Mida del text Augmentar la mida del text Mida del text normal Reduir la mida del text | Sense estils | Versió mòbils | Mapa Web
ES | EN | FR

Acords del ple municipal ordinari del 31 de març

31/03/2022

A) Part dispositiva i activitat de control

1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior.

2. Donar compte de les resolucions dictades per l'Alcalde i els/les regidors/es delegats/des de l'Alcaldia números 2022-250 a 2022-593 corresponents al període comprès entre els dies 1 i 28 de febrer de 2022.

3. Donar compte de les actes de la Junta de Govern Local números JGL/2022/4 a JGL/2022/7 que corresponen a les sessions pel període comprès entre els dies 1 i 28 de febrer de 2022.

4. Donar compte del Decret de l'Alcalde número 2022-426, de 15 de febrer, relatiu a la delegació especial i general d'atribucions per a la gestió de les Regidories de Civisme i Convivència, i d'Habitatge.

5. Donar compte del Decret de la Tinenta d'Alcalde número 2022-730 de data 11 de març, en què es resol donar-se per assabentat de la transmissió del contracte de l'ús privatiu d'un bé de domini públic (parcel·la d'equipaments situada en el Pla Parcial del sector U), en règim de concessió administrativa, amb la finalitat de la construcció i explotació d'un establiment hoteler.

 

B) Part resolutiva

6. Proposta d'aprovació de la sol·licitud de la creació de l’Àrea Bàsica de Serveis Socials de les Franqueses del Vallès.

ACORDS:

Primer.- Sol·licitar al Departament de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya la creació de l’Àrea Bàsica de Serveis Socials del municipi de les Franqueses del Vallès

Segon.- Notificar aquest acords al Departament de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya i al Consell Comarcal del Vallès Oriental.

APROVAT PER UNANIMITAT

7. Proposta d’aprovació del Pla Local de Salut de l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès.

ACORDS:

Primer.- Aprovar el Pla Local de Salut de les Franqueses del Vallès, que s’adjunta al present dictamen i es dóna íntegrament per reproduït.

Segon.- Sotmetre l’expedient a informació pública, durant el termini de trenta dies hàbils, mitjançant anunci publicat en el Butlletí Oficial de la Província i al web d’aquest ajuntament, a efectes de poder ser examinat i que puguin ser formulades les al·legacions pertinents per les persones interessades.

Tercer.- Determinar que, un cop finalitzat el termini d’informació pública sense que s’hagin presentat al·legacions i/o reclamacions, l’acord d’aprovació inicial del Pla Local de Salut esdevindrà definitiu sense necessitat de cap acord ulterior.

Quart.- Notificar els presents acords als interessats.

VOTS A FAVOR: JxLF, PSC-CP i C's

VOTS EN CONTRA: SAL-CUP-Amunt

ABSTENCIONS: IEC-AM

8. Proposta d'aprovació de la suspensió de llicències per a l’estudi d’una modificació puntual del Pla General d’Ordenació Urbana pel canvi de qualificació urbanística de la zona industrial en illa tancada al terme municipal de les Franqueses del Vallès.

ACORDS:

Primer.- Aprovar la suspensió, pel termini d’un any, de la tramitació de plans urbanístics derivats concrets, així com també de l'atorgament de llicències de parcel·lació de terrenys, d'edificació, reforma, rehabilitació o enderrocament de construccions, d'instal·lació o ampliació d'activitats o usos concrets i d’altres autoritzacions municipals connexes establertes per la legislació sectorial, en l’àmbit delimitat en el plànol que s'adjunta, amb la finalitat d’estudiar la modificació puntual del planejament urbanístic municipal en relació a la regulació de la zona industrial en illa tancada (VI).

Segon.- Publicar el present acord, així com el plànol amb la delimitació de l’àmbit subjecte a suspensió de llicències en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, al Diari ARA, i a la seu electrònica de l’Ajuntament.

APROVAT PER UNANIMITAT

9. Proposta d’aprovació provisional de la modificació puntual del Pla General d’Ordenació Urbana per a l’ampliació de la zona esportiva de Llerona.

