Mida del text Augmentar la mida del text Mida del text normal Reduir la mida del text | Sense estils | Versió mòbils | Mapa Web
ES | EN | FR

Acords del ple extraordinari del 5 de desembre de 2023

05/12/2023

Celebrat a Can Ribas a les 13.30 h

1.Proposta d'aprovació inicial del Pressupost General de la Corporació local per a l'exercici 2024, les Bases d'Execució del Pressupost, així com l'aprovació de la Plantilla de Personal i de la Relació de Llocs de Treball de l'Ajuntament de les Franqueses del Vallès i dels seus organismes autònoms

ACORDS:

Primer.- Aprovar el Pressupost General de l'Ajuntament de les Franqueses del Vallès per a l'exercici 2024, d'acord amb els següents Estats, quedant el total de Despeses fixat en 32,013,749,00 euros i el total d'Ingressos en la mateixa quantitat, amb la qual cosa el Pressupost General queda anivellat, essent el resum consolidat per capítols el següent:

PRESSUPOST CONSOLIDAT AJUNTAMENT DE LES FRANQUESES DEL VALLÈS EXERCICI 2024

ESTATS DE DESPESES

Ajuntament

PM Cultura

PM Esports

Transfer. int.

Aj + OOAA

1. Despeses de personal

7.963.405,00

1.276.820,00

425.000,00

 

9.665.225,00

2. Adquisició de béns i serveis corrents

8.014.257,00

2.858.520,00

1.253.847,00

 

12.126.624,00

3. Despeses financeres

468.400,00

1.400,00

3.000,00

 

472.800,00

4. Transferències corrents

6.328.163,00

484.060,00

189.500,00

5.222.963,00

1.778.760,00

5. Fons de contingència i altres imprevistos

 

-

-

 

-

6. Inversions reals

6.018.855,00

171.800,00

20.500,00

 

6.211.155,00

7. Transferències de capital

202.785,00

7.600,00

 

192.300,00

18.085,00

8. Variació d'actius financers

 

 

 

 

-

9. Variació de passius financers

1.741.100,00

 

 

 

1.741.100,00

TOTAL

30.736.965,00

4.800.200,00

1.891.847,00

5.415.263,00

32.013.749,00

ESTATS D'INGRESSOS

Ajuntament

PM Cultura

PM Esports

Transfer. int.

Aj + OOAA

1. Impostos directes

11.608.500,00

 

 

 

11.608.500,00

2. Impostos indirectes

710.000,00

 

 

 

710.000,00

3. Taxes i altres ingressos

4.459.800,00

20.365,00

204.769,00

 

4.684.934,00

4. Transferències corrents

7.451.565,00

4.584.120,00

1.637.148,00

5.222.963,00

8.449.870,00

5. Ingressos patrimonials

497.500,00

13.915,00

29.430,00

 

540.845,00

6. Alienació d'inversions reals

3.083.700,00

 

 

 

3.083.700,00

7. Transferències de capital

1.213.300,00

181.800,00

20.500,00

192.300,00

1.223.300,00

8. Variació d'actius financers

 

 

 

 

-

9. Variació de passius financers

1.712.600,00

 

 

 

1.712.600,00

TOTAL

30.736.965,00

4.800.200,00

1.891.847,00

5.415.263,00

32.013.749,00

Segon.- Aprovar les Bases d'Execució del Pressupost General de l'Ajuntament de les Franqueses del Vallès i dels seus organismes autònoms locals, segons el text redactat i annex a la present proposta d'aprovació inicial.

Tercer.- Aprovar la Plantilla de Personal i de la Relació de Llocs de Treball de l'Ajuntament de les Franqueses del Vallès i dels seus organismes autònoms, que comprenen tots els llocs de treball reservats a personal funcionari i personal laboral per a l'any 2024.

Quart.- Exposar al públic els anteriors acords per termini de quinze dies hàbils, mitjançant anuncis publicats al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i en el tauler d'anuncis de la Corporació, període durant el qual els interessats esmentats a l'article 170 del Reial Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, podran presentar reclamacions.

