Mida del text Augmentar la mida del text Mida del text normal Reduir la mida del text | Sense estils | Versió mòbils | Mapa Web
ES | EN | FR

Acords de ple del mes de novembre

30/11/2018

Relació d'acords i mocions de la sessió plenària celebrada el 29 de novembre, a les Franqueses del Vallès

 1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior 
 1. Donar compte de les resolucions dictades per l'alcalde i els regidors/es delegats de l'Alcaldia números 2018-2663 a 2018-3092 corresponents al període comprès entre els dies 1 i 31 d'octubre de 2018 
 1. Donar compte de les actes de la Junta de Govern Local números JGL/2018/39 a JGL/2018/46 que corresponen a les sessions, amb caràcter reservat o públic, dels dies 4, 11, 18, 25 i 31 d'octubre de 2018 
 1. Donar compte del decret de l'alcalde número 2018-3269, de 14 de novembre, en què es resol efectuar una delegació especial d’atribucions per a la gestió del cementiri i activitats funeràries a favor del regidor senyor Moisés Torres Enrique 
 1. Donar compte de l'informe trimestral de seguiment del Pla d'ajust corresponent al tercer trimestre de 2018 en compliment de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat financera 
 1. Donar compte de l'estat d'execució del pressupost de l'ajuntament i patronats municipals a 30 de setembre de 2018 en compliment de l'ordre HAP/2105/2012, d'1 d'octubre, de subministrament d'informació trimestral previst a la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera 
 1. Donar compte de l'informe trimestral del període mitjà de pagament als proveïdors de l'ajuntament i patronats corresponent al tercer trimestre de 2018, en els termes establerts pel Reial Decret 635/2014, amb les modificacions introduïdes pel Reial Decret 1040/2017, de 22 de desembre 
 1. Donar compte de l'informe trimestral d'intervenció sobre el compliment de la Llei de lluita contra la morositat corresponent al tercer trimestre de 2018 de l'ajuntament i patronats municipal 
 1. Proposta d'aprovació de la revisió anual del padró municipal d'habitants amb referència a l'1 de gener de 2018 

Primer.-Aprovar la revisió anual del Padró Municipal d’Habitants, amb referència a l’1 de gener de 2018, que dóna un resultat de 19.806 habitants (10.126 homes i 9.680 dones), de conformitat amb els resums numèrics que s’incorporen com Annex al present acord.

Segon.-Remetre el present acord i els resums numèrics a la Delegació Provincial de Barcelona de l’Institut Nacional d’Estadística.

 APROVAT PER UNANIMITAT 

 1. Proposta d’aprovació dels Inventaris de l’Ajuntament i Patronats municipals a data 31 de desembre de 2017 

Primer.- Aprovar l'Inventari de béns a data 31 de desembre de 2017 corresponent a les entitats 

Segon.-Remetre còpia íntegra de l’Inventari de béns a data 31 de desembre de 2017 al Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública de la Generalitat de Catalunya. 

A FAVOR: PDeCAT-Demòcrates / PSC-CP / ILFC-E / CpF

ABSTENCIONS: ERC-AM / PP 

 1. Proposta d’aprovació del conveni d'encàrrec de gestió per a la prestació de serveis de salut pública entre l'Agència de Salut Pública de Catalunya i l'Ajuntament de les Franqueses del Vallès 

Primer.-Deixar sense efecte l’acord d’aprovació del Conveni per la Junta de Govern Local de data 1 de febrer de 2018.

Segon.- APROVAR el contingut i la signatura del nou conveni d’encàrrec de gestió, per a la prestació de serveis mínims de salut pública entre l’Agència de Salut Pública de Catalunya i l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès 

APROVAT PER UNANIMITAT 

 1. Proposta d’aprovació inicial de la modificació de crèdit de ple número 004/2018 del pressupost vigent de la Corporació. 

Primer.-Aprovar l'expedient de modificació de crèdits de Ple número 004/2018, amb la modalitat de Transferència de crèdits entre aplicacions de despeses de diferent àrea de despesa. 

