Mida del text Augmentar la mida del text Mida del text normal Reduir la mida del text | Sense estils | Versió mòbils | Mapa Web
ES | EN | FR

Acords del ple municipal del mes de febrer

29/02/2024

Celebrat el dijous 29 de febrer a les 19 h a Can Ribas

1.Aprovació de l’acta de la sessió anterior.

2.Donar compte de les resolucions dictades per l'Alcalde i els/les regidors/es delegats/des de l'Alcaldia números 2024-1 a 2024-260 corresponents al període comprès entre els dies 1 i 31 de gener de 2024.

3.Donar compte de les actes de la Junta de Govern Local números JGL/2024/1 a JGL/2024/4 que corresponen a les sessions pel període comprès entre els dies 1 i 31 de gener de 2024.

4.Donar compte del Decret número 2024-36, de data 8 de gener de 2024, en què es resol nomenar la regidora senyora Ángela Carrasco Colombo a diferents càrrecs de la Corporació.

5.Donar compte del Decret número 2024-244, de data 30 de gener de 2024, en què es resol delegar l'exercici de les atribucions de l'Alcaldia els dies 3, 4 i 5 de febrer de 2024

6.Donar compte del Decret número 2024-320, de data 7 de febrer de 2024, en què es resol nomenar la Presidència titular i suplent de la Comissió informativa de l'Àrea de Projectes Estratègics i Comunicació.

7.Donar compte de l'informe trimestral del període mitjà de pagament als proveïdors de l'ajuntament i patronats corresponent al quart trimestre de 2022, en els termes establerts pel Reial Decret 635/2014, amb les modificacions introduïdes pel Reial Decret 1040/2017, de 22 de desembre.

8.Donar compte de l'estat d'execució del pressupost de l'ajuntament i patronats municipals a 31 de desembre de 2022 en compliment de l'ordre HAP/2105/2012, d'1 d'octubre, de subministrament d'informació trimestral previst a la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

9.Donar compte de l'informe trimestral d'intervenció sobre el compliment de la Llei de lluita contra la morositat corresponent al quart trimestre de 2022 de l'ajuntament i patronats municipals.

10.Proposta d'aprovació inicial del Reglament del Consell municipal de Comunicació de les Franqueses del Vallès.

ACORDS:

Primer.- Aprovar inicialment el Reglament del Consell municipal de Comunicació de les Franqueses del Vallès, que figura annex a la present proposta d'acord.

Segon.- Exposar al públic aquests acords mitjançant edictes al tauler d'anuncis de l'Ajuntament, en un diari de difusió provincial i en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, durant un període de trenta dies hàbils des de la darrera publicació, per tal que els interessats puguin examinar l'expedient i presentar les reclamacions i els suggeriments oportuns.

Tercer.- Disposar que en cas que no es formuli en el termini assenyalat en el punt segon d'aquest acord cap al·legació ni reclamació durant el termini d'exposició pública, el Reglament del Consell municipal de Comunicació de les Franqueses del Vallès quedarà aprovat definitivament sense cap tràmit ulterior.

Quart.- S'estableix que transcorregut el període d’informació pública esmentat sense haver-se presentat reclamacions i havent-se aprovat definitivament aquest reglament, es publicarà el seu text en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament, així com en el Portal de Transparència i en el web municipal, en compliment de la Llei 19/2014, de Transparència, Accés a la informació Pública i Bon Govern, si bé no produirà efectes jurídics mentre que no hagin transcorregut quinze dies comptats des de l'endemà al de la publicació en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.

Cinquè.- Remetre el text íntegre del reglament definitivament aprovat, en el termini de quinze dies des de l'aprovació, o, si escau, la certificació que acrediti l'elevació a definitiva de l'aprovació inicial, així com còpia íntegra autenticada d'aquests, a la Generalitat de Catalunya i a l'Administració de l'Estat, als efectes escaients.

VOTS A FAVOR: JUNTS-CM / PSC-CP / LFI + ERC-AM / SPLF-C

VOTS EN CONTRA: SAL-CUP-AMUNT

ABSTENCIONS: --

  

11.Proposta d'aprovació del Protocol d'abordatge de les Violències Sexuals i LGBTIfòbiques en espais públics d'oci de les Franqueses del Vallès durant el període 2024-2028

ACORDS:

Primer.- Aprovar inicialment el Protocol d'abordatge de les Violències Sexuals i LGBTIfòbiques en espais públics d'oci de les Franqueses del Vallès durant el període 2024-2028, el qual es transcriu en L’Annex 1, que forma part d’aquest expedient (7264/2022).

Segon.- Sotmetre el Protocol indicat en el punt primer a un període d'informació pública i audiència dels interessats per un termini de trenta dies hàbils, mitjançant anunci publicat en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament i en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i en un dels diaris de major difusió en el mateix àmbit territorial del municipi, per tal que es puguin presentar reclamacions i suggeriments, que de produir-se hauran de ser resoltes pel Ple de la Corporació local. El termini d'exposició pública comptarà a partir de la publicació de l'anunci en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, que haurà de ser la darrera de les publicacions establertes. En cas de no haver-hi cap reclamació o suggeriment durant el termini d'exposició pública, l'aprovació inicial del Protocol esdevindrà definitiva, sense necessitat d'un nou acord plenari.

Tercer.- Determinar que l'entrada en vigor del Protocol indicat en el punt primer es produirà a l'endemà una vegada s'hagi publicat el seu text íntegre en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i el text del mateix continuarà en vigor mentre no s'acordi la seva modificació.

Quart.- Publicar el Protocol d'abordatge de les Violències Sexuals i LGBTIfòbiques en espais públics d'oci de les Franqueses del Vallès durant el període 2024-2028, un cop aprovat definitivament, en el Portal de Transparència municipal, en compliment de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern.

Cinquè.- Notificar el present acord a totes les parts interessades.

APROVAT PER UNANIMITAT

12.Proposta d'aprovació de la incoació de l'expedient per a la dissolució i liquidació de l'organisme autònom local Patronat Municipal d'Esports de les Franqueses del Vallès.

ACORDS:

Primer.- Aprovar la incoació de l'expedient per a la dissolució i liquidació de l'organisme autònom local Patronat Municipal d'Esports de les Franqueses del Vallès.

Segon.- Aprovar la Memòria relativa a la justificació de la conveniència i oportunitat de modificar el sistema de gestió per a l'exercici de les competències en matèria esportiva que es troben atribuïdes a l'organisme autònom local Patronat Municipal d'Esports de les Franqueses del Vallès.

