Mida del text Augmentar la mida del text Mida del text normal Reduir la mida del text | Sense estils | Versió mòbils | Mapa Web
ES | EN | FR

Acords del ple municipal extraordinari urgent del 12 de gener

12/01/2024

L'ordre del dia ha estat el següent:

1. Proposta de ratificació de la convocatòria de la sessió.

VOTS A FAVOR: PSC-CP / LFI+ERC-AM / SPLF-C
VOTS EN CONTRA: 
ABSTENCIONS: JUNTS-CM, SAL-CUP AMUNT

2. Proposta de resolució de les al·legacions presentades i aprovació definitiva del Pressupost General de la Corporació local per a l'exercici 2024, les Bases d'Execució del Pressupost, la Plantilla de Personal i de la Relació de Llocs de Treball de l'Ajuntament de les Franqueses del Vallès i dels seus organismes autònoms

Primer.- Desestimar les al·legacions presentades per la Sra. Eva Navarrete i Bachs, regidora i portaveu del grup municipal Sal – Candidatura d'Unitat Popular - Alternativa Municipalista a l'Ajuntament de les Franqueses del Vallès, de conformitat amb l’informe emès per la Intervenció Municipal.

Segon.- Desestimar les al·legacions presentades per la Sra. Montse Vila i Fortuny, regidora i portaveu del grup municipal Junts per Les Franqueses – CM a l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès, de conformitat amb l’informe emès per la Intervenció Municipal

Tercer.- Aprovar amb caràcter definitiu el Pressupost Municipal d'aquest Ajuntament, per a l'exercici econòmic 2024, juntament amb les seves Bases d'Execució, i el resum de la qual per capítols és el següent:

 

PRESSUPOST CONSOLIDAT AJUNTAMENT DE LES FRANQUESES DEL VALLÈS EXERCICI 2024

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTATS DE DESPESES

Ajuntament

PM Cultura

PM Esports

Transfer. int.

Aj + OOAA

 

 

 

 

 

 

1. Despeses de personal

7.963.405

1.276.820

425.000

 

9.665.225

2. Adquisició de béns i serveis corrents

8.014.257

2.858.520

1.253.847

 

12.126.624

3. Despeses financeres

468.400

1.400

3.000

 

472.800

4. Transferències corrents

6.328.163

484.060

189.500

5.222.963

1.778.760

5. Fons de contingència i altres imprevistos

-

-

 

-

6. Inversions reals

6.018.855

171.800

20.500

 

6.211.155

7. Transferències de capital

202.785

7.600

 

192.300

18.085

8. Variació d'actius financers

 

 

 

 

-

9. Variació de passius financers

1.741.100

 

 

 

1.741.100

 

 

 

 

 

-

TOTAL

30.736.965

4.800.200

1.891.847

5.415.263

32.013.749

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTATS D'INGRESSOS

Ajuntament

PM Cultura

PM Esports

Transfer. int.

Aj + OOAA

 

 

 

 

 

 

1. Impostos directes

11.608.500

 

 

 

11.608.500

2. Impostos indirectes

710.000

 

 

 

710.000

3. Taxes i altres ingressos

4.459.800

20.365

204.769

 

4.684.934

4. Transferències corrents

7.451.565

4.584.120

1.637.148

5.222.963

8.449.870

5. Ingressos patrimonials

497.500

13.915

29.430

 

540.845

6. Alienació d'inversions reals

3.083.700

 

 

 

3.083.700

7. Transferències de capital

1.213.300

181.800

20.500

192.300

1.223.300

8. Variació d'actius financers

 

 

 

 

-

9. Variació de passius financers

1.712.600

 

 

 

1.712.600

 

 

 

 

 

 

TOTAL

30.736.965

4.800.200

1.891.847

5.415.263

32.013.749

 

 

 

 

 

 

Quart.- Aprovar la plantilla de personal i la relació de llocs de treball, comprensiva de tots els llocs de treball reservats a funcionaris, personal laboral i personal eventual.

Cinquè.- Notificar aquest acord a totes aquelles persones que haguessin presentat al·legacions durant el període d'informació pública.

Sisè.- Publicar l'anunci d'aprovació definitiva de la referida modificació en el Butlletí Oficial de la Província, inserint el resum per capítols.

Setè.- Remetre per via telemàtica a la Generalitat de Catalunya i a l'Administració de l'Estat el Pressupost General de l'Ajuntament de les Franqueses del Vallès i dels seus organismes autònoms locals, en compliment d'allò que disposa l'article 169.3 i 4 del Reial Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.

