Mida del text Augmentar la mida del text Mida del text normal Reduir la mida del text | Sense estils | Versió mòbils | Mapa Web
ES | EN | FR

Acords del ple municipal ordinari telemàtic del 30 de juliol de 2020

30/07/2020

A continuació teniu una relació de tots els acords presos durant la sessió

Podeu visualitzar el ple clicant aquí

A) Part dispositiva i activitat de control 

1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior 

2. Donar compte de les resolucions dictades per l'alcalde i els regidors/es delegats de l'Alcaldia números 2020-974 a 2020-1277 corresponents al període comprès entre els dies 1 i 30 de juny de 2020 

3. Donar compte de les actes de la Junta de Govern Local números JGL/2020/23 a JGL/2020/26 que corresponen a les sessions, amb caràcter reservat o públic, pel període comprès entre els dies 4 i 25 de juny de 2020 

4. Donar compte del decret de l'alcalde número 2020-1272 de 29 de juny, en què es resol delegar l'exercici de les atribucions de l'Alcaldia durant el període comprès entre els dies 3 i 30 d'agost de 2020 

Primer. Delegar l’exercici de les atribucions d’aquesta Alcaldia, durant el període comprès entre els dies 3 i 30 d’agost de 2020, ambdós inclosos, en els tinents i tinentes d’alcalde que s’indiquen tot seguit i pels períodes que també s’assenyalen:

-       Juan Antonio Corchado Ponce, primer tinent d’alcalde, del 3 al 16 d’agost de 2020

-       José Antonio Aguilera Galera, quart tinent d’alcalde, del 17 al 23 d’agost de 2020.

-       Montse Vila i FortunyTercera, tinenta d’alcalde, del 24 al 30 d’agost de 2020 

Segon. Publicar la present resolució en el Butlletí Oficial de la Província i al tauler d’edictes de la seu electrònica de la Corporació. 

Tercer. Notificar la present resolució als tinents i tinentes d’alcalde, als membres de l’equip de govern, als portaveus dels grups municipals i a les àrees de l’Ajuntament. 

Quart. Donar compte d’aquesta resolució en la propera sessió del Ple de l’ajuntament.

B) Part resolutiva 

5. Proposta d'aprovació del calendari de les festes locals per a l'any 2021

Primer. Aprovar el següent calendari de festes locals per a l’any 2021:

-       Bellavista: 14 de maig i 2 de juliol

-       Marata:14 de maig i 31 de juliol

-       Corró d’Amunt: 14 de maig i 7 d'agost

-       Llerona: 14 de maig i 8 de setembre

-       Corró d’Avall: 14 de maig i 17 de setembre 

Segon. Notificar aquest acord al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya

A FAVOR: JxLF-Junts / PSC-CP / CsLFV

EN CONTRA: Sal-CUP-AM

ABSTENCIÓ: IEC-AM

6. Proposta d’aprovació inicial de la modificació dels estatuts dels Consells de Poble

Primer.- Aprovar inicialment la modificació dels estatuts dels Consells de Poble, aprovats per acord de Ple de 27 de novembre de 1995, concretament l’article segon, el qual passa a tenir el següent redactat: 

“Segon.- Del Govern del Consell de Poble.

a).- El Consell de Poble estarà integrat per regidors i regidores, representants dels veïns i veïnes i representants de les associacions ciutadanes legalment constituïdes i en l’àmbit territorial del poble.

b).- El Consell tindrà un màxim de deu membres, dels quals el nombre de regidors i regidores no podrà ésser superior a un terç del total.

c).- Per tal de distribuir la participació que correspongui a les associacions i representants dels ciutadans i ciutadanes, s’aplicarà el criteri de proporcionalitat en relació a la seva implantació efectiva, d’acord amb les dades presents al registre que preveu l’article 143.4 de la Llei 8/1987.

d).- Presidirà el Consell de Poble el regidor o regidora en qui l’Alcalde o Alcaldessa delegui, a proposta del cap de llista de la candidatura més votada en la demarcació del Consell.

