Mida del text Augmentar la mida del text Mida del text normal Reduir la mida del text | Sense estils | Versió mòbils | Mapa Web
ES | EN | FR

Acords del ple de desembre

23/12/2021

A) Part dispositiva i activitat de control

1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior.

2. Donar compte de les resolucions dictades per l'Alcalde i els/les regidors/es delegats/des de l'Alcaldia números 2021-2834 a 2021-3072 corresponents al període comprès entre els dies 1 i 30 de novembre de 2021.

3. Donar compte de les actes de la Junta de Govern Local números JGL/2021/37 a JGL/2021/40 que corresponen a les sessions pel període comprès entre els dies 4 i 25 de novembre de 2021.

4. Donar compte del Decret de l'Alcalde número 2021-3010, de 23 de novembre, relatiu a la delegació de les funcions de Presidència del Consell Escolar Municipal.

B) Part resolutiva

5. Proposta de ratificació del nomenament de nous vocals com a membres integrants del Consell de Poble de Corró d’Amunt.
ACORDS:
Primer.- Ratificar el nomenament del senyor Josep Vilaró Riera com a membre integrant del Consell de Poble de Corró d’Amunt, en qualitat de vocal titular i en representació de l’Associació de Veïns de Sant Mamet, en substitució de la senyora Maria Àngels Pou Aguas.
Segon.- Ratificar el nomenament de la senyora Sara Quintana Bosch com a membre integrant del Consell de Poble de Corró d’Amunt, en qualitat de vocal suplent i en representació de l’Associació de Veïns de Sant Mamet, en substitució del senyor Jordi Grau Martinel·lo.
Tercer.- Notificar aquest acord a l’Associació de Veïns de Sant Mamet i al Consell de Poble de Corró d’Amunt.

A FAVOR: JXLF-Junts/PSC-CP/IEC-AM/ SAL-CUP-AMUNT
EN CONTRA: -
ABSTENCIÓ: CUP

6. Proposta d'aprovació de la pròrroga del Conveni de col·laboració en matèria d’habitatge entre l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès i el Consell Comarcal del Vallès Oriental.
ACORDS:
Primer.- APROVAR la pròrroga del conveni de col·laboració en matèria d’habitatge amb el Consell Comarcal del Vallès Oriental que es transcriu a continuació:
«REUNITS
D’una part, el senyor Francesc Juzgado Mollá, conseller delegat de l’Àrea d’Habitatge del Consell Comarcal del Vallès Oriental, assistit pel secretari accidental de la corporació, el senyor Jordi Vendrell i Ros.
I de l’altra, el senyor Francesc Colomé Tenas, alcalde de l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès, assistit per la secretària de la corporació, la senyora Maria Llonch Llonch.

INTERVENEN
El conseller delegat del Consell Comarcal del Vallès Oriental per raó del Decret de Presidència 2019PRES000203, de 19 de juliol de 2019.
L’alcalde en virtut del que disposa l’article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local i l’article 53.1 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat mitjançant el Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril.
El secretari i la secretària també per raó del càrrec i per donar fe de l’acte, d’acord amb l’article 2 del Reial decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris d’administració local amb habilitació de caràcter nacional.
Les parts es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària per atorgar aquest document, i

EXPOSEN
1. Que el 18 de maig de 2017, el Consell Comarcal del Vallès Oriental, en endavant el CONSELL COMARCAL i l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès, en endavant l’AJUNTAMENT, vam formalitzar el conveni de col·laboració per a la prestació dels serveis en matèria d’habitatge i l’assistència en el desenvolupament de polítiques públiques d’habitatge que ofereix l’Oficina d’Habitatge del Vallès Oriental, en endavant el CONVENI.
2. Que el pacte setè del CONVENI estableix la vigència del conveni fins el 31 de desembre de 2020. Nogensmenys, d’acord amb allò que s’estableix a l’apartat segon d’aquest pacte, el CONVENI pot ser prorrogat per un període de quatre anys mitjançant acord exprés de les parts.
3. Que és d’interès d’ambdues parts que el CONSELL COMARCAL continuï prestant a l’AJUNTAMENT els serveis convinguts en matèria d’habitatge.
D’acord amb les manifestacions exposades, les parts compareixents atorguen aquesta pròrroga al CONVENI que subjecten als següents pactes:

PACTES
Primer. Pròrroga del CONVENI
El CONSELL COMARCAL i l’AJUNTAMENT acorden la pròrroga del CONVENI fins el 31 de desembre de 2024.
Segon. Règim econòmic
1. El cost corresponent a la prestació d’assistència en matèria d’habitatge per a l’any 2021, que ha d’abonar l’AJUNTAMENT al CONSELL COMARCAL és de vint-i-cinc mil dos-cents cinquanta euros (25.250 EUR).
2. Per a les anualitats successives, el cost anual s’actualitza successivament d’acord amb la variació salarial prevista pels pressupostos generals de l’Estat corresponents a cada exercici.
3. L’AJUNTAMENT ha d’abonar al CONSELL COMARCAL la quantitat esmentada en els punts 1 i 2 d’aquest pacte en la forma i terminis següents:
i. Un primer pagament equivalent a la meitat del cost anual respectiu no més enllà del 31 de gener de l’anualitat respectiva.
ii. Un segon pagament equivalent a la meitat del cost anual respectiu no més enllà del 31 de juliol de l’anualitat respectiva.
4. El CONSELL COMARCAL iniciarà l’expedient de compensació, de conformitat amb el que preveu la legislació vigent, quan l’AJUNTAMENT sigui deutor del CONSELL COMARCAL per raó del CONVENI.
Tercer. Vigència de la pròrroga
Aquesta pròrroga entra en vigor en la data de la seva signatura i estén els seus efectes des de l’1 de gener de 2021 fins el 31 de desembre de 2024.
Quart. Jurisdicció
Les qüestions litigioses que puguin sorgir en la interpretació i compliment d’aquest acord seran de coneixement i competència de l’ordre jurisdiccional contenciós administratiu.
I, convenint, ambdues parts la formalització d’aquesta pròrroga al CONVENI la signen i ratifiquen en senyal de conformitat de la qual cosa els secretaris sotasignats donen fe»
Segon.- IMPUTAR les despeses amb càrrec a l’aplicació pressupostària 17.1523.46703 pels exercicis i imports detallats a continuació, restant condicionada la despesa dels exercicis futurs a l’existència de consignació pressupostària suficient:

 • Anualitat: 2021  Import: 25.250,00 €
 • Anualitat: 2022  Import: 25.250,00 €
 • Anualitat: 2023  Import: 25.250,00 €
 • Anualitat: 2024  Import: 25.250,00 €

Tercer.- NOTIFICAR els presents acords al Consell Comarcal del Vallès Oriental, a l’Àrea de Polítiques Socials i a l’Àrea d’Hisenda.

A FAVOR: JxLF-Junts / PSC-CP / C'S/
EN CONTRA: -
ABSTENCIÓ: IEC-AM / SAL-CUP-AMUNT

 

7. Proposta d'aprovació de la pròrroga per un any del conveni de cooperació interadministrativa entre l'Ajuntament de les Franqueses del Vallès i el Consorci Besòs Tordera relatiu al servei de neteja de la xarxa de clavegueram.
ACORDS:
Primer.- APROVAR el contingut i la signatura de la pròrroga del Conveni de cooperació interadministrativa entre l'ajuntament de les Franqueses del Vallès i el Consorci Besòs Tordera relatiu al servei de neteja de la xarxa de clavegueram, pel període comprès entre l'1 de gener de 2022 i el 31 de desembre de 2022.
Segon.- AUTORITZAR la despesa corresponent al manteniment i conservació de la xarxa de clavegueram per import de 75.319,23 euros IVA inclòs a l'aplicació pressupostària 05 1601 21000, restant condicionada la despesa a la dotació de crèdit pressupostari suficient.
Tercer.- AUTORITZAR la despesa corresponent a les obres de reposició del clavegueram per import de 14.680,93 euros IVA inclòs a l'aplicació pressupostària 05 1601 61900, restant condicionada la despesa a la dotació de crèdit pressupostari suficient.
Quart.- FACULTAR a l'Alcalde de l'Ajuntament de les Franqueses del Vallès per a la signatura del conveni a què fa referència a l'acord primer.
Cinquè.- NOTIFICAR aquests acords al Consorci Besòs Tordera i donar-ne compte a les àrees afectades de l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès.