Vuitè.- Publicar el Pressupost General de l'Ajuntament de les Franqueses del Vallès i dels seus organismes autònoms locals en el Portal de Transparència d'aquesta Entitat local, en compliment de l'article 11.1.a) de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern, que estableix l'obligació de publicitat activa de les Administracions públiques respecte el seu pressupost, amb la descripció de les partides pressupostàries anuals i les dades de la seva execució i liquidació, així com el compliment dels objectius d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

VOTS A FAVOR: PSC-CP / LFI+ERC-AM / SPLF-C
VOTS EN CONTRA: JUNTS-CM, SAL-CUP AMUNT
ABSTENCIONS:

3. Proposta d'aprovació provisional de la modificació de l'ordenança fiscal reguladora del preu públic per la prestació del Servei de Teleassistència Domiciliària (SAT) per a l'exercici 2024.

Primer.- Aprovar provisionalment per a l'exercici 2024 la modificació de l'Ordenança fiscal reguladora del Preu públic per la prestació del servei d'atenció domiciliària (ordenança núm. 34), concretament en el preu del servei de teleassistència domiciliària, amb la introducció d'una disposició transitòria que regula una bonificació en el tribut. La redacció de l'apartat esmentat de l'Ordenança fiscal núm. 34, que haurà de regir per a l'exercici 2024, queda com segueix:

"Disposició Transitòria

S'estableix, amb efectes de l'1 de gener de 2024 i fins el 31 de desembre de 2024, una bonificació del 100% en el pagament del preu públic pel Servei de Teleassistència domiciliària per a les persones usuàries majors de 65 anys i per a les persones usuàries discapacitades.

Aquesta bonificació s'aplicarà d'ofici, sense necessitat de sol·licitud expressa per part de les persones beneficiàries d'aquest servei."

Segon.- Exposar al públic aquest acord mitjançant edicte al tauler d'anuncis de l'Ajuntament, en un diari de difusió provincial i en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, durant un període de trenta dies hàbils, per tal que els interessats puguin examinar l'expedient i presentar les reclamacions i els suggeriments oportuns.

Tercer.- Disposar que en cas que no es formuli en el termini assenyalat en el punt segon d'aquest acord cap al·legació ni reclamació durant el termini d'exposició pública, la modificació de l'Ordenança fiscal reguladora del Preu públic per la prestació del servei d'atenció domiciliària (ordenança núm. 34), per a l'exercici 2024, quedarà aprovada definitivament sense cap tràmit ulterior.

Quart.- S'estableix que durant el període d'exposició pública de l'Ordenança reguladora del preu públic per la prestació del servei d'atenció domiciliària de l'Ajuntament de les Franqueses del Vallès, per a l'exercici 2024, els qui tinguin un interès directe o resultin afectats, en els termes previstos a l'article 18 del Reial Decret legislatiu2/2004,de 5 de març, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, podran examinar l'expedient i presentar-hi les reclamacions que estimin oportunes.

Cinquè.- S'estableix que transcorregut el període d'exposició pública esmentat en els acords anteriors sense haver-se presentat reclamacions i havent-se aprovat definitivament la modificació de l'Ordenança reguladora del preu públic per la prestació del servei d'atenció domiciliària de l'Ajuntament de les Franqueses del Vallès, per a l'exercici 2024, sense cap tràmit ulterior, es publicarà el text refós de la mateixa en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament, així com en el Portal de Transparència i en el web municipal, en compliment de la Llei 19/2014, de Transparència, Accés a la informació Pública i Bon Govern.

VOTS A FAVOR: PSC-CP / LFI+ERC-AM / SPLF-C
VOTS EN CONTRA:
ABSTENCIONS: JUNTS-CM, SAL-CUP AMUNT

Arxivat a: Ajuntament
Ple extraordinari i urgent del 12 de gener de 2024
Darrera actualització d’aquest contingut: 01/03/2024 a les 14:36h
Plan Avanza 2 Reconeixement Administració Oberta Posició Top10

Col·labora:

Diputació de Barcelona

© Ajuntament de les Franqueses del Vallès

Ctra. de Ribes, 2 - 08520 Les Franqueses del Vallès

Tel. 938 467 676 - Fax 938 467 767

(Necessites javascript per veure aquest correu-e)