Tercer.- Recavar als serveis municipals per l'emissió dels següents informes per a la tramitació de l'expedient indicat en els punts anteriors:

 • - Informe o memòria sobre el patrimoni de l'organisme autònom local.
 • - Informe de Recursos Humans respecte el personal adscrit a l'organisme autònom local i la tramitació de la subrogació del personal per part de l'Ajuntament.
 •  - Informe de Secretaria respecte el procediment legal aplicable, així com la situació administrativa dels acords i resolucions en tràmit i/o vigents establerts o executats per l'organisme autònom local. També caldrà indicar la situació administrativa de la dissolució dels seus òrgans rectors.
 • - Informe emès pels serveis jurídics relatiu a les disposicions de caràcter general aprovades en relació a l'organisme autònom local, amb especial referència als seus estatuts.
 • - Informe d'Intervenció respecte l'estat de drets i obligacions de l'organisme autònom local i del seu Pressupost vigent.
 • - Informe emès per la Tresoreria municipal respecte els comptes bancaris a disposició de l'organisme autònom local.
 • - Informe o memòria de la Gerència del Patronat respecte la relació de contractes, concessions i convenis vigents en l'organisme autònom local.
 • - Informe o memòria emès pel servei de Transparència municipal, respecte el perfil del contractant i el portal de transparència de l'organisme autònom local.
 • - Qualsevol altre informe o memòria que sigui necessari per a la tramitació d'aquest expedient.

Quart.- Notificar el present acord a la Gerència i a la resta de treballadors i treballadores adscrits Patronat Municipal d'Esports de les Franqueses del Vallès, així com donar-ne compte a les diferents àrees de l'Ajuntament.

VOTS A FAVOR: PSC-CP / LFI + ERC-AM / SPLF-C SAL-CUP-AMUNT

VOTS EN CONTRA: JUNTS-CM

ABSTENCIONS: --

 

13.Proposta d'aprovació de la incoació de l'expedient per a la dissolució i liquidació de l'organisme autònom local Patronat Municipal de Cultura, Educació, Infància i Joventut de les Franqueses del Vallès.

ACORDS:

Primer.- Aprovar la incoació de l'expedient per a la dissolució i liquidació de l'organisme autònom local Patronat Municipal de Cultura, Educació, Infància i Joventut de les Franqueses del Vallès.

Segon.- Aprovar la Memòria relativa a la justificació de la conveniència i oportunitat de modificar el sistema de gestió per a l'exercici de les competències en matèria esportiva que es troben atribuïdes a l'organisme autònom local Patronat Municipal de Cultura, Educació, Infància i Joventut de les Franqueses del Vallès.

Tercer.- Recavar als serveis municipals per l'emissió dels següents informes per a la tramitació de l'expedient indicat en els punts anteriors:

 • - Informe o memòria sobre el patrimoni de l'organisme autònom local.
 • - Informe de Recursos Humans respecte el personal adscrit a l'organisme autònom local i la tramitació de la subrogació del personal per part de l'Ajuntament.
 • - Informe de Secretaria respecte el procediment legal aplicable, així com la situació administrativa dels acords i resolucions en tràmit i/o vigents establerts o executats per l'organisme autònom local. També caldrà indicar la situació administrativa de la dissolució dels seus òrgans rectors.
 • - Informe emès pels serveis jurídics relatiu a les disposicions de caràcter general aprovades en relació a l'organisme autònom local, amb especial referència als seus estatuts.
 • - Informe d'Intervenció respecte l'estat de drets i obligacions de l'organisme autònom local i del seu Pressupost vigent.
 • - Informe emès per la Tresoreria municipal respecte els comptes bancaris a disposició de l'organisme autònom local.
 • - Informe o memòria de la Gerència del Patronat respecte la relació de contractes, concessions i convenis vigents en l'organisme autònom local.
 • - Informe o memòria emès pel servei de Transparència municipal, respecte el perfil del contractant i el portal de transparència de l'organisme autònom local.
 • - Qualsevol altre informe o memòria que sigui necessari per a la tramitació d'aquest expedient.

Quart.- Notificar el present acord a la Gerència i a la resta de treballadors i treballadores adscrits Patronat Municipal de Cultura, Educació, Infància i Joventut de les Franqueses del Vallès, així com donar-ne compte a les diferents àrees de l'Ajuntament.

VOTS A FAVOR: PSC-CP / LFI + ERC-AM / SPLF-C SAL-CUP-AMUNT

VOTS EN CONTRA: JUNTS-CM

ABSTENCIONS: --

 

14.Proposta de ratificació del Decret d'Alcaldia núm. 149-2024, de data 17 de gener de 2024, que aprova la incoació i tramitació de l'expedient de recuperació d'ofici del bé immoble patrimonial municipal Can Penya.

ACORDS:

Primer.- Ratificació del Decret d'Alcaldia núm. 149-2024, de data 17 de gener de 2024, que aprova la incoació i tramitació de l'expedient de recuperació d'ofici del bé immoble patrimonial municipal Can Penya, situat a la plaça de l'Escorxador núm. 1, de les Franqueses del Vallès, als efectes que els seus ocupants s'han negat a restituir la possessió del bé a l'Ajuntament a instàncies de la Policia Local.

Segon.- Notificar aquesta resolució als interessats en l'expedient.

VOTS A FAVOR: JUNTS-CM / PSC-CP / LFI + ERC-AM / SPLF-C

VOTS EN CONTRA:

ABSTENCIONS: SAL-CUP-AMUNT

 

15.Proposta d'aprovació de l'expedient relatiu a la desafectació i posterior alienació d'un sobrant de via pública situat entre l'ampliació de la UA-16 i el carrer de la Penya, de superfície de 180,71 m2, a sol·licitud d'interessat pel propietari confrontant.

ACORDS:

Primer.- Acordar la desafectació d'aquest sobrant de via pública situat entre l'ampliació de la UA-16 i el carrer de la Penya, de superfície de 180,71 m2.

Segon.- Aprovar l'alienació del sobrant de via pública situat entre l'ampliació de la UA-16 i el carrer de la Penya, de superfície de 180,71 m2, i per un import de 17.253,00 euros al senyor Joan Ollé Bufí, segons la seva sol·licitud de data 27 de setembre de 2023 i amb registre d'entrada núm. 2023-E-RE-4758.

