Mida del text Augmentar la mida del text Mida del text normal Reduir la mida del text | Sense estils | Versió mòbils | Mapa Web
ES | EN | FR

Acords de ple del mes d’abril

29/04/2021

La sessió s'ha celebrat telemàticament el dijous, 29 d’abril, a les 20 h

1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior.

2. Donar compte de les resolucions dictades per l'Alcalde i els/les regidors/es delegats/des de l'Alcaldia números 2021-480 a 2021-874 corresponents al període comprès entre els dies 1 i 31 de març de 2021.

3. Donar compte de les actes de la Junta de Govern Local números JGL/2021/8 a JGL/2021/11 que corresponen a les sessions pel període coprès entre els dies 4 i 25 de març de 2021.

4. Donar compte del Decret de l'alcalde número 2021-978 de data 12 d'abril, en què es resol designar nous representants del grup municipal dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés (PSC-CP) a la Comissió Informativa d'assumptes de Ple.

B) Part resolutiva

5. Presa de possessió de la senyora Raquel Conrada Cortés González com a nova regidora de la Corporació en representació del grup municipal dels Socialistes de Catalunya – Candidatura de Progrés.

El Ple de l’ajuntament, en les sessions extraordinària del dia 4 de març de 2021 i en l’ordinària del dia 25 de març de 2021, es va donar compte de la renúncia presentada pel senyor Juan Antonio Corchado Ponce, mitjançant escrit amb registre d’entrada número 2021-E-RE-961 de data 1 de març de 2021, en què manifesta la seva renúncia al càrrec de regidor de la Corporació, en representació del grup municipal dels Socialistes de Catalunya – Candidatura de Progrés (PSC-CP).

En data 22 de març de 2021, la senyora Raquel Conrada Cortés González, en la seva condició de membre electe de la Corporació, ha lliurat a la Secretaria de la Corporació la declaració sobre causes de possible incompatibilitat i d’activitats que li proporcionin o li puguin proporcionar ingressos econòmics, així com la declaració sobre béns i drets patrimonials, de conformitat amb el que determina l’article 75.7 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local.

La Junta Electoral Central, mitjançant escrit 2021-E-RC-1376 de data 31 de març, ha tramès credencial que habilita a la senyora Raquel Conrada Cortés González per a la seva designació com a regidora de l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès per estar inclosa a la llista de candidats presentada pel Partit dels Socialistes de Catalunya – Candidatura de Progrés a les eleccions locals de 26 de maig de 2019, en substitució, per renúncia, del senyor Juan Antonio Corchado Ponce.

6. Proposta d’aprovació de designació de representants de la Corporació i d’associacions ciutadanes als diferents òrgans col·legiats municipals.

ACORDS:

Primer.- Designar la regidora senyora Marta Sánchez Jiménez com a representant del grup municipal dels Socialistes de Catalunya – Candidatura de Progrés (PSC-CP) al Consell d’Administració del Patronat municipal d’Esports, en substitució del senyor Juan Antonio Corchado Ponce que va renunciar al càrrec de regidor.

Segon.- Designar la regidora senyora Sonia Tena i Belmonte com a representant del grup municipal Junts per les Franqueses (JXLF) al Consell Escolar Municipal, en substitució de la regidora senyora Marina Ginestí i Crusells.

Tercer.- Designar el regidor senyor José Antonio Aguilera Galera com a representant del grup municipal dels Socialistes de Catalunya – Candidatura de Progrés (PSC-CP), en substitució de la regidora senyora Marta Reche Lavado.

Quart.- Designar els representants suplents dels grups municipals de la Corporació als òrgans col·legiats municipals següents:

Consell d’Administració del Patronat municipal d’Esports

Presidència
Jordi Ganduxé i Pascual
Vicepresidència
Moises Torres i Enrique
Junts per les Franqueses (JXLF)
Moises Torres i Enrique
Socialistes de Catalunya – Candidatura de Progrés (PSC-CP)
Raquel Conrada Cortés González
Imagina Esquerra en Comú – Acord municipal (IEC-AM)
Rafael Bernabé Pérez
Ciutadans les Franqueses del Vallès (CsLFV)
Amador Doncel Márquez
Sal – Candidatura d’Unitat Popular – Alternativa Municipalista (Sal-CUP-Amunt)

