Mida del text Augmentar la mida del text Mida del text normal Reduir la mida del text | Sense estils | Versió mòbils | Mapa Web
ES | EN | FR

Acords del ple municipal ordinari telemàtic del 28 de maig de 2020

28/05/2020

A continuació podeu veure la relació d'acords i informacions presentades al ple municipal

1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior.

2. Donar compte de les resolucions dictades per l'alcalde i els regidors/es delegats de l'Alcaldia números 2020-684 a 2020-819 corresponents al període comprès entre els dies 1 i 30 d'abril de 2020.

3. Donar compte de les actes de la Junta de Govern Local números JGL/2020/14 a JGL/2020/18 que corresponen a les sessions, amb caràcter reservat o públic, pel període comprès entre els dies 2 i 30 d'abril de 2020.

4. Donar compte de l'informe trimestral de seguiment del Pla d'ajust corresponent al primer trimestre de 2020 en compliment de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat financera.

5. Donar compte de l'estat d'execució del pressupost de l'ajuntament i patronats municipals a 31 de març de 2020 en compliment de l'ordre HAP/2105/2012, d'1 d'octubre, de subministrament d'informació trimestral previst a la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

6. Donar compte de l'informe trimestral del període mitjà de pagament als proveïdors de l'ajuntament i patronats corresponent al primer trimestre de 2020, en els termes establerts pel Reial Decret 635/2014, amb les modificacions introduïdes pel Reial Decret 1040/2017, de 22 de desembre.

7. Donar compte de l'informe trimestral d'intervenció sobre el compliment de la Llei de lluita contra la morositat corresponent al primer trimestre de 2020 de l'ajuntament i patronats municipals.

8. Donar compte del decret número 2020-806, de 30 d'abril, en què es resol aprovar la liquidació del Pressupost General de la Corporació corresponent a l'exercici 2019.

9. Moció que presenta el grup municipal Junts per les Franqueses, i aprovada per Junta de Portaveus en sessió del dia 21 de maig de 2020, per l'aplicació d'una reducció de l'IVA en la prestació de serveis vinculats amb la pràctica d'activitat física i esportiva.

Acords:

Primer.- Instar al Govern de l’Estat que modifiqui la “Ley 37/1992, de 28 de septiembre del impuesto sobre el valor añadido”, implementant la seva modificació cap a un IVA reduït del 10% en la prestació de serveis vinculats amb la pràctica d’activitat física i esportiva tot deixant sense efecte la gravació fiscal del 21% en relació amb aquestes.

Segon.- Instar al Govern de l’Estat que implementi alhora la creació d’un nou IVA híper reduït del 4% aplicable a la prestació de serveis vinculats amb la pràctica d’activitat física i esportiva en centres esportius tant públics com privats adreçats a persones amb prescripció mèdica específica feta des dels Centres d’Atenció Primària.

Tercer.- Donar trasllat d’aquests acords la Delegació del Govern de l’Estat a Catalunya, al Ministeri d’Economia i Hisenda i al Ministeri de Sanitat, Consum i Serveis Socials del Govern de l’Estat, als Grups Parlamentaris del Congrés dels Diputats, als Grups Parlamentaris del Senat, als Grups Parlamentaris del Parlament de Catalunya, a la Secretaria General de l’Esport del Govern de Catalunya, a l’Associació Catalana de Municipis i a la Federació Catalana de Municipis, a la UCEC Unió de Consells Esportius de Catalunya, a la UFEC Unió de Federacions Esportives de Catalunya, a les Universitats de Catalunya, a Foment de Treball, a PIMEC, a INDESCAT Catalan Sports Cluster, i a l’ADECAF Associació d’Empresaris de clubs Catalans de Fitness.

Vots a favor: Junts per les Franqueses i Imagina Esquerra en Comú-Acord municipal

Vots en contra: Socialistes de Catalunya-Candidatura de Progrés i Sal-Candidatura d’Unitat Popular-Alternativa Municipalista

Abstencions:Ciutadans les Franqueses del Vallès.

