Mida del text Augmentar la mida del text Mida del text normal Reduir la mida del text | Sense estils | Versió mòbils | Mapa Web
ES | EN | FR

Ja pots demanar els ajuts al pagament del lloguer 2021

07/05/2021

El termini per presentar sol·licituds és el 4 de juny

L'Agència de l'Habitatge de Catalunya ha obert el període per demanar els ajuts al lloguer 2021 que tenen com a objectiu facilitar l'accés i la permanència en un habitatge en règim de lloguer en risc d’exclusió social.
El termini per presentar sol·licituds finalitza el 4 de juny.

Qui el pot demanar?

Aquestes subvencions es destinen a les persones físiques que, a més de complir els requisits establerts a les bases, són titulars d’un contracte de lloguer de l’habitatge que constitueixi el seu domicili habitual i permanent, en el territori de Catalunya.

Quins requisits s’han de complir?

a) Tenir residència legal a Catalunya.

b) Tenir uns ingressos anuals de la unitat de convivència iguals o superiors a 0,3 IRSC (2.390,32 €) durant l’any 2019. Quan l’import anual del lloguer és inferior a 0,3 IRSC, els ingressos mínims exigibles seran el mateixos imports que el lloguer anual.
El límit màxim d’ingressos orientatiu de la unitat de convivència es determina segons els membres i composició de la unitat de convivència, i els seus ingressos.
- 1 persona adulta màxim 1,415633 IRSC (11.279,38 € per a l’any 2019)
- Per cada persona addicional 0,471878 IRSC (3.579,80 € per a l’any 2019)
Aquest llindar no és aplicable a les persones víctimes de terrorisme.
En cap cas els ingressos anuals durant el 2019 poden ser superiors a 2,831267 IRSC (22.558,77 €).

c) Ser titular, en qualitat de persona arrendatària, del contracte de lloguer de l’habitatge objecte de la subvenció que constitueix el seu domicili habitual i permanent (contracte formalitzat a l’empara de la Llei 29/1994, de 24 de novembre, d’arrendaments urbans), i estar-hi empadronada. Recordeu que el contracte de lloguer ha d’incloure el compliment de l’obligació de l’arrendatari del pagament de la fiança a l’arrendador.

d) No pagar un lloguer superior als 800 € mensuals per a la demarcació de Barcelona, en cas que la unitat de convivència sigui família nombrosa i/o hi hagi algun membre amb discapacitat i barem favorable, l’import màxim del lloguer mensual és de 900 €.

e) Tenir domiciliat el cobrament de la subvenció en una entitat financera.

f) Estar al corrent de pagament de les rendes de lloguer en el moment de presentar la sol·licitud o justificar degudament 3 rebuts pagats per mitjà de transferència bancària, rebut domiciliat, ingrés en compte o rebut emès per l’administrador de la finca.

g) Pagar el lloguer de l’habitatge, com a mínim a partir del mes següent a la data de presentació de la sol·licitud, per mitjà de transferència bancària, rebut domiciliat, ingrés en compte o rebut emès per la persona administradora de la finca, on constin els conceptes següents: identificació de la persona pagadora i de la persona beneficiària de pagament, i la mensualitat corresponent. NO S’ACCEPTA CAP ALTRE TIPUS DE PAGAMENT EN METÀL·LIC.

h) No estar sotmès a cap dels supòsits de prohibició per a ser persona beneficiària de subvencions, de conformitat amb l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre.

i) Complir les obligacions tributàries amb l’Estat i la Generalitat de Catalunya i les obligacions amb la Seguretat Social.

Quin és l’import màxim de l'ajut?

La quantia mensual de la subvenció serà del 20 % de l’import de la renda de lloguer anual1 quan l’esforç per pagar el lloguer sigui igual o inferior al 30 % dels ingressos, del 30 % de l’import de la renda de lloguer anual quan l’esforç per pagar el lloguer sigui igual o superior al 40 % dels ingressos de l’habitatge habitual i permanent, amb un límit màxim de 2.400 € anuals per habitatge, i un mínim de 240 € anuals per habitatge, quan el resultat dels càlculs que determinen l’import sigui inferior a aquesta quantitat.