Tercer.- Modificar l'Inventari General de Béns d'aquesta Corporació local, per tal d'indicar l'alineació d'aquest sobrant de via pública, així com procedir a la inscripció d'aquesta circumstància en el Registre de la Propietat competent.

Quart.- Notificar aquests acords a l'interessat en l'expedient

Cinquè.- Facultar i delegar en la Junta de Govern Local, tan àmpliament com en dret sigui possible, per l'adopció dels acords i/o resolucions necessàries per fer efectiu el present acord, sense perjudici que se'n doni compte al Ple de la Corporació en la primera sessió que se celebri amb posterioritat.

Sisè.- Facultar a l'Alcalde de la Corporació, o per delegació seva, el Regidor de Serveis Centrals, per tal de formalitzar en document administratiu aquesta alienació, així com per la signatura dels documents que es requereixin.

Setè.- Disposar que amb caràcter posterior a l'acte de formalització d'aquests acords, l'interessat haurà de presentar un xec conformat per import de 17.253 euros a favor de l'Ajuntament de les Franqueses del Vallès.

Vuitè.- Donar compte del present acord a l'Àrea d'Urbanisme i Territori, la Tresoreria i Intervenció municipal, als efectes escaients.

APROVAT PER UNANIMITAT

 

16.Proposta per deixar sense efecte l'acord inicial adoptat pel Ple ordinari en sessió del dia 27 d'abril de 2023, referent a la modificació puntual del Pla General d'Ordenació de les Franqueses del Vallès per a l'increment d'edificabilitat de la parcel·la qualificada d'equipaments comunitaris amb emplaçament al carrer de Sant Josep núm. 29, en el terme municipal de les Franqueses del Vallès.

ACORDS:

Primer.- Deixar sense efecte la modificació puntual del Pla General d’Ordenació Urbana de les Franqueses del Vallès per a l’increment d’edificabilitat en la parcel·la amb emplaçament al carrer de Sant Josep núm. 29, d'aquest terme municipal, i procedir a l'arxiu de l'expedient administratiu als efectes escaients.

Segon.- Establir l'aixecament de la suspensió de tramitació i l’atorgament de llicències d’edificació, reforma, rehabilitació o ampliació d’activitats o usos concrets i d’altres autoritzacions municipals connexes establertes en la legislació sectorial, en l’àmbit determinat en l’expedient, acordades pel Ple ordinari en sessió del dia 27 d'abril de 2023.

Tercer.- Facultar i delegar en la Junta de Govern Local, tan àmpliament com sigui possible, per a l'adopció dels acords i/o resolucions necessaris per fer efectiu el present acord, sense perjudici de la competència atorgada en el Ple municipal per la normativa bàsica de règim local.

Quart.- Publicar edicte del present acord en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament, a efectes de coneixement general.

Cinquè.- Notificar aquests acords a la Fundació Privada de les Franqueses del Vallès per a la Gent Gran.

VOTS A FAVOR: PSC-CP / LFI + ERC-AM / SPLF-C / SAL-CUP-AMUNT

VOTS EN CONTRA: JUNTS-CM

ABSTENCIONS: --

 

17.Proposta per a l’aprovació inicial de la modificació puntual del Pla General d’Ordenació Urbana de les Franqueses del Vallès en relació a la densitat d'habitatges i a l'ús residencial en planta baixa.

ACORDS:

Primer.- Aprovar inicialment la modificació puntual del Pla General d’Ordenació de les Franqueses del Vallès en relació a la densitat d'habitatges i a l'ús residencial en planta baixa.

Segon.- Sotmetre a informació pública aquest l’expedient, durant el termini de quaranta-cinc dies mitjançant la inserció d’edictes en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, a un dels diaris de premsa periòdica de més divulgació en l’àmbit municipal al qual es refereix el projecte en tramitació i en el tauler d'anuncis de l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès, per tal que les persones interessades puguin presentar suggeriments i/o al·legacions durant el termini establert, de conformitat amb l’article 85.4 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel què s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme.

Tercer.- S'ordena la suspensió de tramitació i l’atorgament de llicències d’edificació, reforma, rehabilitació o ampliació d’activitats o usos concrets i d’altres autoritzacions municipals connexes establertes en la legislació sectorial, en l’àmbit determinat en l’expedient. Aquesta suspensió no podrà excedir el termini de dos anys a comptar des de la seva adopció. Aquesta suspensió només afecta a les actuacions que siguin incompatibles amb la nova regulació que es pretén establir.

Quart.- Sol·licitar els informes als organismes afectats per llurs competències sectorials.

Cinquè.- Facultar a l'Alcaldia d'aquest Ajuntament, o per delegació seva, en la Regidora de l'Àrea d'Urbanisme i Territori, tan àmpliament com sigui possible, per tal de signar els documents necessaris per tramitar i donar compliment al present acord.

VOTS A FAVOR: PSC-CP / LFI + ERC-AM / SPLF-C / SAL-CUP-AMUNT

VOTS EN CONTRA:

ABSTENCIONS:  JUNTS-CM

 

18.Proposta d'aprovació del Conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de les Franqueses del Vallès per a la consolidació i desenvolupament de la compravenda d'empreses (Reempresa) a nivell local a la província de Barcelona durant el període 2024-2027.

ACORDS:

Primer.- Aprovar el Conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de les Franqueses del Vallès per a la consolidació i desenvolupament de la compravenda d'empreses (Reempresa) a nivell local a la província de Barcelona durant el període 2024-2027, que consta adjunt al present dictamen d'aprovació.

Segon.- Facultar a la Regidora de Promoció Econòmica d'aquest Ajuntament, o si s'escau, per l'Alcalde de la Corporació, per a la signatura i formalització del conveni a què fa referència l’acord primer.

Tercer.- Facultar i delegar en la Junta de Govern Local l'adopció dels acords i/o resolucions necessaris per fer efectiu el present acord, incloses les esmenes d'errades materials o de fet que es puguin produir, sense perjudici que se'n doni compte al Ple de la Corporació en la primera sessió que se celebri amb posterioritat, així com per l'aprovació de les corresponents liquidacions, addendes o pròrrogues que escaiguin a raó d'ajust de les obligacions establertes entre les parts.

Quart.- Incloure el present conveni al Llibre Oficial de Convenis de l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès.

