Mida del text Augmentar la mida del text Mida del text normal Reduir la mida del text | Sense estils | Versió mòbils | Mapa Web
ES | EN | FR

Acords del ple municipal ordinari telemàtic del 24 de setembre de 2020

24/09/2020

A continuació teniu una relació de tots els acords presos durant la sessió.

A) Part dispositiva i activitat de control

1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior

2. Donar compte de les resolucions dictades per l'alcalde i els regidors/es delegats de l'Alcaldia números 2020-1278 a 2020-1528 corresponents al període comprès entre els dies 1 i 31 de juliol de 2020

3. Donar compte de les actes de la Junta de Govern Local números JGL/2020/27 a JGL/2020/32 que corresponen a les sessions, amb caràcter reservat o públic, pel període comprès entre els dies 2 a 30 de juliol de 2020

4. Donar compte de l'informe trimestral de seguiment del Pla d'ajust corresponent al segon trimestre de 2020 en compliment de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat financera

5. Donar compte de l'estat d'execució del pressupost de l'ajuntament i patronats municipals a 30 de juny de 2020 en compliment de l'ordre HAP/2105/2012, d'1 d'octubre, de subministrament d'informació trimestral previst a la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera

6. Donar compte de l'informe trimestral del període mitjà de pagament als proveïdors de l'ajuntament i patronats corresponent al segon trimestre de 2020, en els termes establerts pel Reial Decret 635/2014, amb les modificacions introduïdes pel Reial Decret 1040/2017, de 22 de desembre

7. Donar compte de l'informe trimestral d'intervenció sobre el compliment de la Llei de lluita contra la morositat corresponent al segon trimestre de 2020 de l'ajuntament i patronats municipals

B) Part resolutiva

8. Proposta d’aprovació definitiva de la modificació dels estatuts del Patronat Municipal de Cultura, Educació, Infància i Joventut

Primer.- Estimar parcialment l’escrit d’al·legacions presentat pel senyor ÀNGEL PROFITÓS MARTÍ en representació del grup municipal Imagina Esquerra en Comú – Acord municipal, mitjançant escrit presentat el dia 16 de juny de 2020 amb Registre d’entrada núm. 2020-E-RE-1890, en el sentit d’acceptar la proposta de redactat sobre el vot del president/a i vicepresident/a. Es desestima l’establiment del vot de qualitat perquè aquest ja ve regulat en l’apartat IV de l’article 9 dels estatuts.

Segon.- Aprovar definitivament la modificació dels estatuts del Patronat Municipal de Cultura, Educació, Infància i Joventut, aprovats per acord de Ple de 26 de març de 2009 i que van quedar aprovats definitivament el 6 d’agost de 2009, concretament l’article 9, apartats I i II, el qual passa a tenir el següent redactat:

“Article 9. Junta de Govern

I. És el màxim òrgan de govern i administració del Patronat i està integrat per:

 • a) El President o presidenta. El seu vot queda inclòs en el que emeti el representant del seu grup municipal
 • b) El Vicepresident o Vicepresidenta. El seu vot queda inclòs en el que emeti el representant del seu grup municipal
 • c) Un/a regidor/a en representació de cadascun dels grups municipals que conformen el Ple de la Corporació. Cada grup municipal podrà designar un/a suplent. Els grups municipals integrats per un sol regidor, no podran designar suplent. Tots ells, titulars i suplents, hauran de ser designats pel Ple. El vot de cadascun dels representants dels grups municipals serà ponderat, en proporció a la seva representativitat en el Ple de la Corporació.
 • d) Un/a representant de les entitats que actuen al municipi en l’àmbit de les competències del Patronat, designat pel Consell General, escollit d’entre els presidents de les mateixes entitats que formen part d’aquest. El Consell General també podrà designar un suplent en representació de dites entitats. El seu vot és personal

II. La Junta de Govern es podrà renovar:

 • a) Per acord del Ple corporatiu, en el cas dels regidors o regidores designats pel mateix i dels respectius suplents.
 • b) En el supòsit de vacant.
 • c) Per pèrdua del càrrec o condició pel qual fou nomenat.
 • d) Per resolució d’alcaldia en el cas del President o Presidenta i el Vicepresident o Vicepresidenta.”