e).- El govern del Consell del Poble estarà constituït per: el President o Presidenta, el vicepresident o vicepresidenta, i els vocals que corresponguin. Tots els nomenaments hauran de ser ratificats pel Ple Municipal. Tots els integrants podran designar un suplent, que en el cas d’absència pugui substituir el seu titular. Els membres suplents també seran ratificats pel Ple. En el cas dels i les vocals que siguin membres electes, només podran designar com a suplents a altres membres electes de la Corporació. Actuarà de secretari o secretària un funcionari o funcionària, que serà habilitat amb veu i sense vot” 

Segon.- Sotmetre a informació pública l’expedient durant un termini de 30 dies hàbils, mitjançant anunci que s’ha d’inserir en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, en un dels mitjans de comunicació escrita diària i en el tauler d’anuncis de la Corporació. El termini de 30dies hàbils començarà a comptar a partir de l’endemà de la darrera publicació que es produeixi en algun dels mitjans esmentats. 

Tercer.- Notificar aquests acords al Consell de Poble de Corró d’Amunt i al Consell del Poble de Llerona

APROVAT PER UNANIMITAT

 7. Proposta d’aprovació definitiva del Text refós de la modificació puntual del Pla Parcial del Sector N al terme municipal de les Franqueses del Vallès 

Primer.- Desestimar l’al·legació interposada en data 17 de juny de 2020, amb Registre d’Entrada 2020-E-RE-1925 pel senyor Xavier Aragó Fonts, en representació de l’empresa Aragogamma, SL, pels motius adduïts a la part expositiva de la present resolució. 

Segon.- Aprovar definitivament el Text refós de la modificació del Pla Parcial del Sector N, supeditant la seva executivitat a la de la Modificació Puntual del Pla General d’Ordenació Urbana en l’àmbit del sector N, de conformitat amb allò que preveu l’article 85.9 del TRLUC. 

Tercer.- Trametre la documentació administrativa i tècnica a la Comissió Territorial d’Urbanisme de l’Arc Metropolità de Barcelona, a efectes d’informació, coordinació i arxivament, així com procedir a la publicació de l'acord d'aprovació definitiva i de les normes urbanístiques de la modificació puntual del Pla Parcial del sector N al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona un cop sigui executiva la modificació puntual del Pla General d’Ordenació Urbana en l’àmbit del sector N, de conformitat amb allò que estableix l’article 85.9 del TRLUC. 

Quart.- NOTIFICAR aquests acords a les persones que figurin com a interessades en l’expedient.

A FAVOR: JxLF-Junts / PSC-CP / CsLFV

EN CONTRA: Sal-CUP-AM

ABSTENCIÓ: IEC-AM

8. Proposta d’aprovació provisional de la modificació puntual del Pla general d’ordenació urbana de les Franqueses del Vallès per a la seva adaptació a la legislació urbanística en relació al règim d’ús del sòl no urbanitzable 

Primer.- Aprovar provisionalment la modificació puntual del pla general d’ordenació urbana de les Franqueses del Vallès per a la seva adaptació a la legislació urbanística en relació al règim d’ús del sòl no urbanitzable. 

Segon.- Trametre l’expedient degudament diligenciat a la Comissió de Política Territorial i d’Urbanisme de Catalunya per tal que procedeixi a la seva aprovació definitiva. 

A FAVOR: JxLF-Junts / PSC-CP / CsLFV

EN CONTRA: IEC-AM / Sal-CUP-AM

ABSTENCIÓ: -

9. Proposta d'aprovació provisional del Pla especial de masies al terme municipal de les Franqueses del Vallès 

Primer. Inadmetre, per extemporànies, les següents al·legacions:

-       RE 2019-E-RC-6181 de 06/11/2019 (Can Guixa)

-       RE 2020-E-RC-663, de 13/02/2020 (Can Cabeça) 

Segon.- Estimar íntegrament, de conformitat amb l’informe emès per l’equip redactor, les següents al·legacions:

-       RE 2019-E-RE-1057 de 18/04/2019 (Can Rosquelles), i, en conseqüència, incloure-la al Pla especial de catàleg de masies, cases rurals i altres construccions en sòl no urbanitzable del municipi de les Franqueses del Vallès.

-       RE 2019-E-RE-1066, de 21/04/2019 (El Molí), i, en conseqüència, afegir l'ús de turisme rural als "usos admesos" a la fitxa C-127 corresponent a El Molí.