Cinquè.- Publicar el conveni formalitzat en el Portal de Transparència d'aquest Ajuntament, a efectes de publicació activa d'acord amb la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern.

Sisè.- Comunicar aquests acords a la Diputació de Barcelona i als Ajuntaments de l'Ametlla del Vallès, la Garriga, Figaró-Montmany, Tagamanent i Aiguafreda, als efectes escaients.

VOTS A FAVOR: JUNTS-CM / PSC-CP / LFI + ERC-AM / SPLF-C 

VOTS EN CONTRA: SAL-CUP-AMUNT

ABSTENCIONS: --

 

19.Proposta d'aprovació del Conveni de desplegament de l'atribució de l'exercici de la competència de l'Ajuntament de les Franqueses del Vallès per a la gestió dels residus municipals i dels residus comercials al Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental pels exercicis 2024 i 2025.

Acords

Primer.- Aprovar el contingut i la signatura al conveni entre l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès i el Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental respecte el desplegament de l’atribució de l’exercici de la competència dels serveis corresponents al tractament dels residus pels exercicis 2024 i 2025, segons les clàusules que conformen el conveni que s'aprova.

Segon.- Autoritzar i disposar la despesa per un import de 899.800 € IVA inclòs amb càrrec a les següents aplicacions pressupostàries del Pressupost General d'aquest Ajuntament per a l'any 2024:

 • Tractament residus fracció resta - 460.000 €
 • Tractament residus fracció orgànica - 80.000 €
 • Transferència residus fracció resta - 4.800 €
 • Transferència residus envasos - 15.000 €
 • Servei deixalleria comarcal - 270.000 €
 • Tractament residus fusta i voluminosos - 70.000 €

Tercer.- Autoritzar i disposar la despesa per un import de 150.000 € amb càrrec a la següent aplicació pressupostària del Pressupost General d'aquest Ajuntament per a l'any 2024, relativa a la quota com a ens consorciat:

Consorci Residus quota municipis adherits - 150.000 €

Quart.- Preveure l’import de 1.049.800 € IVA inclòs com a estimació del compromís de pagament pel període d’1 de gener al 31 de desembre de 2025, amb càrrec a les següents aplicacions pressupostàries restant condicionada la despesa a la dotació de crèdit pressupostari suficient:

 • Tractament residus fracció resta - 460.000 €
 • Tractament residus fracció orgànica - 80.000 €
 • Transferència residus fracció resta - 4.800 €
 • Transferència residus envasos - 15.000 €
 • Servei deixalleria comarcal - 270.000 €
 • Tractament residus fusta i voluminosos - 70.000 €
 • Aportació Consorci Residus quota municipis adherits - 150.000€

Cinquè.- Facultar a l'Alcalde de la Corporació local o, per delegació seva, a la regidora d'Obres, Serveis i Mobilitat d'aquest Ajuntament, per a la signatura i formalització del conveni a què fa referència l’acord primer.

Sisè.- Facultar i delegar en la Junta de Govern Local l'adopció dels acords i/o resolucions necessaris per fer efectiu el present acord, incloses les esmenes d'errades materials o de fet que es puguin produir, així com per l'aprovació de les corresponents liquidacions definitives que resultin de l'exercici o addendes econòmiques que escaiguin a raó d'ajust de les obligacions econòmiques establertes a les parts, les successives quotes com a ens consorciat o eventuals pròrrogues del conveni que s'estableixin, sense perjudici que se'n doni compte al Ple de la Corporació en l aprimera sessió que se celebri amb posterioritat.

Setè.- Incloure el present conveni al Llibre Oficial de Convenis de l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès.

Vuitè.- Publicar el conveni formalitzat en el Portal de Transparència d'aquest Ajuntament, a efectes de publicació activa d'acord amb la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern.

Novè.- Notificar aquests acords al Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental, als efectes escaients.

VOTS A FAVOR: JUNTS-CM / PSC-CP / LFI + ERC-AM / SPLF-C

VOTS EN CONTRA: SAL-CUP-AMUNT

ABSTENCIONS: --

  

20.Proposta d'aprovació del Conveni d'encomana de gestió de l'Ajuntament de les Franqueses del Vallès al Consorci Besòs Tordera sobre el servei de clavegueram general pels exercicis 2024 a 2027.

ACORDS:

Primer.- Aprovar el contingut i la signatura del Conveni d'encomana de gestió de l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès al Consorci Besòs Tordera sobre el servei de clavegueram general, que consta annex a la present proposta d'acord.

Segon.- Autoritzar i disposar la despesa corresponent al manteniment i conservació de la xarxa de clavegueram amb càrrec als exercicis i a l’aplicació pressupostària que es detallen a continuació, restant condicionada la despesa dels exercicis futurs a la dotació de crèdit pressupostari suficient:

 • 2024 - 05 1601 21000 - Manteniment clavegueram - 90.000 euros
 • 2025 - 05 1601 21000 - Manteniment clavegueram - 90.000 euros
 • 2026 - 05 1601 21000 - Manteniment clavegueram - 90.000 euros
 • 2027 - 05 1601 21000 - Manteniment clavegueram - 90.000 euros

Tercer.- Autoritzar i disposar la despesa corresponent a les obres de reposició del clavegueram amb càrrec als exercicis i a l’aplicació pressupostària que es detallen a continuació, restant condicionada la despesa dels exercicis futurs a la dotació de crèdit pressupostari suficient:

 • 2024 - 05 1601 61900 - Obres reposició clavegueram - 60.000 euros
 • 2025 - 05 1601 61900 - Obres reposició clavegueram - 60.000 euros
 • 2026 - 05 1601 61900 - Obres reposició clavegueram - 60.000 euros
 • 2027 - 05 1601 61900 - Obres reposició clavegueram - 60.000 euros

Quart.- Facultar a l'Alcalde de la Corporació local o, per delegació seva, a la  Regidora d'Obres, Serveis i Mobilitat d'aquest Ajuntament, per a la signatura i formalització del conveni a què fa referència l’acord primer.

Cinquè.- Facultar i delegar en la Junta de Govern Local l'adopció dels acords i/o resolucions necessaris per fer efectiu el present acord, incloses les esmenes d'errades materials o de fet que es puguin produir, així com per l'aprovació de les corresponents liquidacions definitives que resultin de l'exercici o addendes econòmiques que escaiguin a raó d'ajust de les obligacions econòmiques establertes a les parts, o eventuals pròrrogues que s'estableixin, sense perjudici que se'n doni compte al Ple de la Corporació en la primera sessió que se celebri amb posterioritat.

