els quals hi ha persones en situació d’emergència econòmica i social que havent obtingut proposta favorable d’adjudicació d’habitatge per part de la Mesa d’emergències de Catalunya o municipal, si és el cas, estan pendents de reallotjament.

Tercer. Obligacions dels ajuntaments adherits a l’Acord

L’ajuntament adherit es compromet a:

1. Realitzar funcions de captació d’habitatges i/o d’hotels apartament per posar-los a disposició del programa Reallotgem, per tal que puguin ser arrendats per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.

Requisits dels habitatges:

• Disposar de cèdula d’habitabilitat vigent
• Estar en condicions que permetin ser ocupats de manera imminent i tenir d’alta els subministraments, o bé disposar dels butlletins necessaris per a poder donar-los d’alta.
• Tenir una superfície màxima útil de 90 m2. S’admetran habitatges amb superfície superior, però les condicions econòmiques màximes es regularan per aquest màxim de 90m2

Requisits de les unitats d’allotjament (apartaments) dels hotels apartament:

• Tenir una superfície mínima útil de 24 m2
• Disposar de cuina amb l’equipament bàsic d’ús privatiu
• Disposar de bany d’us privatiu

2. Utilitzar les eines informàtiques que l’Agència de l’Habitatge de Catalunya pugui posar a disposició per a la gestió del programa.

3. Coordinar-se amb les unitats responsables del programa Reallotgem de l’Agència l’Habitatge de Catalunya, per al control i seguiment de les actuacions.

4. En aquells municipis en els quals es disposa de Mesa pròpia (Annex 1), proposar l’adjudicació de l’habitatge o unitat d’allotjament captat a la persona demandant de la Mesa d’emergències, amb resolució favorable de Mesa, pendent de reallotjament que es consideri més idònia, d’acord amb les característiques del cas i de l’habitatge, i elevar-ho a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya per a la seva adjudicació.

5. En els casos de reallotjaments en hotels apartament, fer el seguiment de les persones beneficiàries i procurar-los l’atenció social necessària.

Els ajuntaments podran executar les actuacions que integren aquest programa de forma directa o indirecta, mitjançant la participació en organismes públics o la formalització d’encomanes de gestió o altres instruments jurídics amb terceres entitats. En funció de les necessitats, es podran efectuar aquelles adaptacions que permetin harmonitzar els mitjans de gestió esmentats, amb una gestió eficient i eficaç dels objectius del Programa.

Quart. Obligacions de l’Agència de Habitatge de Catalunya

L’Agència de l’Habitatge de Catalunya es compromet a:

1. Donar suport i coordinar-se amb els ajuntaments adherits a l’Acord per al control i seguiment de les actuacions.

2. Inspeccionar els habitatges i hotels apartament captats per comprovar-ne l’estat, idoneïtat i ubicació.

3. Adjudicar l’habitatge o unitat d’allotjament captat a la persona demandant de la Mesa d’emergències, amb resolució favorable de Mesa, pendent de reallotjament que es consideri més idònia, d’acord amb les característiques del cas i de l’habitatge, segons la proposta feta per la mateixa Agència en el cas dels municipis que no disposen de Mesa d’emergències pròpia (Annex 2) i a partir de la proposta feta pels ajuntaments en aquells casos que disposen de Mesa pròpia (Annex 1).

4. En el cas dels habitatges, formalitzar un contracte d’arrendament amb la persona propietària de l’habitatge conforme a la Llei 29/1994, de 24 de novembre, d’Arrendaments Urbans, amb les següents particularitats:

- El contracte tindrà una durada mínima de cinc anys (o set anys, si la persona arrendadora és persona jurídica).
- L’import màxim de la renda mensual dels contractes de lloguer s’ajustarà als límits establerts per la Llei 11/2020, del 18 de setembre, de mesures urgents en matèria de contenció de rendes en els contractes d'arrendament d'habitatges.
- En el moment de la signatura, l’Agència tramitarà el pagament en una sola vegada de la renda dels primers 18 mesos de contracte i la fiança. Transcorreguts els primers 18 mesos, l’Agència podrà desistir lliurement del contracte sense haver d’indemnitzar el propietari de l’habitatge.

