Mida del text Augmentar la mida del text Mida del text normal Reduir la mida del text | Sense estils | Versió mòbils | Mapa Web
ES | EN | FR

Acords de ple ordinari del 22 de desembre de 2020

22/12/2020

Relació d’acords i mocions de la sessió plenària celebrada telemàticament.

A) Part dispositiva i activitat de control

1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior.

2. Donar compte de les resolucions dictades per l'alcalde i els regidors/es delegats de l'Alcaldia números 2020-2101 a 2020-2380 corresponents al període comprès entre els dies 1 i 30 de novembre de 2020.

3. Donar compte de les actes de la Junta de Govern Local números JGL/2020/43 a JGL/2020/47 que corresponen a les sessions, amb caràcter reservat o públic, pel període comprès entre els dies 5 i 26 de novembre de 2020.

 

B) Part resolutiva

4. Proposta d’aprovació de la revocació de la delegació de competències del Ple a la Junta de Govern Local.

Primer.-Revocar la delegació de competències plenàries, que es relacionen a continuació, efectuada a favor de la Junta de Govern Local i aprovada pel Ple de l’Ajuntament en sessió extraordinària del dia 11 de juliol de 2019:  

1. L’exercici d’accions administratives i judicials i la defensa de la Corporació en matèries de competència plenària (art. 22.2.j LRBRL). 

2. La declaració de lesivitat dels actes de l’Ajuntament (art. 22.2.k LRBRL).  

3. La concertació de les operacions de crèdit la quantia acumulada de les quals, en cada exercici econòmic, excedeixi del 10% dels recursos ordinaris del pressupost – excepte de les de tresoreria, que li correspondran quan l’import acumulat de les operacions vives en cada moment superi el 15% dels ingressos corrents liquidats en l’exercici anterior – tot això de conformitat amb el que diu el Reial Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (art. 22.2.m LRBRL).  

4. Les contractacions i les concessions de tota mena quan el seu import superi el 10% dels recursos ordinaris del pressupost i, en qualsevol cas, els 6.010.121,04 euros, i també els contractes i les concessions plurianuals quan la seva durada sigui superior a quatre anys i els plurianuals de menor durada quan l’import acumulat de totes les seves anualitats superi el percentatge indicat, referit als recursos ordinaris del pressupost del primer exercici i, en tot cas, quan sigui superior a la quantia assenyalada de 6.000.000 euros (Disposició Addicional Segona LCSP).  

Aquesta delegació abastarà l’exercici de totes les competències derivades de l’esmentada delegació principal. 

5. L’adjudicació de concessions sobre els béns de les mateixes i l’adquisició de béns immobles i drets subjectes a la legislació patrimonial quan el seu valor superi l’import de tres milions d’euros, així com l’alienació del patrimoni, quan el seu valor superi el percentatge ni la quantia indicats (Disposició Addicional Segona LCSP).  

6. La declaració d’especial interès o utilitat municipal prevista a l’article 103.2.a) del Reial Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.  

7. La declaració de compatibilitat o incompatibilitat del personal municipal (art. 9 i 14 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre).  

8. La imposició de sancions per la comesa d’infraccions greus i molt greus derivades de la tinença de gossos considerats potencialment perillosos (art. 13 de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats potencialment perillosos).  

9. L’aprovació de l’establiment i modificació dels preus públics (art. 22.2.e) LRBRL).  

10. L’aprovació dels projectes d’obres i serveis quan sigui competent per a la seva contractació o concessió, i quan encara no estiguin previstos en els pressupostos, fins a un import màxim de pressupost per a coneixement de l’Administració de 300.000 euros, IVA exclòs (art. 22.2.ñ) LRBRL). 

11. La concessió de subvencions per imports superiors a 100.000 euros, tant en el cas de concessió per concurrència competitiva com de concessió directa (bases número 38 i 39 de les Bases d’Execució del Pressupost General).  

Segon.- De conformitat amb el que disposa l’article 51.2 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aquesta revocació tindrà efectes des del dia següent a l’adopció d’aquest acord, sense perjudici de la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.

Tercer.- Publicar aquest acord en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en compliment del que disposa l’article 44.2 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals.

Quart.- Notificar aquest acord a totes les àrees en què s’organitza administrativament l’Ajuntament.

Cinquè.- Difondre el contingut d’aquest acord, de conformitat amb el principi de transparència, a la seu electrònica i al Portal de Transparència municipal, en compliment del que disposen la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació i Bon govern i la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern a Catalunya.  

