Mida del text Augmentar la mida del text Mida del text normal Reduir la mida del text | Sense estils | Versió mòbils | Mapa Web
ES | EN | FR

Mesures especials per a la contenció de la Covid-19

16/10/2020

S'apliquen a tot Catalunya des d'avui, dia 16, fins el 30 d'octubre

El departament de Salut de la Generalitat de Catalunya i el PROCICAT han publicat la resolució SLT/2546/2020 per la qual s'estableixen mesures especials contra la Covid-19 que seran vigents durant els propers 15 dies. Aquestes mesures contemplen, entre d'altres, el tancament de bars i restaurants i d'establiments amb contacte proper amb els clients, com els centres d'estètica o massatges; la reducció dels aforaments dels comerços de productes no essencials al 30% i del 50% a cerimònies, espectacles i activitats esportives i culturals i, el tancament dels parcs i zones de jocs infantils a partir de les 20 h.

A continuació podeu llegir les mesures en diferents àmbits:

Desplaçaments personals

 • Es recomana que els desplaçaments fora del domicili es limitin en la mesura del possible, així com la circulació per les vies d’ús públic, respectant les mesures de protecció individual i col·lectiva establertes per les autoritats competents.
 • En tot cas es recomana adoptar una estratègia de desplaçaments basada en les “bombolles de convivència” o la “bombolla ampliada”. La “bombolla de convivència” fa referència al grup de persones que conviuen sota el mateix sostre. Pot incloure també persones cuidadores i/o de suport imprescindibles per prevenir conseqüències negatives de l’aïllament social. La “bombolla ampliada” fa referència al grup de persones de la “bombolla de convivència” més un(s) altre(s) grup(s) acotat de persones, sempre les mateixes, i amb les que es pot relacionar la “bombolla de convivència” per relacions familiars, laborals, escolars, recreatives. El grup ha de ser el més estable possible.

Mesures de prevenció i higiene en centres de treball

 • Limitar al màxim la mobilitat de persones treballadores, prioritzant el treball a distància, el teletreball, les reunions telemàtiques, o bé, altres mesures quan la mobilitat és imprescindible, com horaris d’entrada i sortida esglaonats, flexibilitat horària, o similars.
 • Quan no sigui possible prioritzar el treball a distància, adoptar mesures organitzatives en les condicions de treball, de forma que es garanteixi el manteniment de la distància de seguretat interpersonal mínima. I quan això no sigui possible, han de proporcionar-se a les persones treballadores els equips de protecció adequats al nivell del risc.
 • Adoptar mesures per evitar la coincidència massiva de persones, tant de les persones treballadores com de les clients o usuàries, durant les franges horàries en què es prevegi més afluència.

Reunions i/o trobades (familiars i de caràcter social)

 • Es prohibeixen les trobades i reunions de més de 6 persones, llevat que pertanyin a la “bombolla de convivència”
 • En les reunions que concentrin fins a sis persones en espais públics no es permet el consum ni d'aliments ni de begudes.
 • No es consideren incloses en aquesta prohibició les persones que estiguin desenvolupant una activitat laboral, les activitats de culte, els actes religiosos i cerimònies civils, inclosos casaments, serveis religiosos, cerimònies fúnebres, ni els mitjans de transport públic. Tampoc s'hi inclouen les activitats docents (incloses les universitàries), les activitats de lleure infantil i juvenil (incloses les extraescolars i l’esport escolar) i les activitats d'intervenció socioeducativa (serveis d'intervenció socioeducativa i centres oberts), incloent el transport escolar, les quals es duen a terme d'acord amb els corresponents plans sectorials aprovats pel Comitè de Direcció del Pla d'actuació PROCICAT i la normativa relacionada.
 • Aquesta limitació no afecta a les activitats esportives federades que es poden desenvolupar en els termes previstos a l’apartat 8 d’aquesta Resolució i sempre que es compleixin les indicacions dels plans sectorials aprovats pel Comitè de Direcció del Pla d'actuació PROCICAT.
 • També resten excloses de la present Resolució les activitats culturals, d'arts escèniques i musicals, cinema o exposicions en recintes estables, com ara teatres, cinemes, carpes de circ o similars, sempre que es compleixen les indicacions sobre aquestes activitats incloses en aquesta Resolució i dels plans sectorials aprovats pel Comitè de Direcció del Pla d'actuació PROCICAT.
 • Les biblioteques, arxius, museus i monuments han de romandre oberts amb subjecció al corresponent pla sectorial de represa aprovat pel Comitè de Direcció del Pla d'actuació PROCICAT.
 • Aquesta limitació no és aplicable al dret de manifestació i de participació política, el qual podrà ser exercit en les condicions que determini l'autoritat competent, i sense perjudici del compliment de les limitacions establertes amb caràcter general per les autoritats sanitàries en els espais públics.