Cinquè.- Considerar, a l'empara de l'article 169.1 del Reial Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, que aquesta aprovació esdevindrà elevada a definitiva si durant el període d'informació pública no es presenten reclamacions. En cas contrari, el Ple de la Corporació disposarà del termini d'un mes per a resoldre-les.

Sisè.- Disposar que es publiqui un resum per capítols del Pressupost General de l'Ajuntament de les Franqueses del Vallès i dels seus organismes autònoms locals un cop aprovat definitivament mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i en el tauler d'anuncis de la Corporació.

Setè.- Remetre per via telemàtica a la Generalitat de Catalunya i a l'Administració de l'Estat el Pressupost General de l'Ajuntament de les Franqueses del Vallès i dels seus organismes autònoms locals un cop aprovats definitivament, en compliment d'allò que disposa l'article 169.3 i 4 del Reial Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.

Vuitè.- Publicar el Pressupost General de l'Ajuntament de les Franqueses del Vallès i dels seus organismes autònoms locals un cop aprovats definitivament en el Portal de Transparència d'aquesta Entitat local, en compliment de l'article 11.1.a) de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern, que estableix l'obligació de publicitat activa de les Administracions públiques respecte el seu pressupost, amb la descripció de les partides pressupostàries anuals i les dades de la seva execució i liquidació, així com el compliment dels objectius d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

VOTS A FAVOR: PSC-CP, LFI+ERC-AM i SPLF-C

VOTS EN CONTRA: JUNTS-CM i SAL-CUP-AMUNT

ABSTENCIONS: 

2.Proposta d'aprovació de la inclusió, en l'ordre del dia de la sessió plenària i per raons d'urgència, de l'expedient relatiu a l'aprovació de l'adhesió de l'Ajuntament de les Franqueses del Vallès al Comunicat del Fons Català de Cooperació davant la guerra a Gaza

ACORDS:

Únic.- Aprovar la inclusió, en l'ordre del dia de la present convocatòria del Ple extraordinari del dia 5 de desembre de 2023, per raons d'urgència, l'aprovació de l’adhesió de l'Ajuntament de les Franqueses del Vallès al Comunicat del Fons Català de Cooperació davant la guerra a Gaza.

VOTS A FAVOR: PSC-CP, LFI+ERC-AM i SPLF-C

VOTS EN CONTRA: 

ABSTENCIONS: JUNTS-CM i SAL-CUP-AMUNT

3. Proposta d'adhesió al Comunicat del Fons Català de Cooperació davant la guerra a Gaza, de condemna a la violència infringida contra la població civil i a la crida d'organismes internacionals que exigeixen el compliment del dret internacional humanitari

ACORDS:

Primer. Adhesió de l'Ajuntament de les Franqueses del Vallès al Comunicat de data 16 de novembre del 2023 del Fons Català de Cooperació davant l'escalada de violència a la Franja de Gaza, que es transcriu a continuació:

"Comunicat del Fons Català davant l'escalada de violència a la Franja de Gaza

Des del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament volem tornar a mostrar la nostra gran preocupació sobre l’escalada de violència que s’està vivint aquestes darreres setmanes en relació al conflicte entre Israel i Palestina. Condemnem de manera ferma tota la violència infringida contra la població civil i exigim l’alto al foc i el compliment del dret internacional humanitari, tal i com reclamen les Nacions Unides i les organitzacions internacionals humanitàries.

Des de la declaració de guerra d’Israel contra la Franja de Gaza del passat 7 d’octubre, com a resposta als atemptats de Hamàs contra Israel del mateix dia, més de 10.000 persones palestines han estat assassinades, el 68% de les quals són infants, dones i gent gran (Ministeri de Salut Palestí i OCHA); i gairebé 1.400 persones israelianes i estrangeres han estat assassinades a Israel, la gran majoria el mateix dia 7 d’octubre (OCHA). Els atacs també han afectat persones que estaven treballant a la Franja: des del començament de l’ofensiva han mort 195 professionals sanitaris, 99 treballadors d’UNRWA (Agència de la ONU per als refugiats palestins) i 47 periodistes.

