Mida del text Augmentar la mida del text Mida del text normal Reduir la mida del text | Sense estils | Versió mòbils | Mapa Web
ES | EN | FR

Acords de ple del mes de maig del 2021

27/05/2021

El ple s'ha celebrat el 27 de maig en format telemàtic

A) Part dispositiva i activitat de control

1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior.

2. Donar compte de les resolucions dictades per l'Alcalde i els/les regidors/es delegats/des de l'Alcaldia números 2021-875 a 2021-1189 corresponents al període comprès entre els dies 1 i 30 d'abril de 2021.

3. Donar compte de les actes de la Junta de Govern Local números JGL/2021/12 a JGL/2021/15 que corresponen a les sessions pel període comprès entre els dies 8 i 29 d'abril de 2021.

4. Donar compte del decret de l'alcalde número 2021-1170 de 29 d'abril, en què es resol designar representant de la Corporació a l'Associació Xarxa C17.

5. Donar compte de l'informe trimestral de seguiment del Pla d'ajust corresponent al primer trimestre de 2021 en compliment de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat financera.

6. Donar compte de l'informe trimestral del període mitjà de pagament als proveïdors de l'ajuntament i patronats corresponent al primer trimestre de 2021, en els termes establerts pel Reial Decret 635/2014, amb les modificacions introduïdes pel Reial Decret 1040/2017, de 22 de desembre.

7. Donar compte de l'estat d'execució del pressupost de l'ajuntament i patronats municipals a 31 de març de 2021 en compliment de l'ordre HAP/2105/2012, d'1 d'octubre, de subministrament d'informació trimestral previst a la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

8. Donar compte de l'informe trimestral d'intervenció sobre el compliment de la Llei de lluita contra la morositat corresponent al primer trimestre de 2021 de l'ajuntament i patronats municipals.

B) Part resolutiva

9. Moció que presenta el grup municipal Ciutadans les Franqueses del Vallès, i no aprovada per Junta de Portaveus en sessió del dia 20 de maig de 2021, per la implementació d'un pla d'avaluació i control de la qualitat ambiental interior dels edificis i locals municipals.

ACORDS:

 • Primer.- Instar al govern de l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès a que dugui a terme les accions necessàries per la implementació d’un pla d’evaluació i control de la qualitat ambiental interior i microbiològic dels edificis i locals municipals amb l’objectiu d’obtenir un certificat d’idoneïtat favorable dels mateixos emès per una entitat de control acreditada.
 • Segon.- Instar al govern de l’Ajuntament de les Franqueses a la contractació d’una Entitat o Organisme de Control Autoritzat perquè faci l’evaluació de control ambiental interior i determini la situació d’idoneïtat dels mateixos.
 • Tercer.- Instar al govern de les Franqueses a que, en cas de deficiències i en funció de la gravetat de les mateixes, estableixi un programa de mesures correctores que restableixin la seguretat de les instal·lacions fins l’obtenció del certificat favorable.
 • Quart.- Que es faci difusió d’aquests acords als veïns i veïnes de les Franqueses per mitjà dels mitjans d’informació públics municipals.

VOTS A FAVOR: PSC-CP / CsLFV

VOTS EN CONTRA: JxLF-Junts / SAL - CUP - AMUNT

ABSTENCIONS: IEC-AM

Desestimada amb el vot de qualitat de la presidenta de la Junta de Portaveus, Montse Vila.

10. Moció que presenta el grup municipal Ciutadans les Franqueses del Vallès, i no aprovada per Junta de Portaveus en sessió del dia 20 de maig de 2021, per commemorar el Dia d'Europa.

ACORDS:

 • Primer.- El ple de l'Ajuntament de les Franqueses manifesta la seva solidaritat amb tots els ciutadans europeus que han patit i que pateixen les conseqüències de la pandèmia de la Covid-19.
 • Segundo.- El ple de l'Ajuntament de les Franqueses reafirma la total vigència del tractat d'adhesió amb el convenciment de què la nostra pertinença a la Unió Europea.
 • Tercero.- El ple de l'Ajuntament de les Franqueses insta al Gobierno de España a declarar el 9 de maig, Dia d'Europa, com a festiu nacional a tot el territori nacional.
 • Cuarto.- El ple de l'Ajuntament de les Franqueses mostra el seu compromís per donar seguiment a la Conferència per al Futur D'Europa i intentar desenvolupar actes al municipi per fomentar la participació de la societat civil en ella.
 • Quinto.- El ple de l'Ajuntament de les Franqueses estudiarà la possibilitat de fomentar el millor coneixement de les institucions de la Unió Europa i dels seus valors fundacionals mitjançant activitats formatives a les escoles durant els dies propers al Dia d'Europa, sempre en col·laboració amb les comunitats autònomes i dins el marc competencial vigent.

