Mida del text Augmentar la mida del text Mida del text normal Reduir la mida del text | Sense estils | Versió mòbils | Mapa Web
ES | EN | FR

Acords de ple del mes de març

30/03/2023

A) Part dispositiva i activitat de control

1. Aprovació de les actes de les sessions anteriors.

2. Donar compte de les resolucions dictades per l'Alcalde i els/les regidors/es delegats/des de l'Alcaldia números 2023-241 a 2023-547 corresponents al període comprès entre els dies 1 i 28 de febrer de 2023.

3. Donar compte de les actes de la Junta de Govern Local números JGL/2023/4 a JGL/2023/7 que corresponen a les sessions pel període comprès entre els dies 1 i 28 de febrer de 2023.

B) Part resolutiva

4. Proposta d'aprovació de l'addenda del conveni de cooperació interadministrativa entre l'Ajuntament de les Franqueses del Vallès i el Consorci Besòs Tordera relativa al servei de neteja de la xarxa de clavegueram.

ACORDS:

Primer.- APROVAR el contingut i la signatura de l’Addenda del Conveni de cooperació interadministrativa entre l'Ajuntament de les Franqueses del Vallès i el Consorci Besòs Tordera relativa al servei de neteja de la xarxa de clavegueram, amb data d’aplicació d’1 de gener de 2023, en el termes descrits en cada una de les clàusules que conformen l’addenda que s’aprova d’acord amb el redactat següent:

“ADDENDA AL CONVENI DE COOPERACIÓ INTERADMINISTRATIVA ENTRE AJUNTAMENT DE LES FRANQUESES DEL VALLÈS I EL CONSORCI BESÒS TORDERA RELATIU AL SERVEI DE NETEJA DE LA XARXA DE CLAVEGUERAM, PER A LA MODIFICACIÓ DE L’IMPORT UNITARI DELS CONCEPTES DE SERVEI

Granollers, 1 de gener de 2023

REUNITS:

D'una part la Sr. Francesc Colomé i Tenas, Alcalde de l'Ajuntament de les Franqueses del Vallès, assistit per la Sra. Maria Llonch Llonch, secretària de l'Ajuntament.

I d’una altra part, el Sr. Josep Monràs i Galindo, Vicepresident del Consorci Besòs Tordera, assistit pel Sr. Manuel Ramal i Mata, secretari del Consorci.

INTERVENEN:

En Francesc Colomé i Tenas, en la seva qualitat d'Alcalde, en nom i representació de l'Ajuntament de Les Franqueses del Vallès (en endavant Ajuntament), en virtut de nomenament efectuat pel Ple de la Corporació de data 15 de juny de 2019.

El Sr. Josep Monràs i Galindo, en la seva qualitat de Vicepresident del Consorci Besòs Tordera (en endavant el Consorci), en exercici de les facultats que li assignen els Estatus del Consorci i l’acord de Junta General de data 22 de juny de 2022.

MANIFESTEN:

I.- Que l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès, en data 27 d’Abril de 2017, va adoptar, entre d’altres, l’acord per aprovar el contingut i la signatura del conveni amb  el Consorci Besòs Tordera relatiu al servei de neteja de la xarxa de clavegueram del municipi de les Franqueses del Vallès, i en data juny de 2017 va signar el conveni pel període comprès entre l’1 de gener de 2017 i el 31 de desembre de 2021.

II.- L’Ajuntament de les Franqueses del Vallès, en data 23 de desembre de 2021, va acordar, la pròrroga del conveni amb el Consorci Besòs Tordera pel període comprès entre l'1 de gener al 31 de desembre de 2022 

En data 24 de novembre de 2022, va acordar la pròrroga del conveni pel període comprès entre l’1 de gener al 31 de desembre de 2023.

III.- Que dins dels acords de l’esmentat conveni s’estableix una dotació anual en concepte de manteniment de la xarxa de clavegueram i oficina tècnica de 75.319,23 € (IVA inclòs).

IV.- La Junta General del Consorci Besòs Tordera va aprovar en data 30 de novembre de 2022, un nou quadre de preus públics pel servei de manteniment del clavegueram municipal i oficina tècnica, d’acord a la següent relació:

1. PREU INSPECCIÓ PRÈVIA (XARXA I EMBORNALS) 391,30 €/jornada

2. PREU NETEJA AMB CAMIÓ MIXT (XARXA I EMBORNALS) 958,74 €/jornada

3. PREU INSPECCIÓ XARXA CTTV 619,25 €/jornada

4. PREU OFICINA TÈCNICA

          i.REDACCIÓ INFORMES CTTV 371,66 €/jornada

         ii.ACTUALITZACIÓ CARTOGRAFIA 504,59 €/jornada

        iii.ACTUALITZACIÓ PLA DIRECTOR 607,43 €/jornada

        iv.REDACCIÓ MEMÒRIES VALORADES I ESTUDIS 1.112,01 €/jornada

PACTES

Primer.- OBJECTE DE L’ADDENDA

L’objecte d’aquesta addenda és incorporar la modificació dels preus unitaris del servei d’acord als exposats i aprovats per la Junta General d’aquest Consorci, amb data d’aplicació de 1 de Gener de 2023.

Segon. REVISIÓ DE LA DOTACIÓ ANUAL DEL SERVEI

Es potestat de l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès, modificar els amidaments dels conceptes de servei per tal de mantenir inalterable la dotació pressupostària inicialment aprovada en el conveni de 90.000,16€ o incrementar aquesta dotació pressupostària mantenint inalterable els amidaments i aplicant els nous preus objecte d’aquesta addenda.