Junta de Govern del Patronat municipal de Cultura, Educació, Infància i Joventut

Representant suplent
Presidència
Sònia Tena i Belmonte
Vicepresidència
Jordi Ganduxé i Pascual
Junts per les Franqueses (JXLF)
Sònia Tena i Belmonte
Socialistes de Catalunya – Candidatura de Progrés (PSC-CP)
Marta Reche Lavado
Imagina Esquerra en Comú – Acord municipal (IEC-AM)
Rafael Bernabé Pérez
Ciutadans les Franqueses del Vallès (CsLFV)
Francisco Domínguez Velarde
Sal – Candidatura d’Unitat Popular – Alternativa Municipalista (Sal-CUP-Amunt)
---

Consell de Poble de Llerona

Representant suplent
Presidència
Marina Ginestí i Crusells
Vocal Imagina Esquerra en Comú – Acord municipal (IEC-AM)
Àngel Profitós i Martí
Vocal Junts per les Franqueses (JXLF)
Sònia Tena i Belmonte

Consell de Poble de Corró d’Amunt

Representant suplent
Presidència
Moises Torres Enrique
Vocal Junts per les Franqueses (JXLF)
Sònia Tena i Belmonte
Vocal Imagina Esquerra en Comú – Acord municipal (IEC-AM)
Rafael Bernabé Pérez

Consell de la Pagesia

Representant suplent
Presidència
Moises Torres Enrique
Junts per les Franqueses (JXLF)
Jordi Ganduxé i Pascual
Socialistes de Catalunya – Candidatura de Progrés (PSC-CP)
José Antonio Aguilera Galera
Imagina Esquerra en Comú – Acord municipal (IEC-AM)
Àngel Profitós i Martí
Ciutadans les Franqueses del Vallès (CsLFV)
Amador Doncel Márquez
Sal – Candidatura d’Unitat Popular – Alternativa Municipalista (Sal-CUP-Amunt)
---

Consell escolar municipal

Representant suplent
Presidència
Sònia Tena i Belmonte
Junts per les Franqueses (JXLF)
Marina Ginestí i Crusells
Socialistes de Catalunya – Candidatura de Progrés (PSC-CP)
Marta Reche Lavado
Imagina Esquerra en Comú – Acord municipal (IEC-AM)
Imma Ortega i Martí
Ciutadans les Franqueses del Vallès (CsLFV)
Amador Doncel Márquez
Sal – Candidatura d’Unitat Popular – Alternativa Municipalista (Sal-CUP-Amunt)
---

Cinquè.- RATIFICAR el nomenament de les persones que es relacionen a continuació com a representants suplents de les associacions ciutadanes que són membres integrants dels Consells de Poble, en qualitat de vocals:

Consell de Poble de Llerona

Representant suplent
Club Esportiu Llerona
Joan Argemí Torner
Associació de Veïns Els Gorgs i Santa Digna
Gloria Lloreda Piña
Comissió Festes Laurona
Enric Garriga Giol
Associació Toc Toc Teatre Laurona
Mar Garriga Giol

Consell de Poble de Corró d’Amunt
Representant suplent
Club Ciclista Corró d’Amunt
Domenec Pericas Colomé
Unió Esportiva Futbol de Corró d’Amunt
Rafa Moyano Collado
Parròquia de Sant Mamet de Corró d’Amunt
Jaume Travé Colomé
Associació de Veïns de Sant Mamet
Jordi Grau Martinel·lo
Associació de festes i festa Major de Corró d’Amunt
Albert Martínez Pérez

Sisè.- Notificar aquest acord a les persones designades i als òrgans col·legiats municipals.

VOTS A FAVOR: JxLF-Junts / PSC-CP / IEC-AM / CsLFV

VOTS EN CONTRA:

ABSTENCIONS: SAL - CUP - AMUNT

7. Proposta d’aprovació de la creació de la Comissió de Govern i Economia, la Comissió de Territori i Ciutat, la Comissió d’Acció Comunitària i Benestar, la Comissió de Serveis a la Persona, i la Comissió de Presidència de l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès.

ACORDS:

Primer.- Crear les Comissions Informatives següents:

I.- Comissió de Govern i Economia, integrada per les regidories següents:

 • Hisenda.
 • Règim Intern.

II.- Comissió de Territori i Ciutat, integrada per les regidories següents:

 • Agricultura i Medi Ambient.
 • Dinamització Econòmica, Mercats, Comerç i Activitats.
 • Obres, Serveis i Mobilitat.
 • Urbanisme.

III.- Comissió d’Acció Comunitària i Benestar, integrada per les regidories següents:
-Feminisme i Igualtat.

 • Gent Gran.
 • Participació i Relacions Ciutadanes.
 • Polítiques Socials i Habitatge.
 • Sanitat i Salut Pública.
 • Seguretat Ciutadana, Civisme i Convivència.