(...)”
Tercer.- Publicar íntegrament el text dels estatuts del Patronat Municipal de Cultura, Educació, Infància i Joventut amb la modificació aprovada incorporada, per al seu general coneixement en el Butlletí Oficial de la Província, no produint la modificació dels estatuts efectes jurídics mentre no hagin transcorregut quinze dies comptats des de l'endemà al de la publicació; així mateix, ha de publicar-se en el butlletí informatiu local, i inserir-se en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament, anunciant-se la referència del Butlletí Oficial de la Província en què s'hagi publicat íntegrament el text en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Quart.- Disposar que es publiqui el text íntegre dels estatuts en la seu electrònica d’aquest ajuntament. 

Cinquè.- Remetre a l'Administració de l'Estat i a la de la Generalitat de Catalunya.

A FAVOR: Junts per les Franqueses, Socialistes de Catalunya-Candidatura de Progrés, Imagina Esquerra en Comú-Acord municipal i Ciutadans les Franqueses

EN CONTRA: -

ABSTENCIÓ: Sal-Candidatura d’Unitat Popular-Alternativa Municipalista

9. Proposta d’aprovació definitiva de la modificació dels estatuts del Patronat Municipal d’Esports

Primer.- Estimar parcialment l’escrit d’al·legacions presentat pel senyor ÀNGEL PROFITÓS MARTÍ en representació del grup municipal Imagina Esquerra en Comú – Acord municipal, mitjançant escrit presentat el dia 9 de juny de 2020 amb Registre d’entrada núm. 2020-E-RE-1802, en el sentit d’acceptar la proposta de redactat sobre el vot del president/a i vicepresident/a. Es desestima l’establiment del vot de qualitat perquè aquest ja ve regulat en els articles 17.2 i 21.c) dels estatuts.

Segon.- Aprovar definitivament la modificació dels estatuts del Patronat Municipal d’Esports, aprovats per acord de Ple de 27 de novembre de 1995 i modificats per acord de Ple de 27 de setembre de 1999, concretament els articles 12 i 13, els quals passen a tenir el següent redactat:

“Article 12.- El Consell d’Administració està integrat per:

 • a) El President o presidenta. El seu vot queda inclòs en el que emeti el representant del seu grup municipal
 • b)El Vicepresident o Vicepresidenta. El seu vot queda inclòs en el que emeti el representant del seu grup municipal
 • c) Un/a regidor/a en representació de cadascun dels grups municipals que conformen el Ple de la Corporació. Cada grup municipal podrà designar un/a suplent. Els grups municipals integrats per un sol regidor, no podran designar suplent. Tots ells, titulars i suplents, hauran de ser designats pel Ple. El vot de cadascun dels representants dels grups municipals serà ponderat, en proporció a la seva representativitat en el Ple de la Corporació
 • d) Un/a representant d’entitats esportives locals, designat o designada per aquestes mateixes entitats, al Consell General. En cas d’absència, aquest representant podrà designar un/a suplent, que serà un/a membre de la mateixa entitat esportiva. El seu vot és personal.

Article 13.- El Consell d’Administració es renovarà cada quatre anys i sempre que es renovi la Corporació Municipal. Els seus membres seran reelegibles si conserven la qualitat per la qual van ser nomenats. Es perdrà la condició de membre del Consell en els supòsits següents:

 • a) Pèrdua de la condició, càrrec o qualitat per la qual fou nomenat.
 • b) Per resolució de l’Alcalde o Alcaldessa, en el cas del President o Presidenta i Vicepresident o Vicepresidenta, i per acord del Ple Corporatiu en el cas dels representants dels grups municipals, tant titulars com suplents
 • c) Per iniciativa del mateix membre.”

Tercer.- Publicar íntegrament el text dels estatuts del Patronat Municipal d’Esports amb la modificació aprovada incorporada, per al seu general coneixement en el Butlletí Oficial de la Província, no produint la modificació dels estatuts efectes jurídics mentre no hagin transcorregut quinze dies comptats des de l'endemà al de la publicació; així mateix, ha de publicar-se en el butlletí informatiu local, i inserir-se en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament, anunciant-se la referència del Butlletí Oficial de la Província en què s'hagi publicat íntegrament el text en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Quart.- Disposar que es publiqui el text íntegre dels estatuts en la seu electrònica d’aquest ajuntament.