-       RE 2019-E-RC-2472, de 09/05/2019 (Casa Poses) i, en conseqüència, modificar el punt d'usos i activitats permesos de la fitxa C-162 Can Poses i afegir l'ús de restauració als "usos admesos".

-       RE 2019-E-RC-3165, de 29/05/2019 (Can Llarg), i, en conseqüència, substituir el nom de la masia pel de "Can Llarch" a la fitxa C-129 i a tots els punts on hi surti anomenada.

-       RE 2019-E-RC-3303, de 30/05/2019 (Can Viure), i, en conseqüència, situar un gàlib d'ampliació que tanqui el barri, seguint amb la composició del conjunt. Aquest nou volum es desenvoluparà únicament en planta baixa, així com modificar el punt d'usos i activitats permesos de la fitxa C-28 Can Viure i afegir l'ús hoteler als "usos admesos".

-       RE 2019-E-RC-3323, de 30/05/2019 (Can Baliarda) i, en conseqüència, incorporar l'element al catàleg de masies, cases rurals i altres construccions en sòl no urbanitzable

-        RE 2019-E-RC-3326, de 30/05/2019 (Can Riera) i, conseqüència, modificar l'apartat d'usos principals de la fitxa: Usos principals: Habitatge familiar, amb un màxim de dos habitatges / Turisme rural; modificar el plànol de la fitxa, catalogant la totalitat dels volums edificats com a volums principals i ampliant el gàlib de la possible ampliació; modificar l'apartat de tractament dels volums catalogats de la fitxa i de totes les fitxes on diu blanc o del color actual per colors terrosos o ocres amb una tonalitat clara; modificar l'apartat d'usos admesos de la fitxa per incloure l'ús de restauració. 

Segon. Estimar parcialment, de conformitat amb l’informe emès per l’equip redactor les següents al·legacions:

-       RE 2019-E-RC-1984, de 10/04/2019 (Can Sorgues) respecte els murets baixos del pati, aclarint que es determina la seva conservació en el punt d'ordenació de l'entorn de la fitxa, se'n pot modificar la mida del portal o fer un pas una mica més ampli, sempre i quan es mantingui la resta del mur i es refaci el portal amb la tipologia actual

-       RE 2019-E-RC-2107, de 17/04/2019 (Can Manel i Can Martí) en el sentit d’aclarir que en el volum complementari al que es fa referència en aquesta l'al·legació el Pla especial ja hi admet l'ús d'habitatge, tal com recull la fitxa C-64 en el punt intervencions admeses: "es podran destinar a habitatge tots els volums catalogats; el programa funcional bàsic dels habitatges s'ubicarà al volum grafiat com a principal al plànol adjunt.", així doncs l'ús actual hi és compatible.

-       RE 2019-E-RC-3073, de 27/05/2019 (Can Marieta) en relació a la descripció de l'element catalogat de manera que es proposa modificar l'apartat de característiques de la descripció de la masia o casa rural de la fitxa C-103 Can Marieta per esmenar el material de formació de l'era.

-       RE 2019-E-RE-1442 i 1443, de 28/05/2019 (Can Diego de Llerona) en el sentit de permetre l'ús de restauració.

-       RE 2019-E-RC-3266, de 30/05/2019 (Can Periques), respecte a la descripció de l'element, la catalogació dels volums principals i complementaris no catalogats i les determinacions de l'entorn; En conseqüència en el plànol corresponent es proposa canviar la determinació d'aquest volum, grafiant en vermell la part que faltava, corresponent al volum principal de la masia i en groc l’annex situat a ponent de la mateixa. També, variar les condicions d'ordenació i d'edificació de la fitxa per incloure els condicionants al canvi d'ús d'aquest volum.

-       RE 2019-E-RC-3281, de 30/05/2019 (Can Torrassa) en relació a l'acabat de la façana de ponent. En conseqüència, es proposa modificar les determinacions normatives pel què fa als acabats de la façana de ponent per permetre que la façana de ponent mantingui l'acabat actual arrebossat i pintat.

-       RE 2019-E-RE-1487, de 30/05/2019 (Can Roca de Marata) en relació a la inclusió d'un dels volums no catalogats per tal de catalogar el volum grafiat en verd a l'al·legació com a volum complementari, d'aquesta manera el conjunt de volums complementaris catalogats formen un pati a llevant del volum principal. En conseqüència, es proposa modificar la descripció dels volums catalogats grafiats a la fitxa C-52.