5. En el cas dels hotels apartament, formalitzar l’arrendament de les unitats d’allotjament, amb les següents característiques:

- L’arrendament tindrà una durada màxima de 18 mesos.
- Per establir l’import màxim de renda mensual, es prendrà com a referència els límits establerts per la Llei 11/2020, de 18 de setembre, en l’arrendament d’habitatges.

Aquest import podrà incrementar-se en un 50% com màxim, en cas que l’hotel apartament disposi d’espais d’ús compartit, i d’acord amb el nombre de metres quadrats útils que representin.

Així mateix, l’Agència podrà assumir les despeses de manteniment ordinari, subministraments, neteja i assegurança multirisc de l’hotel apartament durant la vigència del contracte d’arrendament. Per a la tramitació d’aquests pagaments, l’hotel apartament presentarà semestralment les factures corresponents, que seran validades per l’òrgan de l’Agència que correspongui.

- En el moment de la formalització de l’arrendament l’Agència tramitarà el pagament de l’import global corresponent a totes les mensualitats del contracte, fins al màxim establert de 18 mesos.

6. Formalitzar una cessió d’us amb les persones adjudicatàries procedents de la Mesa d’emergències de Catalunya o municipal. L’import del cànon que abonaran les persones cessionàries dels habitatges i apartaments serà el resultat d’aplicar els percentatges relatius al lloguer social establerts per la Llei 24/2015, de 29 de juliol, de mesures urgents per afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica.

7. Compensar les despeses de gestió per a la captació dels habitatges o hotels apartament per part dels ajuntaments d’acord amb el que s’estableix en el pacte següent.

Cinquè. Aportacions i pagament

L’Agència de l’Habitatge de Catalunya, farà una aportació a l’ajuntament de 450 euros per habitatge, o 250 euros per apartament, incorporats al programa.

El pagament d’aquesta aportació per habitatge o unitat d’allotjament incorporat al programa, es tramitarà un cop formalitzat el contracte de lloguer corresponent.

Sisè. Sistema d’adhesió a l’Acord

Els ajuntaments relacionats en l’Annex 1 i en l’Annex 2 interessats en adherir-se a les determinacions d’aquest Acord marc, han de presentar a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya la sol·licitud normalitzada que consta a l’Annex 3.

Setè. Protecció de dades

Els fitxers automatitzats que continguin dades de caràcter personal o qualsevol altre mitjà d’intercanvi d’informació que es dugui a terme o sigui gestionat per les parts que signen aquest acord, estaran subjectes, a tots els efectes, al Reglament (UE) general de protecció de dades, a la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garanties dels drets digitals, i a la resta de normativa d’aplicació.

Vuitè. Vigència

La vigència del present Acord marc, s’estableix fins al 31 de desembre de 2021.

Segon.- DONAR LA CONFORMITAT a l’ampliació del Programa Reallotgem, que estableix la facultat dels ajuntaments a iniciar els tràmits de sol·licitud davant la Mesa d’Emergències de Catalunya en casos de desnonaments imminents de famílies vulnerables.

Tercer.- FACULTAR al regidor d’Habitatge Sr. Juan Antonio Marín Martínez per a la signatura de tota la documentació que es derivi de l’adhesió de l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès a l’Acord marc per a col·laborar en el desplegament del Programa Reallotgem de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.

Quart.- NOTIFICAR aquest acord a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.

Cinquè.- COMUNICAR aquest acord a l’àrea d’Hisenda de l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès, als efectes econòmics que es derivin d’aquest acord marc.

Sisè.- PUBLICAR aquest acord al Portal de Transparència i en el tauler d’edictes de l’Ajuntament.

Setè.- TRAMETRE una còpia d’aquest acord al Departament d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència de la Generalitat de Catalunya.

