Mida del text Augmentar la mida del text Mida del text normal Reduir la mida del text | Sense estils | Versió mòbils | Mapa Web
ES | EN | FR

Acords del ple municipal extraordinari urgent del 22 de desembre

22/12/2023

L'ordre del dia ha estat el següent:


1. Proposta d'aprovació definitiva de la modificació de les Ordenances fiscals reguladores dels tributs municipals i les Ordenances reguladores dels preus públics locals per a l'exercici 2024


ACORDS:


Primer.- Estimar l’al·legació segona presentada pel sr. Jordi Ganduxé Pascual, 2023- E-RC-9055 (19/12/2023), i Estimar l’al·legació vuitena presentada per la sra. Montse Vila Fortuny, en representació de Junts per Les Franqueses-CM, 2023-E-RE-6235 (19/12/2023, 16:43h), relativa a l’import dels preus públics per als majors de 65 anys per la utilització de les instal·lacions esportives, activitats i serveis esportius de gestió indirecta: (epígraf 2, punt 2) “Manteniment activitat física gent gran, quota trimestral” i (epígraf 2, punt 7.e) “Cursos d'activitats aquàtiques trimestrals i cursos intensius d’estiu”, de conformitat amb l’informe d’Intervenció i la Memòria de la regidoria d’Hisenda. La redacció completa dels dos preus públics esmentats per a l’exercici 2024, és la següent:

Ordenança general reguladora dels Preus Públics (núm. 17):

B) Preu públic per a la utilització de les instal·lacions esportives, activitats i serveis esportius de gestió indirecta corresponents a la concessió de les piscines d’hivern, les piscines d'estiu i les pistes de tennis i pàdel ubicades a la zona esportiva municipal de corró d'avall, així com, els serveis municipals de medicina de l'esport i de fisioteràpia de l'esport.

EPÍGRAF SEGON.CURSETS PROGRAMES ESPORTIUS

Abonat

Noabonat

2.Manteniment activitat física gent gran (2sessions/set/1h)

 

 

a)Quotatrimestral

 

20,25

7.Cursos d'activitats aquàtiques trimestrals cursosi ntensius d’estiu (2classes/set/diari/45min)

 

 

e)Majors de 65 anys

59,70

76,05

Segon.- Estimar l’al·legació tercera presentada per la sra. Montse Vila Fortuny, en representació de Junts per Les Franqueses-CM, 2023-E-RE-6235 (19/12/2023, 16:43h), relativa al benefici fiscal de l’article 5.3 de l’ordenança reguladora de la Taxa per parades, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions situats en terrenys d’ús públic i indústries del carrer i ambulants i rodatge cinematogràfic, de conformitat amb l’informe d’Intervenció i la Memòria de la regidoria d’Hisenda. La redacció completa de l’article 5.3 d’aquesta ordenança per a l’exercici 2024, és la següent:

Ordenança reguladora de la Taxa per parades, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions situats en terrenys d’ús públic i indústries del carrer i ambulants i rodatge cinematogràfic (núm. 26):

Article 5. Beneficis fiscals

3. S’aplicarà una bonificació del 100% de la quota de la taxa a les entitats sense ànim de lucre amb representativitat al municipi, quan realitzin activitats d’interès municipal.

Les entitats sense ànim de lucre i sense representativitat al municipi podran sol·licitar aquesta bonificació, sempre i quan acreditin que l’activitat realitzada és d’interès municipal i prèvia sol·licitud de la corresponent llicència.

Tercer.- Desestimar les al·legacions presentades per l’Associació Empresaris i Propietaris dels Polígons Industrials de Les Franqueses del Vallès, representada pel sr. Jordi Deumal Gubern, 2023-E-RE-6223 (19/12/2023 08:33h), de conformitat amb l’informe d’Intervenció i la Memòria de la regidoria d’Hisenda.
Quart.- Desestimar les al·legacions primera, tercera, quarta i cinquena, presentades pel sr. Jordi Ganduxé Pascual, 2023-E-RC-9055 (19/12/2023), de conformitat amb l’informe d’Intervenció i la Memòria de la regidoria d’Hisenda.

Cinquè.- Desestimar les al·legacions primera, segona, quarta, cinquena, sisena, setena, novena, desena, onzena, dotzena i catorzena presentades per la sra. Montse Vila Fortuny, en representació de Junts per Les Franqueses-CM, 2023-E-RE-6235 (19/12/2023 16:43h), de conformitat amb l’informe d’Intervenció i la Memòria de la regidoria d’Hisenda.

