Mida del text Augmentar la mida del text Mida del text normal Reduir la mida del text | Sense estils | Versió mòbils | Mapa Web
ES | EN | FR

Acords de ple del 29 d'octubre de 2020

29/10/2020

Acords de ple:

1. Aprovació de l'acta de l a sessió anterior

2. Donar compte de les resolucions dictades per l'alcalde i els regidors/es delegats de l' Alcaldia números 2020 1529 a 2020 1788 corresponents al període comprès entre els dies 1 d'agost i 30 de setembre de 2020.

3. Donar compte de les actes de la Junta de Govern Local números JGL/2020/33 a JGL/2020/36 que corresponen a les sessions, amb caràcter r eservat o públic, pel període comprès entre els dies 3 i 24 de setembre de 2020.

4. Donar compte del decret de l'alcalde número 202 0 1773 de data 29 de setembre, en què es resol modificar els tinents i tinentes d'alcalde de l'Ajuntament.

5. Donar compte del decret de l'alcalde númer o 2020 1774 de data 29 de setembre, en què es res ol modificar els membres integrants de la Junta de Govern Local.

6. Donar compte del decret de l'alcalde número 2020 1772 de 29 de setembre, en què es resol crear les àrees i regidories que integren l'Ajuntament i efectuar delegacions generals d'atribuci ons a favor dels tinents i tinentes d'alcalde.

7. Donar compte del decret de l'alcalde número 2020 1770 de data 29 de setembre, en què es resol el nomenament de la Presidenta i Vicepresidenta del Patronat Municipal de Cultura, Educació, Infància i Joventut.

8. Donar compte del decret de l'alcalde número 2020--1771 de data 29 de de setembre, en què es resol nomenar el Vicepresident del Patronat Municipal d'Esports.

9. Donar compte del decret de l'alcalde número 2020 1916 de data 16 d'octubre, en què es resol delegar les fun cio ns de Presidència del Consell Escolar
Municipal de les Franqueses del Vallès.

10. Donar compte del decret de l'alcalde número 2020 1769 de data 29 de setembre, en què es resol modificar el règim de dedicació dels membres de la
Corporació.

11. Proposta d’aprovació de nous representants de la Corporació al Consell d’Administració del Patronat Municipal d’Esports.

ACORDS:

Primer.- Designar el regidor senyor Juan Antonio Corchado Ponce com a representant del grup municipal dels Socialistes de Catalunya – Candidatura de Progrés (PSC-CP) en el Consell d’Administració del Patronat Municipal d’Esports.

Segon.- Designar la regidora senyora Maria Forns i Roca com a representant del grup municipal Sal-Candidatura d’Unitat Popular-Alternativa Municipalista (Sal-CUP-Amunt) en el Consell d’Administració del Patronat Municipal d’Esports.

Tercer.- Condicionar la designació dels dos representants dels grups municipals dels Socialistes de Catalunya – Candidatura de Progrés (PSC-CP) i Sal-Candidatura d’Unitat Popular-Alternativa Municipalista (Sal-CUP-Amunt) a l’entrada en vigor de la modificació dels articles 12 i 13 dels Estatuts del Patronat Municipal d’Esports, aprovada definitivament per acord de Ple del dia 24 de setembre de 2020.

Quart.- Notificar aquests acords al regidor senyor Juan Antonio Corchado Ponce i la regidora senyora Maria Forns i Roca, i al Patronat Municipal d’Esports.

VOTS:
APROVAT PER UNANIMITAT

12. Proposta d’aprovació de la designació de nous representants de la Corporació al Patronat de la Fundació Privada Apadis Les Franqueses i al Patronat de la Fundació Universitària Martí l’Humà

ACORDS:

Primer.- Designar la regidora senyora Sònia Tena i Belmonte com a representant de la Corporació al Patronat de la Fundació Privada Apadis Les Franqueses, en substitució de la regidora senyora Marta Sánchez Jiménez.

Segon.- Designar la regidora senyora Marina Ginestí i Crusells com a representant de la Corporació al Patronat de la Fundació Universitària Martí l’Humà, en substitució del regidor senyor José Antonio Aguilera Galera.

Tercer.- Notificar aquest acord als regidors/es senyor/es Sònia Tena i Belmonte, Marta Sánchez Jiménez, Marina Ginestí i Crusells i José Antonio Aguilera Galera, al Patronat de la Fundació Privada Apadis Les Franqueses i al Patronat de la Fundació Universitària Martí l’Humà.