APROVAT PER UNANIMITAT

12. Proposta d'aprovació inicial del Document Únic de Protecció Civil Municipal de les Franqueses del Vallès.

ACORDS:

Primer.- APROVAR INICIALMENT el Document Únic de Protecció Civil Municipal (DUPROCIM) de les Franqueses del Vallès, el text del qual figura com a document adjunt a la present proposta de resolució.

Segon.- SOTMETRE EL DOCUMENT A INFORMACIÓ PÚBLICA mitjançant un anunci que s’haurà de publicar al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i en el tauler d’anuncis de la Corporació pel termini de trenta dies hàbils a comptar a partir de l’endemà de la data de l’última de les publicacions esmentades, als efectes que es puguin formular les reclamacions i al·legacions que es considerin oportunes.

Tercer.- COMUNICAR als Serveis Territorials De Protecció Civil de Barcelona, l’acord d’aprovació del Ple municipal i els justificants d’exposició pública.

VOTS A FAVOR: JxLF-Junts, PSC-CP i CsLF
VOTS EN CONTRA: Sal-CUP-Amunt
ABSTENCIONS: IEC-AM

13. Proposta per a la incoació d’expedient sancionador per presumptes infraccions de la llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença d’animals potencialment perillosos i de la llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el règim jurídic de la tinença d’animals potencialment perillosos.

ACORDS:

Primer.- INICIAR expedient sancionador contra el senyor amb DNI ****2311X, com a presumpte responsable d’una falta lleu i de dues faltes greus per tal com la seva conducta pot constituir infraccions de la llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença d’animals potencialment perillosos.

Segon.- INICIAR expedient sancionador contra el senyor amb DNI ****2311X, com a presumpte responsable d’una falta greu i d’una falta molt greu per tal com la seva conducta pot constituir infraccions de la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el Règim Jurídic de la Tinença d’Animals Potencialment Perillosos.

Tercer.- NOMENAR instructor de l'expedient sancionador al senyor XAVIER LÓPEZ CLEVILLÉ, que podrà ser objecte d’abstenció o recusació en els termes previstos als articles 23 i 24 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.

Quart.- REQUERIR al senyor amb DNI ****2311X, que per la tinença o conducció d’animals potencialment perillosos en espais públics, ha de formalitzar davant d’aquest Ajuntament la tramitació de la llicència administrativa municipal amb el compliment dels requisits establerts en la legislació corresponent.

Cinquè.- ADVERTIR de la prohibició de la tinença i conducció de qualsevol animal classificat com potencialment perillós sense la prèvia obtenció d’una llicència administrativa.

Sisè.- Notificar aquesta resolució juntament amb el plec de càrrecs a la persona interessada, atorgant-li un termini de 10 dies per formular al·legacions i proposar les proves de les quals intentin fer valer-se per a la defensa dels seus drets o interessos.

Setè.- De conformitat amb el que determina l’article 85 de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, davant del reconeixement voluntari de la responsabilitat de la persona inculpada, o del pagament voluntari de la sanció en qualsevol moment anterior a la resolució, s’aplicaran reduccions d’almenys, un 20% sobre l’import de la sanció proposada, per cadascun dels supòsits, sent acumulables entre si. Les reduccions han d’estar determinades a la notificació d’iniciació del procediment i la seva efectivitat està condicionada al desistiment o la renuncia de qualsevol acció o recurs en via administrativa contra la sanció.

VOTS A FAVOR: JxLF-Junts, PSC-CP, IEC-AM i CsLF
VOTS EN CONTRA:
ABSTENCIONS: Sal-CUP-Amunt

14. Moció que presenta el grup municipal dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés, i no aprovada per Junta de Portaveus en sessió del dia 23 de setembre de 2021, sobre la situació de les dones a l'Afganistan.

ACORDS:

Primer.- Manifestem la nostra preocupació per la situació de les dones i les nenes a l’Afganistan i donem el nostre suport com a administració pública a totes les accions que tinguin per objectiu evitar que es vulnerin els seus drets fonamentals, inclòs el seu dret a decidir sobre la seva educació, ocupació, participació política, econòmica, social o cultural, així com el dret a viure lliures de violència masclista, erradicant el matrimoni forçat i el matrimoni infantil.