Cinquè.- Remetre a l'Administració de l'Estat i a la de la Generalitat de Catalunya, en el termini de quinze dies des de l'aprovació, l'Acord d'aprovació definitiva i còpia íntegra i fefaent del text de modificació dels Estatuts.

Sisè.- Notificar aquests acords als membres del Consell d’Administració del Patronat Municipal d’Esports.

A FAVOR: Junts per les Franqueses, Socialistes de Catalunya-Candidatura de Progrés, Imagina Esquerra en Comú-Acord municipal i Ciutadans les Franqueses

EN CONTRA: -

ABSTENCIÓ: Sal-Candidatura d’Unitat Popular-Alternativa Municipalista

10. Proposta d'aprovació de la pròrroga del Pla Local d'Infància i Joventut 2012-2019 fins a l'aprovació i entrada en vigor del nou Pla

Primer.- Aprovar la pròrroga del Pla Local d’Infància i Joventut (2012-2019), aprovat en sessió plenària el 27 de setembre de 2012, fins a l’aprovació i entrada en vigor del nou Pla Local d’Infància i Joventut.

Segon.- Notifcar aquest acord al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya.
Tercer.- Donar compte d’aquests d’aquests acords en la propera reunió de la Junta de Govern del Patronat Municipal de Cultura, Educació, Infància i Joventut (PMCEIJ) de les Franqueses del Vallès.

A FAVOR: Junts per les Franqueses, Socialistes de Catalunya-Candidatura de Progrés i Ciutadans les Franqueses

EN CONTRA: Sal-Candidatura d’Unitat Popular-Alternativa Municipalista

ABSTENCIÓ: Imagina Esquerra en Comú-Acord municipal

11. Proposta d'acceptació de la delegació de la Consellera de Salut per incoar, tramitar i resoldre els expedients sancionadors per la comissió de les infraccions de caràcter lleu previstes a l'article 5 del Decret llei 30/2020, de 4 d'agost

Primer.- Acceptar en l’Alcalde de l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès la competència per incoar els expedients sancionadors i imposar les sancions de multa que preveu l’article 8.1 del Decret llei 30/2020, de 4 d’agost, per la comissió d’infraccions lleus tipificades a l’article 5 del Decret llei esmentat.

Segon.- Serà efectiva aquesta delegació des de la data de l’acord del Ple de l’Ajuntament que accepti la mateixa.

Tercer.- Notificar aquest acord al Departament de Salut, d’acord amb l’article 138.3 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

Quart.- Comunicar aquest acord a les àrees interessades.

Cinquè.- Publicar aquest acord a la pàgina web de l’Ajuntament i xarxes socials municipals per coneixement general de la ciutadania.

A FAVOR: ¨Junts per les Franqueses, Socialistes de Catalunya-Candidatura de Progrés i Ciutadans les Franqueses

EN CONTRA: -

ABSTENCIÓ: Imagina Esquerra en Comú-Acord municipal i Sal-Candidatura d’Unitat Popular-Alternativa Municipalista

12. Proposta d’aprovació del conveni per a la millora dels serveis de transport de viatgers per carretera a Granollers, Canovelles, les Franqueses del Vallès i la Roca del Vallès (conveni Transgran) per al període comprès entre l’1 de gener i el 31 de desembre de 2020

Primer.- Aprovar el Conveni entre el Departament de Territori i Sostenibilitat, l’Autoritat del Transport Metropolità de Barcelona, l’Ajuntament de Granollers, l’Ajuntament de Canovelles, l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès, l’Ajuntament de la Roca del Vallès i la societat Empresa Sagalés, SA, per a la millora del serveis de transports de viatgers per carretera a Granollers, Canovelles, les Franqueses del Vallès i la Roca del Vallès, per el període comprès entre l’1 de gener de 2020 i el 31 de desembre de 2020.

Segon.- Autoritzar la despesa corresponent als mesos d’octubre a desembre per un import de 55.889,09 € amb càrrec a l’aplicació pressupostària 2020 05 4411 22300 tenint en compte que la resta de despesa ja s’ha executat.

Tercer.- Facultar a l’Alcalde de l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès per a la signatura del conveni a què fa referència a l’acord primer.