Sisè.- Incloure el present conveni al Llibre Oficial de Convenis de l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès.

Setè.- Publicar el conveni formalitzat en el Portal de Transparència d'aquest Ajuntament, a efectes de publicació activa d'acord amb la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern.

Vuitè.- Notificar aquests acords al Consorci Besòs Tordera, als efectes escaients.

VOTS A FAVOR: JUNTS-CM / PSC-CP / LFI + ERC-AM / SPLF-C

VOTS EN CONTRA: --

ABSTENCIONS: SAL-CUP-AMUNT

  

21.Proposta d'aprovació del Conveni de col·laboració entre l'Administració de la Generalitat de Catalunya mitjançant el Departament de Territori, l'Autoritat del Transport Metropolità, i els Ajuntaments de Granollers, Canovelles, les Franqueses del Vallès, la Roca del Vallès i la societat Empresa Sagalés, SA, per a la millora de les comunicacions mitjançant els serveis regulars de transport públic de viatgers per carretera, relatiu a l'any 2024.

ACORDS:

Primer.- Aprovar el Conveni entre el Departament de Territori i Sostenibilitat, l’Autoritat del Transport Metropolità de Barcelona, l’Ajuntament de Granollers, l’Ajuntament de Canovelles, l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès, l’Ajuntament de la Roca del Vallès i la societat Empresa Sagalés, SA, per a la millora del serveis de transports de viatgers per carretera a Granollers, Canovelles, les Franqueses del Vallès i la Roca del Vallès, relatiu a l'any 2024, que consta adjunt a la present proposta d'aprovació.

Segon.- Autoritzar i disposar la despesa per un import de 187.421,93 € amb càrrec a l’aplicació pressupostària 05 4411 22300 del Pressupost General d'aquest Ajuntament per a l'any 2024.

Tercer.- Autoritzar i disposar la despesa prevista de 13.564,54 € amb càrrec a la partida pressupostària 05 4411 48012 del Pressupost General d'aquest Ajuntament per a l'any 2024, com a previsió per a l’aportació extraordinària per a la bonificació del 50% en els títols multiviatge.

Quart.- Autoritzar i disposar la despesa prevista de 16.500 € amb càrrec a la partida pressupostària 05 4411 48012 del Pressupost General d'aquest Ajuntament per a l'any 2024, en concepte d'atorgament de títols socials i ajuts al transport públic del servei del TransGran.

Cinquè.- Facultar a la Regidora d'Obres, Serveis i Mobilitat d'aquest Ajuntament, o si s'escau, per l'Alcalde de la Corporació, per a la signatura i formalització del conveni a què fa referència l’acord primer.

Sisè.- Facultar i delegar en la Junta de Govern Local l'adopció dels acords i/o resolucions necessaris per fer efectiu el present acord, incloses les esmenes d'errades materials o de fet que es puguin produir, sense perjudici que se'n doni compte al Ple de la Corporació en la primera sessió que se celebri amb posterioritat, així com per l'aprovació de les corresponents liquidacions definitives que resultin de l'exercici o addendes econòmiques que escaiguin a raó d'ajust de les obligacions econòmiques establertes a les parts.

Setè.- Incloure el present conveni al Llibre Oficial de Convenis de l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès.

Vuitè.- Publicar el conveni formalitzat en el Portal de Transparència d'aquest Ajuntament, a efectes de publicació activa d'acord amb la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern.

Novè.- Comunicar aquests acords al Departament de Territori i Sostenibilitat, l’Autoritat del Transport Metropolità de Barcelona, l’Ajuntament de Canovelles, l’Ajuntament de Granollers, l’Ajuntament de la Roca del Vallès i l’empresa Sagalés, SA., als efectes escaients.

VOTS A FAVOR: JUNTS-CM / PSC-CP / LFI + ERC-AM / SPLF-C

VOTS EN CONTRA: --

ABSTENCIONS: SAL-CUP-AMUNT

  

22.Proposta d'aprovació de les modificacions del contracte de gestió del servei públic de la recollida d'escombraries i de la neteja viària de les Franqueses del Vallès a la concessionària Serveis Reunits, S.A., així com la resolució d'estimació parcial de la petició de reequilibri econòmic financer dels exercicis 2021 i 2022.

Acords:

Primer.- Aprovar la modificació del contracte de gestió del servei públic de la recollida d'escombraries i de la neteja viària de les Franqueses del Vallès prevista en la clàusula32 del Plec de clàusules administratives particulars, respecte l'ampliació de les freqüències del servei en quan a la recollida de paper i cartró, envasos i poda,resultant l'import anual addicional del contracte d'un total de 43.327,40 euros, IVA inclòs, i durant la vigència del mateix, i amb data d'inici d'aquesta modificació el dia 1 de gener de 2024.

Segon.- Aprovar la modificació del contracte de gestió del servei públic de la recollida d'escombraries i de la neteja viària de les Franqueses del Vallès no prevista en el Plec de clàusules administratives particulars i de conformitat amb l'article 107.c) del Reial Decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, tenint en compte que a conseqüència de les obres d'ampliació efectuades en la planta de compostatge del Consorci per la Gestió de Residus del Vallès Oriental s'ha incrementat el cost del servei en un total de 19.144,72euros, i amb data d'inici d'aquesta modificació en el mes d'abril de 2023 i la seva vigència fins el mes de març de 2024.

Tercer.- Estimar parcialment la petició de reequilibri econòmic financer del contracte per risc imprevisible, d'acord amb el dictamen jurídic extern a la Corporació local, i per tant, indemnitzar per un import total de 187.679,69 euros corresponent als exercicis 2021 i 2022.

Quart.- Delegar en la Junta de Govern Local, tan àmpliament com sigui possible, per al compliment i execució dels acords esmentats, així com aquells derivats del mateix o que siguin homòlegs a tal petició o modificació, inclosa l'esmena d'errades que pugui contenir el mateix, així com l'autorització i disposició de la despesa derivada del mateix, amb càrrec al Pressupost general municipal de l'exercici present o exercicis futurs que es puguin derivar.