10.Moció que presenta el grup municipal Imagina Esquerra en Comú - Acord Municipal, i no aprovada per Junta de Portaveus en sessió del dia 21 de maig de 2020, per a reconèixer els herbassars i reservar els espais verds sense segar.

Primer.- Un important canvi de paradigma en la concepció del verd urbà, vores de camins i carreteres, per a reconèixer els herbassars el seu valor i potencial ecològic. Com ja s’està fent en altres països, i cada cop des de més municipis catalans, universitats, persones i col·lectius, hem de defensar, des de la societat i des de les administracions públiques, els herbassars com a reservoris de biodiversitat i proveïdors de serveis ecosistèmics. Als espais naturals i seminaturals com a hàbitats d’alt valor ecològic, i a les ciutats com a autèntiques taques de vida amb alt valor ecològic i social.

Segon.- Una gestió coherent amb el context de crisi ecològica, crisi econòmica i emergència climàtica. Aquesta gestió, tant en ambients naturals com urbans, ha d’estar basada en l’ús racional dels recursos i en el coneixement científic. La substitució de gespes per herbassars redueix considerablement l’ús d’aigua, mentre que permetre la dinàmica natural i l’establiment d’aquestes comunitats redueix també l’ús d’herbicides i el cost de la gestió.

Tercer.- Una reducció en el nombre de segues – que s’haurien de dur a terme en els moments adequats per no interferir significativament en la reproducció de les espècies presents-, ja sigui en parcs o marges de carreteres, redueix considerablement la despesa de gestió associada.

Quart.- Donar trasllat a les regidories i tècnics de les àrees de medi ambient, pagesia i d’obres i serveis i notificar-ho al col·lectiu Entomologia a Catalunya.

Vots a favor:  Imagina Esquerra en Comú-Acord municipal, Ciutadans les Franqueses del Vallès i Sal-Candidatura d’Unitat Popular-Alternativa Municipalista

Vots en contra:  Junts per les Franqueses i Socialistes de Catalunya-Candidatura de Progrés

11. Moció que presenta el grup municipal Imagina Esquerra en Comú - Acord Municipal, i aprovada per Junta de Portaveus en sessió del dia 21 de maig de 2020, per declarar les Franqueses del Vallès municipi feminista.

Primer.- Declarar les Franqueses del Vallès, municipi feminista.

Segon.- Sumar-se al Decàleg per a la construcció de ciutats feministes elaborat per les alcaldesses de la comarca del Baix Llobregat, el Centre d’Estudis Comarcals i el Consell de les dones del Consell Comarcal del Baix Llobregat, fet públic el 23 de març de 2018 en el marc de la presentació del 5è Congrés de dones del Baix Llobregat. I implementar progressivament les mesures que s’hi proposen, dedicant-hi els recursos necessaris per fer efectives les polítiques feministes i d’equitat.

Tercer.- Adherir-se a la Carta Europea per a la Igualtat de Dones i Homes a la Vida Local.

Quart.- Continuar fent visible el compromís de suport municipal amb les demandes del moviment feminista.

Cinquè.- Seguir treballant per la universalització i extensió dels serveis públics relacionats amb la sanitat, serveis socials i atenció a les dones i atenció de la infància: des d’escoles bressols i Caps, fins als serveis de dependència i atenció a les persones.

Sisè.- Establir clàusules per evitar l’escletxa salarial entre homes i dones als contractes i licitacions que efectuï l’ajuntament, evitant la contractació amb aquelles empreses en les quals es detectin aquesta escletxa salarial en qualsevol dels seus estaments, posant especial atenció a les diferències salarials intersectorials en sectors especialment feminitzats (neteja d’edificis municipals, servei d’atenció domiciliària i ajuda a la llar, entre d’altres).

Setè.- Mantenir el bon camí del nostre ajuntament en la lluita a favor de la igualtat i establir un protocol d’actuació per evitar la discriminació laboral de les persones LGTBI i dones migrades i racialitzades i apostar públicament per la seva contractació pública i privada, continuar defensant la seva visibilitat.