A FAVOR: JxLF-Junts / PSC-CP / C'S/
EN CONTRA: -
ABSTENCIÓ: IEC-AM / SAL-CUP-AMUNT

8. Proposta per esmenar l’errada material a la descripció de la situació geogràfica de les fites F2 i F10, contingudes en l’Acta de les operacions de delimitació entre els termes municipals de Cardedeu i de les Franqueses del Vallès.
ACORDS:
Primer.- ESMENAR l’errada material a la descripció de la situació geogràfica de les fites F2 i F10, contingudes en l’Acta de les operacions de delimitació entre els termes municipals Cardedeu i de les Franqueses del Vallès, de data 5 de juliol de 2021, en el sentit que on diu:
“Fita 2: se situa al nord-est de l’indret anomenat Pineda de Can Jo, a uns quatre metres a l’oest del marge oest de l’antic camí de Cardedeu a Corró d’Amunt i a uns dos-cents metres al sud de la casa Can Jo. (...)”
“Fita 10: se situa al sud del nucli de ca l’Esmandia, a dos-cents noranta tres metres a l’oest de cal Mestres. (...)”,
ha de dir:
“Fita 2: se situa al nord-est de l’indret anomenat Pineda de Can Jo, al marge est de l’antic camí de Cardedeu a Corró d’Amunt i a uns dos-cents metres al sud de la casa Can Jo. (...)”
“Fita 10: se situa al sud del nucli de ca l’Esmandia, a uns cent setanta metres al nord-oest de cal Mestre Domingo. (...)”
Segon.- NOTIFICAR aquests acords a l’Ajuntament de Cardedeu, a la Direcció General d’Administració Local i a l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya.

A FAVOR: JxLF-Junts / PSC-CP / IEC-AM
EN CONTRA: -
ABSTENCIÓ: C'S / SAL-CUP-AMUNT

9. Moció que presenten els grups municipals Junts per les Franqueses, Imagina Esquerra en Comú-Acord municipal i Sal-Candidatura d'Unitat Popular-Alternativa Municipalista, i aprovada per Junta de Portaveus en sessió del dia 14 de desembre de 2021, de suport al model d'escola i a la llengua catalana.
ACORDS:
Primer.- Fem una crida al conjunt de la societat catalana a mobilitzar-se per defensar el model educatiu català, i instem a reforçar el treball conjunt per a consolidar-lo, protegir-lo i millorar-lo. Així mateix, instem a les institucions a blindar aquest consens de país aprofitant el marc polític generat per una majoria àmplia del Parlament amb el Pacte Nacional per la Llengua. I instem al govern espanyol a respectar aquests grans acords avalats també legislativament per una àmplia majoria parlamentària.
Segon.- Ens comprometem a col·laborar, participar i promoure l’adhesió a les mobilitzacions i accions que s’organitzin per defensar el model d’escola catalana i denunciar la intromissió dels tribunals en contra de l’ús de la llengua. El català arrossega una llarga tradició de persecució i marginació per part de l’estat espanyol, que es manté en l’actualitat i es troba en una situació de discriminació per part de les administracions que compta amb el recolzament dels tribunals.
Tercer.- El model d’escola catalana és un consens social compartit per un ampli ventall de la societat catalana, que ha de seguir contribuint a la cohesió i la progressió social, i a la igualtat d’oportunitats en aquest país, amb la finalitat de construir una societat més cohesionada, democràtica i lliure. Per aquest motiu ens comprometem a defensar-lo i protegir-lo davant les agressions que està patint. Només dels del consens dels actors polítics, socials i educatius de Catalunya es pot actuar sobre aquest model d’èxit.
Quart.- Comunicar el següent acord a la plataforma Somescola, al Departament d’Educació i al Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i a l’Associació de Municipis per la Independència.
Cinquè.- Comunicar aquests acords a totes les entitats del municipi, organismes autònoms i consultius, als centres educatius i a les associacions de famílies d’alumnes (AMPES i AFES).