VOTS A FAVOR: CsLFV

VOTS EN CONTRA: IEC-AM / SAL - CUP - AMUNT

ABSTENCIONS: JxLF-Junts / PSC-CP

11. Moció que presenta el grup municipal dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés, i aprovada per Junta de Portaveus en sessió del dia 20 de maig de 2021, per la regulació municipal de l'ús dels vehicles de mobilitat personal (VMP).

ACORDS:

 • Primer.- Redactar, en el període màxim de sis mesos, una proposta d’Ordenança Municipal sobre l'ús dels Vehicles de Mobilitat Personal (VPM), sobre els drets i responsabilitats dels diferents actors implicats, en els diferents espais que hi ha als cinc pobles del nostre municipi.
 • Segon.- Un cop redactada, crear en el període màxim d’un més una comissió de treball formada per representants dels grups polítics municipals, juntament amb associacions ciclistes, associacions de veïns i entitats del municipi que hi vulguin participar per abordar conjuntament el desenvolupament de citat text, de manera que arribi al màxim consens.
 • Tercer.- Un cop acordat el text, sigui elevat al ple per a la seva aprovació inicial.
 • Quart.- Promoure campanyes informatives permanents sobre la normativa municipal dirigida a la ciutadania i a les persones usuàries dels VMP.
 • Cinquè.- Elaborar i implementar a partir del curs 2021/2022 un pla d’educació vial als instituts de Les Franqueses adreçat al l’alumnat de l’ ESO i dels Cicles Superiors amb la finalitat de promoure l’ús responsable dels VMP.
 • Sisè.- Notificar aquests acords a tots els grups municipals amb representació al consistori, a totes les àrees de l’Ajuntament de Les Franqueses del Vallès, als seus Patronats i a totes les entitats del municipi.

VOTS A FAVOR: PSC-CP / IEC-AM / CsLFV

VOTS EN CONTRA: JxLF-Junts

ABSTENCIONS: SAL - CUP - AMUNT

12. Moció que presenta el grup municipal Imagina Esquerra en Comú - Acord municipal, i aprovada per Junta de Portaveus en sessió del dia 20 de maig de 2021, per a la millora del web, amb més accessibilitat i transparència.

ACORDS:

 • Primer.- L’Ajuntament de les Franqueses del Vallès portarà a terme, amb la major brevetat possible, la reforma de les seves pàgines web per tal de millorar tant el contingut que s’ofereix com l’accessibilitat, claredat i eficiència (les persones que les visiten han de poder efectuar les seves cerques fàcilment, ràpidament, de manera intuïtiva, amb els mínims errors possibles). Unes millores que, d’altra banda, ja s’han reclamat en el ple en diverses ocasions.

Concretament, aquells aspectes importants a incorporar al web han de ser:
- Publicació de l’agenda institucional de l’alcalde.
- Donar informació sobre les competències i el calendari de treball dels òrgans de govern.
- Publicar el codi de conducta dels membres de la institució, tant dels representants electes, com dels càrrecs directius.
- Publicar totes les resolucions judicials definitives de l’Ajuntament.
- Publicar la informació sobre l’execució trimestral del pressupost de l’any en curs.
- Publicació de les modificacions pressupostàries realitzades.
- Publicar la informació sobre el compliment dels objectius d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera i/o nivell d’endeutament.
- Publicar la relació de llocs de treball de la Corporació i les retribucions del personal laboral i funcionari, segons les categories.
- Publicar la llista i les retribucions del personal directiu, càrrecs de confiança i/o assessors dels grups polítics, si és el cas, les seves funcions i el seu currículum.
- Publicació de les subvencions atorgades, les respectives convocatòries i resolucions.
- Publicació dels convenis signats, especificant les parts, el seu objecte i les obligacions econòmiques que se’n derivin, si és el cas.
- Publicació del cost i les característiques de les campanyes de publicitat institucional als mitjans de comunicació, dels anuncis així com els convenis i/o acords subscrits.
- Donar informació específica sobre el Reglament de Participació Ciutadana i altres normes al respecte.
- Oferir al web la Carta de Serveis i els compromisos davant la ciutadania.
- Proporcionar al web resultats de la gestió de la valoració dels serveis, de les queixes o suggeriments presentades.
- Facilitar el dret d’accés a la informació pública.
- Informar periòdicament de totes les peticions rebudes i les resolucions emeses de les sol·licituds de dret d’accés.