IV.- Comissió de Serveis a la Persona, integrada per les regidories següents:

 • Cultura, Educació, Infància i Joventut.
 • Esports.
 • Pla de Barris.
 • Turisme.

V.- Comissió de Presidència, integrada per la regidoria següent:

 • Presidència: Comunicació, Protocol i Relacions Institucionals, i Processos Estratègics.

Segon.- La composició de cadascuna de les Comissions Informatives anteriors serà la següent:

 • President/a, titular i suplent, nomenats per resolució de l’Alcalde.
 • Un representant, titular i suplent, de cada grup municipal, nomenats per resolució de l’Alcalde, a proposta dels grups polítics municipals.
 • Es permet que la Presidència de cada una de les Comissions Informatives assumeixi les funcions de representant del grup municipal al qual pertanyi, en cas que el representant del seu grup municipal no assisteixi a la sessió.

Tercer.- El sistema de votació dels dictàmens de les Comissions informatives serà el vot ponderat previst a l’article 58.3 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, en concordança amb l’article 60.5 del mateix text legal.

Quart.- La periodicitat de les Comissions informatives permanents serà de caràcter mensual.
En el termini de quinze dies hàbils des de l’adopció del present acord plenari es notificarà als membres de cada una de les Comissions Informatives el dia i hora de la seva celebració mensual periòdica.

Cinquè.- Notificar aquests acords als portaveus dels diferents grups municipals, fent-los saber que hauran de designar el seu representant, titular i suplent, mitjançant instància presentada en el registre d’entrada de la Corporació local.

Sisè.- Comunicar aquests acords a les àrees de l’Ajuntament, pel seu coneixement i efectes oportuns.

Setè.- Publicar aquests acords al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en compliment del que disposa l’article 44.2 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals.

Vuitè.- Difondre el contingut d’aquesta resolució, de conformitat amb el principi de transparència, a la seu electrònica i al Portal de Transparència municipal, en compliment del que disposen la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació i Bon govern i la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern a Catalunya.

VOTS A FAVOR: JxLF-Junts / PSC-CP / IEC-AM / CsLFV

VOTS EN CONTRA:

ABSTENCIONS: SAL - CUP - AMUNT

8. Proposta d’aprovació del contingut i la signatura del Conveni d’encàrrec de gestió per a l’execució d’actuacions en el marc del Programa «Treball, Talent i Tecnologia» de la Diputació de Barcelona amb el Consell Comarcal.

ACORDS:

Primer.- APROVAR el contingut i la signatura del conveni d’encàrrec de gestió per a l’execució d’actuacions en el marc del programa «Treball, talent i tecnologia» de la Diputació de Barcelona amb el Consell Comcarcal del Vallès Oriental, d’acord amb el redactat següent:

REUNITS
D’una part, .........................................., ............................ del Consell Comarcal, assistit pel secretari accidental de la corporació, el senyor Jordi Vendrell i Ros.
I de l’altra, el senyor Francesc Colomé i Tenas, alcalde de l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès, assistit per la secretària de la corporació, la senyora Maria Llonch Llonch.

INTERVENEN

El president del Consell Comarcal en virtut del que disposa l’article 13 del Text refós de la Llei de l’organització comarcal de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre.
L’alcalde/alcaldessa en virtut del que disposa l’article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local i l’article 53.1 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat mitjançant el Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril. El secretari i la secretària /Els secretaris també per raó del càrrec i per donar fe de l’acte, d’acord amb l’article 2 del Reial decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris d’administració local amb habilitació de caràcter nacional. Les parts es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària per atorgar aquest conveni,

EXPOSEN

I. Que la Diputació de Barcelona, mitjançant acord de la Junta de Govern de 12 de novembre de 2020 ha aprovat el Programa específic “Treball, Talent i Tecnologia”, en el marc del Pla de concertació “Xarxa de Governs Locals 2020-2023”, així com el règim regulador i la concessió d’ajuts als ajuntaments de la província de Barcelona

II. Aquest programa té per objecte la prestació de cooperació econòmica per tal que els ens destinataris duguin a terme actuacions de promoció de l’ocupació i de reactivació econòmica, ja siguin de caràcter preventiu i/o proactiu, basades en l’impuls de la tecnologia i en l’acompanyament a la transició digital de les persones i les empreses cap a un model socioeconòmic sostenible, inclusiu, competitiu i igualitari.