A FAVOR: JxLF-Junts / IEC-AM / SAL-CUP-AMUNT
EN CONTRA: PSC-CP / C'S/
ABSTENCIÓ: -

10. Moció que presenta el grup municipal Sal-Candidatura d'Unitat Popular-Alternativa Municipalista, i no aprovada per Junta de Portaveus en sessió del dia 14 de desembre de 2021, perquè es creïn quatre places d'educador social amb funcions d'educador al carrer.
ACORDS:

Primer. Crear quatre places d'educador social amb funcions d'educador de carrer (dues parelles), de jornada completa, adscrites a l'Àrea de Polítiques Socials, amb la dotació pressupostària corresponent als pressupostos de 2022 i següents.
Segon. Assignar inicialment a aquestes places les funcions següents:
· treballar amb els adolescents i joves que fan del carrer el seu espai prioritari de relació per tal de detectar possibles factors de risc d'exclusió i prevenir possibles conflictes de convivència
· plantejar projectes socioeducatius de caire individual, grupal i comunitari que permetin reduir situacions de risc (consum de substàncies, absentisme escolar, conductes disruptives o predelictives, violència de gènere...) i promoguin conductes i hàbits saludables

 • fomentar processos de canvi que potenciïn l'autonomia personal d'aquests joves i els ajudin a integrar-se de forma activa i positiva en el seu entorn natural i de proximitat
 • treballar amb horaris flexibles com a eina bàsica del treball de carrer
 • elaborar una diagnosi completa de la realitat juvenil al municipi a partir del carrer
 • elaborar un pla d'acció anual i un altre a llarg termini a partir dels recursos i serveis disponibles avui en els diferents àmbits: educació, esports, lleure, salut, formació ocupacional, inserció laboral, habitatge, prestacions econòmiques, atenció psicològica, assessorament jurídic...
 • proposar la creació de nous recursos i serveis per tal d'assolir els objectius a llarg termini
 • estendre la xarxa de detecció preventiva i d'acompanyament als diversos centres educatius i associacions del municipi, com també a la resta d'àrees i serveis municipals, per tal de treballar comunitàriament i donar una resposta conjunta a les necessitats detectades
 • sensibilitzar el conjunt de la comunitat sobre les dificultats i problemàtiques del joves, la utilitat de la figura de l'educador de carrer i la importància de col·laborar-hi

Tercer. Fer arribar una còpia d'aquests acords a les direccions dels diferents centres i serveis educatius, formals i no formals, del municipi, als caps de les diferents àrees d'aquest ajuntament i a les diferents entitats del municipi.

A FAVOR: IEC-AM / SAL-CUP-AMUNT
EN CONTRA: JxLF-Junts / PSC-CP / C'S/
ABSTENCIÓ: -

11. Moció que presenta el grup municipal Sal-Candidatura d'Unitat Popular-Alternativa Municipalista, i no aprovada per Junta de Portaveus en sessió del dia 14 de desembre de 2021, per crear una oficina municipal de l'energia i elaborar una guia pràctica d'instal·lacions d'autoconsum.
ACORDS:
Primer. Crear l'Oficina Municipal de l'Energia de les Franqueses i dotar-la de personal capacitat per a ajudar la població a entendre la factura elèctrica i del gas, i oferir assessorament sobre instal·lacions solars fotovoltaiques, eficiència energètica, vehicles elèctrics i punts de recàrrega.
Segon. Elaborar una guia pràctica d'instal·lacions d'autoconsum i fer-la arribar a totes les llars del domicili. Aquesta guia ha de recollir, com a mínim, (1) definició, beneficis i modalitats d'autoproducció, (2) passos a seguir i tràmits a fer tant en cas d'instal·lació individual com col·lectiva en blocs de pisos i tenint en compte les diferències entre les instal·lacions en sòl urbà o en sòl rural no urbanitzable, (3) estimació de costos i previsió d'amortització, (4) ajudes i bonificacions locals o d'altres administracions, i (5) la referència de l'Oficina Municipal de l'Energia i altres punts d'assessorament energètic públic o col·legiat.
Tercer. Fer arribar una còpia d'aquests acords a les diferents entitats del municipi.

