Mida del text Augmentar la mida del text Mida del text normal Reduir la mida del text | Sense estils | Versió mòbils | Mapa Web
ES | EN | FR

Acords del ple extraordinari i urgent

11/10/2017

Relació d'acords de la sessió plenària extraordinària i urgent celebrada l'11 d'octubre, a les Franqueses del Vallès

1_Ratificar la urgència de la convocatòria de la sessió referida a tots els punts que integren l'ordre del dia.

A FAVOR: PDeCAT-Demòcrates / PSC-CP

EN CONTRA: ERC-AM / 1 regidor ILFC-E 

ABSTENCIONS: CpF

2_Proposta d'aprovació del compte general de l'Ajuntament, els seus organismes autònoms i les societats de capital corresponent a l'exercici de 2016.

ATÈS que per part de la Intervenció s’ha procedit a formar els estats i comptes anuals de l’Ajuntament, dels seus organismes autònoms i de les societats mercantils de capital íntegrament municipal, corresponents a l’exercici de 2016, comprensius de totes les operacions pressupostàries, independents i auxiliars, patrimonials i de tresoreria, dutes a terme durant aquell exercici, de conformitat amb allò que disposen els articles 208 i següents del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, i la Instrucció del model normal de Comptabilitat local, aprovada per Ordre de 20 de setembre de 2013 del Ministeri d’Economia i Hisenda HAP/1781/2013.
ATÈS que aquests estats i comptes anuals han estat informats per la Intervenció i s’han sotmès a dictamen de la Comissió Especial de Comptes d’aquest Ajuntament.
ATÈS que aquests estats i comptes anuals han estat exposats al públic per un termini de quinze dies i vuit mes mitjançant edictes inserits en el Butlletí Oficial de la Província, sense que s’hagi formulat cap reclamació, reparament o observació.


D’acord amb allò que estableix l’article 212.4 del referit Text Refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, a l’Ajuntament en Ple proposo l’adopció del següent
ACORDS
Primer.- APROVAR els estats i comptes anuals de l’Ajuntament, el Patronat Municipal d’Esports, el Patronat Municipal de Cultura, la societat municipal Les Franqueses Entorn Verd, SA i la societat municipal Les Franqueses Dinamització Econòmica, SL, corresponents a l’exercici de 2016.
Segon.- RENDIR els esmentats comptes de la Corporació, esdevinguts com a resultat de l’exercici econòmic 2016, a la Sindicatura de Comptes de Catalunya.

A FAVOR: PDeCAT-Demòcrates / PSC-CP

EN CONTRA: CpF

ABSTENCIONS: ERC-AM

3_Proposta d'aprovació provisional per a l'establiment dels preus públics per l'activitat esportiva de la Marxa Nòrdica per a l'exercici fiscal de 2017 i següents.

ATÈS que l’article 127 en relació amb l’article 41, ambdós del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, determina que els ajuntaments poden establir i exigir preus públics per la prestació de serveis o la realització d’activitats de competència municipal.
ATÈS que l’article 44 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals determina els aspectes normatius per a la fixació de la quantia dels preus públics.
ATÈS allò que fixa l’article 10.3 de la vigent Ordenança general reguladora dels preus públics respecte a l’establiment i fixació d’aquests preus.
TENINT EN COMPTE que l’Àrea d’Esports de l’Ajuntament de Les Franqueses del Vallès ha elaborat una proposta de modificació de preus públics que consisteix en la implantació de nous preus per a la promoció i la pràctica de la Marxa Nòrdica, dins de l’epígraf tercer
“Altres activitats esportives”.
VIST que es considera convenient aprovar els preus públics a satisfer pels usuaris de la marxa nòrdica, que estaran regulats dins l’ordenança fiscal general reguladora dels preus públics.
VIST l’informe de l’àrea d’Esports de l’Ajuntament de Les Franqueses del Vallès.
VIST que l’interventor ha elaborat la memòria econòmica-financera per a l’establiment dels preus públics l’activitat esportiva indicada.
De conformitat amb allò que disposa l’article 17.3 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, regidor d’Hisenda proposa que el Ple de l’Ajuntament, previ dictamen de la comissió informativa d’assumptes del Ple, adopti els següents
ACORDS
Primer.- APROVAR provisionalment, de conformitat amb el que disposen els articles 41 i
següents del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de
la Llei reguladora de les hisendes locals, l’establiment dels preus públics per l’Activitat
esportiva de la Marxa Nòrdica. Amb el detall següent:
PREUS PÚBLICS REGULATS PER L’ORDENANÇA NUM. 17
.../...
A) PREU PÚBLIC PER A LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS DE LES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES MUNICIPALS DE GESTIÓ DIRECTA