Sisè.- Desestimar les al·legacions presentades pel sr. Arià Pérez Isidro, 2023-E-RE- 6242 (19/12/2023 19:35h), de conformitat amb l’informe d’Intervenció i la Memòria de la regidoria d’Hisenda.

Setè.- Desestimar les al·legacions presentades per la sra. Sònia Tena Belmonte, 2023-E-RE-6243 (19/12/2023 19:41h), de conformitat amb l’informe d’Intervenció i la Memòria de la regidoria d’Hisenda.

Vuitè.- Desestimar les al·legacions presentades per la sra. Sònia Tena Belmonte, 2023-E-RE-6244 (19/12/2023 19:45h), de conformitat amb l’informe d’Intervenció i la Memòria de la regidoria d’Hisenda.

Novè.- Desestimar les al·legacions presentades per la sra. Sònia Tena Belmonte, 2023-E-RE-6245 (19/12/2023 19:49h), de conformitat amb l’informe d’Intervenció i la Memòria de la regidoria d’Hisenda.

Desè.- Desestimar les al·legacions presentades per la sra. Rosa Maria Isidro Ortega, 2023-E-RE-6246 (19/12/2023 19:52h), de conformitat amb l’informe d’Intervenció i la Memòria de la regidoria d’Hisenda.

Onzè.- Desestimar les al·legacions presentades per la sra. Sònia Tena Belmonte, 2023-E-RE-6247 (19/12/2023 19:53h), de conformitat amb l’informe d’Intervenció i la Memòria de la regidoria d’Hisenda.

Dotzè.- Desestimar les al·legacions presentades per la sra. Maria Isabel Gómez Puerto, 2023-E-RE-6249 (19/12/2023 20:30h), de conformitat amb l’informe d’Intervenció i la Memòria de la regidoria d’Hisenda.

Tretzè.- Desestimar les al·legacions presentades per la sra. Eva Navarrete Bachs, en representació del grup municipal Sal - Candidatura d'Unitat Popular - Alternativa Municipalista, 2023-E-RE-6251 (19/12/2023 22:12h), de conformitat amb l’informe d’Intervenció i la Memòria de la regidoria d’Hisenda.

Catorzè.- Desestimar les al·legacions presentades pel sr. Sergio Centellas Ortega, 2023-E-RE-6253 (19/12/2023 22:55h), de conformitat amb l’informe d’Intervenció i la Memòria de la regidoria d’Hisenda.

Quinzè.- Aprovar definitivament per a l'exercici 2024 i següents l'Ordenança Fiscal General reguladora de la gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals, en els mateixos termes en què va ser aprovada en sessió plenària del dia 31 d’octubre de 2023.

Setzè.- Aprovar definitivament per a l’exercici 2024 i següents, l’Ordenança fiscal reguladora de la Taxa per la prestació de serveis de clavegueram, en els mateixos termes en què va ser aprovada en sessió plenària del dia 31 d’octubre de 2023.

Divuitè.- Aprovar definitivament per a l’exercici de 2024 i següents la modificació de l’Ordenança general reguladora dels Preus públics (ord. 17), aprovada en la sessió plenària del dia 31 d’octubre de 2023, amb les modificacions introduïdes en aquesta resolució.

Dinovè.- Aprovar definitivament per a l’exercici de 2024 i següents la modificació de l’Ordenança reguladora de la Taxa per parades, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions situats en terrenys d’ús públic i indústries del carrer i ambulants i rodatge cinematogràfic Preus públics (ord. 26), aprovada en la sessió plenària del dia 31 d’octubre de 2023, amb les modificacions introduïdes en aquesta resolució.

Vintè.- Aprovar definitivament per a l’exercici 2024 i següents la modificació de les Ordenances fiscals que a continuació es relacionen, en els mateixos termes en què va ser aprovada en la sessió plenària del dia 31 d’octubre de 2023.