Vuitè.- Traslladar aquests acords a Ca la Dona, a la Direcció General d’Igualtat de la Generalitat de Catalunya, a l’Institut Català de les Dones (ICD), a PIMEC (Petita i Mitjana Empresa de Catalunya), a l’Associació Catalana de Municipis i Comarques, a la Federació de Municipis de Catalunya, al Consell Comarcal, als sindicats i al conjunt d’entitats socials del municipi.

Vots a favor:  Imagina Esquerra en Comú-Acord municipal, Ciutadans les Franqueses del Vallès i Sal-Candidatura d’Unitat Popular-Alternativa Municipalista

Vots en contra:  Socialistes de Catalunya-Candidatura de Progrés

Abstencions: Junts per les Franqueses.

12.Moció que presenten els grups municipals Imagina Esquerra en Comú - Acord Municipal, Junts per les Franqueses i dels Socialistes de Catalunya-Candidatura de Progrés, i aprovada per Junta de Portaveus en sessió del dia 21 de maig de 2020, per a facilitar espais per a funerals i cerimònies de comiat als familiars que han hagut de posposar les cerimònies fúnebres.

Primer.- Que l’Ajuntament faciliti a la ciutadania el comiat dels seus familiars difunts morts durant aquest període d’excepcionalitat. Període iniciat quan es va decretar l’estat alarma el 14 de març i fins que durin les restriccions.

Segon.- Proposem habilitar espais públics per fer les cerimònies fúnebres o de comiat que els familiars desitgin, fins a la finalització de l’estat d’alarma o en les fases de desconfinament que ho permetin. Aquests espais podran ser tant a l’interior dels edificis municipals com en espais exteriors, i sempre que es compleixin les mesures de seguretat exigides i amb respecte a la normativa vigent.

Tercer.- Un cop finalitzat l’estat d’alarma, obrir un període de dos mesos perquè les famílies sol·licitin la reserva d’espais i puguin celebrar els comiats fins a finals d’any.

Quart.- Que es faciliti informació directa a les famílies que han perdut alguna persona en aquest període sobre l’existència i les condicions d’aquest servei, i la manera com l’han de de sol·licitar.

Cinquè.- Que sigui un servei totalment gratuït per a les famílies afectades que no han pogut fer cap cerimònia de comiat als seus difunts a causa de les restriccions sanitàries.

Sisè.- Preveure els recursos necessaris d’espai, difusió del projecte, personal administratiu del SAC per gestionar les sol·licituds, personal de consergeria per obrir i tancar els espais, fer-ne un control i informar de les normes de seguretat, del servei i de l’aforament màxim permès i també, del personal de neteja.

Aprovada per unanimitat

13.Moció que presenten els grups municipals Junts per les Franqueses, dels Socialistes de Catalunya-Candidatura de Progrés, Imagina Esquerra en Comú - Acord municipal, Ciutadans les Franqueses del Vallès i Sal-Candidatura d’Unitat Popular-Alternativa Municipalista, i aprovada per Junta de Portaveus en sessió del dia 21 de maig de 2020, per donar suport a la candidatura de la sardana per formar part de la Llista representativa del Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat.

Primer.- Donar suport a la candidatura de la sardana a la Llista Representativa del Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat de la UNESCO.

Segon.- Instar el govern de la Generalitat de Catalunya a seguir fent els tràmits necessaris davant del govern de l’estat per tal d’incloure decididament la Sardana en la llista representativa del Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat.

Tercer.- Comunicar aquesta decisió al govern de Catalunya, a l’Associació Sardanistes franquesins i als organismes i entitats que Sardanistes franquesins indiqui per tal de deixar constància on sigui pertinent d’aquest suport.

Aprovada per unanimitat

Arxivat a: Ajuntament
Ple municipal ordinari del mes de maig de 2020
Darrera actualització d’aquest contingut: 07/08/2020 a les 09:39h
Plan Avanza 2

Col·labora:

Diputació de Barcelona

© Ajuntament de les Franqueses del Vallès

Ctra. de Ribes, 2 - 08520 Les Franqueses del Vallès

Tel. 938 467 676 - Fax 938 467 767

(Necessites javascript per veure aquest correu-e)