EPÍGRAF TERCER. ALTRES ACTIVITATS ESPORTIVES
.../...
C) PROGRAMES D’ESPORT I SALUT
1. Cursos Marxa Nòrdica. Trimestral
a) Curs iniciació jove/ adult. Una sessió setmanal 35,00 €
b) Curs iniciació majors 65 anys. Una sessió setmanal 20,00 €
c) Curs perfeccionament jove/ adult. Una sessió setmanal 35,00 €
d) Curs perfeccionament majors 65 anys. Una sessió setmanal 20,00 €
2. Sortides Marxa Nòrdica
a) Sortida marxa nòrdica jove/ adult 10,00 €
b) Sortida marxa nòrdica majors 65 anys 5,00 €
Segon.- APROVAR provisionalment la modificació de l’ordenança fiscal núm. 17, general reguladora dels Preus públics, segons el text indicat en el punt primer dels acords.
Tercer.- OBRIR un període d’informació pública dels dos acords anteriors i de l’expedient, per un període de trenta dies, a comptar des de l’endemà de la publicació del corresponent edicte en el Butlletí Oficial de la Província.
Durant el període d’exposició pública, els qui tinguin un interès directe o resultin afectats, en els termes previstos a l’article 18 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març , podran examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que estimin oportunes. Transcorregut el període d’exposició pública sense haver-se presentat reclamacions, els acords adoptats restaran definitivament aprovats.
Quart.- NOTIFICAR aquests acords a l’àrea d’Esports de l’Ajuntament.

A FAVOR: PDeCAT-Demòcrates / PSC-CP

EN CONTRA: -

ABSTENCIONS: ERC-AM /CpF

 4_Proposta d'aprovació definitiva del Reglament Orgànic Municipal de les Franqueses del Vallès.

VIST que en virtut de l’acord del Ple de l’Ajuntament de data 25 de maig de 2017 es va acordar, entre altres, aprovar inicialment el projecte de Reglament Orgànic Municipal de l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès.
ATÈS que s’ha sotmès al tràmit d’informació pública l’esmentat expedient durant el termini de trenta dies hàbils, mitjançant edictes publicats en el diari ARA de 13 de juny de 2017, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 7392 de 16 de juny de 2017, en el Butlletí Oficial de la Generalitat de Catalunya número 7392 de 16 de juny de 2017, en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data 19 de juny de 2017, en el tauler d’anuncis de la Corporació, en la web municipal i en la seu electrònica de l’Ajuntament, de conformitat amb el què senyala l’article 49 b) de la Llei 7/1985, reguladora de les bases de règim local (LRBRL), i l’article 63.2 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals (ROAS).
VIST que el secretari accidental, en data 1 d’agost de 2017, certifica que s’han presentat al·legacions per part del Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal, del Grup Municipal PDCAT i Grup Municipal PSC, i del Grup Municipal Imaginem Les Franqueses En Comú-Entesa.
VIST l’informe del Regidor de Relacions Institucionals, de data 18 de setembre de 2017.
VIST l’informe de la Secretària general, de data 18 de setembre de 2017.
DE CONFORMITAT amb l’article 22.2 lletra d) de la Llei 7/1985, reguladora de les bases de règim local (LRBRL), l’article 52.2 lletra d) del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (TRLMRLC) i l’article 50.3 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals (ROF), que estableixen que l’òrgan competent per a l’aprovació del reglament orgànic municipal és el Ple de la Corporació.
DE CONFORMITAT amb l’article 47.2 lletra f) de la LRBRL i l’article 114.3 lletra del TRLMRLC, que senyalen que l’aprovació del reglament orgànic municipal requereix el vot favorable de la majoria absoluta del número legal de membres de la Corporació.


ES PROPOSA al Ple de la Corporació l’adopció dels següents
ACORDS
PRIMER. Estimar l’al·legació primera presentada pel Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal, i desestimar la resta d’al·legacions, presentades durant el tràmit d’exposició pública.
SEGON. Estimar les al·legacions presentades pel Grup Municipal PDCAT i Grup Municipal PSC durant el tràmit d’exposició pública.

TERCER. Desestimar les al·legacions presentades pel Grup Municipal Imaginem Les Franqueses En Comú-Entesa durant el tràmit d’exposició pública.

QUART. Modificar els articles 35.2 apartat d), 49.2, 50 apartat b), 123 i 87.2 del projecte de Reglament Orgànic Municipal de l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès, aprovat inicialment en sessió plenària de data 25 de maig de 2017, d’acord amb les al·legacions estimades.