1. Impost sobre béns immobles (IBI)
2. Impost sobre activitats econòmiques (IAE)
3. Impost sobre vehicles de tracció mecànica (IVTM)
4. Impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana (IIVTNU)
5. Ordenança general reguladora de contribucions especials
6. Taxa per expedició de documents administratius
7. Taxa per la llicència d’autotaxi.
8. Taxa per serveis especials de vigilància i altres motivats per espectacles públics i grans transports
9. Taxa per llicències o la comprovació d’actes o actuacions comunicades en matèria urbanisme
10. Taxa per la prestació dels serveis d’intervenció administrativa en l’activitat dels ciutadans i les empreses
11. Taxa per la prestació de serveis de cementiris
12. Taxes per la prestació del servei de gestió de residus municipals
13. Impost sobre construccions, instal·lacions i obres
14. Taxa per retirada de vehicles abandonats o estacionats defectuosament o abusivament a la via pública
15. Taxa per la prestació de serveis relacionats amb els animals de companyia i per concessió de llicències per a la tinença d'animals potencialment perillosos
18. Taxa per ocupacions del subsòl, el sòl i la volada de la via pública
21. Taxa per l’obertura de sondatges o rases en terrenys d’ús públic i qualsevol remoguda en la via pública del paviment o de les voreres
22, Taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic amb mercaderies, materials de construcció, runes, tanques, puntals, estíntols, bastides i altres instal·lacions anàlogues
23. Taxa per utilització privativa o aprofitament especial de la via pública amb entrades de vehicles a través de les voreres o de qualsevol altre espai de domini públic local
24. Taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic amb taules i cadires amb finalitat lucrativa
25. Taxa per la instal·lació de quioscos en la via pública
29. Taxa per concessió de llicències, la comprovació de les activitats comunicades i el control de la publicitat dinàmica
31. Taxa per la instal·lació de portades, aparadors i vitrines i per la instal·lació d’anuncis que ocupen el domini públic local
33. Preu públic per la inserció de publicitat en el Butlletí Municipal
34. Preu públic per la prestació del Servei d’Atenció Domiciliària

Els acords definitius en matèria de derogació, aprovació i modificació d’Ordenances fiscals per a l’exercici de 2024, així com el text refós aprovat, seran objecte de publicació en el Butlletí Oficial de la Província.

Contra l’aprovació de la modificació de les Ordenances Fiscals, es podrà interposar recurs contenciós administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos comptats des del dia següent al de publicació del corresponent anunci al Butlletí Oficial de la Província.

Vint-i-unè.- Notificar aquesta resolució als interessats i a les àrees de l’Ajuntament que hagin d’aplicar els anteriors acords

VOTS A FAVOR: PSC-CP / LFI+ERC-AM / SPLF-C
VOTS EN CONTRA: JUNTS-CM / SAL-CUP-AMUNT
ABSTENCIONS:

2.Proposta d’aprovació definitiva de l'acord de modificació de l'Ordenança reguladora de la prestació patrimonial de caràcter públic no tributari relatiu al servei municipal de proveïment, subministrament i distribució d'aigua per a l'exercici 2024.

ACORDS:
Primer.- Desestimar les al·legacions presentades per la sra. Eva Navarrete Bachs, en representació del grup municipal Sal - Candidatura d'Unitat Popular - Alternativa Municipalista, 2023-E-RE-6251 (19/12/2023 22:12h), de conformitat amb l’informe d’Intervenció i la Memòria de la regidoria d’Hisenda.

Segon.- Aprovar definitivament per a l'exercici 2024 i següents l'Ordenança reguladora de la prestació patrimonial de caràcter públic no tributari relatiu al servei municipal de proveïment, subministrament i distribució d'aigua potable, en els mateixos termes en què va ser aprovada en sessió plenària del dia 31 d’octubre de 2023.

Tercer.- Els acords definitius en matèria de derogació, aprovació i modificació d’Ordenances per la prestació patrimonial de caràcter públic no tributari relatiu a serveis municipals de l’exercici 2024, així com el text refós aprovat, seran objecte de publicació en el Butlletí Oficial de la Província.

Contra l’aprovació de la modificació de les Ordenances per la prestació patrimonial de caràcter públic no tributari relatiu a serveis municipals, es podrà interposar recurs contenciós administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos comptats des del dia següent al de publicació del corresponent anunci al Butlletí Oficial de la Província.

Quart.- Notificar aquesta resolució a la persona interessada i a les àrees de l’Ajuntament que hagin d’aplicar els anteriors acords.

VOTS A FAVOR: JUNTS-CM / PSC-CP / LFI+ERC-AM / SPLF-C
VOTS EN CONTRA: SAL-CUP-AMUNT
ABSTENCIONS:

 

Arxivat a: Ajuntament
Ple extraordinari 2023
Darrera actualització d’aquest contingut: 01/03/2024 a les 14:36h
Plan Avanza 2 Reconeixement Administració Oberta Posició Top10

Col·labora:

Diputació de Barcelona

© Ajuntament de les Franqueses del Vallès

Ctra. de Ribes, 2 - 08520 Les Franqueses del Vallès

Tel. 938 467 676 - Fax 938 467 767

(Necessites javascript per veure aquest correu-e)