APROVAT

VOTS:
A FAVOR: JXLF / IEC-AM / CsLFV
EN CONTRA: PSC-CP
ABSTENCIONS: SAL-CUP-AMUNT

13. Proposta d'aprovació de la declaració d’especial interès de les obres per a la reforma i ampliació de la residència per a la gent gran amb emplaça ment al carrer de Sant Josep, 29, i bonificació del 95% de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres.

ACORDS:

Primer.- Acordar la declaració d’especial interès per concórrer circumstàncies socials de les obres per a la reforma i ampliació d’una residència per a la gent gran, amb emplaçament al carrer de Sant Josep, 29, al terme municipal de les Franqueses del Vallès.

Segon.- Estimar la sol·licitud presentada pel senyor Xavier Claravalls Ituarte, en representació de la Fundació Privada de les Franqueses del Vallès per a la Gent Gran i, en conseqüència, bonificar el 95% de l’Impost de construccions, instal·lacions i obres, de conformitat amb allò previst a l’Ordenança Fiscal 13 de l’ajuntament de les Franqueses del Vallès.

Tercer.- Donar de baixa la liquidació núm. 2009000522, per un import de 9.107,74 €, en concepte de taxa i impost sobre construccions, instal·lacions i obres, corresponent a l’expedient 3168/2020 d’acord amb el que disposen les vigents Ordenances Fiscals núm. 9.3.1 i 13 d’aquest Ajuntament.

Quart.- Aprovar la liquidació núm. 2009000563, per un import de 641,06 €, en concepte de taxa i impost sobre construccions, instal·lacions i obres, corresponent a l’expedient 3168/2020, un cop aplicada la bonificació del 95% de l’ICIO inicial, d’acord amb el que disposen les vigents Ordenances Fiscals núm. 9.3.1 i 13 d’aquest Ajuntament.ç

Cinquè. Comunicar aquests acords a l’àrea d’Hisenda de l’ajuntament.

Sisè.- Notificar aquests acords als interessats en l’expedient.

APROVAT

VOTS:
A FAVOR: JxLF / PSC-CP / IEC-AM / CsLFV
EN CONTRA: -
ABSTENCIONS: SAL-CUP-AMUNT

14. Proposta d’aprovació provisional de la modificació de les ordenances fiscals reguladores dels tributs municipals per a l’exercici 2021.

ACORDS:

Primer.- Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2021 i següents la modificació de les Ordenances fiscals que a continuació es relacionen, així com el seu text refós:ç

GENERAL. Ordenança fiscal general de gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals

 • 1. Impost sobre béns immobles (IBI)
 • 3. Impost sobre vehicles de tracció mecànica (IVTM)
 • 4. Impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana
 • 6. Taxa per expedició de documents administratius
 • 10. Taxa per la prestació dels serveis d’intervenció administrativa en l’activitat dels ciutadans i les empreses a través del sotmetiment a prèvia llicència, comunicació prèvia o declaració responsable
 • 12. Taxes per la prestació del servei de gestió de residus municipals
 • 13. Impost sobre construccions, instal·lacions i obres
 • 17. Ordenança general reguladora dels Preus públics
 • 24. Taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic amb taules i cadires amb finalitat lucrativa
 • 27. Preu públic per la prestació de serveis a l’escola municipal de música Claudi Arimany
 • 30. Preus Públics pel Servei Municipal de Llar d’Infants
 • 34. Preu públic per la prestació del Servei d’Atenció Domiciliària

Segon.- Els acords definitius en matèria de derogació, aprovació i modificació d’Ordenances fiscals per a l’exercici de 2021, així com el text refós aprovat, seran objecte de publicació en el Butlletí Oficial de la Província.

Tercer.- Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament els anteriors acords provisionals, així com el text complet de les Ordenances fiscals aprovades de nou o modificades durant el termini de trenta dies hàbils, comptats des del dia següent al de la publicació de l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de la Província.

Durant el període d’exposició pública de les Ordenances, els qui tinguin un interès directe o resultin afectats, en els termes previstos a l’article 18 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març , podran examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que estimin oportunes. Transcorregut el període d’exposició pública sense haver-se presentat reclamacions, els acords adoptats restaran definitivament aprovats.ç

Quart.- Publicar els anteriors acords provisionals en un diari dels de major difusió per a coneixement general.

APROVAT

VOTS:
A FAVOR: JxLF
EN CONTRA: SAL-CUP-AMUNT
ABSTENCIONS: PSC-CP / IEC-AM / CsLFV

15. Propost a d’aprovació provisional de les ordenances regulado res de les prestacions patrimonials de caràcter públic no tributari relatiu als serveis municipals funeraris i de proveïment, subministrament i distribució d’aigua per a l’exercici 2021.

