Mida del text Augmentar la mida del text Mida del text normal Reduir la mida del text | Sense estils | Versió mòbils | Mapa Web
ES | EN | FR

Projectes d’actuacions específiques d’interès públic en sòl no urbanitzable

Descripció

És la tramitació del procediment per a l’aprovació de projectes d’actuacions específiques d’interès públic en sòl no urbanitzable. A aquests efectes es consideren d’interès públic:

a) Les activitats col·lectives de caràcter esportiu, cultural, d'educació en el lleure i d'esbarjo que es desenvolupin a l'aire lliure, amb les obres i instal·lacions mínimes i imprescindibles per a l'ús de què es tracti.

b) Els equipaments i serveis comunitaris no compatibles amb els usos urbans.

c) Les infraestructures d'accessibilitat.

d) Les instal·lacions i les obres necessàries per a serveis tècnics com les telecomunicacions, la infraestructura hidràulica general, les xarxes de subministrament d'energia elèctrica, d'abastament i subministrament d'aigua i de sanejament, el tractament de residus, la producció d'energia a partir de fonts renovables i les altres instal·lacions ambientals d'interès públic.

Són sotmesos a aquest procediment també les següents actuacions:

 • Els projectes d’activitats i de construccions directament vinculades a l’explotació de recursos naturals.
 • Els projectes de noves construccions a què fa referència l’article 47.6.b, destinades a habitatge familiar o a allotjament de treballadors temporers i als projectes a què fa referència l’apartat 2 en tots els casos en què incorporin aquests usos. En qualsevol cas, aquests usos han d’estar directament i justificadament associats a l’explotació rústica de què es tracti, i les construccions han de constituir un conjunt integrat, adequat al medi rural.
 • L’obertura o la recuperació de vies d’accés, camins i dreceres, en el cas que la recuperació no estigui integrada en un projecte d’actuació admesa en aquesta classe de sòl, tramitat d’acord amb la legislació sectorial.
 • Les estacions de subministrament de carburants i de prestació d’altres serveis de la xarxa viària.
 • Les construccions auxiliars destinades a l’activitat de turisme rural.
 • Qualsevol altra actuació que afecti restes arqueològiques d’interès declarat, aqüífers classificats, zones vulnerables o zones sensibles declarades de conformitat amb la legislació vigent, jaciments paleontològics o punts geològics d’interès.

Període tramitació

Tot l'any

Termini sol·licitud

En qualsevol moment

Temps de resolució

6 mesos, com a norma general

Vigència

Indefinida

Qui el pot demanar

 • La persona interessada o afectada pel tràmit.
 • Un/a representant degudament autoritzat/da.

Qui n'és el responsable

Àrea d'Urbanisme

Preu de la tramitació

Taxa (ordenança fiscal 9) + cost dels anuncis publicats (veure explicació del procediment)

Procediment per iniciar el tràmit

Presencialment

Un cop presentada la sol·licitud amb la documentació requerida, se sotmet a informació pública pel termini d’1 mes mitjançant la inserció d’un anunci al BOPB i a un diari de premsa peroòdica de més divulgació en l’àmbit municipal o supramunicipal al qual es refereixi el projecte en tramitació.

Simultàniament s’han de sol·licitar els diversos informes requerits pel Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’Urbanisme, modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer, d’urbanisme, i el decret 305/2006, de 18 de juliol, que aprova el reglament de la llei d’urbanisme. Els informes preceptius a sol·licitar són:

Informe del departament competent en matèria de Cultura.

Informe del Departament competent en matèria d’Agricultura.

Informe de l’administració hidràulica.

Informe de l’Institut Geològic de Catalunya.

Informe d’impacte paisatgístic.

L’ajuntament ha de resoldre sobre l’aprovació prèvia del projecte en el termini de dos mesos des del finiment de la informació pública.

Un cop acordada l’aprovació prèvia, l’ajuntament ha de trametre l’expedient complet a la comissió territorial d’urbanisme de Barcelona en el termini de deu dies, la qual ha de resoldre sobre l’aprovació definitiva en el termini de tres mesos des que disposa de l’expedient.

On es pot fer

Documentació necessària

 • Instància general (PDF, 63 kB)
  Instància general
 • Fotocòpia DNI del sol·licitant (o CIF en cas d’una empresa)
 • Fotocòpia DNI del representant
 • Justificant d’haver abonat les taxes corresponents
 • Justificació específica compliments requisits de la Llei i Reglament
 • Autorització del propietari i del sol·licitant (si hi ha representant)
  En el cas de no presentar el model oficial de sol·licitud
 • Avantprojecte de l'actuació, activitat o construcció
 • Estudi d'impacte i integració paisatgística
 • Un estudi arqueològic i un informe del departament competent en matèria de cultura
  Si l'actuació afecta restes arqueològiques d'interès declarat
Darrera actualització d’aquest contingut: 21/02/2024 a les 09:10h
Plan Avanza 2 Reconeixement Administració Oberta Posició Top10

Col·labora:

Diputació de Barcelona

© Ajuntament de les Franqueses del Vallès

Ctra. de Ribes, 2 - 08520 Les Franqueses del Vallès

Tel. 938 467 676 - Fax 938 467 767

(Necessites javascript per veure aquest correu-e)