Mida del text Augmentar la mida del text Mida del text normal Reduir la mida del text | Sense estils | Versió mòbils | Mapa Web
ES | EN | FR

Acords de ple del mes de desembre

22/12/2022

1. Aprovació de les actes de les sessions anteriors.

2. Donar compte de les resolucions dictades per l'Alcalde i els/les regidors/es delegats/des de l'Alcaldia números 2022-2827 a 2022-3110 corresponents al període comprès entre els dies 1 i 30 de novembre de 2022.

3. Donar compte de les actes de la Junta de Govern Local números JGL/2022/37 a JGL/2022/40 que corresponen a les sessions pel període comprès entre els dies 1 i 30 de novembre de 2022.

4. Donar compte del Decret de l'alcalde número 2022-3081 de data 28 de novembre, en què es resol delegar l'exercici de les atribucions de l'Alcaldia durant el període comprès entre els dies 2 i 5 de desembre de 2022, ambdós inclosos.

5. Proposta per a la incoació d’expedient sancionador per presumptes infraccions de la llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença d’animals potencialment perillosos.

ACORDS:

 • Primer.- INICIAR expedient sancionador contra la senyora amb DNI ****3141V, com a presumpte responsable de dues faltes greus de la Llei 10/1999 de 30 de juliol, sobre tinença de gossos considerats potencialment perillosos.
 • Segon.- NOMENAR instructor de l'expedient sancionador al senyor XLC, que podrà ser objecte d’abstenció o recusació en els termes previstos als articles 23 i 24 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.
 • Tercer.- NOTIFICAR aquesta resolució juntament amb el plec de càrrecs a la persona interessada, atorgant-li un termini de 10 dies per formular al·legacions i proposar les proves de les quals intentin fer valer-se per a la defensa dels seus drets o interessos.
 • Quart.- DE CONFORMITAT amb el que determina l’article 85 de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, davant del reconeixement voluntari de la responsabilitat de la persona inculpada, o del pagament voluntari de la sanció en qualsevol moment anterior a la resolució, s’aplicaran reduccions d’almenys, un 20% sobre l’import de la sanció proposada, per cadascun dels supòsits, sent acumulables entre si. Les reduccions han d’estar determinades a la notificació d’iniciació del procediment i la seva efectivitat està condicionada al desistiment o la renuncia de qualsevol acció o recurs en via administrativa contra la sanció.

APROVAT PER UNANIMITAT

6. Proposta per a la concessió de la bonificació del 95% per obres que tinguin com a finalitat la rehabilitació o millora d’edificacions incloses en el pla especial de protecció del patrimoni arquitectònic de les Franqueses del Vallès.

ACORDS:

 • Primer.- Estimar la sol·licitud presentada en data 30 de setembre de 2022, amb Registre d’Entrada número 2022-E-RE-4106 pel senyor Pere Molins Garcia, en representació de la Fundació Privada Mercè Fontanilles, i, en conseqüència, bonificar el 95% de l’Impost de construccions, instal·lacions i obres, de conformitat amb allò previst a l’Ordenança Fiscal 13 de l’ajuntament de les Franqueses del Vallès.
 • Segon.- Donar de baixa la liquidació núm. 2209000577 per import de 7.696,24 €, en concepte de taxa i impost sobre construccions, instal·lacions i obres, corresponent a l’expedient 1023/2022 d’acord amb el que disposen les vigents Ordenances Fiscals núm. 9.3.1 i 13 d’aquest Ajuntament.
 • Tercer.- Aprovar la liquidació núm. 2209000886, per un import de 575,78 €, en concepte de taxa i impost sobre construccions, instal·lacions i obres, corresponent a l’expedient 1023/2022, un cop aplicada la bonificació del 95% de l’ICIO inicial, d’acord amb el que disposen les vigents Ordenances Fiscals núm. 9.3.1 i 13 d’aquest Ajuntament.
 • Quart.- Comunicar aquests acords a l’àrea d’Hisenda de l’ajuntament.
 • Cinquè.- Notificar aquests acords als interessats en l’expedient.

APROVAT PER UNANIMITAT

7. Proposta d'aprovació de la inclusió, en l'ordre del dia de la sessió del Ple, per raons d'urgència, de l'expedient número 1632/2022 de l'Àrea d’Hisenda.

ACORDS:

 • Únic.- APROVAR la inclusió, en l'ordre del dia de la present convocatòria del Ple ordinari del dia 22 de desembre de 2022, per raons d'urgència, la proposta de resolució d’al·legacions i aprovació definitiva dels acords de modificació de les ordenances fiscals reguladores dels tributs i altres ingressos de dret públic municipals per a l’exercici 2023.

VOTS A FAVOR: JuntsxLF i PSC-CP
VOTS EN CONTRA: IEC-AM
ABSTENCIONS: Cs, SAL-CUP-Amunt i regidora no adscrita


8. Proposta de resolució d’al·legacions i d’aprovació definitiva dels acords de modificació de les Ordenances fiscals reguladores dels tributs i altres ingressos de dret públic municipals per a l’exercici 2023, adoptats en sessió plenària del dia 27 d’octubre de 2022.