III. D’acord amb les previsions del règim d’aquest programa, l’execució de les actuacions es poden portar a terme a través del propi ens, per si mateix o a través d’ens instrumentals, en aquest segon supòsit sempre que la matèria formi part de l’àmbit d’actuació de l’ens, d’acord amb els seus estatuts, i en els termes dels articles 32 i següents de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic. Es poden executar també a través d’altres ens locals que ostentin la condició de destinataris del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023, amb qui es formalitzi un encàrrec en els termes de l’article 11 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.

IV. Que l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès, en endavant l’AJUNTAMENT, és un ens local que disposa de competències a l’àmbit del foment del treball i funcions per a la reactivació de la seva economia local i és destinatari de la subvenció atorgada dins del Programa “Treball, Talent i Tecnologia” de la Diputació de Barcelona, per un import de 41.012,45euros. La subvenció atorgada correspon a un projecte agrupat que inclou els ajuntaments de Bigues i Riells, Canovelles, Figaró-Montmany, la Garriga, Granollers, a través de l’entitat pública empresarial local Granollers Mercat, les Franqueses del Vallès, Lliçà de Vall, Martorelles, Montmeló, Parets del Vallès, Sant Fost de Campsentelles, Santa Eulàlia de Ronçana, Santa Maria de Martorelles, Vallromanes i Vilanova del Vallès.

V. Que el Consell Comarcal del Vallès Oriental, en endavant el CONSELL COMARCAL, és una administració pública de caràcter territorial amb competències en matèria de cooperació, assessorament i coordinació dels ajuntaments per raó de l’epígraf a) de l’article 25 del Text refós de la Llei de l'organització comarcal de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre. Així mateix, l’epígraf c) d’aquest article, preveu com a competència de la comarca aquelles que li deleguin o encarreguin de gestionar l’Administració de la Generalitat i els municipis i l’article 28.1 a) de la llei de l’organització comarcal estableix que correspon a les comarques prestar assistència tècnica, jurídica i econòmica als municipis. El CONSELL COMARCAL té la condició de destinatari del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023.

VI. Que és d’interès de l’AJUNTAMENT executar dins de les seves competències i àmbit territorial les actuacions definides en el Programa “Treball, Talent i Tecnologia” i part d’aquestes a través d’un encàrrec de gestió a favor del CONSELL COMARCAL, per raons d’eficàcia, tenint en compte la trajectòria d’aquest ens en l’execució de projectes supramunicipals i llur coneixement dels serveis locals i empresarials de la comarca.

VII. Que tant a l’article 11 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, que regula els encàrrecs de gestió, com a l’article 10 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, s’estableix que la realització d’activitats de caràcter material, tècnic o de serveis de la competència dels òrgans, els organismes o les entitats públiques, pot ser encarregada a altres òrgans, organismes o entitats públiques de la mateixa administració o d’una altra de diferent per raons d’eficàcia o quan no es tinguin els mitjans tècnics per a dur-la a terme i, també, que l’encàrrec s’ha de formalitzar tenint en compte una sèrie de determinacions que s’hi estableixen, elements aquests que es donen en l’objecte i els objectius d’aquest conveni. VIII. Que ambdues parts en el marc de les seves respectives competències han convingut les condicions en que s’efectuarà l’encàrrec de gestió i per tal de deixar constància d’aquests acords formalitzen aquest conveni, i que es regirà per les següents,

CLÀUSULES

Primera.- Objecte de l’encàrrec de gestió
1. L’AJUNTAMENT formula al CONSELL COMARCAL l’encàrrec de gestió següent:

a) Coordinar l’execució de les actuacions incloses en les línies d’actuació del Programa específic “Treball, Talent i Tecnologia” aprovat per la Diputació de Barcelona, següents:
i. Línia 1. Anàlisi i diagnosi de la situació actual
a) Consultar als experts (benchmarking) per identificar les tecnologies necessàries per millorar la competitivitat dels negocis de la cadena de valor de l’alimentació, mitjançant l’aplicació de processos de digitalització.
b) Fer el mapa de la cadena de valor amb més precisió, incloent empreses que facturin menys de 5 M € i tenint en compte les propostes dels municipis adherits.
c) Desenvolupar la BBDD d'empreses que agrupi informacions (empreses tractores, producte propi, tecnologia clau...)
d) Fer la prospecció inicial d’empreses amb l'objectiu de recollir dades sobre la Maduresa digital de les empreses i dels seus treballadors/es, i la similitud de necessitats entre les diverses empreses adreçades a elaborar propostes formatives concretes.
ii. Línia 2. Aliances estratègiques desenvolupament del pla integral
a) Promoció i/o el reforçament de la implicació dels agents clau del territori en el codisseny i coexecució de les diferents actuacions del projecte: Establir un pla de seguiment conjunt amb reunions mensuals.
b) Aliances estratègiques amb agents públics, privats i socials del territori i entre territoris.
c) Creació d’espais de col·laboració publico-privada, de transferència de coneixements, de disseny i seguiment, etc. que permetin el desenvolupament del projecte: Creació de comissions de treball.
d) Consolidació d’estructures de treball i aliances de projectes anteriors com a espais de col·laboració estables per millorar la competitivitat del territori.
iii. Línia 3. Desenvolupament competencial de les persones
a) Diagnosi de l’ocupabilitat i del nivell digital de les persones treballadors/es d'empreses prospectades, i de les persones desocupades amb possibilitats d'inserció en alguna de les baules de la cadena.
b) Accions formatives adreçades a treballadors/es ocupats/des i desocupats/des d’acord amb les necessitats de les empreses prospectades, definint entorns personals d’aprenentatge que fomentin la capacitat d’aprendre a aprendre i l’ús d’eines digitals
c) Foment de les vocacions industrials i cientificotecnològiques (STEM) entre les persones i específicament joves i dones.
iv. Línia 4. Impuls de la capacitat productiva i transformació del teixit empresarial

a) Identificació de llocs a treball a cobrir per part de les empreses i oferir a les empreses mà d’obra professional i capacitada. Identificar perfils vàlids per cobrir llocs de treball en les empreses prospectades i promocionar-los.
b) Foment de la formació dual col·laborant amb centres de FP de la comarca.
c) Sensibilització per la contractació de joves i dones en ocupacions infrarepresentades.
d) Difusió de les tecnologies 4.0 a les empreses:
a) Formació a mida
b) Tallers de difusió de determinades tecnologies 4.0
c) Tech Talks amb presència d'experts d'empreses de la cadena de valor de l'alimentació que ja hagin incorporat tecnologia 4.0
e) Acompanyament a les empreses per a la redefinició de nous models de negoci i en processos de transició digital a través de programes i ajudes d’altres administracions o entitats.
f) Accions de foment de l’economia circular i contra el canvi climàtic.
b) Executar les actuacions del programa que acordi prèviament la Comissió de seguiment d’aquest conveni, ja sigui per mitjans propis o mitjançant contractistes, sempre i quan es financi íntegrament al Consell Comarcal del Vallès Oriental el cost de llur execució, sens perjudici que pugui quedar desert el procediment de contractació en el cas que s’opti per aquesta opció.

2. La coordinació de l’execució de les actuacions a càrrec del CONSELL COMARCAL esmentada en l’apartat precedent es fa de forma conjunta amb l’Ajuntament de Granollers a través de l’entitat pública empresarial local Granollers Mercat.

3. Aquest encàrrec de gestió no comporta cessió de titularitat de la competència ni dels elements substantius del seu exercici, i és responsabilitat de qui encarrega dictar els actes o les resolucions de caràcter jurídic necessaris en l’activitat material objecte d’encàrrec.

Segona.- Execució de les actuacions
Aquest programa es fonamenta en l’impuls de la tecnologia i en l’acompanyament a la transició digital de persones, empreses i institucions. Les actuacions desenvolupades s’hauran de desplegar tenint en compte les persones i empreses de l’àmbit territorial municipal, a través de l’execució de les línies d’actuació previstes en el Programa.

Tercera.- Obligacions de l’AJUNTAMENT

1. Col·laborar i participar amb el CONSELL COMARCAL per a la correcta execució de l’encàrrec.

2. Consignar a l’estat de despeses dels pressupostos de l’AJUNTAMENT l’import total a abonar al CONSELL COMARCAL que resulti d’aquest conveni.

3. Abonar al CONSELL COMARCAL l’import establert a la clàusula 6a d’aquest conveni en els termes que s’hi preveu.

4. Tractar les dades de caràcter personal que s’obtinguin per raó d’aquest PROJECTE d’acord amb les previsions de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, i al Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades)

5. Participar en la Comissió de seguiment que preveu aquest conveni.

6. Complir totes les altres obligacions que resultin d’aquest conveni.

Quarta.- Obligacions del CONSELL COMARCAL

1. El CONSELL COMARCAL es compromet a executar l’encàrrec de gestió d’acord amb el règim regulador del Programa Treball, Talent i Tecnologia”, els criteris tècnics establerts per la Diputació de Barcelona al document “Orientacions per a l'elaboració del pla d'acció”, així com en el propi Pla d’acció presentat. Es compromet també a comunicar l’inici i finalització dels treballs.