CINQUÈ. Aprovar definitivament el projecte de REGLAMENT ORGÀNIC MUNICIPAL de les Franqueses del Vallès.

SISÈ. Publicar íntegrament el text de l’esmentat Reglament en el Butlletí Oficial de la Província, entrant en vigor un cop transcorreguts quinze dies a partir de la seva total publicació.
Així mateix, es publicarà en el tauler d’anuncis de la Corporació, en la web municipal i en la seu electrònica de l’Ajuntament i s’inserirà el corresponent edicte en el Diari Oficial de la Generalitat i en el Butlletí d’Informació Municipal, anunciant la referència del Butlletí Oficial de la Província en què s’hagi publicat íntegrament el text.
SETÈ. Comunicar aquest acord a l’Administració de l’Estat i a la Generalitat de Catalunya, als efectes previstos en l’article 65.3 del Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals, dins el termini dels quinze dies següents a la seva aprovació definitiva.
VUITÈ. Comunicar aquest acord al Portaveu del Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal, del Grup Municipal PDCAT i Grup Municipal PSC, i dels representants del Grup Municipal Imaginem Les Franqueses En Comú-Entesa, que han comparegut en el tràmit d’exposició pública presentant al·legacions, als efectes escaients.

A FAVOR: PDeCAT-Demòcrates / PSC-CP

EN CONTRA: ERC-AM / CpF

ABSTENCIONS: -

5_Proposta de ratificació de l'acord adoptat per la Junta de Govern Local, en sessió extraordinària el 3 d'agost de 2017, en relació a l'aprovació del projecte d'obra ordinària per a la modificació del projecte del Centre Cultural de Corró d'Avall.

VIST que la Junta de Govern Local, en sessió del 21 de maig de 2015, va adoptar l’acord d’aprovació inicial de “l’Avantprojecte per a la modificació del projecte de centre cultural de Corró d’Avall per a incloure els usos sociosanitari, cultural i esportiu”, el qual va quedar definitivament aprovat per Decret d’Alcaldia de 22 de juliol de 2015.
VIST que la Junta de Govern Local de data 9 de març de 2017 va adjudicar a l’empresa Territori 24 arquitectura i urbanisme, SL, el contracte de serveis consistent en la redacció del projecte bàsic i executiu, de l’estudi de seguretat vial i salut, i la direcció de l’obra per a la modificació del projecte de centre cultural per a incloure els usos sociosanitari, cultural i esportiu, al terme municipal de les Franqueses del Vallès.

ATÈS que la Junta de Govern Local, en sessió extraordinària de data 3 d’agost de 2017, va acordar, entre d’altres, l’aprovació inicial del projecte per a la modificació del projecte de centre cultural de Corró d’Avall per a incloure els usos sociosanitari, cultural i esportiu, per tràmit d’urgència, al terme municipal de les Franqueses del Vallès.
VIST que el projecte aprovat inicialment ha estat exposat a un període d’informació pública, durant el termini de quinze dies, mitjançant anunci publicat en el Butlletí Oficial de la Província, en data 4 d’agost de 2017, i al web d’aquest Ajuntament.
ATÈS que durant el període d’informació pública no s’han presentat al·legacions.

DE CONFORMITAT amb la Disposició Addicional Segona del Reial decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, el qual senyala que “corresponden a los Alcaldes y a los Presidentes de las Entidades locales las competencias como órgano de contratación respecto de los contratos de obras, de suministro, de servicios, de gestión de servicios públicos, los contratos administrativos especiales, y los contratos privados cuando su importe no supere el 10 por 100 de los recursos ordinarios del presupuesto ni, en cualquier caso, la cuantía de seis millones de euros, incluidos los de carácter plurianual cuando su duración no sea superior a cuatro años, siempre que el importe acumulado de todas sus anualidades no supere ni el porcentaje indicado, referido a los recursos ordinarios del presupuesto del primer ejercicio, ni la cuantía señalada”.

ATÈS que l’òrgan competent per aprovar el projecte per a la modificació del projecte de centre cultural de Corró d’Avall és el Ple de l’Ajuntament, en comptes de la Junta de Govern Local, de conformitat amb les regles en matèria de contractació exposades a la Disposició Addicional Segona del TRLCSP, doncs el pressupost és de 4.787.572,76 euros i un import de 1.005.390,28 euros en concepte d’IVA, que supera el 10 per 100 dels recursos ordinaris del pressupost.