La Franja de Gaza està vivint una gran catàstrofe humanitària que no fa més que agreujar-se. Els atacs per part d’Israel han afectat els serveis bàsics, que no poden satisfer les necessitats bàsiques de la població civil de la zona. Segons OCHA, al Nord de Gaza solament està operatiu un dels hospitals de la ciutat de Gaza (14 de novembre). Segons l’OMS, a partir del 14 de novembre, més de la meitat dels hospitals de Gaza (22 de 36) no funcionen per manca de combustible, material sanitari essencial, danys, atacs i inseguretat. Les existències alimentàries estan sota mínims, segons el Programa Mundial d’Aliments de Nacions Unides.

L’escassetat d’aigua potable també és molt preocupant: tots els pous municipals d’aigua estan tancats a causa de la manca de combustible, el subministrament d’aigua des d’Israel està tancat des del 8 d’octubre i l’aigua que arriba des de Rafah ha disminuït un 50%. Finalment, Gaza viu sota una apagada general d’electricitat des de l’11 d’octubre, després que Israel interrompés el subministrament d’energia i combustible i prohibís l’entrada de combustible per qualsevol altra via.

Pel que fa a l’entrada d’ajuda humanitària a la zona, la situació també és altament alarmant. El pas fronterer de Rafah amb Egipte es troba parcialment obert, fet que limita molt l’entrada de camions amb subministrament humanitari que no arriba a satisfer les necessitats més primàries i urgents de la població civil en estat més crític i els grups més vulnerables. La manca de corredors humanitaris segurs impossibilita que l’ajuda pugui arribar a la població afectada.

Davant d’aquest context, des del Fons Català creiem que els governs locals han d’esdevenir actors de pau i tenen un paper clau en l’àmbit de les relacions internacionals i la cooperació. Per aquest motiu, des del municipalisme solidari, reclamem:

- Un alto al foc immediat per part de l’estat d’Israel que aturi els atacs a població civil indefensa, tant a la franja de Gaza com a l’interior de Cisjordània.

- L’obertura de corredors humanitaris per tal que l’ajuda en forma d’aliments, aigua, assistència sanitària, combustible... pugui arribar a les persones que ho necessiten.

- El compliment del dret internacional, violat constantment amb atacs a camps de persones refugiades, hospitals i escoles que es fan servir de refugi per a les persones civils del territori.

- L’alliberament de tots els ostatges per part de Hamàs.

- L’embargament d’armes tal com demana el Consell Català de Foment de la Pau de la Generalitat de Catalunya, del qual formem part.

- Una negociació basada en el diàleg, ja que, en paraules del secretari general de Nacions Unides, només una pau acordada entre les parts podrà portar l’estabilitat al territori i acabar amb una crisi humanitària que ja fa dècades que dura.

Barcelona, 16 de novembre de 2023".

Segon. Notificar el present acord al Fons Català de Cooperació.

Tercer. Donar compte de la present resolució en la web de l'Ajuntament i en mitjans corresponents a les xarxes socials d'aquesta Administració pública.

VOTS A FAVOR: PSC-CP, LFI+ERC-AM, SPLF-C i SAL-CUP-AMUNT

VOTS EN CONTRA:

ABSTENCIONS:  JUNTS-CM

Arxivat a: Ajuntament
Ple extraordinari del 5 de desembre de 2023
Darrera actualització d’aquest contingut: 01/03/2024 a les 10:57h
Plan Avanza 2 Reconeixement Administració Oberta Posició Top10

Col·labora:

Diputació de Barcelona

© Ajuntament de les Franqueses del Vallès

Ctra. de Ribes, 2 - 08520 Les Franqueses del Vallès

Tel. 938 467 676 - Fax 938 467 767

(Necessites javascript per veure aquest correu-e)