Mida del text Augmentar la mida del text Mida del text normal Reduir la mida del text | Sense estils | Versió mòbils | Mapa Web
ES | EN | FR

Llicència d'Obra menor

Descripció

Estan subjectes a prèvia llicència les obres per pintura façana, rehabilitació de façanes, reforma i condicionament de locals comercials, industrials i habitatges que no afectin ni l’estructura ni la totalitat de la distribució interior, col·locació de rètols i tendals, grues, instal·lació d’elements tècnics, guals, cales i rases.

Qualsevol tipus d’obra menor de la relació que consta en l’apartat “DOCUMENTACIÓ ESPECÍFICA”.

Període tramitació

Tot l'any

Termini sol·licitud

En qualsevol moment, sempre abans d’iniciar les obres

Temps de resolució

Un mes des de la data de sol·licitud

Vigència

La llicència s’atorga amb uns terminis d’inici de sis mesos i d’acabament d’un any

Qui el pot demanar

Una persona física (en nom propi o amb representant) o bé una empresa (amb indicació del nom del representant).

Qui n'és el responsable

Àrea d'Urbanisme

Preu de la tramitació

Taxa (Ordenança Fiscal 9), ICIO i fiances (Ordenança Fiscal 13)

Procediment per iniciar el tràmit

Presencialment

 1. Presentar la sol·licitud amb la documentació necessària (general i tècnica) al Servei d’Atenció a la Ciutadania (SAC). S’haurà de fer el pagament de l’import de la taxa que correspongui. Es pot fer el pagament en metàl·lic o amb tarja bancària.
 2. Quan estigui resolta la sol·licitud, rebrà per correu certificat la notificació del fi de la tramitació i també les liquidacions pel pagament dels imports de l’ICIO (Impost de Construccions i Obres), i de les fiances i/o garanties (en cas que n’hi hagi), que haurà de fer efectives en alguna de les entitats financeres indicades abans del termini de pagament voluntari.
 3. Una vegada pagades les liquidacions, cal recollir al SAC la llicència i la/les còpies del projecte degudament segellades, aportant la documentació següent:
 • Comprovant d’haver pagat les liquidacions corresponents.
 • Qualsevol document requerit, indicat a la notificació del fi de la tramitació.

        4. Un cop concedida la llicència disposeu d’un termini de sis mesos per iniciar les obres i haureu de finalitzar-les en un termini d’un any. El termini per finalitzar les obres computa des del dia següent del trasllat de la concessió de la llicència. Si l’inici de les obres es comunica dins dels primers sis mesos previstos per al seu inici, el termini d’un any per finalitzar-les computa a partir de la data d’aquest comunicat.

 

DOCUMENTACIÓ ESPECÍFICA QUE CAL PRESENTAR PER A LA TRAMITACIÓ DELS DIFERENTS TIPUS DE LLICÈNCIES D’OBRES MENORS

PINTURA DE FAÇANES (habitatges i edificis de planta baixa):

   • Memòria descriptiva i valorada
   • Croquis de l’ocupació de la bastida a la vorera (deixant un espai lliure a la vorera pel pas de vianants mínim d’ 1 metre)

REHABILITACIÓ DE FAÇANES I PINTURA DE FAÇANES (en edifici de més d’1 planta):

   • 3 exemplars del projecte tècnic visat (només si és rehabilitació)
   • Estudi bàsic de seguretat i salut visat
   • Full d’acceptació d’encàrrec del tècnic/a responsable visat
   • Croquis de l’ocupació de la bastida a la vorera (espai lliure a la vorera pel pas de vianants: 1 metre)

LOCALS COMERCIALS O INDUSTRIALS:

   • 3 exemplars del projecte tècnic visat
   • Full d’acceptació d’encàrrec del tècnic/a responsable visat
   • Estudi bàsic de seguretat i salut visat
   • Plànol (alçat i secció) a escala i acotat de la ubicació del rètol a la façana

HABITATGES (reforma i condicionament que afecti l’estructura, els envans i/o els enderrocs):

   • 3 exemplars del projecte tècnic visat
   • Full d’acceptació d’encàrrec del tècnic/a responsable visat
   • Estudi bàsic de seguretat i salut visat

TEULADES:

   • 3 exemplars del projecte tècnic visat. Si no afecta l’estructura es pot substituir per memòria descriptiva i valorada
   • Full d’acceptació d’encàrrec del tècnic/a responsable visat
   • Estudi bàsic de seguretat i salut visat

INSTAL·LACIÓ DE RÈTOLS I ELEMENTS TÈCNICS TIPUS AIRE CONDICIONAT, ANTENES PARABÒLIQUES, ETC:

   • Memòria descriptiva i valorada
   • Plànol (alçat i secció) a escala i acotat de la seva ubicació a la façana, per triplicat
   • Autorització de la comunitat de veïns (excepte si es col·loquen dins el forat arquitectònic)

CONNEXIONS AL CLAVEGUERAM:

   • Croquis acotat de l’obra, per triplicat

GRUES:

   • Documentació prèvia:
   • Sol·licitud
   • Plànol emplaçament
   • Certificat emès per l’EIC
   • Documentació final:
    • Projecte tècnic visat, per triplicat
    • Certificat de muntatge
    • GR1- Sol·licitud de la Generalitat
    • GR2- Certificat de la instal·lació acabada
    • Assegurances RC de la pròpia grua

ALTRES OBRES (tanques de jardins, parcel·les, finques, camins particulars, etc.)

   • Consultar l’Àrea d’Urbanisme

EDIFICIS CATALOGATS:

   • Consultar l’Àrea d’Urbanisme

On es pot fer

Documentació necessària

 • Instància d'Obra menor (PDF, 38 kB)
  Instància d'Obra menor
 • Fotocòpia DNI del sol·licitant, si és persona física, o del CIF, si és una empresa
 • Fotocòpia DNI del representant
 • Autorització del propietari i del sollicitant (si hi ha representant) en el cas de no presentar el model oficial de sol·licitud
 • Descripció detallada de les obres a la sol·licitud
 • Fotocòpia de l’últim rebut de l’IBI
 • Plànol d’emplaçament (si no hi ha projecte tècnic)
 • Pressupost de les obres (si no hi ha projecte tècnic)
 • Fotocòpia de l’últim rebut de l’IAE del Constructor o certificat emès per l’Agència Tributària
 • 2 fotografies mida 9 x 13 (o similar), en color, en cas d’obres en locals o bé que afectin a la façana, coberta o rètols
 • Si les obres es volen fer en un local per desenvolupar una activitat: fotocòpia de la llicència d’activitats o bé un justificant d’haver-la sol·licitat
 • Si les obres afecten elements comunitaris de l’edifici: autorització de la comunitat de veïns, en què es descriguin les obres afectades
 • Locals sense ús: escrit justificatiu signat pel propietari
Darrera actualització d’aquest contingut: 21/02/2024 a les 09:10h
Plan Avanza 2 Reconeixement Administració Oberta Posició Top10

Col·labora:

Diputació de Barcelona

© Ajuntament de les Franqueses del Vallès

Ctra. de Ribes, 2 - 08520 Les Franqueses del Vallès

Tel. 938 467 676 - Fax 938 467 767

(Necessites javascript per veure aquest correu-e)