-       RE 2019-E-RC-5312, de 24/07/2019 (Can Prat) pel què fa referència a la envolvent edificada i a admetre l'ús de restauració; en conseqüència, es modifica el plànol de la fitxa amb les envolvents de l’edificació aportades en la documentació de l'al·legació, obviant les dimensions precises que seran requerides en motiu de qualsevol tramitació administrativa. Així mateix, s’afegeix l'ús de restauració als usos admesos sempre i quan es compleixi amb la llei 3/2010 de prevenció i seguretat en matèria d'incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis i amb el Decret123/2005. Per al canvi d'ús s'hauran de complir també les normatives urbanístiques vigents, les determinacions normatives de la fitxa C-7 i no es desvirtuïn els valors pels quals ha estat catalogat. 

Tercer.- DESESTIMAR, de conformitat amb l’informe emès per l’equip redactor, les següents al·legacions:

- RE 2019-E-RC-1817, de 02/04/2019 (Can Bou).

- RE 2019-E-RC-2051, de 15/04/2019 (Can Masses).

- RE 2019-E-RC-2082, de 16/04/2019 (Can Bessó).

- RE 2019-E-RC-2116, de 17/04/2019 (Can Lloreda del Pla).

- RE 2019-E-RC-2120, de 17/04/2019 (Can Claus).

- RE 2019-E-RC-2164, de 23/04/2019 (Can Jordana).

- RE 2019-E-RC-5308, de 24/07/2019 (Can Parets del Pla).

- RE 2019-E-RC-5311, de 24/07/2019 (Ca l’Ermità).

- RE 2019-E-RC-5313, de 24/07/2019 (Can Bartomeu).

- RE 2019-E-RE-1461, de 28/05/2019 (Can Ginesta).

- RE 2019-E-RC-3095, de 28/05/2019 (Ca l’Enric de Marata).

- RE 2019-E-RC-3105, de 28/05/2019 (Ca l’Espernat).

- RE 2019-E-RC-3172, de 29/05/2019 (Can Mas).

- RE 2109-E-RE-1472, de 29/05/2019 (Can Margens).

- RE 2019-E-RC-3304, de 30/05/2019 (Ca l'Andreu).

- RE 2019-E-RC-3305, de 30/05/2019 (Can Manyosa).

- RE 2019-E-RE-1482, de 30/05/2019 (Can Roca de Marata).

- RE 2019-E-RE-1489, de 31/05/2019 (Ca l’Anton de Marata).

- RE 2019-E-RC-3488, de 03/06/2019 (Can Font de Baix).

- RE 2019-E-RC-3504, de 03/06/2019 (Can Xico de la Serra).

- RE 2019-E-RC-3982, de 31/05/2019 (Can Diego de Corró d’Amunt).

- RE 2019-E-RC-3984, de 31/05/2019 (Can Marçal).

- RE 2019-E-RC-3985, de 31/05/2019 (Can Liret).

- RE 2019-E-RE-2306, de 02/09/2019 (Can Santa Digna). 

Quart.- Aprovar provisionalment el Pla especial de catàleg de masies, cases rurals i altres construccions en sòl no urbanitzable del municipi de les Franqueses del Vallès. 

Cinquè.- Trametre l’expedient a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona per tal que procedeixi a la seva aprovació definitiva. 

Sisè. Notificar aquests acords als interessats en l’expedient. 

A FAVOR: JxLF-Junts / PSC-CP / CsLFV

EN CONTRA: IEC-AM / Sal-CUP-AM

ABSTENCIÓ: -

10.Moció que presenta el grup municipal Sal-Candidatura d'Unitat Popular-Alternativa Municipalista, i no aprovada per Junta de Portaveus en sessió del dia 23 de juliol de 2020, per establir beneficis fiscals per la instal·lació voluntària d'energia solar fotovoltaica en edificis existents 

Primer. Instar el govern municipal a incloure els beneficis fiscals que proposa l’Institut Català de l’Energia en el document adjunt, punts 8-10, en les ordenances fiscals de 2021 d’aquest ajuntament. 

Segon. Incloure el nostre municipi en el registre de l’ICAEN de municipis que ofereixen beneficis fiscals per a instal·lacions d’autoconsum energètic. 