Segon.- Reclamem a la Comunitat Internacional, tant a les Nacions Unides com a la UE, perquè iniciïn totes les actuacions necessàries dirigides a preservar la vida de les dones i nenes afganes, de forma que tots els processos de diàleg i cooperació actual i futura incloguin la condicionalitat de la garantia dels drets de les dones i les nenes, així com el seu reconeixement com a ciutadanes de ple dret.

Tercer.- Recolzem la labor duta a terme pel govern espanyol en la recepció de les persones que han treballat per les institucions europees durant aquests anys i en l’adopció de mesures de protecció a les dones que es trobin en situació de risc pel simple fet de ser dones, així com a aquelles altres que han lluitat i lluiten a favor dels drets de les dones i les nenes, a les defensores dels drets humans, i aquelles professionals que durant aquests anys han treballat per la construcció de la llibertat i la democràcia a l’Afganistan.

Quart.- L'Ajuntament de Les Franqueses del Vallès ens comprometem amb l'acollida de persones refugiades com a municipi acollidor. Facilitant els tràmits necessaris per a l'acollida de persones refugiades i acompanyant-les en la seva integració a la nostra vila.

Cinquè.- Manifestem el nostre compromís com a Ajuntament amb els valors democràtics de llibertat, igualtat i fraternitat.

Sisè.- Ens comprometem a traslladar aquests acords al Govern Espanyol (Ministeris de Defensa, Igualtat i Afers Exteriors, Unió Europea i Cooperació), Congrés dels i les Diputades, al Senat, al Parlament de Catalunya, a les entitats municipalistes FMC i ACM, al Fons català de cooperació al desenvolupament, i a les entitats i associacions en defensa dels drets de les dones del nostre municipi.

Setè.- Notificar aquests acords a tots els grups municipals amb representació al consistori, a totes les àrees de l’Ajuntament de Les Franqueses del Vallès, als seus Patronats, a totes les entitats del municipi.

VOTS A FAVOR: PSC-CP i CsLF
VOTS EN CONTRA: JxLF-Junts, IEC-AM, Sal-CUP-Amunt
ABSTENCIONS: --

15. Moció que presenta el grup municipal dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés, i aprovada per Junta de Portaveus en sessió del dia 23 de setembre de 2021, de condemna a les agressions i a la violència exercida contra les persones del col·lectiu LGTBI.

ACORDS:

Primer.- Expressar, d'una banda, la més enèrgica condemna a les agressions i la violència que pateixen les persones del col·lectiu LGTBI per la seva orientació i identitat sexual; i de l'altra, refermar el compromís per a avançar en la millora i consolidació dels drets de les persones LGTBI.

Segon.- Instar a la Generalitat de Catalunya a desplegar totalment la Llei 11/2014. Set anys després de ser aprovada, encara no s'han desenvolupat parts fonamentals d'aquesta. Una d'elles, essencial per a la lluita contra la violència envers les persones LGTBI és el decret que regula el règim sancionador per a les persones que assetgen i violenten les persones homosexuals, bisexuals, transgèneres, transsexuals i intersexuals.

Tercer.- Entenent que l'educació és cabdal per actuar des de la base en trencar prejudicis socials i estereotips, instar el Govern de la Generalitat a implantar el Pla Estratègic de convivència escolar per impulsar la igualtat de tracte als centres escolars per a les persones LGTBI.

Quart.- Instar al govern de l’Estat a agilitzar, en la mesura que sigui possible, el procés de tramitació de l'Avantprojecte de llei per a la igualtat real i efectiva de les persones trans i per a la garantia dels drets de les persones LGTBI. Així com la d’igualtat de tracte i no discriminació (llei Zerolo)

Cinquè.- Que el govern de l'Estat, en col·laboració amb les comunitats autònomes i entitats locals, coordini la posada en marxa de campanyes de sensibilització, informació i formació, sobre la realitat de les persones pertanyents al col·lectiu LGTBI.