ACORDS:

Primer.- Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2021 i següents, l’Ordenança que s’adjunta i forma part del present acord, Ordenança de prestació patrimonial de caràcter públic no tributari pel servei municipal de proveïment, subministrament i distribució d’aigua potable i serveis complementaris.

Segon.- Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2021 i següents, l’Ordenança que s’adjunta i forma part del present acord, Ordenança de prestació patrimonial de caràcter públic no tributari pels serveis funeraris dels cementiris de Corró d'Amunt, Corró d’Avall i Marata.

Tercer.- Derogar amb efectes d’1 de gener de 2021 l’ordenança reguladora de la Taxa per la prestació del servei de proveïment d’aigua potable.

Quart.- Derogar amb efectes d’1 de gener de 2021 l’ordenança reguladora de la Taxa pels serveis de subministrament i distribució d’aigua potable.

Cinquè.- Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament els anteriors acords provisionals, així com el text complet de les Ordenances de Prestacions Patrimonials aprovades durant el termini de trenta dies hàbils, comptats des del dia següent al de la publicació de l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de la Província.

APROVAT

VOTS:
A FAVOR: JxLF
EN CONTRA: IEC-AM / SAL-CUP-AMUNT
ABSTENCIONS: CsLFV

16. Proposta d'aprova c ió inicial de la modificació de crèdit 004/2020

ACORDS: 

PRIMER. Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdits núm.004/PLE del Pressupost en vigor, per un import de 320,000,00€ en la modalitat de suplement de crèdit amb càrrec romanent de Tresoreria de l'exercici anterior.

Sobre la base de l'Informe d'Intervenció, els imports aplicats són:

 Pressupost de Despeses

 08.2311.48007

Ajuts socials

50.000

SUPLEMENT DE CRÈDIT

08.2311.48016

Ajuts a l'habitatge

25.000

SUPLEMENT DE CRÈDIT

09.2411.14310

Retribucions Plans Ocupació Pla de Xoc

61.500

SUPLEMENT DE CRÈDITI

09.2411.16010

Seguretat Social Plans Ocupació Pla de Xoc

18.500

SUPLEMENT DE CRÈDIT

09.2411.48014

Subvencions per a lloguers activitats

50.000

SUPLEMENT DE CRÈDIT

09.2411.78002

Subvencions per adequacions del locals

50.000

SUPLEMENT DE CRÈDIT

09.2411.48015

Subvencions a nous emprenedors

15.000

SUPLEMENT DE CRÈDIT

09.2411.83001

Concessió de microcrèdits Pla de Xoc

50.000

SUPLEMENT DE CRÈDIT

NECESSITAT DE FINANÇAMENT

320,000

 

 Suplements en Conceptes d'Ingressos

Aplicació: econòmica

Descripció

Euros

2020

01

87001

Romanent de tresoreria per despeses generals

320,000

 

 

 

 

TOTAL INGRESSOS

320,000

 

SEGON.- EXPOSAR aquest expedient al públic mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de la província per un termini de quinze dies hàbils, durant els qual els interessats el podran examinar i presentar reclamacions davant del Ple. L’expedient es considerarà definitivament aprovat si durant el termini esmentat no s’han presentat reclamacions.

TERCER.-  FER CONSTAR que el present acord és immediatament executiu, atès que s’habiliten crèdits per motius de calamitats públiques o de naturalesa anàloga d’excepcional interès general, sens perjudici de les reclamacions que contra el mateix es promoguin, les qual s’hauran de substanciar dins dels vuit dies següents a la seva presentació, entenent-se desestimades de no notificar-se la resolució al recurrent dins de l’esmentat termini, de conformitat amb el que preveu l’art. 177.6 del Text Refós de Llei reguladora de les hisendes locals.

APROVAT

VOTS:
A FAVOR: JxLF / PSC-CP / IEC-AM / CsLFV
EN CONTRA: -
ABSTENCIONS: SAL-CUP-AMUNT

17. Proposta d'aprovació inici al de la modificació de crèdit 005/2020

ACORDS: 

PRIMER. Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdits núm.005/PLE del Pressupost en vigor, per un import de 86.225€ en la modalitat de suplement de crèdit amb càrrec romanent de Tresoreria de l'exercici anterior (56,225€)i de minoració de crèdit d’altres aplicacions pressupostàries (30,000€).