Segon.-Exposar aquest expedient al públic mitjançant anunci inserit en el tauler d'edictes de l'Ajuntament i en el Butlletí Oficial de la Província, pel termini de quinze dies, durant els quals els interessats podran examinar-ho i presentar reclamacions davant el Ple. L'expedient es considerarà definitivament aprovat si durant el citat termini no s'haguessin presentat reclamacions; en cas contrari, el Ple disposarà d'un termini d'un mes per resoldre-les. 

A FAVOR: PDeCAT-Demòcrates / PSC-CP

EN CONTRA: ERC-AM / ILFC-E

ABSTENCIONS: PP / CpF 

 1. Moció que presenta el grup municipal Partit Popular, i aprovada per Junta de Portaveus en sessió de 22 de novembre de 2018, per a l'adopció de mesures per regular i reglamentar la circulació dels patinets elèctrics o vehicles de mobilitat personal 

Primero.- Iniciar el debate y los cambios necesarios en el área de movilidad del Ayuntamiento con el objetivo de elaborar la correspondiente normativa que incluya las autorizaciones, condiciones de uso, aseguramiento y limitaciones de circulación de los Vehículos de Movilidad Personal (VMP) en el término municipal de les Franqueses del Vallès, en aras de garantizar la seguridad de todos los usuarios de los espacios públicos urbanos del municipio.

Segundo.- Tener en cuenta como uno de los modos de transporte sostenible la categoría de VMP, con el fin de que se considere en la toma de decisiones y gestión de la movilidad sostenible, así como que se atiendan sus requerimientos en la futura planificación del municipio. 

A FAVOR: PDeCAT-Demòcrates / PSC-CP / ILFC-E / CpF / PP

ABSTENCIONS: ERC-AM 

 1. Moció que presenten el grup municipal Imaginem Les Franqueses en Comú-Entesa i grup municipal socialista, i aprovada per Junta de Portaveus en sessió de 22 de novembre de 2018, per instar el Departament d'Ensenyament a aturar els treballs d'elaboració i aprovació del decret de menjadors

Primer.- Instar el Govern a aturar l’actual esborrany i iniciar una nova proposta des del consens, amb l’objectiu de cercar un nou marc regulador integral de l’espai del migdia – menjador.

Segon.- Reconèixer, en el nou decret, el servei de menjador com a servei troncal dins el sistema educatiu, de caràcter universal, no obligatori, integrat en el currículum educatiu i en els ensenyaments obligatoris.

Tercer.- Dotar el servei de menjador escolar de professionals específics, per garantir un servei veritablement inclusiu i capaç d’atendre adequadament l’alumnat NEE pel pròxim curs 2019/20.

Quart.- Abordar una reforma del model de contractació pública, d’acord amb la normativa europea, que prioritzi la qualitat del servei.

Cinquè.- Treballar per trobar la fórmula legal o l’acord polític amb tots els consells comarcals i la comunitat educativa per fer possible que les AMPES i AFES que ho desitgin, i complint amb els principis assenyalats, puguin continuar fent una gestió directa del servei de menjador escolar, amb l’aprovació del consell escolar de centre, fins que s’aprovi un nou marc regulador de consens amb la comunitat educativa.

Sisè.- Recuperar el servei de menjador als IES i plantejar, en el marc de debat sobre reforma horària, l’avançament de l’horari de menjador a la secundària d’acord amb criteris de salut dels joves.

Setè.- Incloure un punt al respecte dins del proper Consell Escolar Municipal i convidar a un membre de la Coordinadora SOS Menjadors Escolars Públics per exposar les reivindicacions i recollir opinions del nostre poble.

Vuitè.- Traslladar aquests acords al Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, als grups polítics del Parlament de Catalunya, a la Federació de Municipis de Catalunya, a l’Associació Catalana de Municipis, a les Ampa del Municipi i a la Coordinadora SOS menjadors. 

