Mida del text Augmentar la mida del text Mida del text normal Reduir la mida del text | Sense estils | Versió mòbils | Mapa Web
ES | EN | FR

Acords del ple municipal del 27 de juliol

27/07/2023

La sessió s'ha celebrat a la sala d'actes de Can Ribas - Centre de Recursos Agraris

A) Part dispositiva i activitat de controlI

1. Aprovació de les actes de les sessions anteriors.

2. Donar compte de les resolucions dictades per l'Alcalde i els/les regidors/es delegats/des de l'Alcaldia números 2023-1567 a 2023-1654, corresponents al període comprès entre els dies 17 i 30 de juny de 2023.

3. Donar compte de l'acta de la Junta de Govern Local número JGL/2023/23 que correspon a la sessió pel període comprès entre els dies 17 i 30 de juny de 2023.

4. Donar compte de l'Informe número 9/2023 emès per la Sindicatura de Comptes de Catalunya, en relació als plans antifrau aprovats per les entitats locals que participen en l'execució de les mesures del Pla de recuperació, transformació i resiliència.

5. Donar compte de l'informe trimestral del període mitjà de pagament als proveïdors de l'ajuntament i patronats corresponent al primer trimestre de 2023, en els termes establerts pel Reial Decret 635/2014, amb les modificacions introduïdes pel Reial Decret 1040/2017, de 22 de desembre.

6. Donar compte de l'informe trimestral d'intervenció sobre el compliment de la Llei de lluita contra la morositat corresponent al primer trimestre de 2023 de l'ajuntament i patronats municipals.

 

B) Part resolutiva

7. Dictamen d'aprovació de la revisió anual del Padró Municipal d'Habitants de l'Ajuntament de les Franqueses del Vallès amb referència a l'1 de gener de 2023.

ACORDS:

Únic.- APROVAR la revisió anual del Padró Municipal d’Habitants de l'Ajuntament deles Franqueses del Vallès, amb referència a l’1 de gener de 2023, que dóna un resultatde 20.522 habitants (10.342 homes i 10.180 dones), de conformitat amb els resumsnumèrics que s’incorporen a l'expedient administratiu de la present proposta plenària.

VOTS A FAVOR: PSC-CP, LFI+ERC-AM, SPLF-C i JUNTS-CM

VOTS EN CONTRA: SAL-CUP-AMUNT

ABSTENCIONS: --

8. Dictamen d’aprovació de la delegació de competències del Ple a la Junta de Govern Local en matèria d’expedients sancionadors per infraccions de tinença de gossos perillosos.

ACORDS:

Primer.- Aprovar la delegació a la Junta de Govern Local de les competènciesplenàries en matèria d’expedients sancionadors sobre la tinença de gossos perillosos ide règim jurídic de la tinença d’animals potencialment perillosos, inclosa la imposicióde sancions, i segons la normativa que es relaciona a continuació:

a) La Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos consideratspotencialment perillosos.

b) El Decret 328/1999, de 24 de desembre, pel qual es regula la identificació i elregistre general d'animals de companyia.

c) La Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el Règim jurídic de la tinença d'animalspotencialment perillosos.

d) El Reial Decret 287/2002, de 22 de març, pel qual es desenvolupa la Llei 50/1999,de 23 de desembre, sobre el Règim jurídic de la tinença d'animals potencialmentperillosos.

Segon.- Els actes dictats en exercici de les competències delegades s’entenen dictatspel Ple de l’Ajuntament com a titular de la competència originària.

En el text dels acords adoptats en exercici de les competències delegades es faràconstar aquesta circumstància, mitjançant la inclusió en la part expositiva del textsegüent:

“(...) en exercici de les competències que han estat conferides en virtut de la delegacióefectuada per acord del Ple d’aquest Ajuntament, en sessió de data ..., i publicat alButlletí Oficial de la Província de Barcelona en data ...”.

Tercer.- Aquesta delegació entrarà en vigor el dia següent a la seva aprovació i seràvigent durant el mandat corporatiu 2023-2027, sense perjudici de la potestat d’avocaciódel Ple de la Corporació.

Quart.- La delegació de les competències del Ple a la Junta de Govern Local haurand’adoptar-se en sessió pública, tal i com s’estableix en els articles 42 i 120 delReglament Orgànic Municipal.

Cinquè.- Publicar aquests acords en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.

Sisè.- Notificar aquests acords a l’àrea de Seguretat Ciutadana de l’Ajuntament.

Setè.- Difondre el contingut d’aquests acords a la seu electrònica i al Portal deTransparència municipal, de conformitat amb el principi de transparència.

APROVAT PER UNANIMITAT

9. Dictamen d’aprovació del calendari de les festes locals per a l’any 2024.

ACORDS:

Primer.-APROVAR el calendari de festes locals per a l’any 2024:

  • Bellavista: 10 de maig i 5 de juliol
  • Marata: 10 de maig i 27 de juliol
  • Corró d’Amunt: 10 de maig i 13 de juliol
  • Llerona: 10 de maig i 7 de setembre
  • Corró d’Avall: 10 de maig i 13 de setembre

Segon.- NOTIFICAR aquest acord al Departament d’Empresa i Treball de laGeneralitat de Catalunya.

APROVAT PER UNANIMITAT

VOTS A FAVOR: PSC-CP, LFI+ERC-AM i SPLF-C

VOTS EN CONTRA: SAL-CUP-AMUNT

ABSTENCIONS: JUNTS-CM

 

C) Precs, preguntes i interpel·lacions

Arxivat a: Ajuntament
Ple municipal ordinari del 27 de juliol de 2023
Darrera actualització d’aquest contingut: 29/09/2023 a les 13:22h
Plan Avanza 2 Reconeixement Administració Oberta Posició Top10

Col·labora:

Diputació de Barcelona

© Ajuntament de les Franqueses del Vallès

Ctra. de Ribes, 2 - 08520 Les Franqueses del Vallès

Tel. 938 467 676 - Fax 938 467 767

(Necessites javascript per veure aquest correu-e)