Sisè.- Continuar treballant des de l’Ajuntament de Les Franqueses del Vallès per implementar accions, mesures i recursos contra les agressions LGTBIfòbiques i a favor de la diversitat sexual, la tolerància, la igualtat i el respecte.

Setè.- Traslladar aquests acords al Govern de la Generalitat, al Parlament de Catalunya, al Govern d'Espanya i al Congrés.

VOTS A FAVOR: PSC-CP i CsLF
VOTS EN CONTRA: Sal-CUP-Amunt
ABSTENCIONS: JxLF-Junts i IEC-AM

16. Moció que presenten els grups municipals Junts per les Franqueses i dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés, i aprovada per Junta de Portaveus en sessió del dia 23 de setembre de 2021, en contra del tancament de l'oficina bancària del BBVA a Bellavista i en defensa d'una banca de proximitat.

ACORDS:

Primer.- Expressar el nostre rebuig al tancament de l’oficina del BBVA a Bellavista així com la necessitat del manteniment d’aquesta oficina.

Segon.- Manifestar tot el nostre suport als veïns i veïnes de Bellavista davant l’exclusió financera geogràfica que poden patir.

Tercer.- Instar la direcció del BBVA a replantejar-se la seva decisió i exigir una solució que permeti el manteniment dels serveis ateses les enormes conseqüències socials que pot tenir a Bellavista, i en tot cas instar a l’entitat a valorar i trobar alternatives en el cas del tancament definitiu, com ara la instal·lació d’un caixer automàtic a Bellavista o oferir en el barri el servei d’agent bancari que pugui processar les transaccions de les persones usuàries.

Quart.- Instar a totes les entitats bancaries a replantejar-se el tancament de les seves oficines així com a replantejar-se la transformació digital del sector financer per tal d’establir també mesures que evitin l’exclusió financera geogràfica o territorial de les persona usuàries.

Cinquè.- Manifestar la necessària col·laboració de les administracions públiques en el compromís d'activar les mesures necessàries per evitar el tancament imminent de les oficines bancàries demanant a les entitats una solució que permeti minimitzar el seu impacte sobre les persones afectades.

Sisè.- Instar a la Generalitat de Catalunya i al Govern d’Espanya a que defensi davant les institucions oportunes el manteniment de les oficines bancàries en el nuclis de població.

Setè.- Instar a la Generalitat de Catalunya i al Govern d’Espanya perquè duien a terme les negociacions necessàries amb les entitats financeres per tal de garantir la seva presencia, assegurant uns serveis mínims com ara els caixers automàtics, el bancobus o el servei d’agents bancaris.

Vuitè.- Donar a conèixer els acords presos i fer arribar el text de la moció als Ajuntaments que formen part del Consell Comarcal del Vallès Oriental, a la direcció del BBVA i al Banc d’Espanya.

Novè.- Notificar aquests acords a tots els grups municipals amb representació al consistori, a totes les àrees de l’Ajuntament de Les Franqueses del Vallès, als seus Patronats i a totes les entitats del municipi.

VOTS A FAVOR: JxLF-Junts, PSC-CP, IEC-AM i CsLF
VOTS EN CONTRA: --
ABSTENCIONS: Sal-CUP-Amunt

17. Moció que presenta el grup municipal Sal-Candidatura d'Unitat Popular-Alternativa Municipalista, i no aprovada per Junta de Portaveus en sessió del dia 23 de setembre de 2021, perquè s'incrementi la bonificació fiscal per la instal·lació voluntària d'energia solar fotovoltaica en edificis existents.

ACORDS:

Primer.- Instar el govern municipal a augmentar d’un 20% a un 50% durant cinc anys la bonificació sobre l’IBI en les ordenances fiscals de 2022.

Segon.- Informar la població del municipi, a través dels mitjans de comunicació i les xarxes socials municipals, de la possibilitat d’acollir-se a aquestes bonificacions.