Quart.- Notificar aquest acord al Departament de Territori i Sostenibilitat, l’Autoritat del Transport Metropolità de Barcelona, l’Ajuntament de Canovelles, l’Ajuntament de Granollers, l’Ajuntament de la Roca del Vallès i l’empresa Sagalés, SA.

A FAVOR: Junts per les Franqueses i Socialistes de Catalunya-Candidatura de Progrés

EN CONTRA:  Imagina Esquerra en Comú-Acord Municipal i Sal-Candidatura d’Unitat Popular-Alternativa Municipalista

ABSTENCIÓ: Ciutadans les Franqueses del Vallès

13. Proposta d'aprovació inicial de la modificació de crèdit número 003/2020 Ple

Primer.- Aprovar inicialment l'expedient de modificació de crèdits núm. 003/2020 PLE del Pressupost en vigor, en la modalitat de transferència de crèdit i suplement de crèdit finançat amb romanent de tresoreria per a despeses generals, d'acord al següent detall:

Pressupost de Despesesç

Aplicació pressupostària / Descripció / Modificacions de crèdit
01 9121 46702 / Aportació consorci TDT / 8,800,00
02 1301 20400 / Arrendament vehicles seguretat ciutadana / 2,053,59
16 2310 22600 / Feminisme i igualtat / 4,214,12
TOTAL = 15,067,71

Aquesta modificació es finança amb càrrec al romanent líquid de tresoreria de l'exercici anterior, en els següents termes:

En el cas de nous ingressos:

Baixes en Concepte de Despeses en el cas de la transferència de crèdit
Aplicació pressupostària / Descripció / Modificacions de crèdit
01 4911 22713 / Altres despeses de premsa i comunicació / 8,800,00
03 0111 31001 / Interessos operacions de rentin / 2,053,59
TOTAL = 10,853,59

En el cas del suplement de crèdit finançat de Romanent Líquid de Tresoreria

Estat d'ingressos
Aplicació pressupostària / Descripció / Modificacions de crèdit
01 87000 / Romanent de tresoreria per a despeses generals / 4,214,12
TOTAL = 4,214,12

A més, queda acreditat el compliment dels requisits que estableix l'article 37.2, apartats a) i b), del Capítol I del Títol VI de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, Reguladora de les Hisendes Locals, en matèria de pressupostos, desenvolupat pel Reial decret 500/1990, de 20 d'abril, que són els següents:

 • a) El caràcter específic i determinat de la despesa a realitzar i la impossibilitat de demorar-ho a exercicis posteriors.
 • b) La insuficiència del saldo de crèdit no compromès en la partida corresponent, que haurà de verificar-se en el nivell en què aquest establerta la vinculació jurídica.

Segon.- Exposar aquest expedient al públic mitjançant anunci inserit en el Butlletí Oficial de la Província, pel termini de quinze dies, durant els quals els interessats podran examinar-ho i presentar reclamacions davant el Ple. L'expedient es considerarà definitivament aprovat si durant el citat termini no s'haguessin presentat reclamacions; en cas contrari, el Ple disposarà d'un termini d'un mes per resoldre-les.

A FAVOR: Junts per les Franqueses, Socialistes de Catalunya-Candidatura de Progrés i Imagina Esquerra en Comú-Acord Municipal 

EN CONTRA:  -

ABSTENCIÓ: Ciutadans les Franqueses del Vallès i Sal-Candidatura d’Unitat Popular-Alternativa Municipalista

14. Moció que presenta el grup municipal Junts per les Franqueses, i aprovada per Junta de Portaveus en sessió del dia 17 de setembre de 2020, en contra de la revocació de drets penitenciaris de les preses i presos polítics, en suport a les persones represaliades i en defensa de l'amnistia de totes elles

Primer.- Manifestar el rebuig tant de la resolució de denegació i revocació de l’article 100.2 emesa pel Tribunal Suprem contra els drets de la presidenta del Parlament Carme Forcadell el passat 23 de juliol com de les impròpies interpretacions que està efectuant el Tribunal Suprem i Fiscalia pel que fa als drets penitenciaris de les preses i presos polítics, que comporten la suspensió del tercer grau atorgat pels organismes competents i una greu restricció dels seus Drets i Llibertats Fonamentals.