Empreses de serveis i comerç minorista

 • Les empreses no poden oferir serveis que impliquin un contacte personal proper, tret que sigui un servei essencial, sanitari o sociosanitari. Queden exclosos d’aquesta previsió els serveis de perruqueria, els quals poden oferir, únicament, les activitats relacionades amb la higiene del cabell.
 • L’obertura al públic dels establiments i locals comercials minoristes que tinguin una superfície útil d'exposició i venda superior a 400 metres quadrats resta condicionada aestablir sistemes de control de l’accés i de l’aforament en temps real, ja sigui a travésde personal o de mitjans de telecontrol ,així com a la definició de circuits i fluxos de mobilitat regulats, i es restringeixi l’accés als emprovadors a un màxim d’una persona per cabina.
 • Els establiments i locals comercials minoristes han de complir els requisits següents:

a) Que es redueixi al 30% l'aforament total permès per llicència o autorització de l’activitat, tret dels establiments comercials minoristes d’alimentació, de begudes, de productes higiènics, d’altres productes de primera necessitat, farmàcies, ortopèdies, òptiques i centres de veterinària, que han de reduir al 50% el seu aforament total permès. En qualsevol cas, s'haurà de garantir una distància mínima d’1,5 metres entre clients. En els locals comercials en què no sigui possible mantenir aquesta distància, es permetrà únicament la permanència dins del local d'un client.
b) Es poden establir sistemes de recollida al local dels productes adquirits per telèfon o via internet, sempre que garanteixin una recollida esglaonada que eviti aglomeracions en interior del local o en el seu accés i, també, sistemes de repartiment a domicili. En la mesura que sigui possible, el lliurament evitarà el contacte directe amb el client mitjançant recollida a la porta o al cotxe, inclòs el menjar preparat.
c) Aquests establiments han d’aplicar de manera rigorosa les mesures higièniques, de prevenció i de seguretat establertes per fer front a la COVID-19 en el Pla sectorial de comerç, aprovat pels òrgans de Govern del Pla d’actuació PROCICAT.

Actes religiosos i cerimònies civils

 • Els actes religiosos i cerimònies civils, inclosos casaments, serveis religiosos, cerimònies fúnebres, han de limitar l’assistència al 50 % de l’aforament.

Ús del transport públic

 • El transport públic ha de mantenir la seva oferta al 100% encara que es produeixi una disminució de la demanda. Només es poden produir reduccions en horari nocturn.
 • L’oferta d’hora punta s’ha de mantenir entre les 6:00 hores i les 9.00 hores del matí dels dies laborables.
 • Els usuaris del transport públic s’han d’abstenir d’activitats que comportin treure’s la mascareta, com menjar.

