Mida del text Augmentar la mida del text Mida del text normal Reduir la mida del text | Sense estils | Versió mòbils | Mapa Web
ES | EN | FR

Acords del ple extraordinari i urgent del mes de març de 2023

16/03/2023

Celebrat el 16 de març de 2023 a les 12 h a Can Ribas

1.Proposta de ratificació de la convocatòria de la sessió

VOTS A FAVOR: JuntsxLF, PSC-CP i regidora no adscrita

VOTS EN CONTRA: SAL-CUP-Amunt

ABSTENCIONS: IEC-AM i CsLF 

2.Proposta d'aprovació de l'increment retributiu del 2,5 per cent de les retribucions del personal funcionari i laboral equiparat a funcionari de l'Ajuntament de les Franqueses del Vallès i dels seus organismes autònoms, respecte de les retribucions totals percebudes a 31 de desembre de 2022, amb efectes de l'1 de gener de 2023

ACORDS:

Primer.- APROVAR  un increment d'un 2,5 per cent respecte de les retribucions bàsiques i complementàries del personal funcionari i laboral equiparat a funcionari de l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès i dels seus organismes autònoms, respecte de les retribucions totals percebudes el 31 de desembre de 2022, tot això amb efectes de l'1 de gener de 2023, data d'entrada en vigor de la Llei 31/2022, de 23 de desembre, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2023.

Segon.- APROVAR, conseqüentment amb l'apartat anterior, l'actualització de les taules retributives consolidades del personal que presta els seus serveis a l'Ajuntament de les Franqueses del Vallès i dels seus organismes autònoms,  respecte de les retribucions totals percebudes el 31 de desembre de 2022, tot això amb efectes de l'1 de gener de 2023, data d'entrada en vigor de la Llei 31/2022, de 23 de desembre, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2023.

Tercer.- APROVAR un increment d’un 2,5 per cent respecte de les retribucions del personal eventual i càrrecs electes municipals, respecte de les retribucions totals percebudes el 31 de desembre de 2022, tenint en compte els límits establerts per l’article 75 bis de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Llei Reguladora de Bases de Règim Local, amb efectes de l’1 de gener de 2023, data d’entrada en vigor la Llei 31/2022, de 23 de desembre, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2023

Quart.- ACORDAR que les despeses de 239.187.-€ que es deriven d'aquests acords en relació amb l'increment de les retribucions, aniran amb càrrec a les aplicacions pressupostàries corresponents al Pressupost general de l'Ajuntament de les Franqueses del Vallès i dels pressupostos dels organismes autònoms que depenen de la Corporació, per a l'any 2023.

Cinquè.- APROVAR  un increment retributiu addicional màxim del 0,5 per cent, si la suma del IPCA de l’any 2022 i del IPCA avançat del mes de setembre de 2023 fos superior al 6 per cent i  un segon increment retributiu complementari del 0,5 per cent, si l’increment del PIB nominal fos igual o superior a l’estimat pel Govern al quadre macroeconòmic que acompanya l’elaboració de la present Llei de Pressupostos.

Sisè.- FACULTAR a l’Alcalde, o en delegació seva la regidoria de Règim Intern, per tal que realitzi tants actes i gestions com calgui per a l’execució de l’acord, així com derivats d'aquest.

Setè.- PUBLICAR el present acord en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i al Portal de Transparència i la seu electrònica de l’Ajuntament de Les Franqueses del Vallès.

Vuitè.- COMUNICAR el present acord al Comitè d’empresa i a la Junta de Personal. 

VOTS A FAVOR: JuntsxLF, PSC-CP, IEC-AM, CsLF i regidora no adscrita

VOTS EN CONTRA:--

ABSTENCIONS: SAL-CUP-Amunt

3.Proposta d'aprovació del Pla d'emergència en situació de sequera per al municipi de les Franqueses del Vallès

ACORDS:

Primer.- APROVAR INICIALMENT el Pla d'emergència en situació de sequera per al municipi de les Franqueses del Vallès, d'acord amb el text que s'annexa als presents acords.

Segon.- SOTMETRE A INFORMACIÓ PÚBLICA els presents acords i el text aprovat inicialment del Pla d'emergència en situació de sequera per al municipi de les Franqueses del Vallès pel termini de trenta dies, a fi que s'hi puguin presentar al·legacions i/o suggeriments, mitjançant la inserció de l'anunci corresponent al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB). El termini d'informació pública començarà a comptar des de l'endemà de la publicació de l'anunci al BOPB.

Tercer.- DISPOSAR que, si no s'hi formula cap al·legació ni suggeriment durant el termini d'informació pública, el Pla d'emergència en situació de sequera per al municipi de les Franqueses del Vallès que ara s'aprova inicialment, quedarà aprovat definitivament sense necessitat de cap tràmit ulterior.

Quart.- APROVAR LA CREACIÓ del Comitè de Sequera, el qual estarà compost per un/a representant de cada partit polític del consistori amb veu i vot; els/les representants de la concessionària, amb veu i sense vot; i l'assistència dels serveis tècnics municipals, amb veu i sense vot, que actuaran en tot moment com a assessors del comitè. Els membres del comitè seran nomenats per la Junta de Govern Local, a instància dels partits polítics del consistori. El sistema de vot del comitè serà ponderat.

Cinquè.- FER TRAMESA dels presents acords a l’Agència Catalana de l’Aigua per al seu preceptiu informe i/o autorització.

Sisè.- FACULTAR a la Regidoria de l'Àrea d'Obres i Serveis per tal que realitzi tants actes i gestions com calgui per a l’execució de l’acord, i per elevar-lo a definitiu en el cas que no es presentin al·legacions.

VOTS A FAVOR: JuntsxLF i PSC-CP

VOTS EN CONTRA:--

ABSTENCIONS: IEC-AM, CsLF, SAL-CUP-Amunt i regidora no adscrita

Arxivat a: Ajuntament
Ple extraordinari i urgent del mes de març de 2023
Darrera actualització d’aquest contingut: 21/02/2024 a les 14:42h
Plan Avanza 2 Reconeixement Administració Oberta Posició Top10

Col·labora:

Diputació de Barcelona

© Ajuntament de les Franqueses del Vallès

Ctra. de Ribes, 2 - 08520 Les Franqueses del Vallès

Tel. 938 467 676 - Fax 938 467 767

(Necessites javascript per veure aquest correu-e)