Segon.- Donar suport a totes les persones represaliades i exigir l’amnistia per a totes elles, de manera que es posi fi a totes les causes judicials i les investigacions policials, es faci efectiu el retorn de totes les persones exiliades polítiques i la llibertat dels presos i preses polítiques.

Tercer.- Com a representants electes de la ciutadania del nostre municipi, expressar el compromís de continuar treballant per defensar la democràcia en totes les seves expressions, així com la pluralitat i diversitat ideològica i la discrepància política, sempre de forma pacífica.

Quart.- Reivindicar, una vegada més, el dret a l’autodeterminació, dret polític fonamental recollit en tractats internacionals.

Cinquè.- Fer arribar aquest acord a l’Associació Catalana de Municipis, a la Federació de Municipis de Catalunya, a L’Associació de Municipis per la Independència, als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya i del Congrés de Diputats i a la presidència del govern espanyol.

A FAVOR: Junts per les Franqueses, Imagina Esquerra en Comú-Acord Municipal i Sal-Candidatura d’Unitat Popular-Alternativa Municipalista

EN CONTRA: Socialistes de Catalunya-Candidatura de Progrés i Ciutadans les Franqueses del Vallès

ABSTENCIÓ: -

15. Moció que presenta el grup municipal Ciutadans les Franqueses del Vallès, i no aprovada per Junta de Portaveus en sessió del dia 17 de setembre de 2020, per elaborar un Pla municipal contra l'ocupació il·legal d'habitatges

Primer.- Elaborar un Pla Municipal contra l’ocupació il·legal d’habitatges amb la finalitat d’assegurar la devolució dels immobles ocupats il·legalment als seus legítims propietaris, que incloguin la posada a disposició dels propietaris afectats d’un servei d’assessorament i orientació jurídica.

Segon.- Posar en marxa i/o reforçar les mesures que siguin necessàries per vetllar per la seguretat i la convivència veïnals afectades per l’ocupació il·legal, mantenint una estreta col·laboració amb les associacions de veïns, que són els que millor coneixen la realitat dels seus barris.

Tercer.- Elaborar un cens d’habitatges ocupats de forma il·legal en les Franqueses, on s’indiqui el tipus d’ocupació (per fins delictius o per necessitat), i portar a terme el seguiment dels mateixos. La Policia Local instruirà els expedients administratius oportuns a fi d’acreditar els fets contraris a les ordenances vigents en matèria de civisme, actuant de forma coordinada amb la resta de Cossos de Seguretat.

Quart.- Informar de manera regular als diferents grups polítics representats al Consistori, en la Comissió Informativa pertinent, de l’evolució dels valors quantitatius i qualitatius que formen part del cens d’habitatges ocupats.

Cinquè.- Reforçar de manera immediata la presència policial i el patrullatge preventiu en les zones del nostre municipi ja afectades pel problema de l’ocupació i impulsar la creació d’una unitat de Policia Local destinada a la prevenció, control i seguiment dels immobles ocupats o susceptibles d’ocupació.

Sisè.- Instar al Govern de la Generalitat a la retirada immediata del Decret Llei 1/2020 que modifica el Decret Llei 17/2019 aprovat en relació a les mesures urgents per millorar l’accés a l’habitatge.

Setè.- Instar al Govern d’Espanya i a les Corts Generals a promoure totes les reformes legals que siguin necessàries per defensar la propietat privada, garantir la convivència i la seguretat ciutadana i lluitar contra l’ocupació il·legal d’habitatges.

Vuitè.- Instar al Govern d’Espanya, a la Fiscal General de l’Estat i al Conseller d’Interior de la Generalitat a promoure la instrucció que habilita i es dona la màxima seguretat jurídica a les Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat, incloent a les Policies Locals, habilitant la potestat d’entrada, registre i identificació dels ocupants d’habitatges i altres edificacions, sempre que hi hagi indicis raonables de la comissió de delictes.

Novè.- Instar al Govern d’Espanya a contemplar que el Fons Social d’habitatges constituïts amb els habitatges de les entitats financeres passi a ésser permanent, facilitant l’accés a l’habitatge als grups de població més vulnerables.