Tercer. Informar els veïns i veïnes del municipi, a través dels mitjans de comunicació i les xarxes socials municipals de la possibilitat d’acollir-se a aquestes bonificacions 

11. Moció que presenta el grup municipal Sal-Candidatura d'Unitat Popular-Alternativa Municipalista, i no aprovada per Junta de Portaveus en sessió del dia 23 de juliol de 2020, per fomentar l'ús de la bicicleta i vehicles de mobilitat personal (VMP) a les Franqueses del Vallès durant la Setmana de la Mobilitat Sostenible 

Primer. L’Ajuntament de les Franqueses es compromet a dur a terme accions a favor de la mobilitat sostenible, facilitant recorreguts urbans que permetin accedir amb seguretat als centres educatius, als equipaments públics, a les zones comercials on es concentren més botigues... 

Segon. Establir mesures de pacificació i reordenació de la circulació durant tota la Setmana de la Mobilitat Sostenible per donar prioritat als vianants, bicicletes i vehicles de mobilitat personal (VMP) en recorreguts que connectin els nuclis urbans de Llerona, Corró d’Avall i Bellavista, amb elements provisionals de senyalització i mesures per a la reducció de la velocitat de circulació.(Adjuntem croquis amb propostes concretes d’actuació.) 

Tercer. Establir mesures per al tancament total a la circulació de vehicles, durant el dissabte i diumenge de la Setmana de la Mobilitat, dels eixos centrals urbans, concretament: a Corró d’Avall, el tram de la carretera de Ribes comprès entre l’Ajuntament i la carretera de Cànoves, que ja es tanca perla Festa Major de Corró d’Avall, i allargar l’espai pacificat fins a la confluència amb la rotonda de la Ronda Nord, carrer del Ponti carretera de Ribes; a Bellavista, tot el passeig d’Andalusia. Quart. Organitzar al llarg del curs escolar activitats educatives i formatives relacionades amb la mobilitat sostenible en col·laboració amb les comunitats educatives de cada escola i institut: xerrades de conscienciació, impartides per personal tècnic i pedagògic altament qualificat, en tots els centres educatius, per fomentar la mobilitat sostenible, les seves implicacions ambientals, esportives i de salut, i sobre la seguretat viària d’aquests mitjans; accions per fomentar l’ús de la bicicleta i VMP per anar als centres educatius; sessions teoricopràctiques en espais públics sobre seguretat viària, o tallers de reparació i manteniment de bicicletes i VMP. 

Cinquè. Informar la ciutadania, les entitats i els clubs ciclistes del municipi, de les accions previstes durant la Setmana de la Mobilitat Sostenible. 

Sisè. Crear durant el tercer trimestre de 2020 una taula de participació ciutadana per elaborar un pla local de mobilitat sostenible i iniciar l’elaboració d’aquest pla durant el quart trimestre de 2020. 

12.Moció que presenta el grup municipal Sal-Candidatura d'Unitat Popular-Alternativa Municipalista, i no aprovada per Junta de Portaveus en sessió del dia 23 de juliol de 2020, perquè s'implementi un pla d'actuació per al curs 2020-2021 per als centres educatius de les Franqueses en el marc de la pandèmia per la covid-19 

Primer. Establir un acord amb tota la comunitat educativa del municipi que permeti, en primer lloc, recollir totes les necessitats que els diferents centres tindran de cara a l'inici del nou curs al setembre, tenint en compte el Pla d'actuació presentat pel Departament, i, en segon lloc, elaborar una proposta d'organització i distribució d'espais i recursos que respongui a criteris d'eficiència i equitat. 

Segon. Crear un servei de suport, atenció i acompanyament per a les famílies i per als professionals de l'educació amb l'objectiu d'apoderar-los de tal manera que puguin acompanyar tan bé com puguin joves i mainada en els processos de desenvolupament, aprenentatge i gestió emocional durant la situació de crisi provocada per la pandèmia. Aquest servei ha d'incloure, entre d'altres, activitats formatives, formació en tecnologies per a l'aprenentatge i el coneixement (TAC), atenció terapèutica i grups de suport.