A FAVOR: IEC-AM / SAL-CUP-AMUNT
EN CONTRA: JxLF-Junts / PSC-CP / C'S/
ABSTENCIÓ: -

12. Moció que presenta el grup municipal Ciutadans les Franqueses del Vallès, i no aprovada per Junta de Portaveus en sessió del dia 14 de desembre de 2021, per instar a la suspensió de l'impost de CO2.
ACORDS:
Primer.- Instar el Govern de la Generalitat a deixar sense efecte l'Impost d'Emissions de Diòxid de Carboni dels Vehicles de Tracció Mecànica reportat en els exercicis 2020 i 2021 i declarar extingida l'obligació tributària per als subjectes passius d'aquest impost, ordenant a la Agència Tributària de Catalunya al fet que retorni d'ofici als contribuents les quantitats que hagi ingressat per aquest concepte amb els interessos que corresponguin.
Segon.- Prioritzar mesures mediambientals basades en la conscienciació i l'incentiu de mesures de mobilitat sostenibles que no tingui per objecte principal perjudicar econòmicament empreses i famílies.

A FAVOR: C'S
EN CONTRA: PSC-CP / IEC-AM /
ABSTENCIÓ: JxLF-Junts / SAL-CUP-AMUNT


13. Moció que presenta el grup municipal Sal-Candidatura d'Unitat Popular-Alternativa Municipalista, i no aprovada per Junta de Portaveus en sessió del dia 14 de desembre de 2021, per preveure una partida oberta al pressupost de 2022, per connectar amb un carril bici urbà el centre neuràlgic de Corró d'Avall amb l'Escola de Ciclisme del Pla de Llerona, com a primer pas per crear una xarxa urbana de carrils bici i vehicles de mobilitat personal i promoure la mobilitat sostenible al municipi.
ACORDS:
Primer. Preveure una partida en el pressupost de 2022 de 400.000€ per realitzar el projecte i iniciar les obres necessàries del carril bici.
Segon. Iniciar de forma urgent, la creació d’un carril bici que uneixi la carretera de Ribes (des de l’avinguda de Santa Eulàlia) i l’Escola Municipal de Ciclisme del Pla de Llerona. Adjuntem proposta d’itinerari (plànol 5) per sotmetre-la al criteri dels tècnics.
Tercer. Iniciar de forma urgent la creació d’un carril bici que uneixi la plaça de l’Ajuntament amb la plaça de Can Mònic i Bellavista, com a eix central per al desplaçament dels usuaris de bicicleta i VMP en els seus trajectes quotidians, segregat de les vies de circulació de cotxes. Adjuntem proposta d’itinerari (plànols 2, 3 i 4) per sotmetre-la al criteri dels tècnics.
Quart. Donar prioritat a les actuacions que facilitin la mobilitat quotidiana amb bicicleta i VMP en el pla d’actuació triennal que es va comprometre a elaborar l’Ajuntament en adherir-se a l’Estratègia Catalana de la Bicicleta 2025.
Cinquè. Incloure en aquest pla, com a actuació prioritària i urgent, la creació d’un circuit urbà, des de Llerona fins a Bellavista, per a bicicletes i VMP que connecti els diversos equipaments municipals i enllaci amb la xarxa de carrils bici de Granollers. Adjuntem 1 fitxer que conté 5 plànols amb proposta d’itineraris per sotmetre-la al criteri dels tècnics.
Sisè. Obrir a la participació ciutadana l’elaboració d’aquest pla triennal i, amb aquest fi, crear, en el termini màxim de 2 mesos, una comissió amb representants dels diversos grups municipals, clubs ciclistes, AMPA-AFA i altres entitats i persones interessades.
Setè. Ampliar les zones 20 i zones 30 a Corró d’Avall i Bellavista als carrers principals i secundaris on existeixin equipaments públics i serveis, per obtenir itineraris de mobilitat segura per a vianants, bicicletes i VMP. I estendre la pacificació del trànsit a altres zones del municipi.
Vuitè. Difondre campanyes informatives i d’educació i conscienciació sobre mobilitat sostenible a peu de carrer a càrrec d’agents cívics o de proximitat.