2. A la finalització de l’encàrrec, el CONSELL COMARCAL es compromet a justificar a l’Ajuntament la relació de despeses realitzades vinculades a l’encàrrec, així com una memòria tècnica de les actuacions desenvolupades. Aquesta documentació l’haurà de presentar també a requeriment de l’ajuntament beneficiari, en el supòsit que aquest es vulgui acollir a la justificació voluntària entre el 02/01/2022-15/11/2022.

3. El CONSELL COMARCAL es compromet a conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts per un període no inferior als sis anys, comptadors des de la finalització del termini de presentació de les justificacions.

4. Tractar les dades de caràcter personal que s’obtinguin per raó d’aquest conveni d’acord amb les previsions de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, i al Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades).

5. Convocar i promoure el funcionament de la Comissió de seguiment.

6. Complir totes les altres obligacions que resultin d’aquest conveni.

Cinquena.- Entrada en vigor i vigència

Aquest conveni d’encàrrec de gestió entrarà en vigor a partir de la seva signatura i és vigent fins a l’execució de l’encàrrec pel qual es formalitza, que en qualsevol cas haurà dur-se a terme abans de la data de finalització de l’execució del Programa “Treball, Talent i Tecnologia”, sens perjudici que finalitzi anticipadament d’acord amb la clàusula novena.

Sisena.- Financiació de l’encàrrec

Per raó d’aquest encàrrec de gestió, l’AJUNTAMENT ha d’efectuar dos pagaments al CONSELL COMARCAL pels imports esmentats a continuació. El primer, no més enllà de l’1 d’abril de 2021, per un import de 18.660,66euros, i el segon, no més enllà de 31 de gener de 2022, per un import de 10.048,05 euros.
En l’import que satisfà l’AJUNTAMENT al CONSELL COMARCAL s’ha inclòs també el 3,72% en concepte de despesa d’administració general que el CONSELL COMARCAL repercuteix en els convenis d’aquesta naturalesa.

Setena.- Comissió de seguiment i avaluació

1. Es crea una Comissió de seguiment d’aquest conveni que vetlla pel correcte compliment de les obligacions que s’hi preveuen i que té les funcions següents:
a) Validar les propostes de modificació que proposi l’AJUNTAMENT o el CONSELL COMARCAL.
b) Fer el seguiment del compliment de les obligacions corresponents al règim econòmic que preveu aquest conveni.

c) Fer el seguiment del compliment de les obligacions que preveu aquest conveni.

2. La Comissió de seguiment està integrada per una persona representant de l’AJUNTAMENT, una persona representant del CONSELL COMARCAL, una persona representant de l’Ajuntament de Granollers, a través de l’entitat pública empresarial Granollers Mercat, i una persona representant per a cadascun dels ajuntaments que hagin formalitzat un conveni de naturalesa anàloga a aquest.

3. Les decisions de la Comissió de seguiment s’adopten per majoria simple de vots. La Comissió de seguiment es reuneix de forma ordinària el darrer dimecres de cada mes i de forma extraordinària en qualsevol moment. El funcionament i el sistema de votació de la Comissió de seguiment, tant ordinàries com extraordinàries, és el següent:
a) Convocatòria a càrrec del CONSELL COMARCAL amb expressió de l’ordre del dia de la sessió, data, hora i lloc de celebració de la Comissió de seguiment, ja sigui presencial o telemàtica. La convocatòria s’ha de remetre a les entitats a través de la plataforma EACAT amb una antelació mínima de dos dies hàbils.
b) Celebració de la Comissió de Seguiment.
c) Explicació i votació de cadascun dels punts de l’ordre del dia de la sessió. Cada entitat té un vot en la Comissió de seguiment.
Les entitats amb dret a representació en la Comissió de seguiment que no hi assisteixin poden emetre llur vot en el termini de 2 dies hàbils comptadors a partir de l’endemà de la comunicació que els faci el CONSELL COMARCAL a aquest efecte a través de la plataforma EACAT.
d) Redacció de l’acta que inclogui la comptabilització de la totalitat dels vots emesos.
e) Aprovació, si s’escau, de l’acta en la següent Comissió de seguiment que s’acordi.

4. Els punts de la sessió de la Comissió de seguiment que versin sobre l’execució d’actuacions a través del Consell Comarcal, ja sigui per mitjans propis o per contractistes, requereixen per a llur aprovació el vot favorable del representant del Consell Comarcal del Vallès Oriental.