APROVAT PER UNANIMITAT

VOTS:
A FAVOR: JxLF-Junts / PSC-CP / CsLFV / IEC-AM / SAL-CUP-AMUNT
EN CONTRA:
ABSTENCIONS:

5. Proposta d’aprovació dels inventaris de béns de l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès i dels Patronats municipals a data 31 de desembre de 2019. 

Primer.- Aprovar l’Inventari de béns a data 31 de desembre de 2019 corresponent a les entitats que es relacionen a continuació i el resum del qual detallat en els annexes és el següent: 

 

       Valor

Valor amortizable

 Valor no amortitzable

Amortització acumulada

Valor net

 Ajuntament

       86,829,340,29

        43,967,198,29

       42,862,142,00

      18,775,203,56

      68,054,136,75

P.Cultura

         24,361,632,37

         16,323,891,20

          8,037,638,37

    4,367,789,59

         19,993,842,78

 P.Esports

        17,496,828,70

        11,981,466,57

           5,515,356,13

         3,738,224,27

         13,758,604,44

Segon.- Remetre còpia íntegra de l’Inventari de béns de data 31 de desembre de 2019 al Departament de Polítiques Digitals i Administració pública de la Generalitat de Catalunya.

APROVAT

VOTS:
A FAVOR: JxLF-Junts / PSC-CP
EN CONTRA:
ABSTENCIONS: CsLFV / IEC-AM / SAL-CUP-AMUNT 

6. Proposta d’aprovació del Compte General de la Corporació corresponent a l’exercici 2019.

Primer.- Aprovar el Compte General de l'Exercici 2019, comprès pel Compte General del propi Ajuntament i dels seus patronats Municipals. 

Segon.-Remetre el Compte General aprovat juntament amb tota la documentació que la integra a la fiscalització de la Sindicatura de comptes, tal com s'estableix en l'article 212.3 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, i, en compliment dels mandats de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, i altra normativa concordant, al Ministeri d'Hisenda i Funció Pública.

APROVAT

VOTS:
A FAVOR: JxLF-Junts / PSC-CP
EN CONTRA:
ABSTENCIONS: CsLFV / IEC-AM / SAL-CUP-AMUNT 

7. Proposta d’aprovació de l’acceptació de la delegació de competències referents al Conveni de col·laboració entre els Ajuntaments d’Aiguafreda, l’Ametlla del Vallès, Canovelles, Figaró-Montmany, La Garriga, Tagamanent i les Franqueses el Vallès per a la promoció i desenvolupament econòmic.

Primer.- Acceptar la delegació de competències indicada a la clàusula tercera del Conveni de col·laboració entre els Ajuntaments d’Aiguafreda, l’Ametlla del Vallès, Canovelles, Figaró-Montmany, La Garriga, Tagamanent i les Franqueses del Vallès per a la promoció i desenvolupament econòmic (2020-2023), aprovat per la Junta de Govern Local en sessió del dia 26 de novembre de 2020, que disposa el següent: “En concret i en el cas dels serveis de REEMPRESA, els Ajuntaments signants deleguen aquestes funcions a l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès, com a únic Ajuntament que ofereix els serveis de REEMPRESA actualment, i que els seus habitants seran atesos en aquest centre per aquest servei”. 

Segon.- Establir que l’acceptació de la delegació de competències serà efectiva des del moment de la recepció per part d’aquest Ajuntament de l’acord d’aprovació del Conveni per part de cadascuna de les altres Administracions locals interessades, siguin aquestes comunicades a l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès amb anterioritat o posterioritat a l’adopció del present acord.  

Tercer.- Comunicar la present resolució a la resta d’Ajuntaments interessats. 

NO APROVAT

VOTS:
A FAVOR: JxLF-Junts / CsLFV
EN CONTRA:
ABSTENCIONS: PSC-CP / IEC-AM / SAL-CUP-AMUNT 

8. Moció que presenta el grup municipal Junts per les Franqueses, i aprovada per Junta de Portaveus en sessió del dia 15 de desembre de 2020, de suport a la petició dels Consells Esportius de Catalunya per declarar l'activitat física "bé essencial".

Primer.- Donar ple suport al manifestat pels Consells Esportius de Catalunya i a la petició al Govern de la Generalitat perquè declari l’activitat física com a bé essencial a Catalunya. 

Segon.- Traslladar el present al Govern de la Generalitat de Catalunya, concretament a la conselleria de Presidència, responsable de la secretaria general de l’Esport i l’Activitat Física i a la Unió de Consells Esportius de Catalunya. 