S’atorga per a l’any de la convocatòria i per als contractes de lloguer signats entre l’1 de gener de 2021 i la data en que s’acaba el termini de presentació de les sol·licituds, la subvenció serà per les mensualitats incloses entre el mes posterior a la data del contracte i el mes de desembre de 2020, inclòs.

S’inclou en el import de la renda, els seus endarreriments, els imports corresponents a la repercussió de les obres de millora, el de l’impost sobre béns immobles (IBI) i el de la taxa pel servei d’escombraries.

Quines són les incompatibilitats d’aquesta subvenció?

És incompatible, per les mateixes mensualitats de l’any en curs amb altres ajuts provinents d’altres administracions públiques o d’altres entitats públiques o privades, que tinguin la mateixa finalitat. La suma total dels imports a percebre en un mateix any natural no pot ser superior a 4.500 €.

Qui no pot ser perceptor d’aquesta subvenció?

a) Les unitats de convivència en què la persona titular del contracte d’arrendament o qualsevol altre membre tingui parentiu per vincle de matrimoni, o una altra relació estable anàloga, per consanguinitat, adopció o afinitat fins al segon grau, amb les persones arrendadores, tant físiques om jurídiques.

b) Les unitats de convivència en què la persona titular del contracte, o qualsevol altre membre sigui propietària o usufructuaria d’un habitatge situat en el territori espanyol, llevat que no en disposin de l’ús i gaudi per causes alienes a la seva voluntat.

c) Les unitats de convivència quan l’import de la base imposable de l’estalvi que consta a la declaració de l’IRPF del 2019 (casella 460) sigui superior a 500 €, s’exceptua d’aquesta prohibició el supòsit en que aquest import sigui el resultat d’una dació en pagament conseqüència d’una execució hipotecaria relativa a un habitatge que hagi constituït el domicili habitual i permanent de la persona sol·licitant.

d) Les persones arrendatàries d’habitatges gestionats o administrats per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya directament o mitjançant altres administracions públiques o entitats sense ànim de lucre, (aquestes persones poden sol·licitar l’Ajut implícit).

Com i on s’han de sol·licitar?

Les sol·licituds s’han de presentar en imprès normalitzat (impresos) degudament formalitzades i signades per la persona sol·licitant de l’ajut, acompanyades de la documentació requerida.

Les sol·licituds es poden presentar a:
a) Preferentment, a través de mitjans electrònics al web de la Generalitat de Catalunya.

b) A les Oficines locals d’Habitatge, en horari de registre. L’Oficina Comarcal d’habitatge del Vallès Oriental atendrà sempre amb cita prèvia, i s’han habilitat dues línies telefòniques per atendre qüestions als respecte: 938 600 708 - 667 992 135, a més del correu electrònic (Necessites javascript per veure aquest correu-e).">(Necessites javascript per veure aquest correu-e).

c) A l’Agència de l’Habitatge de Catalunya

Per a més informació:

https://web.gencat.cat/es/tramits
Consell Comarcal del Vallès Oriental (vallesoriental.cat) https://www.vallesoriental.cat/ambits/habitatge/tramits/tramits-dambit-social

Arxivat a: Habitatge
Ajuts al lloguer

Arxius adjunts

Darrera actualització d’aquest contingut: 22/09/2023 a les 17:41h
Plan Avanza 2 Reconeixement Administració Oberta Posició Top10

Col·labora:

Diputació de Barcelona

© Ajuntament de les Franqueses del Vallès

Ctra. de Ribes, 2 - 08520 Les Franqueses del Vallès

Tel. 938 467 676 - Fax 938 467 767

(Necessites javascript per veure aquest correu-e)