Desè.- Traslladar aquests acords a la Presidència de la Generalitat, als Grups parlamentaris representats en el Parlament, a la Presidència del Govern d’Espanya i a tots els Grups parlamentaris representats al Congrés dels Diputats.

A FAVOR: Ciutadans les Franqueses del Vallès

EN CONTRA: Junts per les Franqueses, Socialistes de Catalunya-Candidatura de Progrés, Imagina Esquerra en Comú-Acord municipal i Sal-Candidatura d’Unitat Popular-Alternativa Municipalista

ABSTENCIÓ: -

16. Moció que presenta el grup municipal Ciutadans les Franqueses del Vallès, i aprovada per Junta de Portaveus en sessió del dia 17 de setembre de 2020, per garantir l'ús de mascaretes transparents homologades i/o altres elements que garanteixin la mateixa seguretat que les mascaretes pels empleats públics de l'Ajuntament de les Franqueses que tinguin contacte directe amb els ciutadans

Únic.- Garantir l’ús de mascaretes transparents homologades i/o altres elements que garanteixin la mateixa seguretat que les mascaretes a tot el personal de l’Ajuntament que tingui contacte directe amb el públic.

A FAVOR: Junts per les Franqueses, Socialistes de Catalunya-Candidatura de Progrés, Imagina Esquerra en Comú-Acord municipal i Ciutadans les Franqueses

EN CONTRA: -

ABSTENCIÓ: Sal-Candidatura d’Unitat Popular-Alternativa Municipalista

17. Moció que presenta el grup municipal Sal-Candidatura d'Unitat Popular-Alternativa Municipalista, i no aprovada per Junta de Portaveus en sessió del dia 17 de setembre de 2020, perquè es despleguin mesures coeducatives, un pla local LGTBI i un model de redactat administratiu no sexista a les Franqueses

Primer- Desenvolupar un pla de coeducació integral i transversal que tingui en compte tots els serveis educatius municipals, tan els formals com els no formals, inclosos els de lleure infantil i juvenil i les activitats esportives, per prevenir la violència masclista i LGTBIfòbica, reduir conductes de risc i facilitar la detecció prematur de relacions abusives, entenent la coeducació com la defineix el Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya.

"La coeducació és l'acció educativa fonamentada en el reconeixement de les potencialitats i individualitzats de tot l'alumnat, independentment del seu sexe, i potenciant així la igualtat real d'oportunitats.

"La igualtat de gènere fa referència a la necessitat de corregir les discriminacions i valorar les diferències enriquidores dels dos sexes.ç

"La coeducació proporciona tant a l'alumnat com al professorat i a tota la comunitat educativa, estratègies que poden modificar les relacions de poder, d'abús i de limitacions estereotipades per a cada gèneres, esdevenint veritables agents de transformació"

Segon- Elaborar un pla local LGTBI per a les Franqueses, si cal amb l'ajuda del servei d'assessorament de la Diputació, que permeti incorporar la perspectiva LGTBI en les polítiques locals i, així, donar compliment a la Llei 11/2014, de 10 d'octubre, per garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per erradicar l'homofòbia, la bifòbia i la transfòbia.

Tercer- Revisar tots els documents administratius de l'Ajuntament, com també dels diferents organismes, òrgans i serveis que en depenen, perquè responguin a un model de llengua no sexista, d'acord amb les recomanacions i els criteris recollits en l'Acord sobre l'ús sexista de la llengua signat el 2010, promogut i reconegut per les principals autoritats linggüístiques i institucions del país, i recollit en el Llibre d'estil de la Diputació de Barcelona. Iniciar aquest procés durant el darrer trimestre de l'any 2020 i finalitzar-lo en el termini de dotze mesos.

Quart.- Oferir, a partir del gener de l'any que ve, formació al personal municipal per tal que pugui incorporar la perspectiva de gènere en la seva relació amb la ciutadania, respectant així la seva diversitat, tant en l'atenció personal com en la difusió de comunicats i informacions a les xarxes.

Cinquè.- Fer arribar una còpia d'aquests acords a les direccions dels diferents centres i serveis educatius, formals i no formals, del municipi.