Vuitena.- Marc jurídic

1. La Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, en el seu article 11, i la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, en el seu article 10, regulen els encàrrecs de gestió.
2. L’encàrrec de gestió que es formalitza mitjançant aquest conveni s’ha d’ajustar a les seves clàusules i al previst a la normativa esmentada i en aquest sentit, s’ha d’adaptar a les normes de desenvolupament d’aquella que es puguin aprovar.
3. Les actuacions derivades de l’encàrrec de gestió s’han d’adequar al previst al Pla d’Acció presentat pel Programa “Treball, Talent i Tecnologia” així com també als acords que es puguin adoptar de conformitat amb el previst a la clàusula segona.
4. El marc jurídic es completa de forma subsidiària amb allò previst a la normativa de règim local i en concret, a la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local (arts. 28, 57) i pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i al Text refós de la Llei de l'organització comarcal de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre.
Novena. Extinció

Les causes d’extinció del conveni són les següents:
a) L’acord entre les parts.
b) El compliment del període de vigència.

c) L’incompliment de qualsevol de les obligacions previstes al conveni per qualsevol de les parts.
d) La impossibilitat de compliment de l’objecte del conveni.

Desena. Titularitat de la documentació generada durant la vigència de l’encàrrec de gestió
Correspon a ambdues entitats signatàries d’aquest conveni l’explotació de la documentació derivada de la prestació del servei o la que resulti de l’elaboració d’informes, estudis o qualsevol altre tipus de contingut que es pugui elaborar dins del seu àmbit territorial.
En tota la documentació hi constarà el logotip del Programa “Treball, Talent i Tecnologia” i el logotip de la Diputació de Barcelona d’acord amb les normes disponibles a la Seu electrònica de la Diputació.

Onzena.- Difusió de les activitats acordades
Ambdues parts acorden la possibilitat de donar informació pública de la formalització d’aquest conveni d’encàrrec de gestió en la que hi podran incloure: títol, contingut i termini de realització. Es permet a la Diputació de Barceloma fer ús d’aquesta possiblitat d’informació i difusió pública.
Quan una de les parts faci ús de la imatge corporativa de l’altre, es seguiran les instruccions sobre imatge corporativa que puguin establir-se al respecte per cadascuna de les parts.

Dotzena. Jurisdicció
Les qüestions litigioses que puguin sorgir en la interpretació i compliment d’aquest conveni seran de coneixement i competència de l’ordre jurisdiccional contenciós administratiu.
Les parts, després de llegir el present conveni de col·laboració, mostren la seva conformitat, ratifiquen el seu contingut i el signen.”

Segon.- HABILITAR al Sr. Alcalde, o persona en qui delegui, per a la signatura de quanta documentació sigui necessària per a l’efectivitat dels acords presos.

Tercer.- NOTIFICAR aquest acord a la Diputació de Barcelona i al Consell Comarcal del Vallès Oriental.

VOTS A FAVOR: JxLF-Junts / PSC-CP / IEC-AM / CsLFV

VOTS EN CONTRA: SAL - CUP - AMUNT

ABSTENCIONS: 

9. Moció que presenta el grup municipal Junts per les Franqueses, i aprovada per Junta de Portaveus en sessió del dia 22 d’abril de 2021, de posicionament en contra de la gestió dels ERTOs.

ACORDS:

Primer.- Reconeix l'esforç que milers de persones del municipi han fet fins ara per poder adaptar-se a la situació econòmica actual i a les mesures decretades des dels diferents governs per tal d'aturar la pandèmia.

Segon.- Instem al govern espanyol a desencallar els tràmits per tal que totes les persones afectades per un ERTO cobrin les prestacions econòmiques de forma immediata i a millorar de forma immediata el servei d’atenció a la ciutadania amb l’objectiu que es resolguin amb urgència totes les incidències i reclamacions.

Tercer.- Manifestem el nostre rebuig al Ministerio de Hacienda perquè els beneficiaris de prestacions per desocupació percebudes com a conseqüència d’un ERTO tramitat a causa de la pandèmia es veuen perjudicats a efectes de la declaració de l’IRPF de l’any 2020, de manera que se’ls obliga a realitzar una declaració automàtica pel fet d’haver tingut dos pagadors.

Quart.- Sol·licitar al Ministerio de Hacienda que promogui les reformes necessàries per tal d’esmenar el punt anterior.