A FAVOR: PSC-CP / ILFC-E / CpF / PP

EN CONTRA: PDeCAT-Demòcrates / ERC-AM 

 1. Moció que presenta el grup municipal socialista, i no aprovada per Junta de Portaveus en sessió de 22 de novembre de 2018, per instar el Departament de Salut a reconèixer l'atenció primària com el veritable eix del sistema sanitari públic 

Primer.- Instar el Govern de la Generalitat a reconèixer l’Atenció Primària i Comunitària com el veritable eix del sistema sanitari públic, donant-li el pes que necessita en el pressupost del departament de Salut per arribar a un mínim del 20% del pressupost.

Segon.- Instar el departament de Salut i, específicament, la Gerència de l’ICS a una negociació efectiva amb tots els col·lectius que treballen en l’Atenció Primària, que pateixen l’impacte de les males condicions laborals i la pèrdua de dignitat de la tasca assistencial.

Tercer.- Donar suport a la mobilització convocada, i a aquelles convocades per altres col·lectius en què es reivindiquen millores assistencials, de canvis en les estructures organitzatives i millores econòmiques i laborals, que hauran de repercutir en la bona qualitat assistencial en l’atenció primària.

Quart.- Traslladar aquests acords al departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, als grups polítics del Parlament de Catalunya, a la Federació de Municipis de Catalunya i a l’Associació Catalana de Municipis. 

AQUESTA MOCIÓ ES TORNARÀ A PASSAR PER JUNTA DE PORTAVEUS 

 1. Moció que presenta el grup municipal Esquerra Republicana de Catalunya, i no aprovada per Junta de Portaveus en sessió de 22 de novembre de 2018, per demanar la recuperació pel plenari municipal de competències pròpies traspassades a la Junta de Govern Local, en concret la competència per “la renúncia a herències, llegats o donacions si la seva quantia no excedeix del 10% dels recursos ordinaris del pressupost” 

Primer.- Instar al govern municipal a reconèixer que la justificació donada per portar a terme la delegació de competències que va ser textualment: "a l'objecte de dotar d'una major eficàcia i celeritat en l'actuació municipal", és falsa. És falsa, com a mínim, per a la competència que ens ocupa ja que la pretesa celeritat és absolutament innecessària. La legislació no estableix un termini per a renunciar a una herència. La doctrina ha estimat el termini en 30 anys des de la mort del causant, per analogia amb el termini per a la reclamació. La pràctica notarial aconsella per a la renúncia un termini de 6 mesos, ja que fer-ho dins del termini voluntari per a la liquidació de l’impost de successions i donacions evitarà al renunciant possibles reclamacions per part de la hisenda pública, que podria considerar la renúncia feta passat aquest termini com una donació a la resta de possibles hereus i exigir al renunciant la liquidació de l’impost. Finalment, des de l’entrada en vigor de la llei 3/2017 del Parlament de Catalunya, i només en el cas que un interessat acrediti aquesta condició, pot exercir la “interpellatio in iure”, consistent en requerir per via notarial als hereus per tal que manifestin la seva voluntat d’acceptar-la o renunciar-hi. En aquest cas, el termini és de 60 dies des del requeriment. És a dir, en tots els casos, des dels 30 anys estàndards, els 6 mesos recomanats per la professió notarial, i fins els 60 dies de termini en cas de possibles litigis, la periodicitat de celebració dels plens ordinaris permetrien tractar els temes dins del termini i sense cap menyscapte ni perjudici per al municipi.

Segon.- Instar al govern municipal a explicar a la resta de grups polítics de l'Ajuntament i a la ciutadania en general, els motius reals de la delegació d'aquesta competència plenària, un cop demostrada la poca veracitat del motiu esgrimit com a justificació inicial, i a que indiqui si el motiu és la voluntat d’aquest govern de buidar de contingut els plens municipals, i negar al grups municipals de l’oposició l’oportunitat d’argumentar i expressar les seves opinions en un debat obert i públic.

Tercer.- Instar al govern municipal a retornar al Plenari la competència per “la renúncia a herències, llegats o donacions si la seva quantia no excedeix del 10% dels recursos ordinaris del pressupost”, amb la inclusió del punt a l’ordre del dia del proper Ple municipal. 