Sobre la base de l'Informe d'Intervenció, els imports aplicats són:

Pressupost de Despeses

05.1621.227006

Servei de deixalleria

1.000

SUPLEMENT DE CRÈDIT

05,1623,227003

Tractament de resta

45.000

SUPLEMENT DE CRÈDIT

05.1623.227004

Tractament d’orgànica

20.000

SUPLEMENT DE CRÈDITI

05.1623.227007

Tractament de voluminosos

20.200

SUPLEMENT DE CRÈDIT

05.1623.467001

Aportació consorci de Residus

225

SUPLEMENT DE CRÈDIT

NECESSITAT DE FINANÇAMENT

86,225

 

Suplements en Conceptes d'Ingressos

Aplicació: econòmica

Descripció

Euros

2020

01

87001

Romanent de tresoreria per despeses generals

56,225

 

 

 

 

TOTAL INGRESSOS

56,225

 

Minoracions de crèdit en altres aplicacions de despesa

Aplicació: econòmica

Descripció

Euros

 

 

 

 03

9202 

14301 

Previsió de despeses promoció interna i adequacions singulars 

 30.000

 

 

 

 

TOTAL MINORACIONS DESPESA

 30.000

 

SEGON.- EXPOSAR aquest expedient al públic mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de la província per un termini de quinze dies hàbils, durant els qual els interessats el podran examinar i presentar reclamacions davant del Ple. L’expedient es considerarà definitivament aprovat si durant el termini esmentat no s’han presentat reclamacions.

NO APROVAT

VOTS:
A FAVOR: JxLF
EN CONTRA: PSC-CP / IEC-AM / SAL-CUP-AMUNT
ABSTENCIONS: CsLFV


18. Moció que presenta el grup municipal Ciutadans les Franqueses del Vallès, i no aprovada per Junta de Portaveus en sessió del dia 22 d'octubre de 2020,
per donar l'opció a les famílies de demanar la jornada contín ua en els centres educatius d 'infantil i primària de les Franqueses del Vallès
ACORDS:

Primer.- Sol·licitar al Departament d’Ensenyament i al seu Conseller que estableixin els mecanismes normatius necessaris per garantir el poder optar per la jornada contínua per part de les famílies respectant l’autonomia del centre.

Segon.- Donar trasllat a les AMPAS i/o AFAS dels centres educatius d’infantil i primària del municipi i a les diferents plataformes que impulsen la jornada contínua a les Franqueses.

VOTS:
A FAVOR: CsLF
EN CONTRA: IEC-AC, SAL-CUP-AMUNT
ABSTENCIONS: JxLF, PSC-CP

19. Moció que presenta el grup municipal Junts per les Franqueses, i aprovada per Junta de Portaveu s en sessió del dia 22 d'octubre de 2020, per una política d'habitatge amb perspectiva juvenil.
ACORDS

Primer.- Instar al govern de la Generalitat de Catalunya a liderar una estratègia compartida amb ajuntaments i diputacions de Catalunya per incrementar el parc d’habitatge públic dotacional a través del dret a tanteig i retracte.

Segon.- Sol·licitar als grups parlamentaris del Congreso de los Diputados iniciar els tràmits parlamentaris per modificar legislativament el mandat públic que regula la SAREB amb l’objectiu que aquesta entitat financera cedeixi a la Generalitat de Catalunya l’ús dels habitatges que disposa a Catalunya per destinar-los a un lloguer jove.

Tercer.- Demanar a l’Ajuntament de Les Franqueses estudià la viabilitat de dissenyar i implementar una campanya d’ajudes al lloguer especifica pel públic jove.

Quart.- Comunicar aquests acords al govern de la Generalitat de Catalunya, als grups parlamentaris del Congreso de los Diputados i a la Joventut Nacionalista de Catalunya Vallès Oriental com a impulsora de la present moció ((Necessites javascript per veure aquest correu-e)).

VOTS:
A FAVOR: JxLF, PSC-CP, IEC-AM
EN CONTRA:
ABSTENCIONS: CsLF, SAL-CUP-AMUNT

20. Moció que pres enten els grups municipals Junts per les Franqueses, Imagina Esquerra en Comú Acord Municipal i Sal Candidatura d’Unitat Popular Alternativa Munic i palista, i aprovada per Junta de Portaveus en sessi ó del dia 22 d'octubre de 2020, de rebuig a la decisió del Tribunal Suprem d'inhabilitació del president de la Generalitat de Catalunya

ACORDS:

1. Creiem fermament en la Democràcia. I per aquest motiu només entenem un Estat que garanteixi la separació de poders i que respecti i asseguri els principis bàsics d’aquest ordre social.