APROVAT

VOTS:
A FAVOR: JxLF-Junts / PSC-CP / CsLFV
EN CONTRA:
ABSTENCIONS: IEC-AM / SAL-CUP-AMUNT 

9. Moció que presenta el grup municipal Ciutadans les Franqueses del Vallès, i aprovada per Junta de Portaveus en sessió del dia 15 de desembre de 2020, per desenvolupar amb criteris de sostenibilitat l'ecoturisme i el turisme esportiu en les zones rurals del municipi.

Primer.- Estudiar el desenvolupament, el cost-benefici i la viabilitat d’aquest projecte, a fi i efecte de potenciar un turisme de qualitat a les Franqueses, de naturalesa rural, agroturístic i cultural que permetés, en cas de realitzar-se una gestió adequada, generar llocs de treball  i beneficis econòmics en la població local. 

Segon.- En cas de valorar positivament la viabilitat del projecte, millorar la senyalització de les rutes verdes de les Franqueses i actualitzar la informació sobre aquestes a la web de l'Ajuntament i, també , millorar el seu disseny gràfic i interactiu per fer-lo més atractiu i funcional. Donar-li, a més, difusió i publicitat enllaçant tota la informació, itineraris, llocs d'interès, etc. a pàgines web especialitzades.  

Tercer.- Si el projecte fos valorat positivament crear un grup de treball amb representants de tots els grups municipals, personal tècnic de l’Ajuntament i, quan calgui,  representants d’entitats relacionades amb el món del ciclisme, pagesia i restauració per consensuar el disseny, el desenvolupament i la implementació d’aquest projecte d’agroturisme,  turisme verd, ecològic i esportiu a les Franqueses del Vallès.  

APROVAT

VOTS:
A FAVOR: PSC-CP / CsLFV
EN CONTRA: IEC-AM / SAL-CUP-AMUNT
ABSTENCIONS: JxLF-Junts

10. Moció que presenta el grup municipal Sal-Candidatura d'Unitat Popular-Alternativa Municipalista, i aprovada per Junta de Portaveus en sessió del dia 15 de desembre de 2020, en defensa de la unitat de la llengua catalana

Primer.- Reconèixer i declarar la unitat de la llengua catalana, sense que aquest fet suposi menystenir altres denominacions existents. 

Segon.- Rebutjat qualsevol mesura que imposi impediments normatius, administratius, tècnics o socials als ciutadans de les comunitats autònomes on aquesta llengua és oficial de poder viure amb normalitat i amb garanties aquesta unitat lingüística. 

Tercer.- Instar el Govern de l’Estat a reconèixer públicament i oficialment la unitat de la llengua catalana, a corregir els serveis, ens i polítiques públiques que la qüestionen i a vetllar perquè cap institució pública o empresa privada de l’Estat espanyol fomenti el secessionisme lingüístic català en la seva activitat. 

Quart.- Notificar aquests acords al Govern de la Generalitat de Catalunya i al Parlament de Catalunya, al Govern de la Generalitat Valenciana i a les Corts valencianes, al Govern de les Illes Balears i al Parlament de les Illes Balears, al Govern d’Espanya, al Congrés dels Diputats i al Senat. 

APROVAT

VOTS:
A FAVOR: JxLF-Junts / IEC-AM / SAL-CUP-AMUNT
EN CONTRA: CsLFV
ABSTENCIONS: PSC-CP 

11. Moció que presenta el grup municipal Sal-Candidatura d'Unitat Popular-Alternativa Municipalista, i aprovada per Junta de Portaveus en sessió del dia 15 de desembre de 2020, perquè es creï una plaça tècnica d'igualtat i es doti l'Àrea de Feminisme i Igualtat d'un pressupost mínim revisable anualment.

Primer.- Crear una plaça de tècnica d’igualtat, de jornada completa, adscrita a l’Àrea de Feminisme i Igualtat, amb la dotació pressupostària corresponent als pressupostos de 2021 i següents. 

Segon.- Assignar inicialment a aquesta plaça les funcions següents: 

Impulsar, seguir, avaluar i revisar polítiques d’igualtat de gènere de forma transversal en les diferents àrees municipals i vetllar perquè s’incorpori la perspectiva de gènere en qualsevol acció, contractació, planificació i programació municipal. 