Tercer. Impulsar un acord municipal per establir la jornada continuada a tots els centres educatius del municipi per al curs 2020-2021 per tal de reduir les entrades i sortides esglaonades als centres, tal com estableix el pla esmentat, i per a facilitar l'organització del servei de menjador. 

Quart. Organitzar l'horari del personal de neteja per tal de fer-lo compatible amb l'horari lectiu i amb les necessitats de neteja establertes pel Departament de Salut com a recomanacions de neteja i desinfecció en establiments i locals de concurrència humana. 

Cinquè. Posar a disposició dels centres, en l’àmbit del municipi i dins l'horari lectiu, un professional sanitari per tal d'atendre aquells joves o infants que puguin presentar símptomes associats a la covid-19 i activar els protocols oportuns en cas de necessitat. 

Sisè. Posar a disposició dels centres espais públics, com parcs i equipaments municipals, que permetin ampliar les àrees disponibles tant per al temps lectiu com per al d'esbarjo i també per al servei de menjador. 

Setè. Augmentar el nombre de professionals de suport educatiu de cada centre per tal d'atendre les necessitats de joves i infants que es puguin detectar, ja sigui personal tècnic d'educació infantil, especial, de logopèdia o altres. 

Vuitè. Fer arribar una còpia d'aquests acords a les direccions dels diferents centres educatius del municipi. 

13.Moció que presenta el grup municipal Sal-Candidatura d'Unitat Popular-Alternativa Municipalista, i no aprovada per Junta de Portaveus en sessió del dia 23 de juliol de 2020, perquè es despleguin mesures que permetin ampliar l'oferta educativa en educació secundària a les Franqueses 

Primer. Valorar amb el Departament d'Educació la necessitat d'ampliar l'oferta educativa postobligatòria per donar resposta a una població de més de 20.000 habitants i preveure les accions necessàries per a atendre l'increment de matrícules d'educació secundària obligatòria que es preveuen per als propers cursos (alumnat que durant el curs 2020/2021 faran cinquè i sisè), tenint en compte que hi ha edificis educatius al municipi que podrien donar resposta a algunes d'aquestes necessitats de futur més immediat.

Segon. Gestionar amb el Departament d'Educació la inclusió del batxillerat d'arts per tal d'oferir les tres modalitats al municipi, tenint en compte el creixement de població, però també per tal de donar continuïtat al projecte artístic que una de les escoles del municipi té com a element fonamental del seu projecte educatiu de centre.

Tercer. Ampliar l'oferta de famílies professionals dels cicles formatius d'acord amb la complexitat del municipi(quatre pobles i un barri, amb unes característiques i unes necessitats molt diverses), de manera que inclogui:

-       Formació agrària: segons l'informe Diagnosi i valoració dels espais lliures, elaborat per la Diputació de Barcelona el març de 2014, les Franqueses té més del 50% de la seva superfície dedicada a l'activitat agrícola i és un dels municipis amb un cens de pagesia més elevat (el 4% de la població activa)

-       formació en seguretat i medi ambient: Granollers, Canovelles i les Franqueses es troben ubicats en un entorn amb un important teixit industrial que té una forta incidència sobre els recursos naturals, el medi ambient i el conjunt del territori

-       formació en serveis socioculturals i de la comunitat que puguin tant ajudar a cobrir les necessitats observades al municipi, com aprofitar-se dels serveis que ja existeixen a l'hora de fer pràctiques:

  • · els centres d'educació primària i secundària de les Franqueses tenen a disposició serveis intensius d'escolarització inclusiva (SIEI) que podrien servir per a fer les pràctiques de la formació en integració social
  • · la població de les Franqueses comença a ser una població envellida, que demana professionals de l'atenció a persones en situació de dependència
  • · la diversitat cultural a les Franqueses, concentrada especialment al barri de Bellavista, és una font d'enriquiment que demana desplegar accions socioculturals

Quart. Oferir itineraris formatius específics per donar resposta a l'alumnat que ha rebut un diagnòstic de necessitats educatives específiques, tenint en compte les dotacions dels serveis intensius d'escolarització inclusiva (SIEI) en l'educació obligatòria. 

Cinquè. Fer arribar una còpia d'aquests acords a les direccions de les escoles i a les associacions de famílies del municipi. 

Sisè. Donar trasllat dels acords adoptats en aquesta moció al Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya. 