Tercer. NOU QUADRE DE PREUS SERVEI

S’estableix mitjançant aquesta addenda el nou quadre de preus del servei de clavegueram del municipi de les Franqueses del Vallès, que es troba definit en l’annex 1 del conveni de clavegueram objecte d’aquesta addenda, passarà a ser el següent a partir de l’1 de gener de 2023:

LES FRANQUESES DEL VALLÈS                    COST SERVEI CLAVEGUERAM

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT DE LA XARXA

 

 

TREBALLS DE CAMP

Unitats previstes

preu unitari CBT

Total cost servei

Inspecció prèvia preventiva i correctiva

18 jornades

391,30

7.043,45 €/any

Neteja xarxa

20 jornades

958,74

19.174,76 €/any

Inspecció prèvia embornals i reixes

6 jornades

391,30

2.347,82 €/any

Neteja embornals i reixes

14 jornades

958,74

13.422,33 €/any

Neteges correctives

14 jornades

958,74

13.422,33 €/any

Manteniment EBAR's

1 unitats

4.800,57

4.800,57 €/any

Manteniment equips electromecànics

1 unitats

3.034,19

3.034,19 €/any

Inspeccions CCTV

6 jornades

619,25

3.715,47 €/any

 

 

 

 

SUBTOTAL

 

 

66.960,92 €/any

 

 

 

 

OFICINA TÈCNICA

Unitats previstes

preu unitari CBT

Total cost servei

Redacció informes CTTV

1,82 jornades

371,66

677,03 €/any

Actualització cartografia

4,00 jornades

504,59

2.018,37 €/any

Actualització Pla Director

2,00 jornades

607,43

1.214,86 €/any

Redacció Memòries Valorades

4,00 jornades

1.112,01

4.448,05 €/any

 

 

 

8.358,31 €/any

 

 

 

 

 

TOTAL SERVEI

 

75.319,23 €/any

 

 

 

 

OBRES REPOSICIÓ GLAVEGUERAM

Unitats previstes

preu unitari CBT

Total cost servei

Bossa per reposició d’elements

1 unitats

12.133,00

12.133,00 €/any

 

 

 

 

SUBTOTAL B.I.

 

 

12.133,00 €/any

 

 

 

 

 

TOTAL B.I.

 

12.133,00 €/any

 

IVA 21%

 

2.547,93 €/any

 

PREU TOTAL

 

14.680,93 €/any

 

 

 

 

 

TOTAL COST SERVEI ANUAL

90.000,16 €/any

 Quart.- COMISSIÓ DE SEGUIMENT

Facultar la Comissió de Seguiment del Conveni per a aplicar els preus que aprovi el CBT en Junta General , a on l’Ajuntament està representat.

Cinquè.- VIGÈNCIA

Aquesta addenda al conveni de cooperació interadministrativa entre l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès i el Consorci Besòs Tordera, passarà a ser vigent a partir de l’1 de gener de 2023.

Sisè.- JURISDICCIÓ COMPETENT

Les qüestions litigioses que puguin sorgir de la interpretació i el compliment del present conveni, en aquells casos en què no s’assoleixi l’acord de les entitats que l’han signat, seran de coneixement i competència de l’ordre jurisdiccional del contenciós administratiu.

I, en prova de conformitat amb les estipulacions acordades, els representants de les parts convenients signen el present document per duplicat i al mateix efecte, en el lloc i la data que s’indiquen

A Granollers, a data de la signatura electrònica,

PER L’AJUNTAMENT DE LES FRANQUESES DEL VALLÈS:

Sr. Francesc Colomé i Tenas                Sra. Maria Llonch Llonch

Alcalde                                                             Secretària

PEL CONSORCI BESÒS TORDERA:

Sr. Josep Monràs i Galindo                   Sr. Manel Ramal Mata

Vicepresident                                        Secretari”

Segon.- FACULTAR a l’Alcalde per a la signatura de l’Addenda del Conveni de cooperació interadministrativa entre l'Ajuntament de les Franqueses del Vallès i el Consorci Besòs Tordera relativa al servei de neteja de la xarxa de clavegueram.

Tercer.- DELEGAR en la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de les Franqueses del Vallès l'adopció dels acords i/o resolucions necessàries per fer efectiu el present acord, així com per a l'aprovació de posteriors addendes i/o pròrrogues de l'esmentat conveni.                                             

Quart.- NOTIFICAR aquests acords al Consorci Besòs Tordera i donar-ne compte a les àrees afectades de l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès.

VOTS A FAVOR: JuntsxLF i PSC-CP

VOTS EN CONTRA: IEC-AM, CsLF, SAL-CUP-Amunt i regidora no adscrita

ABSTENCIONS:

C) Precs, preguntes i interpel·lacions

Arxivat a: Ajuntament
Ple municipal del mes de març de 2023
Darrera actualització d’aquest contingut: 28/05/2023 a les 18:37h
Plan Avanza 2 Reconeixement Administració Oberta Posició Top10

Col·labora:

Diputació de Barcelona

© Ajuntament de les Franqueses del Vallès

Ctra. de Ribes, 2 - 08520 Les Franqueses del Vallès

Tel. 938 467 676 - Fax 938 467 767

(Necessites javascript per veure aquest correu-e)