Crear i gestionar un servei d’informació i atenció a les dones (SIAD) i un servei d’atenció integral LGTBI+ a les Franqueses, amb un protocol d’intervenció en cas de violència masclista que ofereixi una atenció integral i coordinada amb la resta de serveis d’atenció a les persones i d’acció comunitària del municipi (acolliment d’urgència, salut, inserció laboral, habitatge, prestacions econòmiques, atenció psicològica, denúncia davant dels cossos policials i assessorament jurídic), i donar-los a conèixer a la població. 

Dissenyar i coordinar accions i activitats tant de denúncia i sensibilització contra la violència de gènere com de formació en coeducació i perspectiva de gènere, transmetent una cultura igualitària que promogui les noves masculinitats i una deconstrucció de la normalitat de gènere. 

Dissenyar, conjuntament amb les entitats del municipi, accions i un programa d’activitats anual que reivindiqui la visibilització de les dones en l’àmbit de la cultura, la lluita feminista i l’apoderament de la dona, i que promogui la participació sociopolítica de les dones. 

Tercer.- Dotar l’Àrea de Feminisme i Igualtat de pressupost suficient per a iniciar aquest any 2021 unes primeres línies d’actuació d’acord amb els compromisos contrets en la moció del juny i les funcions incloses en aquesta moció. 

Quart.- Anualment, revisar el pressupost destinat a aquesta àrea i valorar la necessitat de crear noves places tècniques, especialment d’intervenció al carrer. 

Cinquè.- Fer arribar una còpia d’aquests acords a les direccions dels diferents centres i serveis educatius, formals i no formals, del municipi, als caps de les diferents àrees d’aquest ajuntament i a totes les entitats del municipi.

APROVAT PER UNANIMITAT

VOTS:
A FAVOR: JxLF-Junts / PSC-CP / CsLFV / IEC-AM / SAL-CUP-AMUNT
EN CONTRA: 
ABSTENCIONS:

12. Moció que presenten els grups municipals Sal-Candidatura d'Unitat Popular-Alternativa Municipalista i Imagina Esquerra en Comú-Acord Municipal, i aprovada per Junta de Portaveus en sessió del dia 15 de desembre de 2020, perquè s'inclogui l'edifici de Can Giralt al Pla Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic de les Franqueses del Vallès i sigui destinat a ús públic.

Primer.- Incloure l’edifici de Can Giralt (conegut també com Agroquímica) al Pla d’Especial Protecció del Patrimoni Arquitectònic de les Franqueses del Vallès. 

Segon.- Documentar adequadament les característiques arquitectòniques de l’edifici (tenim notícia d’un artesanat metàl·lic que podria tenir valor per ell mateix) i el seu estat actual, i establir les mesures oportunes per garantir que no es malmeti. 

Tercer.- Establir mesures de valorització de l’edifici de Can Giralt com a element del patrimoni de la memòria històrica durant el període de la Guerra Civil, pel seu valor cultural, juntament amb els altres elements patrimonials que recuperen la memòria democràtica al nostre municipi. 

Quart.- Estudiar les possibilitats de l’edifici com a equipament d’ús públic, en virtut de les seves característiques, dels seus antecedents històrics, de les necessitats del municipi i de la voluntat expressada pels mecanismes de participació ciutadana adients.

Cinquè.- Notificar aquests acords a la junta de govern local i a totes les àrees en què s’organitza administrativament l’Ajuntament vinculades a aquest assumpte, especialment Urbanisme i Cultura, a la Direcció General del Patrimoni Cultural de la Generalitat de Catalunya, a la Direcció General de Memòria Democràtica i a la Comissió Territorial d’Urbanisme de l’Arc Metropolità de la Generalitat de Catalunya. 

Sisè.- Difondre el contingut d’aquest acord als mitjans de comunicació de l’Ajuntament i d’àmbit municipal, de conformitat amb el principi de transparència, a la seu electrònica i al portal de transparència municipal, en compliment del que disposen la Llei 19/2013, de 9 de desembre, i la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació i bon govern a Catalunya.

APROVAT

VOTS:
A FAVOR: PSC-CP / IEC-AM / SAL-CUP-AMUNT
EN CONTRA: 
ABSTENCIONS: JxLF-Junts / CsLFV

Arxivat a: Ajuntament
Ple ordinari municipal de 22 de desembre de 2020
Darrera actualització d’aquest contingut: 15/01/2021 a les 20:02h
Plan Avanza 2

Col·labora:

Diputació de Barcelona

© Ajuntament de les Franqueses del Vallès

Ctra. de Ribes, 2 - 08520 Les Franqueses del Vallès

Tel. 938 467 676 - Fax 938 467 767

(Necessites javascript per veure aquest correu-e)