Cinquè.- Autoritzar i disposar la despesa, respecte la modificació del contracte prevista en la clàusula 32 del Plec de clàusules administratives particulars, amb càrrec als exercicis i a l’aplicació pressupostària que es detallen a continuació, restant condicionada la despesa dels exercicis futurs a la dotació de crèdit pressupostari suficient:

2024 - Servei de recollida de RMO - 43.327,40€

2025 - Servei de recollida de RMO - 43.327,40 €

Sisè.- Autoritzar i disposar la despesa, respecte la modificació del contracte no prevista en el Plec de clàusules administratives particulars, amb càrrec a les aplicacions pressupostàries següents del Pressupost general de l'Ajuntament de les Franqueses del Vallès amb efectes 31 de desembre de 2023:

Transferència de residus fracció resta - 10.567,45€

Transferència de residus envasos - 4.463,86€

Setè.- Autoritzar i disposar la despesa, respecte la modificació del contracte no prevista en el Plec de clàusules administratives particulars, amb càrrec a les aplicacions pressupostàries següents del Pressupost general de l'Ajuntament de les Franqueses del Vallès, com a previsió corresponent a l’any 2024:

Transferència de residus fracció resta - 1.168,44€

Transferència de residus envasos- 2.944,96€

Vuitè.- Autoritzar i disposar la despesa, respecte la petició de reequilibri econòmic financer del contracte per risc imprevisible, d'acord amb el dictamen jurídic extern a la Corporació local, i per tant, indemnitzar per un import total de 187.679,69 euros,corresponent als exercicis 2021 i 2022, amb càrrec a les aplicacions pressupostàries següents del Pressupost general de l'Ajuntament de les Franqueses del Vallès:

05 1621 227001 - Servei de Recollida RMO - 45.171,63€

05 1631 2270010- Servei Neteja viària - 142.508,06€

Novè.- Aprovar la liquidació núm. 2406000052 per import de 13,55 euros, a càrrec de l'adjudicatària SERVEIS REUNITS, S.A., corresponent als drets i taxes en concepte de tramitació de pròrroga i/o modificació del contracte, d’acord amb allò que disposa la vigent Ordenança Fiscal núm. 6 d’aquest Ajuntament.

Desè.- Facultar a l'Alcalde de la Corporació, o en delegació seva, la Regidora d'Obres,Serveis i Mobilitat per tal de signar els documents que es requereixin en compliment d'aquests acords, inclosa la formalització contractual que correspongui.

Onzè.- Notificar aquests acords a la representació legal de l'empresa SERVEISREUNITS, S.A., concessionària del contracte de gestió del servei públic de la recollida d'escombraries i de la neteja viària de les Franqueses del Vallès.

Dotzè.- Donar tràmit d'audiència a la representació legal de l'empresa SERVEISREUNITS, S.A., concessionària del contracte de gestió del servei públic de la recollida d'escombraries i de la neteja viària de les Franqueses del Vallès, per termini de deu dies hàbils a comptar de l'endemà a la notificació d'aquesta resolució, als efectes que pugui al·legar tot allò que estimin oportú pels seus interessos

Tretzè.- Disposar que es comuniquin les dades bàsiques d'aquest contracte al Registre Públic de Contractes, de conformitat amb allò que estableix l’article 346 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.

Catorzè.- Publicar el present acord en el perfil de contractant d'aquest Ajuntament, en compliment de la normativa de contractació pública i de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern.

VOTS A FAVOR: JUNTS-CM / PSC-CP / LFI + ERC-AM / SPLF-C

VOTS EN CONTRA: --

ABSTENCIONS: SAL-CUP-AMUNT

  

23.Proposta d’aprovació de la segona pròrroga del contracte per a la gestió del servei públic de manteniment, conservació i neteja del verd urbà i àrees de jocs de les Franqueses del Vallès, així com modificació contractual no prevista en el plec i per prestacions addicionals corresponents al Lot núm. 1 del contracte.

Acords:

Primer.- Aprovar, de forma inicial, la segona pròrroga anual del contracte per a lagestió del servei públic de manteniment, conservació i neteja del verd urbà i àrees de jocs de les Franqueses, adjudicat a l'empresa TALHER, S.A. el Lot núm. 1 i la Fundació Viver de Bell-Lloc el Lot núm. 2, i pel període comprès entre el dia 1 degener de 2024 fins el dia 31 de desembre de 2024.

Segon.- Aprovar, de forma inicial, la modificació no prevista en el Plec de clàusules administratives particulars relativa al Lot núm. 1 del contracte per a la gestió del servei públic de manteniment, conservació i neteja del verd urbà i àrees de jocs de les Franqueses, adjudicat a l'empresa TALHER, S.A., per prestacions addicionals i consistent en realitzar les tasques de manteniment i gestió del Parc del Falgar i la Verneda, del terme municipal de les Franqueses del Vallès, per un import anual de 99.739,99 €, IVA inclòs.

Tercer.- Aprovar i disposar la despesa amb càrrec a les següents aplicacions pressupostàries del Pressupost General de l'Ajuntament de les Franqueses del Vallès,en els termes els quals s’indiquen a continuació:

Lot 1 (modificació)

2024 - 10.1711.22100 - 99.739,99 €

Lot 1

2024 - 10.1711.22114 - 28.000,00 €

2024 - 10.1711.22100 - 350.235,61 €

Lot 2

2024 - 10.1711.22114 - 12.000,00 €

2024 - 10.1711.22100 - 117.280,94 €

Quart.- Aprovar la liquidació núm. 2406000050 per import de 13,55 euros, a càrrec de l'adjudicatària TALHER, S.A., corresponent als drets i taxes en concepte de tramitacióde pròrroga i/o modificació del contracte, d’acord amb allò que disposa la vigent Ordenança Fiscal núm. 6 d’aquest Ajuntament.

Cinquè.- Aprovar la liquidació núm. 2406000049 per import de 13,55 euros, a càrrecde l'adjudicatària FUNDACIÓ VIVER DE BELL-LLOC, corresponent als drets i taxes enconcepte de tramitació de pròrroga del contracte, d’acord amb allò que disposa lavigent Ordenança Fiscal núm. 6 d’aquest Ajuntament.

Sisè.- Facultar i delegar en la Junta de Govern Local, tan àmpliament com en dretsigui possible, l'adopció dels acords i/o resolucions necessàries per fer efectiu elpresent acord, incloses les esmenes d'errades materials o de fet que es puguinproduir, a mes de les posteriors modificacions o pròrrogues que corresponguin, senseperjudici que se'n doni compte al Ple de la Corporació en la primera sessió que secelebri amb posterioritat.