Cinquè.- Comunicar l'aprovació d'aquesta moció al Govern d’Espanya, al de la Generalitat, al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, als Departaments d’Afers Socials i Família i els d’Economia i Empresa de la Generalitat, al Parlament de Catalunya i a cadascun dels seus grups parlamentaris, a l’Associació de Comerciants de les Franqueses i a l’Associació Empr.Prop. dels Polígons de LF, l’Associació Catalana de Municipis (ACM) i a la Federació de Municipis de Catalunya (FMC).

Moció aprovada amb els vots a favor dels grups municipals Junts per les Franqueses, Imagina Esquerra en Comú-Acord Municipal, Ciutadans les Franqueses del Vallès i Sal-Candidatura d’Unitat Popular-Alternativa Municipalista, i l’abstenció del grup municipal Socialistes de Catalunya-Candidatura de Progrés.”

10. Moció que presenta el grup municipal Imagina Esquerra en Comú - Acord municipal, i aprovada per Junta de Portaveus en sessió del dia 22 d’abril de 2021, per al reconeixement públic del dol perinatal, gestacional i neonatal.

ACORDS:

Primer.- L’Ajuntament de les Franqueses del Vallès es posa al costat de les famílies que han tingut la pèrdua d’un ésser estimat en mort perinatal, gestacional o neonatal, i les vol acompanyar en el seu dol.

Segon.- Per fer efectiu aquest reconeixement, l’Ajuntament dotarà el municipi d’un espai de suport i confort per a aquelles persones que han patit una pèrdua perinatal, gestacional o neonatal en forma d’espai físic als cementiris municipals i d’altres estratègies d’acompanyament.

Tercer.- L’Ajuntament es compromet a donar a conèixer l’existència del mateix, i fer difusió, a través dels seus mitjans de comunicació, de la creació d’aquest espai de dol.

Quart.- Donar suport a les associacions destinades a acompanyar en el dol perinatal, gestacional o neonatal que puguin sorgir al municipi, i també donar suport i acompanyament als progenitors que es trobin en aquestes situacions.

Cinquè.- Expressar el compromís de l’Ajuntament en realitzar un acte anual en record d’aquests infants, en el marc del Dia Mundial de la mort gestacional i neonatal, el 15 d’octubre, i realitzar campanyes de sensibilització al voltant d’aquest tema per visibilitzar i donar suport públic a les famílies de les víctimes.

Moció aprovada per unanimitat, amb els vots a favor dels grups municipals assistents Junts per les Franqueses, Socialistes de Catalunya-Candidatura de Progrés, Imagina Esquerra en Comú-Acord Municipal, Ciutadans les Franqueses del Vallès i Sal-Candidatura d’Unitat Popular-Alternativa Municipalista.”

11. Moció que presenta el grup municipal Imagina Esquerra en Comú - Acord municipal, i aprovada per Junta de Portaveus en sessió del dia 22 d’abril de 2021, d'adhesió a la Iniciativa Ciutadana Europea "Right2Cure" per a la supressió de les patents de les vacunes del Covid-19.

ACORDS:

Primer.- Donar suport com ajuntament de les Franqueses del Vallès a la Iniciativa Ciutadana Europea per la supressió de patents de les vacunes del COVID19.

Segon.- Exigir a la Unió Europea que no limitin l’administració de cap de les vacunes ja existents i que hagin superat els controls de la pròpia UE de l’OMS.

Tercer.- Fer difusió a la ciutadania de les Franqueses del Vallès i crear un punt de recollida de signatures a l’ajuntament per ajudar a aconseguir el milió necessari per presentar-la a UE.

Quart.- Enviar aquests acords a la Comissió Europea, als grups parlamentaris del Parlament Europeu i a les organitzacions impulsores.

Cinquè.- Difondre els presents acords als mitjans i butlletí municipal de les Franqueses del Vallès.

Moció aprovada amb els vots a favor dels grups municipals Junts per les Franqueses, Socialistes de Catalunya-Candidatura de Progrés, Imagina Esquerra en Comú-Acord Municipal i Sal-Candidatura d’Unitat Popular-Alternativa Municipalista, i el vot en contra del grup municipal Ciutadans les Franqueses del Vallès.”

Arxivat a: Ajuntament
Ple municipal 29 d'abril de 2021
Darrera actualització d’aquest contingut: 13/05/2021 a les 11:27h
Plan Avanza 2

Col·labora:

Diputació de Barcelona

© Ajuntament de les Franqueses del Vallès

Ctra. de Ribes, 2 - 08520 Les Franqueses del Vallès

Tel. 938 467 676 - Fax 938 467 767

(Necessites javascript per veure aquest correu-e)