Tercer.- Difondre, amb campanyes de comunicació periòdiques als mitjans i les xarxes socials municipals, els beneficis individuals i col·lectius que comporta l’autoconsum energètic.

VOTS A FAVOR: IEC-AM, CsLF i Sal-CUP-Amunt
VOTS EN CONTRA: JxLF-Junts i PSC-CP
ABSTENCIONS: --

18. Moció que presenta el grup municipal Sal-Candidatura d'Unitat Popular-Alternativa Municipalista, i no aprovada per Junta de Portaveus en sessió del dia 23 de setembre de 2021, perquè es repari i restitueixi la memòria de les acusades de bruixeria.

ACORDS:

Primer.- Reconèixer les acusades i condemnades per bruixeria com a víctimes innocents d’una persecució que va dur a l’assassinat de milers de dones arreu del món.

Segon.- Crear una beca de caràcter anual dotada amb 3.000 euros i destinada a fomentar la recerca en l’àmbit local per portar a la llum les discriminacions per causa de gènere en qualsevol àmbit, en el passat o en el present, i que en la primera edició es convoqui per a projectes de recerca relacionats amb la cacera de bruixes al municipi i a la comarca.

Tercer.- En cas que de resultes de la recerca, es puguin identificar noms de dones del municipi condemnades per bruixeria, proposar-les perquè siguin incloses al nomenclàtor municipal, com a exercici de reparació històrica i de feminització dels noms dels carrers.

Quart.- En cas que, de resultes de la recerca es puguin identificar llocs relacionats amb la cacera de bruixes al municipi, atorgar-los la mateixa protecció que la resta de llocs de memòria històrica.

Cinquè.- Sumar l’Ajuntament a la campanya “No eren bruixes. Eren dones”, participar en les activitats amb els mateixos objectius que puguin proposar altres institucions, i difondre-la als centres escolars del municipi.

Sisè.- Emplaçar el Govern de Catalunya a impulsar estudis científics amb perspectiva de gènere sobre la cacera de bruixes i les seves causes, incorporar aquest fet al currículum acadèmic i promoure accions de reparació de la memòria de les víctimes.

Setè.- Traslladar aquests acords al Parlament de Catalunya, als impulsors de la campanya “No eren bruixes. Eren dones”, a les direccions dels diferents centres i serveis educatius, formals i no formals, del municipi i a les entitats del municipi.

VOTS A FAVOR: IEC-AM i Sal-CUP-Amunt
VOTS EN CONTRA: JxLF-Junts i PSC-CP
ABSTENCIONS: CsLF

19. Moció que presenta el grup municipal Sal-Candidatura d'Unitat Popular-Alternativa Municipalista, i no aprovada per Junta de Portaveus en sessió del dia 23 de setembre de 2021, per al desplegament de mesures per augmentar l'oferta educativa a l'Educació Secundària al municipi.

ACORDS:

Primer.- Convocar en el termini màxim de dos mesos el Consell Escolar municipal per a què debati les necessitats i la manera de tirar endavant els punts següents:

· Oferir formacions diferents a cada un dels dos instituts que actualment hi ha al municipi per tal de combatre la segregació escolar creixent, denunciada també per la Fundació Bofill en el seu últim informe.
· Incloure el batxillerat artístic per tal d'oferir les tres opcions de batxillerat al municipi.
· Augmentar l’oferta de famílies professionals dels cicles formatius tenint en compte les característiques i necessitats del municipi: agrària, seguretat i medi ambient, serveis socioculturals i de la comunitat.
· Oferir itineraris formatius específics per tal de donar respostes formatives als alumnes amb necessitats educatives especials.
· Oferir el grau superior de promoció d'igualtat de gènere amb l’objectiu de dotar de més contingut la declaració de municipi feminista i LGTBI i tenint en compte que avui només es pot estudiar a Terrassa, Barcelona i Reus.

Segon.- Posar a disposició del Departament d’Educació els centres educatius que poden ser polivalents acollint educació primària i secundària, i/o oferir espais municipals que puguin especialitzar-se en etapes de batxillerat o cicles formatius, a més de les accions que siguin necessàries per a atendre l'augment de matrícules per als propers cursos.