14.Moció que presenten els grups municipals Imagina Esquerra en Comú - Acord municipal i Sal-Candidatura d'Unitat Popular-Alternativa Municipalista, i no aprovada per Junta de Portaveus en sessió del dia 23 de juliol de 2020, de denúncia dels diversos incompliments de normatives ambientals per part de l'empresa Befesa localitzada al municipi i la necessitat d'exigir actuacions per part de les administracions competents 

PRIMER. Denunciar públicament des de l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès els reiterats incompliments de les normatives per part de l’empresa privada BEFESA, que comporten l’exposició de la població i el medi ambient a riscos i molèsties. 

SEGON. Exigir a l’empresa BEFESA l’actuació immediata per a resoldre tots els incompliments i eliminar els riscos i molèsties a la població i al medi ambient. En el cas dels incompliments de la normativa de sorolls i vibracions, competència d’aquest Ajuntament, aplicar les mesures i sancions corresponents, ja sigui el precintament del focus emissor, la clausura temporal total o la suspensió temporal de l'autorització per l'exercici de l'activitat. 

TERCER. Exigir al Govern de la Generalitat (concretament a: la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic del Departament de Territori i Sostenibilitat, al Departament d'Empresa i Coneixement i a l’Agència de Salut Pública del Departament de Salut) el compliment de les seves funcions i el seguiment de la situació, amb els controls, actuacions i sancions que siguin necessaris per redreçar la situació. Si s’escau, amb la instal·lació d’una estació fixa de mesura de qualitat de l’aire i de sorolls en la proximitat de les naus de BEFESA. 

QUART. Demanar a les àrees competents de l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès, al Departament de Territori i Sostenibilitat, el Departament d'Empresa i Coneixement i el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, un estudi i un informe urgent sobre els riscos sobre la salut i el medi ambient generats per aquests incompliments. 

CINQUÈ. En el cas que aquestes molèsties i incompliments normatius per part de BEFESA no es resolguin en el termini de sis mesos, l’Ajuntament de les Franqueses presentarà una denúncia a l’Àrea Central de Medi Ambient dels Mossos d’Esquadra i a la secció de delictes contra el Medi Ambient de la Fiscalia de Barcelona. 

SISÈ. Comunicar els presents acords a les empreses BEFESA i DICTESA, al Govern de la Generalitat de Catalunya, al Departament de Territori i Sostenibilitat, el Departament d'Empresa i Coneixement, al Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya i a la ciutadania de les Franqueses del Vallès, mitjançant el butlletí municipal i les xarxes socials municipals. 

15.Moció que presenten els grups municipals Imagina Esquerra en Comú - Acord municipal, Junts per les Franqueses i Socialistes de Catalunya – Candidatura de Progrés, i aprovada per Junta de Portaveus en sessió del dia 23 de juliol de 2020, de suport a les lluites per a l'eliminació de la discriminació per motius d'origen, ètnia, creences, orientació sexual o diferents capacitats físiques o psíquiques 

PRIMER. Mostrar el rebuig a qualsevol expressió de caràcter discriminatori o que impliqui la segregació i l’exclusió o mofa de certs col·lectius. 

SEGON. Assumir el compromís de treballar per defensar sempre els valors de la convivència respectuosa amb la diversitat de la ciutadania, amb tota la ciutadania d’origen divers.

TERCER. Declarar l’adhesió a les manifestacions o actes per a l’eliminació de tota mena de discriminació que se celebrin al nostre municipi o país.

QUART. Fer arribar aquest acord a la Presidència de la Generalitat de Catalunya i a la Presidència del Parlament de Catalunya, a l’Associació Catalana de Municipis i Comarques, a la Federació de Municipis de Catalunya, així com a totes les entitats i centres educatius del nostre municipi. 

C) Precs, preguntes i interpel·lacions

Arxivat a: Ajuntament
Sessió plenària del mes de juliol de 2020
Darrera actualització d’aquest contingut: 16/06/2021 a les 14:23h
Plan Avanza 2

Col·labora:

Diputació de Barcelona

© Ajuntament de les Franqueses del Vallès

Ctra. de Ribes, 2 - 08520 Les Franqueses del Vallès

Tel. 938 467 676 - Fax 938 467 767

(Necessites javascript per veure aquest correu-e)