ACORDS:

Primer.- ESTIMAR PARCIALMENT les al·legacions primera, segona, sisena, desena i tretzena i, en conseqüència:

  • Deixar constància de l’existència d’un nou estudi d’avaluació de la mobilitat generada que fa un anàlisi més exhaustiu de la mobilitat actual de la zona així com de la proposta de modificació el qual ha rebut l’informe favorable per part de l’Autoritat del Transport Metropolità, òrgan competent pel que respecta a qüestions de mobilitat.
  • Preveure l’ampliació dels itineraris per a bicicleta.
  • Incorporar a la normativa de la mateixa modificació un article que condiciona els projectes que es derivin de l’ampliació, al compliment de la normativa acústica i lumínica pertinent.
  • Canviar la qualificació de la part nord de l’àmbit i establir-la com a sistema d’espais lliures per tal de que faci de franja de transició amb el sòl no urbanitzable.
  • Introduir noves mesures per garantir millor els objectius a nivell ambiental, que no es contemplaven en el document aprovat inicialment.
  • Afegir noves mesures que milloren a nivell ambiental i paisatgístic la proposta d’ordenació aprovada inicialment.

Segon.- DESESTIMAR la resta d’al·legacions pels motius adduïts a la part expositiva de la present resolució.

Tercer.- APROVAR PROVISIONALMENT la modificació puntual del Pla General d’Ordenació Urbana per a l’ampliació de la zona esportiva de Llerona.

Quart.- TRAMETRE l’expedient a la Comissió Territorial d’Urbanisme de l’Arc Metropolità de Barcelona per tal que procedeixi a la seva aprovació definitiva.

Cinquè.- NOTIFICAR aquests acords als interessats en l’expedient.

VOTS A FAVOR: JxLF, PSC-CP i C's

VOTS EN CONTRA: IEC-AM i SAL-CUP-Amunt

ABSTENCIONS: --

10. Moció que presenta el grup municipal Imagina Esquerra en Comú-Acord Municipal, i no aprovada per Junta de Portaveus en sessió del dia 24 de març de 2022, per a l'ampliació dels drets de la infància migrada a Catalunya.

ACORDS:

Primer.- Reforçar a nivell local el sistema de protecció social que, indiferentment de la situació jurídica dels veïns i veïnes, afecti al conjunt dels seus serveis dirigits a tots els menors.

Segon.- Instar el Departament de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya a la modificació de les condicions d’accés a la Renda Garantida de Ciutadania per tal de garantir l’accés a aquesta als progenitors i progenitores de tot menor que convisquin de forma permanent al territori nacional.

Tercer.- Instar la Direcció General de Migracions, Refugi i Antiracisme de la Generalitat de Catalunya que defensi davant d’altres institucions una proposta de protecció integral dels menors en situació irregular i les seves famílies similar a la del País Basc.

Quart.- Instar el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones a elaborar una modificació de la Llei d’Estrangeria per donar cobertura jurídica al conjunt de menors i progenitors i progenitores que conviuen de forma permanent al territori nacional.

Cinquè.- Instar el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones a elaborar una modificació de l’aplicació del règim comunitari per tal de garantir la residència del conjunt de ciutadans i ciutadanes comunitaris (i els familiars de comunitaris i comunitàries) que viuen permanent al territori nacional, malgrat la seva situació econòmica.

Sisè.- Traslladar els presents acords al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones del Govern de l’Estat, els Departament de Drets Socials i al de Feminismes i Igualtat de la Generalitat de Catalunya, als grups polítics del Parlament Europeu, Congrés, Senat i Parlament de Catalunya i les entitats municipalistes de Catalunya.

VOTS A FAVOR: IEC-AM, SAL-CUP-AMUNT

VOTS EN CONTRA: JxLF, PSC-CP

ABSTENCIONS: Cs

11. Moció que presenta el grup municipal Imagina Esquerra en Comú-Acord Municipal, i aprovada per Junta de Portaveus en sessió del dia 24 de març de 2022, per fomentar la diversitat sexual i de gènere a les biblioteques municipals i centres educatius.

ACORDS:

Primer.- Reiterar el compromís del municipi en la consecució d’una societat lliure de discriminacions Lgtbifòbiques i treballar pel dret de totes les persones a viure en igualtat de drets i en la diversitat sexual i d’identitat sexual i de gènere.

Segon.- Instar l'Ajuntament de les Franqueses del Vallès, des de la Regidoria de Feminisme i Igualtat, a incrementar el treball conjunt amb les biblioteques municipals i els centres educatius per incorporar al catàleg materials amb temàtica LGTBI, com llibres, publicacions, estudis, còmics i recursos digitals sobre diversitat sexual, de gènere i familiar.

Tercer.- Instar l'Ajuntament de les Franqueses del Vallès, des de la Regidoria de Feminisme i Igualtat, a incrementar el treball conjunt amb les biblioteques municipals i els centres educatius per programar xerrades, presentacions de llibres o cicles de lectura/autors de temàtica LGTBI.

Quart.- Traslladar aquests acords a Ca la Dona, a la Direcció General d’Igualtat de la Generalitat de Catalunya, a l’Institut Català de les Dones (ICD), a la Xarxa de biblioteques municipals, al Consell Comarcal, als sindicats, al conjunt d’entitats socials del municipi i a tota la comunitat educativa (ampes, afes i escoles).