ES PROPOSA al Ple de la Corporació l’adopció dels següents
ACORDS:

Primer.- RATIFICAR l’acord adoptat per la Junta de Govern Local, en sessió extraordinària del dia 3 d’agost de 2017, on es va acordar, entre d’altres, l’aprovació inicial del projecte per a la modificació del projecte de centre cultural de Corró d’Avall per a incloure els usos sociosanitari, cultural i esportiu, per tràmit d’urgència, al terme municipal de les Franqueses del Vallès, per un import de 4.787.572,76 euros i, en concepte d’IVA, 1.005.390,28 euros.
Segon.- RATIFICAR com a vàlid el període d’informació pública, pel termini de quinze dies, en què va ser exposat l’expedient esmentat.
Tercer.- NOTIFICAR aquest acord als interessats en l’expedient.
Quart.- DONAR COMPTE d’aquest acord a la primera sessió de la Junta de Govern Local que se celebri.

A FAVOR: PDeCAT-Demòcrates / PSC-CP

EN CONTRA: ERC-AM / CpF 

ABSTENCIONS: -

6_Proposta d'aprovació de l'expedient de contractació i del plec de clàusules administratives particulars que han de regit l'adjudicació, mitjançant procediment obert i tramitació ordinària del contracte d'execució de les obres del projecte per a la modificació del projecte del Central Cultural de Corró d'Avall per a incloure els usos sociosanitari, cultural i esportiu, al terme municipal de les Franqueses del Vallès. 

VIST el plec de clàusules administratives particular a fi i efecte de procedir a l’adjudicació del contracte d’execució de les obres del Projecte per a la modificació del Projecte del Centre Cultural de Corró d’Avall per a incloure els usos sociosanitaris, cultural i esportiu, al terme municipal de les Franqueses del Vallès.
VIST l’informe emès per l’arquitecta municipal
VIST l’informe jurídic que s’acompanya en l’expedient.
VIST l’informe de la intervenció.
VIST el què disposem els articles 115 i concordants del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, relatius als plecs de clàusules administratives particulars i plecs de prescripcions tècniques.

AQUESTA Alcaldia proposa al Ple de l’ajuntament l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- APROVAR l’expedient de contractació per a l’adjudicació del contracte d’execució de les obres del Projecte per a la modificació del Projecte del Centre Cultural de Corró d’Avall per a incloure els usos sociosanitaris, cultural i esportiu, al terme municipal de les Franqueses del Vallès
Segon.- DISPOSAR l’obertura del procediment d’adjudicació, que es durà a terme per procediment obert i tramitació ordinària.
Tercer.- APROVAR el plec de clàusules administratives particulars que hauran de regir, juntament amb les generals aprovades per l’Ajuntament, la licitació de l’esmentat contracte d’obres.
Quart.- FER PÚBLICA la convocatòria del concurs mitjançant la publicació del corresponent edicte o anunci al BOP de Barcelona; al tauler d’anuncis municipal i a la pàgina web (perfil del contractant) de l’Ajuntament, amb la finalitat que, durant el període de vint-i-sis dies naturals des de la publicació de l’edicte al BOBP i simultàniament al termini d’exposició pública del plec de clàusules, es puguin presentar les corresponents propostes.

Cinquè.- CONDICIONAR l’autorització i futura disposició d’aquesta despesa a l’existència de crèdit suficient i adequat en l’aplicació pressupostària 11 3331 62204 dels exercicis 2017 i 2018 del Pressupost de la Corporació.
Sisè.- DELEGAR, de conformitat amb el que estableix l’article l’ article 52.2.n) del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, en la Junta de Govern Local l’adopció dels acords que siguin necessaris per a la resolució de qualsevol incidència que es pugui produir durant la licitació, com pot ser, amb caràcter enunciatiu i no exhaustiu, la modificació de possibles errades contingudes en els plecs administratius i tècnics, així com el requeriment a l’empresa licitadora que hagi presentat l’oferta que resulti econòmicament més avantatjosa perquè presenti la documentació que es detalla en la clàusula 7.9.

A FAVOR: PDeCAT-Demòcrates / PSC-CP

EN CONTRA: -

ABSTENCIONS: ERC-AM / CpF

Arxivat a: Ajuntament
Ple extraordinari i urgent octubre
Darrera actualització d’aquest contingut: 17/07/2018 a les 13:50h
Plan Avanza 2

Col·labora:

Diputació de Barcelona

© Ajuntament de les Franqueses del Vallès

Ctra. de Ribes, 2 - 08520 Les Franqueses del Vallès

Tel. 938 467 676 - Fax 938 467 767

(Necessites javascript per veure aquest correu-e)