2. Exigim el respecte absolut pels Drets Fonamentals. Uns drets inherents a totes les persones sense discriminació per les seves condicions personals, socials, econòmiques, polítiques i ideològiques... El Dret d’Expressió és un d’aquests Drets Fonamentals als quals els càrrecs electes no renunciarem de cap de les maneres.

3. Condemnem la repressió contra el moviment independentista. Catalunya, la nostra llengua, la nostra cultura... tenen una llarga història de discriminació per part de l’Estat espanyol. Som un poble que sempre té un estat en contra, que ens considera, enlloc d’una nació, una colònia. Un estat que no ens respecta i que ens discrimina a nivell cultural, econòmic, social... Una discriminació que, els darrers anys, ha anat més enllà i s’ha convertit en persecució política contra els nostres representants al Govern, al Parlament, als ajuntaments i també en persecució de tota la ciutadania que ha mostrat el seu desacord amb aquest model d’estat obsolet i de formes decadents i que ha optat per defensar, de forma legítima, la República Catalana.

4. Demanem una justícia justa, ponderada i equilibrada. Una justícia que doni garanties

a l’estat i a tota la ciutadania. Una justícia que ofereixi seguretat i que asseguri l’exercici dels drets de la ciutadania. Una justícia que no faci política. En definitiva, una justícia que respecti la separació de poders.

5. Rebutgem fermament la sentència del Tribunal Suprem que inhabilita al 131è. president de la Generalitat de Catalunya per uns fets que no constitueixen cap delicte i que estan emparats en la llibertat d’expressió. Una sentència totalment grotesca i desproporcionada que deriva de la instrumentalització de diverses institucions de l’estat, com en aquest cas la Junta Electoral Central. Així mateix, expressem la total solidaritat cap al president Torra que ha patit dos processos judicials injustos per defensar des de la màxima institució del nostre país la llibertat d’expressió, la llibertat dels presos i dels exiliats i el dret d’autodeterminació.

6. Demanem el màxim respecte per les institucions catalanes i pels nostres representants, escollits democràticament. Només amb unes institucions fortes i respectades podem créixer com a país i, malgrat els intents d’arrabassar-nos la dignitat institucional, la nostra màxima prioritat serà preservar-la.

7. Reiterem el nostre compromís en la República Catalana. Continuarem treballant des de cada poble i cada ciutat per materialitzar l’estat català, un projecte que compta amb el suport majoritari de la població que ho ha expressat reiteradament a les urnes el 9 de novembre de 2014 i l’1 d’octubre de 2017. El nostre projecte d’autodeterminació està emparat pels Tractats Internacionals i per aquest motiu demanem que cessi la persecució injustificada i injusta contra un moviment legítim com és l’independentisme català. Una opció política que és l’única capaç de garantir, en aquests moments, la democràcia, el progrés social i econòmic i la protecció de la cultura i les institucions.

VOTS:
A FAVOR: JxLF, IEC-AM, SAL-CUP-AMUNT
EN CONTRA: PSC-CP, CsLF
ABSTENCIONS:

21. Moció que presenta el grup municipal dels Socialistes de CatalunyaCandidatura de Progrés, i aprovada per Junta de Portaveus en sessió del dia 22 d'octubre de 2020, per iniciar el procediment de modificació del Reglament Orgànic Municipal

ACORDS

Primer.- La creació en el termini màxim d’un mes des de l’aprovació d’aquesta moció d’una comissió de treball formada per tots el grups municipals amb representació al consistori que tingui com a únic objecte la modificació del Reglament Orgànic Municipal actual, sense perjudici de que aquest continuï en vigor en tant s’aprova la modificació.

Segon.- Que en un termini màxim de tres mesos des de la creació d’aquesta comissió es finalitzi el treball, tots els grups municipals podran presentar en aquesta comissió propostes de modificació de l’actual Reglament Orgànic per al seu debat i votació en comissió, prèvia a la resta de la seva tramitació.

Tercer.- Notificar aquests acords a tots els grups municipals amb representació al consistori i totes àrees de l’Ajuntament de Les Franqueses i els seus patronats.

