Mida del text Augmentar la mida del text Mida del text normal Reduir la mida del text | Sense estils | Versió mòbils | Mapa Web
ES | EN | FR

Acords de ple del mes d’octubre

26/10/2018

Relació d'acords i mocions de la sessió plenària celebrada el 25 d’octubre, a les Franqueses del Vallès

1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior.

2. Donar compte de les resolucions dictades per l'alcalde i els regidors/es delegats de l'Alcaldia números 2018-2298 a 2018-2662 corresponents al període comprès entre els dies 1 i 30 de setembre de 2018.

3. Donar compte de les actes de la Junta de Govern Local números JGL/2018/34 a JGL/2018/38 que corresponen a les sessions, amb caràcter reservat o públic, dels dies 6, 13, 20 i 27 de setembre de 2018.

4. Proposta de ratificació del nomenament de la representant del veïnat de Corró d’Amunt com a membre integrant del Consell del Poble de Corró d’Amunt.

Primer.- RATIFICAR el nomenament de la senyora Matilde Narvaez Perez com a membre integrant del Consell del Poble de Corró d’Amunt, en qualitat de vocal i en representació del veïnat de Corró d’Amunt, en substitució del senyor Lluís Gómez Gómez.

Segon.- NOTIFICAR aquest acord a la persona interessada i al Consell del Poble de Corró d’Amunt.

APROVAT PER UNANIMITAT

5. Proposta de ratificació inicial de la modificació dels Estatuts del Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental.

Primer.- RATIFICAR INICIALMENT la modificació dels Estatuts del Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental, aprovat pel Consell Plenari del Consorci en sessió ordinària celebrada el 27 de juny de 2018, per adaptar-se a la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.

Segon.- SOTMETRE l’expedient a informació pública per un termini de trenta dies, mitjançant anunci publicat en el Butlletí Oficial de la Província, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i en el tauler d’anuncis.

Tercer.- DONAR audiència, de forma simultània, als interessats i a les entitats que han exercit la iniciativa.

Quart.- FORMULAR encàrrec al Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental per tal que, actuant en nom i representació d’aquesta entitat, es procedeixi a la publicació dels corresponents anuncis d’aprovació inicial i definitiva, formuli el tràmit d’audiència als interessats, així com procedeixi a la publicació íntegra del text definitivament aprovat de la modificació dels Estatuts en el Butlletí Oficial de la Província als efectes previstos a l’article 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de Bases de Règim Local.

Cinquè.- NOTIFICAR aquests acords al Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental.

A FAVOR: PDeCAT-Demòcrates / PSC-CP / ERC-AM / CpF / PP

EN CONTRA: -

ABSTENCIÓ: ILFC-E

6. Proposta d’aprovació provisional de les modificacions de les ordenances fiscals reguladores dels tributs municipals per a l’exercici 2019

Primer.- Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2019 i següents la modificació de les

Ordenances fiscals que a continuació es relacionen, així com el seu text refós:

GENERAL. Ordenança fiscal general de gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals

1. Impost sobre béns immobles (IBI)

2. Impost sobre activitats econòmiques (IAE)

3. Impost sobre vehicles de tracció mecànica (IVTM)

4. Impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana (IIVTNU)

6. Taxa per expedició de documents administratius

7. Taxa per la llicència d’autotaxi

8. Taxa per serveis especials de vigilància i altres motivats per espectacles públics i grans transports

9. Taxa per llicències o la comprovació d’activitats comunicades en matèria urbanisme

10. Taxa per la prestació dels serveis d’intervenció administrativa en l’activitat dels

ciutadans i les empreses a través del sotmetiment a prèvia llicència, comunicació prèvia o declaració responsable

11. Taxa per la prestació de serveis de cementiris

12. Taxes per la prestació del servei de gestió de residus municipals

13. Impost sobre construccions, instal·lacions i obres

14. Taxa per retirada de vehicles abandonats o estacionats defectuosament o abusivament a la via pública

15. Taxa per la verificació de l’ús anòmal en cas d’habitatges buits

16. Taxa per la prestació del servei de proveïment d’aigua potable

17. Ordenança general reguladora dels Preus públics

18. Taxa per ocupacions del subsòl, el sòl i la volada de la via pública

21. Taxa per l’obertura de sondatges o rases en terrenys d’ús públic i qualsevol remoguda en la via pública del paviment o de les voreres

22. Taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic amb mercaderies, materials de construcció, runes, tanques, puntals, estíntols, bastides i altres instal·lacions anàlogues

23. Taxa per utilització privativa o aprofitament especial de la via pública amb entrades de vehicles a través de les voreres o de qualsevol altre espai de domini públic local

24. Taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic amb taules i cadires amb finalitat lucrativa

25. Taxa per la instal·lació de quioscos en la via pública

26. Taxa per parades, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions situats en terrenys d’ús públic i indústries del carrer i ambulants i rodatge cinematogràfic

29. Taxa per concessió de llicències, la comprovació de les activitats comunicades i el control de la publicitat dinàmica

31. Taxa per la instal·lació de portades, aparadors i vitrines i per la instal·lació d’anuncis que ocupen el domini públic local

33. Preu públic per la inserció de publicitat en el Butlletí Municipal

34. Preu públic per la prestació del Servei d’Atenció Domiciliària

35. Taxa pels serveis de subministrament i distribució d’aigua potable

Segon.- Els acords definitius en matèria de derogació, aprovació i modificació d’Ordenances fiscals per a l’exercici de 2019, així com el text refós aprovat, seran objecte de publicació en el Butlletí Oficial de la Província.

Tercer.- Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament els anteriors acords provisionals, així com el text complet de les Ordenances fiscals aprovades de nou o modificades durant el termini de trenta dies hàbils, comptats des del dia següent al de la publicació de l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de la Província.

Durant el període d’exposició pública de les Ordenances, els qui tinguin un interès directe o resultin afectats, en els termes previstos a l’article 18 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març , podran examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que estimin oportunes. Transcorregut el període d’exposició pública sense haver-se presentat reclamacions, els acords adoptats restaran definitivament aprovats.

Quart.- Publicar els anteriors acords provisionals en un diari dels de major difusió per a coneixement general.

A FAVOR: PDeCAT-Demòcractes / PSC-CP

EN CONTRA: ILFC-E

ABSTENCIÓ: ERC-AM / CpF / PP

7. Proposta de resolució d’al·legacions i aprovació definitiva del conveni urbanístic per a la permuta de diverses parcel·les amb la finalitat d’ampliar la zona esportiva de Llerona, al terme municipal de les Franqueses del Vallès.

Primer.- DESESTIMAR la totalitat de les al·legacions interposades pel senyor Àngel Profitós i Martí, en representació del Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya, pels motius adduïts a la part expositiva i de conformitat amb els informes que obren a l’expedient administratiu.

Segon.- APROVAR DEFINITIVAMENT el contingut del conveni urbanístic per a la permuta de diverses parcel·les amb la finalitat d’ampliar la zona esportiva de Llerona, al terme municipal de Llerona.

Tercer.- ORDENAR la publicació d’aquests acords al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, a un dels diaris de premsa periòdica de més divulgació en l’àmbit municipal o supramunicipal al qual es refereix el conveni i al web de l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès.

Quart.- TRAMETRE un exemplar del conveni al Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya per tal que sigui inserit en la secció corresponent per a la seva divulgació telemàtica tal i com disposa l’article 104.2 del TRLUC.

Cinquè.- NOTIFICAR aquests acords als que figurin com a interessats en l’expedient.

A FAVOR: PDeCAT-Demòcractes / PSC-CP

EN CONTRA: ERC-AM

ABSTENCIÓ: ILFC-E / CpF / PP

8. Moció que presenta el grup municipal Imaginem Les Franqueses en Comú-Entesa, i aprovada per Junta de Portaveus en sessió de 18 d'octubre de 2018, per a l'adhesió de l'Ajuntament de les Franqueses del Vallès a la "Xarxa de memòria i de Prevenció del Feixisme. Mai més"

APROVADA PER UNANIMITAT

9. Moció que presenta el grup municipal Esquerra Republicana de Catalunya, i no aprovada per Junta de Portaveus en sessió de 18 d'octubre de 2018, per demanar la recuperació pel plenari municipal de competències pròpies traspassades a la Junta de Govern Local, en concret la competència per “l’aprovació dels projectes d’obres i serveis en tots aquells supòsits en que s’hagin delegat a la junta de govern local les competències com a òrgan de contractació”

A FAVOR: ILFC-E / ERC-AM / CpF

EN CONTRA: PDeCAT / PSC-CP

ABSTENCIÓ: PP

10. Moció que presenta el grup municipal Esquerra Republicana de Catalunya, i aprovada per Junta de Portaveus en sessió de 18 d'octubre de 2018, per avançar cap a un model de fiscalitat progressiva

APROVADA PER UNANIMITAT

Arxivat a: Ajuntament
Ple municipal mes d'octubre 2018
Darrera actualització d’aquest contingut: 20/05/2019 a les 14:10h
Plan Avanza 2

Col·labora:

Diputació de Barcelona

© Ajuntament de les Franqueses del Vallès

Ctra. de Ribes, 2 - 08520 Les Franqueses del Vallès

Tel. 938 467 676 - Fax 938 467 767

(Necessites javascript per veure aquest correu-e)