A FAVOR: IEC-AM / SAL-CUP-AMUNT
EN CONTRA: JxLF-Junts / PSC-CP
ABSTENCIÓ: C'S

14. Moció que presenta el grup municipal dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés, i no aprovada per Junta de Portaveus en sessió del dia 14 de desembre de 2021, per refer i reforçar el consens sobre el model lingüístic del sistema educatiu de Catalunya per millorar l'aprenentatge i ús de les llengües en un context plurilingüe.

ACORDS
Primer.- Continuar defensant el foment, la protecció i l’impuls de la llengua catalana al conjunt de la societat i, concretament, la preservació del català com a llengua vehicular del sistema educatiu de Catalunya, sense excloure el castellà.

Segon.- Constatar que el model lingüístic del sistema educatiu de Catalunya ha estat una eina de cohesió i promoció social a Catalunya que ha aconseguit una escola no segregadora per motius de llengua ni d’origen, que ha cercat la igualtat d’oportunitats del conjunt de l’alumnat. Reconèixer el paper determinant del conjunt de la comunitat educativa en la defensa i funcionament d’aquest model educatiu, defensar la seva pluralitat (docents, famílies, sindicats, moviments de renovació pedagògica, etc.) i preservar-la com a valor intrínsec d’una societat plenament democràtica.

Tercer.- Seguir garantint a l’alumnat el domini ple i equivalent de les dues llengües oficials, el català i el castellà (i l’occità- aranès a l’Aran) al final de l’educació obligatòria (ESO), així com progressivament de l’anglès (o una tercera llengua), destinant els recursos humans, formatius i econòmics necessaris per assolir aquest objectiu.

Quart.- Preservar el criteri pedagògic i l’autonomia de cada centre educatiu per complir els objectius que marca la normativa vigent, a l’hora d’elaborar els projectes lingüístics, que necessàriament s’han d’adaptar amb flexibilitat a la realitat sociolingüística de l’alumnat i del seu entorn, una realitat que és canviant i no uniforme a tot el territori, i que han de continuar essent els instruments pedagògics per assolir l’objectiu del domini bilingüe al final de la ESO, elaborats amb l’acompanyament o assessorament del Departament d’Educació, regularment avaluats i revisats si escau per la pròpia administració educativa.

Cinquè.- Instar al Govern de la Generalitat a donar compliment a les resolucions judicials i no basar la seva acció política en la desobediència ni traslladar aquesta responsabilitat a les direccions dels centres educatius o als claustres. Demanar al Govern que convoqui el conjunt de forces polítiques, així com al conjunt de la comunitat educativa, per tal d’actualitzar, refer i reforçar el consens relatiu al model lingüístic del sistema educatiu de Catalunya per millorar l’aprenentatge i l’ús de les llengües en un context plurilingüe, partint de la realitat actual, en un exercici de diàleg i amb voluntat de cerca de consens.

Sisè.- Donar trasllat d’aquesta Moció al Consell Escolar Municipal, les AMPAs/AFAs/AFIs així com als centres educatius del municipi, al Govern de la Generalitat, als Serveis Territorials del Departament d’Educació, al Ministeri d’Educació i Formació Professional del govern espanyol, els grups parlamentaris del Parlament de Catalunya i del Congrés dels Diputats, a AFFAC, FAPAES, FAPEL, Som Escola, AEB i el Marc Unitari de la Comunitat Educativa (MUCE).
Setè.- Notificar aquests acords a tots els grups municipals amb representació al consistori, a totes les àrees de l’Ajuntament de Les Franqueses del Vallès, als seus Patronats i a totes les entitats del municipi.

A FAVOR: PSC-CP
EN CONTRA: JxLF-Junts / IEC-AM / SAL-CUP-AMUNT/ C'S
ABSTENCIÓ: -

C) Precs, preguntes i interpel·lacions

Arxivat a: Ajuntament
Ple municipal 23 desembre
Darrera actualització d’aquest contingut: 04/08/2022 a les 12:38h
Plan Avanza 2 Reconeixement Administració Oberta Posició Top10

Col·labora:

Diputació de Barcelona

© Ajuntament de les Franqueses del Vallès

Ctra. de Ribes, 2 - 08520 Les Franqueses del Vallès

Tel. 938 467 676 - Fax 938 467 767

(Necessites javascript per veure aquest correu-e)