A FAVOR: Imagina Esquerra en Comú-Acord municipal i Sal-Candidatura d’Unitat Popular-Alternativa Municipalista

EN CONTRA: Junts per les Franqueses i Socialistes de Catalunya-Candidatura de Progrés, i l’abstenció del grup municipal Ciutadans les Franqueses del Vallès

ABSTENCIÓ: -

18. Moció que presenta el grup municipal Sal-Candidatura d'Unitat Popular-Alternativa Municipalista, i no aprovada per Junta de Portaveus en sessió del dia 17 de setembre de 2020, per crear una xarxa urbana de carrils bici i vehicles de mobilitat personal (VMP), promoure la mobilitat sostenible i ampliar l'espai per a vianants per garantir les distàncies de seguretat com a eina per a reduir el risc de contagis i rebrots en el context Covid

Primer.- Donar prioritat a les actuacions que facilitin la mobilitat quotidiana amb bicicleta i VMP en el pla d’actuació triennal que s’ha compromès a elaborar l’Ajuntament en adherir-se a l’Estratègia Catalana de la Bicicleta 2025.

Segon.- Incloure en aquest pla, com a actuació prioritària i urgent, la creació d’un circuit urbà per a bicicletes i VMP que connecti els diversos equipaments municipals i enllaci amb la xarxa de carrils bici de Granollers (adjuntem 4 plànols amb proposta d’itineraris com a primer document de treball).

Tercer.- Obrir a la participació ciutadana l’elaboració d’aquest pla triennal i, amb aquest fi, crear, en el termini màxim de 2 mesos, una comissió amb representants dels diversos grups municipals, clubs ciclistes i persones i entitats interessades.

Quart.- Ampliar les zones 20 i zones 30 a Corró d’Avall i Bellavista als carrers principals i secundaris on existeixin equipaments públics i serveis, per obtenir itineraris de mobilitat segura per a vianants, bicicletes i MVP. I estendre la pacificació del trànsit a altres zones del municipi.

Cinquè.- Difondre campanyes informatives i d’educació i conscienciació sobre mobilitat sostenible a peu de carrer a càrrec d’agents cívics o de proximitat.

A FAVOR: Imagina Esquerra en Comú-Acord municipal, Ciutadans les Franqueses del Vallès i Sal-Candidatura d’Unitat Popular-Alternativa Municipalista

EN CONTRA: Junts per les Franqueses i Socialistes de Catalunya-Candidatura de Progrés

ABSTENCIÓ: -

19. Moció que presenta el grup municipal Imagina Esquerra en Comú - Acord municipal, i aprovada per Junta de Portaveus en sessió del dia 17 de setembre de 2020, en relació al possible tancament dels centres de Nissan a Catalunya

Primer.- Manifestar la disposició d’aquest Ajuntament a adquirir la finca Can Sala perquè passi a ser de titularitat municipal.

Segon.- En cas que no sigui possible l’anterior acord, manifestar la disposició d’aquest Ajuntament a col·laborar en la gestió d’aquests espais en cas que per compensació de deutes, expropiació o qualsevol altre procediment legal, la finca passi a ser de titularitat pública.

Tercer.- Comunicar aquest acord al Govern de la Generalitat de Catalunya i a la població de les Franqueses.

A FAVOR: Imagina Esquerra en Comú-Acord municipal, Ciutadans les Franqueses del Vallès i Sal-Candidatura d’Unitat Popular-Alternativa Municipalista

EN CONTRA: Junts per les Franqueses i Socialistes de Catalunya-Candidatura de Progrés

ABSTENCIÓ: -

20. Moció que presenta el grup municipal Imagina Esquerra en Comú - Acord municipal, i aprovada per Junta de Portaveus en sessió del dia 17 de setembre de 2020, demanant que s'incorpori el creixement de l'ús quotidià de la bicicleta com una fita estratègica municipal i que es desenvolupin les polítiques necessàries que ho facin possible

Primer.- Augmentar el nombre d’aparcaments de bicicletes a tot el municipi (els anomenats punts d'ancoratge, on es pot ancorar-hi el vehicle amb el quadre i la roda), especialment en punts situats a la vora d’equipaments públics: CAP, centres educatius, biblioteques, centres culturals, parcs, etc.

Habilitar aparcaments segurs de bicicletes i de patinets als centres educatius, per a ús dels estudiants, professorat i personal dels centres, ubicats preferentment en espais interiors d’accés restringit, o dins el recinte del centre amb sistemes que permetin lligar la bicicleta i el patinet amb seguretat.