VOTS A FAVOR: IEC-AM, CsLF i Sal-CUP-Amunt
VOTS EN CONTRA: JxLF-Junts i PSC-CP
ABSTENCIONS: --

20. Moció que presenta el grup municipal Imagina Esquerra en Comú-Acord municipal, i aprovada per Junta de Portaveus en sessió del dia 23 de setembre de 2021, per promoure l'acollida i asil de persones refugiades de l'Afganistan i per a la defensa dels drets humans.

ACORDS:

Primer.- Instar a l’estat espanyol, que ostenta la competència en matèria d’atorgament de l’asil i del pla de primera acollida, compleixi amb la responsabilitat de protecció internacional a les persones que fugen de Afganistan perquè la seva vida corre perill, i que intensifiqui les accions diplomàtiques per tal que aquestes persones puguin sortir del país.

Segon.- Demanem que s’atengui la petició del Govern de la Generalitat d’obrir un contingent perquè des de Catalunya es pugui gestionar l’acollida del major nombre de persones possibles. Des del nostre Ajuntament s’ofereix, tal i com es va fer amb la crisi de Síria, el suport local a l’acollida i el treball conjunt amb les entitats que actuen en aquest terreny des de l’àmbit local, així com el nostre suport i col·laboració amb la Conselleria d’Igualtat i Feminismes, responsable de les polítiques en matèria de refugi, Drets Humans i protecció dels drets de les dones i de les persones LGBTI, que està coordinant el pla d’acollida.

Tercer.- Defensem una política de fronteres en l’àmbit europeu que avantposi els Drets Humans i el compliment dels acords internacionals.

Quart.- Des de les institucions implicades a tots els nivells, Govern, Estat, UE i altres institucions de caràcter internacional, cal una implementació d’accions de cooperació al desenvolupament amb membres de la població afganesa que promoguin una societat afganesa socialment justa, inclusiva i plenament democràtica, i també respectant la mateixa sobirania del poble d’Afganistan. Aquesta cooperació requereix la finalització immediata dels acords per a la venda d’armament a tercers països que donen suport polític i material al règim talibà, com en el cas de l’estat espanyol, armament que en molts casos va a parar indirectament a mans de les milícies talibanes.

Cinquè.- Des de les institucions implicades a tots els nivells, Govern, Estat, UE i altres institucions de caràcter internacional, cal treballar conjuntament amb les xarxes internacionals de suport als Drets Humans, tant de caràcter general, com sectorial, vetllant pels drets de la ciutadania afganesa.

Sisè.- En el mateix sentit, i comptant amb un treball transversal i a escala internacional, cal establir xarxes internacionals de suport, corredors humanitaris segurs, acollida i asil a la població afganesa, amb especial atenció a les dones, nenes, col·lectiu LGTBI+, activistes pels Drets Humans, periodistes i científics, i minories ètniques com l’hazara, directament assenyalades com a objectius pel règim talibà, davant la més que probable i imminent vulneració dels seus drets i llibertats.

Setè.- Reclamar a l’Estat espanyol que es transfereixin al Govern de la Generalitat, i que el Govern català redistribueixi als Ajuntaments, els recursos econòmics necessaris per poder realitzar l’acolliment amb les màximes garanties.

Vuitè.- Fer arribar aquests acords al Govern de la Generalitat, al Parlament de Catalunya, a la Comissió catalana d’ajuda al refugiat, a la Federació de Municipis de Catalunya, a l’Associació Catalana de Municipis, al Congrés de Diputats, a la UE i a totes les entitats del municipi de les Franqueses.

VOTS A FAVOR: JxLF-Junts, IEC-AM, CsLF i Sal-CUP-Amunt
VOTS EN CONTRA: --
ABSTENCIONS: PSC-CP

21. Moció que presenta el grup municipal Imagina Esquerra en Comú-Acord municipal, i aprovada per Junta de Portaveus en sessió del dia 23 de setembre de 2021, per mantenir els serveis bancaris a Bellavista.