APROVADA PER UNANIMITAT.

12. Moció que presenta el grup municipal Imagina Esquerra en Comú-Acord Municipal, i no aprovada per Junta de Portaveus en sessió del dia 24 de març de 2022, per la creació d'una partida fixa de cooperació al desenvolupament als pressupostos municipals.

ACORDS:

Primer.- Crear d’una partida econòmica al pressupost municipal de 2022, i exercicis posteriors, destinada a la cooperació al desenvolupament i emergències.

Segon.- Establir con objectiu destinar a aquesta partida el 0,7% del pressupost municipal.

Tercer.- Decidir la destinació d’aquesta partida per acord del Ple de les Franqueses del Vallès a diferents projectes i emergències que pugui sorgir durant l’any. En cas de no exhaurir la partida totalment o no decidir una acció concreta, aquesta partida serà destinada a finals d’any al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament.

Quart.- Donar a conèixer aquests acords a la ciutadania de les Franqueses del Vallès, mitjançant els mitjans municipals de comunicació.

Cinquè.- Fer arribar al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament els presents acords.

VOTS A FAVOR: IEC-AM,Cs, SAL-CUP-AMUNT

VOTS EN CONTRA: JxLF, PSC-CP

ABSTENCIONS:

13. Moció que presenta el grup municipal Imagina Esquerra en Comú-Acord Municipal, i aprovada per Junta de Portaveus en sessió del dia 24 de març de 2022, en suport del poble sahrauí davant la decisió del govern de Pedro Sánchez Pérez-Castejón de reconèixer la sobirania del Marroc.

ACORDS:

Primer.- Afirmar el nostre suport al poble Sahrauí i a la seva lliure determinació tal com determina l’ONU.

Segon.- Lamentar profundament i rebutjar la decisió del govern de Pedro Sánchez de donar suport al pla autonomista del Marroc sobre el Sàhara Occidental. Considerem que aquest gir diplomàtic històric suposa un trencament unilateral inacceptable amb el consens de les resolucions de les Nacions Unides.

Tercer.- Considerar del tot inadmissible que el dret internacional i els drets el poble sahrauí es vegin vulnerats i supeditats a altres interessos per afavorir la millora de les relacions diplomàtiques entre el Regne de Marroc i el Regne d’Espanya.

Quart.- Reafirmar que la resolució de l’estatus final del Sàhara Occidental, territori pendent de descolonitzar, passa per un referèndum d’autodeterminació, on es pregunti sobre la independència, i pel respecte a la voluntat democràtica expressada pel poble sahrauí.

Cinquè.- Exigir, per tant, que el Govern espanyol rectifiqui immediatament aquesta decisió i aposti de forma clara i amb actitud proactiva per la celebració d'un referèndum d'autodeterminació on prevalgui la sobirania del poble sahrauí, com ho demana Nacions Unides a partir de les diferents resolucions aprovades.

Sisè.- Demanar a la UE que adopti i defensi una posició ferma i unitària en relació amb el conflicte del Sàhara Occidental, en la línia de les resolucions de Nacions Unides, i que treballi de manera constructiva per fer prevaldre el dret internacional. Demanem alhora a la UE que, dins del marc dels principis fonamentals de la Unió, propiciï unes relacions de bon veïnatge amb el Marroc i la resta de països del veïnatge sud.

Setè.- Secundar totes les iniciatives que vagin en aquest sentit, sigui a través de mobilitzacions o ajudes.

Vuitè.- Enviar aquests acords a la representació de la República Sahrauí, al Front Polisario, als grups parlamentaris del Congrés i del Senat, als grups del Parlament de Catalunya i a la Federació de Municipis de Catalunya, i informar a la ciutadania de les Franqueses del Vallès via dels mitjans de comunicació municipals.

VOTS A FAVOR: JxLF, IEC-AM, SAL-CUP-AMUNT

VOTS EN CONTRA: PSC-CP

ABSTENCIONS: Cs

 

C) Precs, preguntes i interpel·lacions

Arxivat a: Ajuntament
Ple municipal del mes de març
Darrera actualització d’aquest contingut: 26/05/2022 a les 21:07h
Plan Avanza 2 Reconeixement Administració Oberta Posició Top10

Col·labora:

Diputació de Barcelona

© Ajuntament de les Franqueses del Vallès

Ctra. de Ribes, 2 - 08520 Les Franqueses del Vallès

Tel. 938 467 676 - Fax 938 467 767

(Necessites javascript per veure aquest correu-e)