 • Segon.- Informar d’aquest acord a la ciutadania de les Franqueses del Vallès mitjançant els espais de comunicació habituals d’aquest Ajuntament: web i butlletí municipal.

VOTS A FAVOR: PSC-CP / IEC-AM / CsLFV / SAL - CUP - AMUNT

VOTS EN CONTRA: ---

ABSTENCIONS: JxLF-Junts

13. Moció que presenta el grup municipal dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés, i aprovada per Junta de Portaveus en sessió del dia 20 de maig de 2021, de suport a la lactància materna.

ACORDS:

 • Primer.- Declarar Les Franqueses del Vallès municipi amic de la lactància materna.
 • Segon.- Crear i habilitar espais amigables amb la lactància materna i la criança en els edificis municipals. Aquests espais estaran degudament senyalitzats i publicitats i reuniran els elements necessaris per a l’alimentació i cura dels nadons (lloc còmode, higiènic i privat que ofereixi les condicions adequades per l’alletament o l’extracció de llet materna com ara seients còmodes, una taula de fàcil neteja, dispensador d’aigua, tovalloles de paper i endolls, entre d’altres).
 • Tercer.- Promoure i facilitar que a les escoles bressols municipals, que són un referent per la seva qualitat i professionalitat, es puguin habilitar espais adequats, perquè les mares que així ho desitgin alletin als seus nadons, establint protocols que contemplin la formació als i les professionals en tècniques de manipulació i conservació de llet materna, d'acord amb les recomanacions de la Societat Espanyola de Pediatria.
 • Quart.- Incloure al futur Pla d’Igualtat per a empleats i empleades públics de l’Ajuntament mesures que incentivin que les mares puguin conciliar de forma pràctica i satisfactòria la lactància i les seves obligacions laborals, com per exemple proporcionant períodes de descans per alletar o extreure llet, adequant espais municipals perquè puguin fer-ho i flexibilitzant els horaris adaptant-los a les necessitats de les mares.
 • Cinquè.- Promoure campanyes de sensibilització, difusió i promoció dels beneficis de la lactància materna la primera setmana dels mesos d’octubre, coincidint amb la celebració de la Setmana Mundial de la Lactància materna al nostre país, juntament amb les associacions, col·lectius implicats i centres sanitaris del municipi.
 • Sisè.- Garantir el recolzament econòmic i d’espais municipals adequats a les associacions, grups o col·lectius municipals de suport a l’alletament matern i a la criança perquè puguin continuar desenvolupant la seva tasca informativa i d’acompanyament a les famílies.
 • Setè.- Vetllar perquè cap dona es senti discriminada pel fet de donar el pit públicament als seu fill o filla.
 • Vuitè.- Notificar aquests acords a tots els grups municipals amb representació al consistori, a totes les àrees de l’Ajuntament de Les Franqueses del Vallès, als seus Patronats, a totes les entitats del municipi, als Centres d’Atenció Primària de Les Franqueses i a l’Hospital General de Granollers.

VOTS A FAVOR: PSC-CP / IEC-AM / CsLFV

VOTS EN CONTRA: ---

ABSTENCIONS: JxLF-Junts / SAL - CUP - AMUNT

C) Precs i preguntes

 

Arxivat a: Ajuntament
Ple municipal ordinari del mes de maig del 2021
Darrera actualització d’aquest contingut: 21/09/2021 a les 13:50h
Plan Avanza 2

Col·labora:

Diputació de Barcelona

© Ajuntament de les Franqueses del Vallès

Ctra. de Ribes, 2 - 08520 Les Franqueses del Vallès

Tel. 938 467 676 - Fax 938 467 767

(Necessites javascript per veure aquest correu-e)