ACORDS:

Primer.- Instar al govern municipal a mantenir contactes amb qui correspongui de la direcció del BBVA per tal d’aconseguir mantenir oberta l’oficina de Bellavista. Assegurar-se que coneixen la particularitat de la zona, i el fet que l’oficina que deixarien oberta al municipi és a Corró d’Avall, un nucli de població força allunyat de l’oficina que tanquen a Bellavista. Les Franqueses, cinc poble, un municipi!

Segon.- Instar al govern municipal, en cas que fracassi en aquest intent, a negociar amb les diferents entitats bancàries amb implantació al municipi d’un servei de disposició d’efectiu a Bellavista, ja sigui amb la instal·lació de caixers automàtics, presència física (en un espai municipal), o amb qualsevol altre sistema que les parts puguin acordar.

Tercer.- Oferir a les entitats bancàries de l’apartat anterior, la possibilitat d’ubicar els seus caixers automàtics a algun dels punts del nucli de Bellavista on l’Ajuntament disposa de locals en propietat, aptes per a l’ús per part de la ciutadania amb una franja horària continuada o molt ampla, amb mesures de seguretat i d’accessibilitat adequades, i accessibles per part de les entitats bancàries que vetllaran i es faran càrrec de la seva recàrrega d’efectiu, funcionament i manteniment i que n’assegurin un bon servei. Plantejar aquesta cessió sense cap preu en concepte de lloguer ni cap taxa ni impost municipal per l’ocupació de l’espai o qualsevol altre concepte.

Quart.- Informar puntualment a la resta de grups polítics d’aquest Ajuntament i a tot el veïnat de Bellavista de l’evolució i resultat de totes les gestions efectuades en relació als punts anteriors.

VOTS A FAVOR: IEC-AM, CsLF i Sal-CUP-Amunt
VOTS EN CONTRA: --
ABSTENCIONS: JxLF-Junts i PSC-CP

22. Moció que presenta el grup municipal Imagina Esquerra en Comú-Acord municipal, i no aprovada per Junta de Portaveus en sessió del dia 23 de setembre de 2021, per demanar s'inclogui en el Pla director de l'arbrat els espais delimitadors entre zones.

ACORDS:

Primer.- Reestructurar la configuració actual del carrer Bèlgica i Dinamarca amb la incorporació d’una barrera verda d’arbrat a la banda nord que separi clarament la zona agrícola de la zona industrial.

Segon.- Proposta, per tal que sigui estudiada pels tècnics, del canvi de secció del carrer. Actualment és un carrer amb dos carrils, un per cada sentit amb aparcament en fila i vorera a cada banda (una sense executar). Es proposa deixar la vorera a la banda del polígon, l’aparcament en bateria, els dos carrils pels vehicles i un espai de transició amb arbrat que faci de barrera natural, visual i acústica.

Tercer.- Que s’estudiï la possibilitat que la nova secció del carrer incorpori un carril bici i que l’espai de transició estigui dissenyat per evitar que s’accedeixi als camps i s’hi acumuli brossa.

Quart.- Que en el cas de no poder-se considerar per aquest exercici es reservi una partida en els pressupostos del 2022.

Cinquè.- Que es comuniqui a les àrees corresponents, oferint-nos si cal, per tal de treballar-hi conjuntament.

VOTS A FAVOR: IEC-AM, CsLF i Sal-CUP-Amunt
VOTS EN CONTRA: JxLF i PSC-CP
ABSTENCIONS: --

C) Precs, preguntes i interpel·lacions

Arxivat a: Ajuntament
Ple ordinari del setembre de 2021
Darrera actualització d’aquest contingut: 21/10/2021 a les 13:35h
Plan Avanza 2

Col·labora:

Diputació de Barcelona

© Ajuntament de les Franqueses del Vallès

Ctra. de Ribes, 2 - 08520 Les Franqueses del Vallès

Tel. 938 467 676 - Fax 938 467 767

(Necessites javascript per veure aquest correu-e)