VOTS:
A FAVOR: JxLF, PSC-CP, IEC-AM, CsLF
EN CONTRA:
ABSTENCIONS: SAL-CUP-AMUNT

22. Moció que presenta el grup municipal dels Socialistes de Catalunya Candidatura de Progrés, i aprovada per Junta de Portaveus en sessió del dia 22 d'octubre de 2020, per la creació de comissions informatives permanents

ACORDS:

Primer.- Establir les següents COMISSIONS INFORMATIVES PERMANENTS amb la composició i matèries que s’assenyalen a continuació:

I.- COMISSIÓ INFORMATIVA DE GOVERN I ECONÒMIA

II.- COMISSIÓ INFORMATIVA DE TERRITORI I CIUTAT

III.- COMISSIÓ INFORMATIVA D’ACCIÓ COMUNITÀRIA I BENESTAR

IV.- COMISSIÓ INFORMTAVIA DE SERVEIS A LA PERSONA

V.- COMISSIÓ INFORMATIVA DE PRESIDÈNCIA

Segon.- Establir dintre de cada comissió informativa les següents regidories:

I.- COMISSIÓ INFORMATIVA DE GOVERN I ECONÒMIA: Secretaria i Serveis Jurídics, Hisenda, Recursos Humans, SAC, Arxiu, Serveis Informàtics.

II.- COMISSIÓ INFORMATIVA DE TERRITORI I CIUTAT: Urbanisme, Obres i Serveis, Agricultura, Medi Ambient, Mobilitat, Dinamització Econòmica, Activitats, Mercats i Comerç.

III.- COMISSIÓ INFORMATIVA D’ACCIÓ COMUNITÀRIA I BENESTAR: Polítiques Socials, Habitatge, Gent Gran, Sanitat i Salut Pública, Feminisme i Igualtat, Participació i Relacions Ciutadanes, Civisme i Convivència, Seguretat Ciutadana.

IV.- COMISSIÓ INFORMTAVIA DE SERVEIS A LA PERSONA: Educació, Cultura, Esports, Infància i Joventut, Pla de Barris, Turisme.

V.- COMISSIÓ INFORMATIVA DE PRESIDÈNCIA: Comunicació, Protocol i Relacions Institucionals, Processos Estratègics.

Tercer.- Aquestes comissions estaran constituïdes i operatives en el període màxim de dos mesos des de l’aprovació de la present moció.

Quart.- Notificar aquests acords a tots els grups municipals amb representació al consistori i a totes les àrees de l’Ajuntament de Les Franqueses del Vallès i als seus Patronats.

VOTS:
A FAVOR: PSC-CP, IEC-AM, CsLF
EN CONTRA: JxLF
ABSTENCIONS: SAL-CUP-AMUNT

23. Moció que presenta el grup municipal dels Socialistes de Catalunya Candidatura de Progrés, i aprovada per Junta de Portaveus en sessió del dia 22 d'octubre de 2020, a favor de la protecció del sistema sanitari d'atenció primària

ACORDS

Primer.- Reclamem a la conselleria de Salut, doncs, que aporti els recursos, tant materials com humans, pel reforçament de l’atenció primària, base per la lluita contra la propagació de la pandèmia.

Segon.- Instem a la conselleria de Salut, el retorn immediat a la normalitat dels serveis d’atenció mèdica primària, amb la reobertura dels serveis presencials dels Consultoris locals del nostre municipi per atendre els seus veïns i veïnes.

Tercer.- Instem a millorar, a les conselleries de Salut i Benestar Social, la seva coordinació interna dels serveis de salut amb els serveis socials per poder detectar aquelles possibles persones transmissores i que a la vegada per la seva vulnerabilitat social els hi cal que se’ls faciliti recursos socials.

Quart.- Donem suport a les mobilitzacions que s’estan produint en el sector: vaga de metges interns residents, vaga de metgesses i metges a l’atenció sanitària i vaga del transport sanitari. Instem, per tant, a la conselleria de Salut que treballi per cuidar a qui ens cuida, recordant que tenen els pitjors sous i les pitjors condicions d’Europa.

Cinquè.- Instem a tirar endavant un Pacte per la Salut, un pacte que sigui consensuat amb tots els agents implicats. Un pacte per un sistema de salut públic, universal, equitatiu i de qualitat on la salut pública i l’atenció primària siguin els pilars fonamentals de la nostra sanitat.

Sisè.- Notificar aquest acord la conselleria de Salut i la conselleria de Benestar Social de la Generalitat de Catalunya, a la delegació del govern de l’Estat, a la Federació de Municipis de Catalunya, a l’Associació Catalana de Municipis, al Consell Comarcal, als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya i a les direccions dels CAP’s del municipi.

VOTS*:
A FAVOR: JxLF, PSC-CP, CsLF
EN CONTRA:
ABSTENCIONS: SAL-CUP-AMUNT
*El vot del grup municipal Imagina Esquerra en Comú-Acord Municipal no ha estat ponderat i s’ha emès un vot en contra i dues abstencions.