Setè.- Facultar a l'Alcalde de la Corporació, o en delegació seva, la Regidora dePagesia, Espais Verds, Medi Ambient i Transició Energètica per tal de signar elsdocuments que es requereixin en compliment d'aquests acords, inclosa la formalitzaciócontractual que correspongui.

Vuitè.- Notificar els anteriors acords a les empreses adjudicatàries del contracte.

Novè.- Donar tràmit d'audiència a les empreses adjudicatàries TALHER, S.A. iFUNDACIÓ VIVER DE BELL-LLOC, per termini de deu dies hàbils a comptar del'endemà a la notificació d'aquesta resolució, als efectes que puguin al·legar tot allòque estimin oportú pels seus interessos.

Desè.- Donar compte de la present resolució al Departament de Contractació d'aquestAjuntament, així com a la Intervenció municipal.

Onzè.- Disposar que es comuniquin les dades bàsiques d'aquest contracte al RegistrePúblic de Contractes, de conformitat amb allò que estableix l’article 346 de la Llei9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.

Dotzè.- Publicar el present acord en el perfil de contractant d'aquest Ajuntament, encompliment de la normativa de contractació pública i de la Llei 19/2014, de 29 dedesembre, de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern.

VOTS A FAVOR: PSC-CP / LFI + ERC-AM / SPLF-C 

VOTS EN CONTRA:

ABSTENCIONS: JUNTS-CM /  SAL-CUP-AMUNT

 

24.Moció que presenta el grup municipal Junts per les Franqueses per a la continuïtat del Gran Premi de Fòrmula 1 al Circuit de Barcelona-Catalunya més enllà de 2026, i aprovada per la Junta de Portaveus, en sessió ordinària del dia 22 de febrer de 2024.

ACORDS

Primer.- Manifestar el suport del Consistori amb el Circuit de Barcelona-Catalunya, com aequipament de país situat a la nostra comarca i amb la Fórmula 1 com a un dels principals esdeveniments esportius del calendari.

Segon.- Instar el conjunt d’Administracions catalanes i de l’estat, i molt especialment laGeneralitat de Catalunya, a través del Departament d’Empresa i Treball, com a titularprincipal de la instal·lació a fer els passos necessaris i adoptar els compromisosescaients per assegurar la continuïtat de la F1 a Montmeló més enllà del 2026 així com aexecutar les inversions compromeses al Circuit de Barcelona-Catalunya per a la modernització de les instal·lacions.

Tercer.-Instar el Departament d’Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya aexecutar les inversions compromeses al Circuit de Barcelona-Catalunya per a lamodernització de les instal·lacions, així com a avançar, amb el consens de partits, agentssocials, econòmics, ambientals i amb el territori, en el desenvolupament del Pla Director Urbanístic del Circuit, perquè el Circuit de Barcelona-Catalunya continuï a l’avantguardade l’automoció i com a dinamitzador econòmic de primer nivell dins de la comarca. Quart.- Instar al RACC com a principal institució del motor de Catalunya i co-propietaridel Circuit de Barcelona-Catalunya a continuar treballant amb les Federacionsd’Automobilisme de Catalunya, Espanya i Internacional per fer palesa i consolidar la voluntat del Circuit de Barcelona-Catalunya de seguir sent escenari principal per a la celebració del GP de F1 al nostre país.

Cinquè.- Instar l’INCASOL a promoure i finançar al seu càrrec, tal i com està compromès,la redacció dels projectes de reparcel·lació i urbanització de l’àmbit del PDU perpossibilitar el seu desenvolupament immediat, com a instrument fonamental per aconsolidar l’activitat d’oci, formativa, industrial i econòmica a l’entorn i a l’interior del Circuit de Barcelona-Catalunya.

Sisè.- Reclamar del Ministerio de Cultura, Educación y Deporte i del Consejo Superior deDeportes el suport explícit i l’acompanyament en les negociacions amb FOM i Liberty Media per a la renovació del contracte per a la celebració del GP de F1 al Circuit de Barcelona-Catalunya més enllà del 2026, sens perjudici que puguin haver altres cursesd’aquesta competició a l’Estat.

Setè.- Traslladar aquests acords al Govern de la Generalitat, al Parlament de Catalunya,al Departament d’Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya, a l’Ajuntament de Montmeló i al Circuit de Barcelona-Catalunya.

VOTS A FAVOR: JUNTS-CM / PSC-CP

VOTS EN CONTRA: LFI + ERC-AM / SPLF-C / SAL-CUP-AMUNT

ABSTENCIONS: --

 

25.Moció que presenta el grup municipal Sal-CUP-Amunt i amb les adhesions dels grups municipals Junts per les Franqueses, Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés, Imagina-Esquerra-Acord Municipal i Sumem per les Franqueses, de suport a la mobilització de la pagesia davant la crisi del sector agrari i davant la necessitat de polítiques per a la sobirania alimentària, aprovada per unanimitat per la Junta de Portaveus, en sessió ordinària del dia 22 de febrer de 2024.

ACORDS:

Primer.- Expressar el suport ferm de l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès a les mobilitzacions de la pagesia, reconeixent la importància del sector agrari en la sobirania alimentària.

Segon.- Instar el Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de l aGeneralitat de Catalunya (DACAAR) i la Direcció General d'Agricultura i Desenvolupament Rural de la Unió Europea (DGADR) a revisar la complexitat burocràticaper tal de simplificar al màxim els tràmits, evitar duplicitats i instaurar una finestreta únicaque faciliti i agilitzi la feina; també, a garantir el pagament de les ajudes sense retard i a adoptar polítiques actives per a revertir la crisi del sector agrari.

Tercer.- Instar la DGADR, el Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació (MAPA) de l'Estatespanyol i el DACAAR a transformar la Política Agrícola Comuna (PAC) perquè doni una resposta justa a la necessitat de millorar la producció agrícola i asseguri un subministrament estable d'aliments de proximitat, de qualitat i assequibles, tot mantenint viva i activa l'economia rural a petita escala.

Quart.- A nivell municipal, tractar la pagesia com a sector econòmic i productor d'aliments, i no només com a mantenidor de l'entorn com a espai natural i de lleure.

Cinquè.- Reformular la composició del Consell de la Pagesia, tal com es va acordar en la primera sessió d'aquest nou mandat, perquè sigui una veritable assemblea de pagesos, amb representació dels diferents subsectors productius i d’elaboració.