A FAVOR: ERC-AM / ILFC-E / CpF

EN CONTRA: PSC-CP / PDeCAT-Demòcrates

ABSTENCIONS: PP 

 1. Moció que presenta el grup municipal Imaginem Les Franqueses en Comú-Entesa, i aprovada per Junta de Portaveus en sessió de 22 de novembre de 2018, per a la implantació de la T-Mobilitat 

Primer. Instar al Govern de la Generalitat la implantació de la T-Mobilitat durant l'any 2020, amb el benentès que es farà efectiva amb un nou sistema tarifari i de pagament que deixi enrere l'actual basat en zones, que s'ha demostrat injust i discriminatori.

Segon. Demanar a la Conselleria de Territori i Sostenibilitat i a l'Autoritat del Transport Metropolità el calendari d'implantació definitiu de la T-Mobilitat, amb concreció de les diferents fases de desplegament i execució.

Tercer. Sol·licitar a la Conselleria de Territori i Sostenibilitat els estudis i informes que corresponguin per valorar tots els incompliments i si s'escau les sancions i la revisió del contracte amb l'empresa adjudicatària de la T-Mobilitat pels reiterats incompliments contractuals i actuar en conseqüència si aquests retards són constitutius de rescissió del mateix.

Quart. Traslladar aquests acords al Govern de la Generalitat de Catalunya, al conseller de Territori i Sostenibilitat, als Grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, a l'Autoritat Metropolitana del Transport (ATM), a l'Associació de municipis per la mobilitat i transport urbà (AMTU), a les entitats municipalistes ACM i FMC, a l'Associació per a la Promoció del Transport Públic (PTP) i a la ciutadania de les Franqueses del Vallès mitjançant els òrgans de comunicació municipals. 

A FAVOR: PDeCAT-Demòcrates / PSC-CP / ILFC-E / ERC-AM / CpF

ABSTENCIONS: PP 

 1. Moció que presenta el grup municipal Imaginem Les Franqueses en Comú-Entesa, i aprovada per Junta de Portaveus en sessió de 22 de novembre de 2018, perquè es derogui el delicte d'injúries a la Corona i per reafirmar el compromís amb els valors republicans i la democràcia

Primer.- Instar al govern de l'Estat a derogar el delicte d'injúries al rei i a la Casa real dels articles 490.3 i 491 del Codi Penal, igualant la protecció penal de l'honor d'aquesta figura a la de la resta de ciutadans.

Segon.- Rebutjar i condemnar el posicionament del rei Felipe VI i la seva intervenció en el conflicte català, així com la seva justificació de la violència per part dels cossos policials l'1 d'octubre.

Tercer.- Reafirmar el compromís amb els valors republicans i apostar per l'abolició d'una institució caduca i antidemocràtica com és la monarquia.

Quart.- Instar al govern i al Congrés dels Diputats al fet que es permeti investigar en seu parlamentària les accions realitzades per D. Juan Carlos de Borbó des de l'any 2014, moment en què deixa de ser inviolable jurídicament, i sobre qui recauen indicis suficients de delicte.

Cinquè.- Instar al Govern a convocar un referèndum d'acord a la Constitució perquè els ciutadans puguem decidir entre Monarquia i República.

Sisè.- Comunicar aquests acords a tots els grups parlamentaris del Congrés dels Diputats, els grups parlamentaris del Parlament de Catalunya i a la ciutadania de les Franqueses del Vallès pels mitjans de comunicació municipals. 

A FAVOR: PDeCAT-Demòcrates / ILFC-E / ERC-AM / CpF

EN CONTRA: PP

ABSTENCIONS: PSC-CP

Arxivat a: Ajuntament
Sala de Plens
Darrera actualització d’aquest contingut: 19/07/2019 a les 15:14h
Plan Avanza 2

Col·labora:

Diputació de Barcelona

© Ajuntament de les Franqueses del Vallès

Ctra. de Ribes, 2 - 08520 Les Franqueses del Vallès

Tel. 938 467 676 - Fax 938 467 767

(Necessites javascript per veure aquest correu-e)