Activitats culturals, d’espectacles públics, recreatives i esportives

 • Es poden dur a terme les activitats culturals d’arts escèniques i musicals, cinema o exposicions en recintes estables tant espais tancats, com ara teatres, cinemes, auditoris o similars, com a l’aire lliure en els espais especialment habilitats per a la realització d’espectacles públics, sempre que en tots els casos anteriors tot el públic assisteixi amb seients preassignats i registre de dades de contacte i es garanteixi que no se supera el 50% de la capacitat màxima permesa per llicència o autorització de l’activitat i que es compleixen les indicacions dels plans sectorials aprovats pel Comitè de Direcció del Pla d’actuació PROCICAT.
 • Per a les activitats culturals esmentades, així com per als espectacles públics i les activitats recreatives autoritzades a l’obertura, s’estableix l’ horari de tancament a les 23:00 h.
 • Les instal·lacions i els equipaments esportius es poden utilitzar sempre que es garanteixi no superar el 50% de l’aforament, que hi hagi control d’accés i compleixin les indicacions dels plans sectorials aprovats pel Comitè de Direcció del Pla d’actuació del PROCICAT.
 • S’estableix l’ajornament de totes les competicions esportives previstes de ser realitzades a Catalunya durant el període de vigència d’aquesta Resolució, a excepció de les competicions oficials d’àmbit estatal, internacional i professionals.
 • Se suspèn l’obertura al públic dels parcs i fires d’atraccions, incloent tot tipus d‘estructures no permanents desmuntables. Així mateix, es prohibeix l’obertura d’establiments d’activitats lúdiques infantils privades en espais tancats.
 • Els parcs i jardins de titularitat pública i les àrees de joc infantils poden romandre oberts seguint les pautes d’ús i manteniment aprovades pel PROCICAT per aquests espais. No es permet l’ús d’aquests espais a partir de les 20 hores.

Activitats d'hoteleria i restauració

 • Se suspenen les activitats de restauració, en tot tipus de locals i establiments, que es poden prestar exclusivament mitjançant serveis d'entrega a domicili o recollida a l'establiment amb cita prèvia. Resten exclosos d’aquesta suspensió els restaurants dels hotels i altres allotjaments turístics, que poden romandre oberts sempre que sigui per a ús exclusiu dels seus clients, sens perjudici que també puguin prestar serveis d’entrega a domicili o recollida a l’establiment amb cita prèvia. També resten exclosos d’aquesta suspensió els serveis de restauració integrats en centres i serveis sanitaris, sociosanitaris i socials, incloent les activitats de lleure infantil i juvenil, els menjadors escolars, i els serveis de menjador de caràcter social.
 • En els establiments hotelers, l'aforament dels espais comuns es limita al 50% de l'aforament autoritzat, el qual estarà identificat en cartells visibles

Activitats docents, activitats de lleure infantil i juvenil (incloses les extraescolars) i activitats d’intervenció socioeducativa (serveis d’intervenció socioeducativa i centres oberts, congressos i mercats

 • Les activitats docents, les activitats de lleure infantil i juvenil (incloses les extraescolars) i les activitats d’intervenció socioeducativa (serveis d’intervenció socioeducativa i centres oberts), incloent el transport escolar, s’han de dur a terme d’acord amb els corresponents plans sectorials aprovats pel Comitè de Direcció del Pla d'actuació del PROCICAT i la normativa relacionada, aplicant rigorosament les mesures de prevenció i protecció de la salut.
 • Queda suspesa la celebració presencial de congressos, convencions, fires comercials i festes majors.
 • Els mercats no sedentaris poden mantenir la seva activitat condicionada a una reducció al 30% de la capacitat d’aforament màxim del recinte i al compliment de les mesures previstes al corresponent pla sectorial aprovat pel Comitè de Direcció del Pla d'actuació del PROCICAT

L'incompliment dels termes inclosos en aquesta resolució comportarà sancions incloses en el Decret Llei 30/2020:

Correspon als ajuntaments i a l’Administració de la Generalitat de Catalunya, en l’àmbit de les seves competències, les funcions de vigilància, inspecció i control de les mesures establertes en aquesta Resolució.
L’incompliment de les mesures recollides en aquesta Resolució és objecte de règim sancionador d’acord amb el Decret llei 30/2020, de 4 d’agost, pel qual s’estableix el règim sancionador específic per l’incompliment de les mesures de prevenció i contenció sanitàries per fer front a la crisi sanitària provocada per la COVID-19.
El DLl 30/2020 estableix les següents sancions:

 • Lleus de 100 a 3.000 euros
 • Greus de 3001 a 60.000 euros
 • Molt greus de 60.001 a 600.000 euros.

 

Arxivat a: Ajuntament
Atenció
Ban resolució SLT25462020

Arxius adjunts

Darrera actualització d’aquest contingut: 21/04/2021 a les 09:19h
Plan Avanza 2

Col·labora:

Diputació de Barcelona

© Ajuntament de les Franqueses del Vallès

Ctra. de Ribes, 2 - 08520 Les Franqueses del Vallès

Tel. 938 467 676 - Fax 938 467 767

(Necessites javascript per veure aquest correu-e)