Sisè.- Dotar el Consell de la Pagesia d’eines i recursos perquè sigui l’espai de diàleg permanent amb l’administració local i comarcal, el punt de trobada on s’exposin les necessitats específiques del sector i on es debatin i treballin les possibles solucions.

Setè.- Vetllar perquè la normativa i els pressupostos municipals contribueixin a fomentar les pràctiques agroecològiques, la diversificació de productes i d’activitats (obradors,escorxadors), la distribució i consum de proximitat i tots aquells projectes que hauran de permetre que les explotacions puguin ser més sostenibles ambientalment i més eficients en l’ús i aprofitament de l’aigua.

Vuitè.- Organitzar una fira agroramadera que inclogui jornades tècniques i sessions formatives i de divulgació de coneixement adreçades tant a professionals com a consumidors, complementades amb tallers, exposicions i altres activitats amb l’objectiu de potenciar pràctiques sostenibles i respectuoses amb el medi, difondre la cultura de la ruralitat, incentivar el consum d’aliments de proximitat, promocionar la mongeta del ganxet i la DOP i conscienciar sobre la importància de la sobirania alimentària.

Novè.- Fer les gestions oportunes amb el Departament d’Educació per tal de poder oferir al municipi cicles de formació professional (tant de grau mitjà com superior) i programes de formació i inserció de la família agrària.

Desè.- Traslladar aquests acords al Consell Comarcal del Vallès Oriental, al DACAAR, alMAPA, a la DGADR i als pagesos, pageses i entitats agràries del municipi, i donar-los aconèixer també en la següent edició del butlletí 5.1.

APROVAT PER UNANIMITAT

26.Moció que presenten els grups municipals Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés, Imagina-Esquerra-Acord Municipal i Sumem per les Franqueses: El municipalisme català per la pau: alto el foc a Gaza, i aprovada per la Junta de Portaveus, en sessió ordinària del dia 22 de febrer de 2024.

ACORDS:

1. Demanar un alto el foc immediat per part de l’estat d’Israel que aturi els atacs a població civil indefensa, tant a la franja de Gaza com a l’interior de Cisjordània.

2. Instar a l’obertura de corredors humanitaris per tal que l’ajuda en forma d’aliments, aigua, assistència sanitària, combustible i altres subministraments pugui arribar a les persones que ho necessiten.

3. Instar a garantir el compliment del dret internacional, violat reiteradament amb atacs acamps de persones refugiades, hospitals i escoles que es fan servir de refugi per a les persones civils del territori.

4. Instar a l’alliberament de tots els ostatges per part de Hamàs.5. Instar a l’embargament d’armes a la zona tal com demana el Consell Català de Foment de la Pau, i posar fi al comerç d’armes amb Israel, en compliment d’un marc jurídic que prohibeix la venda d’armes a països en conflicte o que vulneren greument els dretshumans.

6. Instar al compliment de les mesures provisionals emeses per la Cort Internacional de Justícia (CIJ) per tal d’aturar el genocidi a Gaza i en previngui i castigui la incitació directai indirecta. Alhora que permeti urgentment l’arribada immediata de serveis bàsics i d’assistència humanitària a la població de Gaza.

7. Instar a obrir negociacions entre els representants polítics de Palestina i Israel, amb l’acompanyament de la comunitat internacional, per avançar en la via dels dos estats coma proposta de solució pacífica al conflicte.

8. Fer difusió a les mobilitzacions de solidaritat amb el poble palestí.

9. Penjar la bandera de Palestina amb crespó negre durant 30 dies al balcó de l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès, com a mostra de solidaritat.

10. Donar difusió a la campanya 3882 del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, per la recaptació de fons davant de l’emergència humanitària aPalestina.

11. Informar dels presents acords al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, al govern de la Generalitat, al govern de l’Estat i a la representació de la Unió Europea aCatalunya.

12. Informar dels presents acords a la ciutadania de Les Franqueses del Vallès mitjançant els mitjans de comunicació municipals

VOTS A FAVOR: PSC-CP /  LFI + ERC-AM / SPLF-C

VOTS EN CONTRA: --

ABSTENCIONS: JUNTS-CM / SAL-CUP-AMUNT

 

27.Moció que presenten els grups municipals Partit dels Socialistes de Catalunya-Candidatura de Progrés, Imagina-Esquerra-Acord Municipal i Sumem per les Franqueses per un Consorci de la xarxa pedalable del Vallès Oriental, i aprovada per la Junta de Portaveus, en sessió ordinària del dia 22 de febrer de 2024.

ACORDS:

1.- Donar suport a la proposta de creació d’un Consorci de la Xarxa Pedalable del Vallès Oriental, realitzada per les entitats i col·lectius pro-foment de la mobilitat activa i sostenible de la comarca.

2.- Manifestar la voluntat de l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès de participar al futur Consorci de la Xarxa Pedalable del Vallès Oriental.

3.- Demanar al Consell Comarcal que articuli durant el primer trimestre de 2024 un espai de comissió per assentar les bases i fer la proposta de configuració del Consorci de la Xarxa Pedalable del Vallès Oriental; en coordinació amb la resta de municipis de lacomarca, incloent la presència de la Diputació de Barcelona i la Generalitat de Catalunya per garantir la representació de tots els nivells de l’administració implicats, i en col·laboració amb les entitats proposants del consorci.

4.- Donar compte d’aquests acords al Consell Comarcal del Vallès Oriental, a la Diputació de Barcelona i la Generalitat de Catalunya, i sol·licitar la seva adhesió a la voluntat de creació del Consorci de la Xarxa Pedalable del Vallès Oriental.

VOTS A FAVOR: JUNTS-CM / PSC-CP /  LFI + ERC-AM / SPLF-C

VOTS EN CONTRA:

ABSTENCIONS: SAL-CUP-AMUNT

  

C) Precs, preguntes i interpel·lacions

 

 

 

 

Arxivat a: Ajuntament
Ple municipal del febrer del 2024
Darrera actualització d’aquest contingut: 19/04/2024 a les 19:30h
Plan Avanza 2 Reconeixement Administració Oberta Posició Top10

Col·labora:

Diputació de Barcelona

© Ajuntament de les Franqueses del Vallès

Ctra. de Ribes, 2 - 08520 Les Franqueses del Vallès

Tel. 938 467 676 - Fax 938 467 767

(Necessites javascript per veure aquest correu-e)