Segon.- Destinar una partida pressupostària per tal d’implementar una prova pilot d’aparcament segur per a bicicletes en les dues estacions de ferrocarril del municipi, amb un sistema de recinte tancat amb control d’accés, com la Bicicleda de Cardedeu o l’aparcament de l’estació de Granollers centre. Es podria plantejar que els usuaris haguessin d’assumir algun cost raonable per l’ús de l’aparcament.

Tercer.- Redactar un pla director de la bicicleta que tingui per objectiu aconseguir un creixement significatiu en l’ús quotidià de la bicicleta al municipi pels propers anys, on a més de la previsió d’infraestructures i aparcaments s’incloguin estratègies en àmbits com l’educació, la salut, el comerç, la comunicació, el turisme, la promoció econòmica, o l’equitat social.
En el marc d’aquest pla la director definir i executar en un termini màxim de dos anys, una xarxa pedalable, aprofitant sempre que sigui possible els trams ja existents, i que permeti connectar amb bicicleta de forma còmode, segura i sense discontinuïtats, tots els nuclis, barris i principals equipaments del municipi. Una xarxa que hauria de connectar també amb a les xarxes dels municipis veïns.

Quart.- Que les ordenances municipals posin l’accent en la mobilitat sostenible i prioritzin la bicicleta com a sistema de transport urbà eliminant obstacles normatius, i oferint garanties de seguretat als usuaris més vulnerables de la via pública, vianants i ciclistes.

Cinquè.- Demanar als organismes supramunicipals competents (Consell Comarcal, Diputació, Generalitat, Estat-Adif) la seva implicació per facilitar la intermodalitat amb bicicleta de la xarxa de transport públic, especialment amb el sistema ferroviari, oferint suport en la instal·lació d’aparcaments segurs a les estacions, en la connexió pedalable a les estacions dels diversos nuclis o poblacions sense xarxa ferroviària, i en la connexió pedalable entre municipis.

Aprofitar des del municipi les possibles ajudes que s’ofereixin des d’aquestes administracions per promoure la mobilitat amb bicicleta i el desenvolupament d’infraestructures que la facin possible.

Sisè.- Promoure la sensibilització de la ciutadania envers la mobilitat sostenible i l’ús de la bicicleta aplicant les campanyes de difusió previstes al pla director.

Setè.- Promoure l’ús de la bicicleta des de l’àmbit educatiu per tal que les generacions més joves es familiaritzin amb el seu ús quotidià i contribueixin a normalitzar-la com a sistema de mobilitat habitual. Cal introduir la bicicleta en la formació sobre educació vial, i incorporar-ne el seu coneixement i ús a nivell curricular. De forma més general, caldria desenvolupar estratègies d’educació i formació al conjunt de la població amb l’objectiu de millorar la convivència entre els diversos modes de transport i aprofundint en una cultura de major respecte cap als modes de transport no motoritzat i més vulnerables.

Vuitè.- Traslladar aquests acords a les regidories d'Activitats i Habitatge; d'Agricultura, Territori i Sostenibilitat; de Cultura; de Dinamització Econòmica; d’Educació, d’Esports; d’Infància i Joventut; de Pla de Barris; de Processos Estratègics; de Sanitat i Salut Pública; de Seguretat Ciutadana, i d’urbanisme de l’Ajuntament de les Franqueses, a totes les associacions del municipi, als ajuntaments dels municipis veïns, al Consell Comarcal del Vallès Oriental, a la plataforma de Promoció del Transport Públic (PTP), i a la Federació d’Entitats per la Mobilitat amb Bicicleta de Catalunya (FEM Bici).

Moció aprovada per unanimitat 

C) Precs, preguntes i interpel·lacions

Arxivat a: Ajuntament
Ple ordinari del 24 de setembre de 2020
Darrera actualització d’aquest contingut: 19/10/2020 a les 21:04h
Plan Avanza 2

Col·labora:

Diputació de Barcelona

© Ajuntament de les Franqueses del Vallès

Ctra. de Ribes, 2 - 08520 Les Franqueses del Vallès

Tel. 938 467 676 - Fax 938 467 767

(Necessites javascript per veure aquest correu-e)