24. Moció que presenta el grup municipal Imagina Esquerra en Comú Acord Municipal, i aprovada per Junta de Portaveus en sessió del dia 22 d'octubre de 2020, per a l'arranjament d'espais verds com a horts urbans

ACORDS:

Primer.- Identificar tots aquells espais verds i finques en desús des de fa temps, que siguin susceptibles d’acollir horts urbans en règim de cessió i establir un calendari perquè es puguin habilitar per aquest ús.

Segon.- Vetllar perquè els horts urbans estiguin plenament integrats paisatgisticament i es treballin seguint unes pràctiques respectuoses amb el medi ambient (estalvi d’aigua, sense ús de productes nocius, etc.).

Tercer.- Establir les condicions de cessió o lloguer d’aquests espais, així com el procediment de selecció de les persones adjudicatàries.

Quart.- Notificar aquest acord a la ciutadania per mitjà dels canals de comunicació municipals.

VOTS:
A FAVOR: PSC-CP, IEC-AM, CsLF, SAL-AMUNT-CUP
EN CONTRA:
ABSTENCIONS: JxLF

25. Moció que presenten els grups municipals Imagina Esquerra en Comú Acord Municipal i Sal Candidatura d'Unitat Popular Alternativa Municipalista, i aprovada per Junta de Portaveus en sessió del dia 22 d'octubre de 2020, per demanar mesures de control ambiental de manera con tinuada amb partida pressupostària anual

ACORDS:

Primer.- Reconèixer des del Ple municipal de l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès que l’activitat de certes empreses dels polígons industrials pot comportar l’exposició de la població i el medi ambient a riscos i molèsties, així com reconèixer les constants queixes veïnals dels ciutadans de les Franqueses.

Segon.- Demanar a les àrees competents de l'Ajuntament de les Franqueses el control periòdic, en els polígons industrials, de les activitats que s’hi desenvolupen i el compliment de les normatives mediambientals amb informes tècnics que ho avalin.

Tercer.- Incorporar una partida pressupostària anual destinada a controlar de forma sostinguda tant la qualitat de l’aire com els nivells de soroll. Aquest control es farà per mitjà d’una estació permanent, gestionada en conveni amb alguna universitat catalana competent.

Quart.- Exigir al Govern de la Generalitat (a la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic del Departament de Territori i Sostenibilitat, al Departament d'Empresa i Coneixement i a l’Agència de Salut Pública del Departament de Salut) el compliment de les seves funcions i el seguiment de la situació, amb els controls, actuacions i sancions que siguin necessaris, pels polígons de les Franqueses.

Cinquè.- Demanar a l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès faci partícips i impliqui als ajuntaments veïns de Granollers i Canovelles per tal de buscar mesures de control conjuntes.

Sisè.- Comunicar els presents acords al Govern de la Generalitat de Catalunya, al Departament de Territori i Sostenibilitat, el Departament d'Empresa i Coneixement, al Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya i a la ciutadania de les Franqueses del Vallès, mitjançant el butlletí municipal i les xarxes socials municipals.

VOTS:
APROVADA PER UNANIMITAT

26. Moció que presenta el grup municipal Imagina Esquerra en Comú Acord Municipal, i aprovada per Junta de Portaveus en sessió del dia 22 d'octubre de 2020, per incloure el vot telemàtic, en situacions justificades, en els plens municipal s de les Franqueses del Vallès

ACORDS:

Primer.- Que s’accepti el vot telemàtic i es consideri vàlid com qualsevol de les altres classes de votació.

Segon.- Que s’incorpori en el ROM com un dret de les persones, més enllà de la situació d’excepcionalitat generada per la pandèmia.

Tercer.- Que a l’article 68 del ROM s’incorpori un apartat que especifiqui que les regidores i els regidors en situació de baixa, permís o situació assimilada per maternitat, paternitat, embaràs o malaltia greu que impedeixi la seva assistència a la sessió, i prèvia justificació davant el o la secretària de la Corporació, emetre el seu vot mitjançant un procés telemàtic, sempre que s’asseguri la identitat dels regidors o regidores, el contingut de les seves manifestacions i el moment en què aquestes es produeixen.

Quart.- Comunicar l’acord als veïns i veïnes de les Franqueses del Vallès.