ACORDS:

Primer.- ESMENAR l’article 5 de l’Ordenança fiscal general reguladora de preus públics (ord. 17), amb la inclusió dels apartats 3 i 4, per tal d’aclarir l’aplicació de l’Impost sobre el valor afegit (IVA) en els preus públics. La redacció completa de l’article 5 de l’Ordenança fiscal núm. 17 que haurà de regir per a l’exercici 2023 i següents, queda com segueix:

“Article 5. Quantia

 • L’import dels preus públics per prestació de serveis o realització d’activitats cobrirà el cost del servei prestat o de l’activitat realitzada.
 • Quan existeixin raons socials, benèfiques, culturals o d’interès públic que així ho aconsellin, l’Ajuntament podrà fixar preus per sota dels límits fixats en els dos apartats anteriors.
 • A les contraprestacions pecuniàries que en concepte de preu públic s’estableixin es sumarà, l’Impost sobre el valor afegit (IVA) pel tipus vigent en el moment de la meritació del mateix, en el cas que la normativa de l’Impost ho disposi.
 • Els preus públics que es detallen en aquesta ordenança, llevat que s’indiqui expressament el contrari, no inclouen l’Impost sobre el valor afegit (IVA).”

Segon.- DESESTIMAR les al·legacions primera, segona i tercera presentades pel Grup municipal Ciutadans les Franqueses del Vallès (CsLFV), 2022-E-RE-4830 de data 14 de novembre de 2022 (13:06 h), de conformitat amb l’informe d’Intervenció i la Memòria de la regidoria d’Hisenda.

Tercer.- APROVAR definitivament per a l’exercici de 2023 i següents l’Ordenança fiscal general reguladora de la gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals, en els mateixos termes en què va ser aprovada en sessió plenària del dia 27 d’octubre de 2022.

Quart.- APROVAR definitivament per a l’exercici de 2023 i següents la modificació de l’Ordenança general reguladora dels Preus públics (ord. 17), aprovada en la sessió plenària del dia 27 d’octubre de 2022, amb les modificacions introduïdes en aquesta resolució.

Cinquè.- APROVAR definitivament per a l’exercici de 2023 i següents la modificació de les Ordenances fiscals que a continuació es relacionen, en els mateixos termes en què va ser aprovada en la sessió plenària del dia 27 d’octubre de 2022.

1. Impost sobre béns immobles (IBI)
2. Impost sobre activitats econòmiques (IAE)
3. Impost sobre vehicles de tracció mecànica (IVTM)
4. Impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana (IIVTNU)
5. Ordenança general reguladora de contribucions especials
6. Taxa per expedició de documents administratius
7. Taxa per la llicència d’autotaxi.
8. Taxa per serveis especials de vigilància i altres motivats per espectacles públics i grans transports
9. Taxa per llicències o la comprovació d’actes o actuacions comunicades en matèria urbanisme
10. Taxa per la prestació dels serveis d’intervenció administrativa en l’activitat dels ciutadans i les empreses
11. Taxa per la prestació de serveis de cementiris
12. Taxes per la prestació del servei de gestió de residus municipals
13. Impost sobre construccions, instal·lacions i obres
14. Taxa per retirada de vehicles abandonats o estacionats defectuosament o abusivament a la via pública
18. Taxa per ocupacions del subsòl, el sòl i la volada de la via pública
21. Taxa per l’obertura de sondatges o rases en terrenys d’ús públic i qualsevol remoguda en la via pública del paviment o de les voreres
22. Taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic amb mercaderies, materials de construcció, runes, tanques, puntals, estíntols, bastides i altres instal·lacions anàlogues
23. Taxa per utilització privativa o aprofitament especial de la via pública amb entrades de vehicles a través de les voreres o de qualsevol altre espai de domini públic local
24. Taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic amb taules i cadires amb finalitat lucrativa
25. Taxa per la instal·lació de quioscos en la via pública
26. Taxa per parades, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions situats en terrenys d’ús públic i indústries del carrer i ambulants i rodatge cinematogràfic
29. Taxa per concessió de llicències, la comprovació de les activitats comunicades i el control de la publicitat dinàmica
31. Taxa per la instal·lació de portades, aparadors i vitrines i per la instal·lació d’anuncis que ocupen el domini públic local
33. Preu públic per la inserció de publicitat en el Butlletí Municipal
34. Preu públic per la prestació del Servei d’Atenció Domiciliària

Els acords definitius en matèria de derogació, aprovació i modificació d’Ordenances fiscals per a l’exercici de 2023, així com el text refós aprovat, seran objecte de publicació en el Butlletí Oficial de la Província.

Contra l’aprovació de la modificació de les Ordenances Fiscals, es podrà interposar recurs contenciós administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos comptats des del dia següent al de publicació del corresponent anunci al Butlletí Oficial de la Província.

Sisè.- NOTIFICAR aquesta resolució a l’interessat del RE 2022-E-RE-4830 i a les àrees de l’Ajuntament que hagin d’aplicar els anteriors acords.

VOTS A FAVOR: JuntsxLF i PSC-CP
VOTS EN CONTRA: IEC-AM, Cs, SAL-CUP-Amunt i regidora no adscrita
ABSTENCIONS:

C) Precs, preguntes i interpel·lacions

Arxivat a: Ajuntament
Ple municipal del mes de desembre de 2022
Darrera actualització d’aquest contingut: 04/03/2024 a les 13:48h
Plan Avanza 2 Reconeixement Administració Oberta Posició Top10

Col·labora:

Diputació de Barcelona

© Ajuntament de les Franqueses del Vallès

Ctra. de Ribes, 2 - 08520 Les Franqueses del Vallès

Tel. 938 467 676 - Fax 938 467 767

(Necessites javascript per veure aquest correu-e)