VOTS:
APROVADA PER UNANIMITAT

27. Moció que presenta el grup municipal Sal Candidatura d'Unitat Popular Alternativa Municipalista, i no aprovada per Junta de Portaveus en sessió del dia 22 d'octubre d e 2020, amb relació a la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya sobre el Pla Director Urbanístic del Centre Recreatiu Turístic de Vila Seca i Salou

ACORDS:

Primer.- Instar el Govern de la Generalitat perquè no presenti recurs a la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que declara nul el Sector 1 del Complex Turístic Integrat i per tant que desisteixi definitivament d’aquest projecte.

Segon.- Instar la Generalitat de Catalunya que no ratifiqui l’acord de compravenda per part de l’Incasol dels terrenys que estan inclosos en l’àmbit del sector 1 Complexos Turístics Integrats (CTI) del 3 de març de 2020.

Tercer.- Traslladar aquests acords al Govern de la Generalitat, al Departament de Territori, encapçalat pel conseller Damià Calvet, i al Departament d’Economia, encapçalat pel vicepresident Pere Aragonès, als diferents grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, als ens locals que formen part del Centre Recreatiu i Turístic Vila-seca i Salou, a la plataforma Aturem BCN World i al GEPEC-EdC.

VOTS:
A FAVOR: IEC-AM, SAL-CUP-AMUNT
EN CONTRA: JxLF, PSC-CP, CsLF
ABSTENCIONS:

28. Moció que presenten els grups municip als dels Socialistes de Catalunya i Ciutadans les Franqueses del Vallès, i aprovada per Junta de Portaveus en sessió del dia 22 d'octubre de 2020, de suport al sector de la restauració i el comerç del municipi

ACORDS:

Primer.- Instar al Govern Central a continuar amb les polítiques de suport als sectors mencionats a la moció, concretament instar al Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme, a l’elaboració d’un Pla de Suport per al Sector de l’Hosteleria perquè estudiï mesures com l’extensió de l’ajornament dels tributs i de la Seguretat Social i de les moratòries dels préstecs personals, la recuperació de la prestació extraordinària per cessament de l’activitat per als autònoms que hagin de tancar el seu negoci o vegin reduïts els seus ingressos per les restriccions que siguin decretades per les autoritats sanitàries i l’ampliació de les ajudes extraordinàries pels ERTEs fins el moment en el què es pugui recuperar la situació prèvia a l’impacte de la crisi de la COVID-19.

Segon.- Exigir al Govern de la Generalitat que en cas de preveure la necessitat d’aplicació de qualsevol nova mesura restrictiva a causa de l’emergència sanitària que patim i que afecti als sectors de la restauració, comerç i oci sigui abans del tot consensuada amb representants, associacions i sindicats afectats per garantir una correcta, efectiva, i proporcionada aplicació.

Tercer.- Fer una crida als restauradors del municipi perquè cedeixin els aliments que es poden malbaratar al Banc d’Aliments i altres entitats d'atenció social.

Quart.- Instar al Ple de la Corporació que es bonifiqui des d’aquest Ajuntament el 100 % de la taxa de les terrasses, subvencionant als establiments el 100 % de les taxes d’ocupació de la via pública (terrasses) per un període equivalent al que hagin estat tancades amb motiu de les restriccions adoptades per la Generalitat de Catalunya.

Cinquè.- Comunicar l’aprovació d’aquesta moció a la Generalitat de Catalunya, al Parlament de Catalunya, a les Associacions empresarials i Sindicals, i a les associacions municipalistes FMC i AMC i a l’Associació de botiguers, comerciats i professionals de Les Franqueses (Les Franqueses Comerç).

Moció aprovada amb els vots a favor dels grups municipals Junts per les Franqueses, Socialistes de Catalunya-Candidatura de Progrés, Imagina Esquerra en Comú-Acord Municipal i Ciutadans les Franqueses del Vallès, i l’abstenció del grup municipal Sal-Candidatura d’Unitat Popular-Alternativa Municipalista.”

VOTS:
A FAVOR: JxLF, PSC-CP, IEC-AM, CsLF
EN CONTRA:
ABSTENCIONS: SAL-CUP-AMUNT

C) Precs preguntes i interpel·lacions

Arxivat a: Ajuntament
Ple municipal ordinari octubre de 2020
Darrera actualització d’aquest contingut: 26/07/2021 a les 11:50h
Plan Avanza 2

Col·labora:

Diputació de Barcelona

© Ajuntament de les Franqueses del Vallès

Ctra. de Ribes, 2 - 08520 Les Franqueses del Vallès

Tel. 938 467 676 - Fax 938 467 767

(Necessites javascript per veure aquest correu-e)