Mida del text Augmentar la mida del text Mida del text normal Reduir la mida del text | Sense estils | Versió mòbils | Mapa Web
ES | EN | FR

Acords del ple del 22 de desembre de 2023

22/12/2023

La sessió s'ha celebrat a les 13h, a sala d'actes de Can Ribas - Centre de Recursos Agraris

L'ordre del dia ha estat el següent:

1. Aprovació de les actes de les sessions anteriors.

2. Donar compte de les resolucions dictades per l'Alcalde i els/les regidors/es delegats/des de l'Alcaldia números 2023-2559 a 2023-2852 corresponents al període comprès entre els dies 1 i 30 de novembre de 2023.

3. Donar compte de les actes de la Junta de Govern Local números JGL/2023/38 aJGL/2023/43 que corresponen a les sessions pel període comprès entre els dies 1 i 30 de novembre de 2023.

4. Proposta d'aprovació de la modificació del règim de dedicacions dels membres de la Corporació local.

ACORDS:

Primer.- Establir que dues de les dedicacions exclusives establertes en el Ple del Cartipàs municipal en sessió del dia 5 de juliol de 2023 seran dedicacions parcials, amb efectes a partir del dia 1 de gener de 2024 i durant el mandat legislatiu 2023-2027, i amb els percentatges i els imports següents:

Càrrec Import anual Percentatge

Regidor/a 40.558,46 euros 87%

Regidor/a 37.295,14 euros 80%

Segon.- Establir la modificació de les dedicacions parcials corresponents al 60% i 40% respectivament, amb efectes a partir del dia 1 de gener de 2024 i durant el mandat legislatiu 2023-2027, i amb els percentatges i els imports següents:

Càrrec Import anual Percentatge

Regidor/ a 34.964,19 euros 75% (anteriorment 60%)

Regidor/a 11.654,73 euros 25% (anteriorment 40%)

Tercer.- Establir que les dedicacions contemplades en els punts primer i segon de la present resolució es percebran en catorze pagues, dotze corresponents a les mensualitats de l’any i les dues restants corresponents a les mensualitats de juny i desembre.

Quart.- Establir que les dedicacions assenyalades entren en vigor el dia 1 de gener de 2024, si bé no seran efectives fins que així s'estableixi per la resolució d'Alcaldia que les assigni a cada un dels membres que conformen l'Equip de Govern.

Cinquè.- Establir que el règim de dedicació parcial comporta per a cadascuna de les persones assignades a les mateixes l’alta al règim corresponent de la Seguretat Social, assumint la Corporació el pagament de les quotes empresarials. Així mateix comportarà la incompatibilitat de percepció de les retribucions amb qualsevol altra inclosa dins el règim d’incompatibilitat marcat per la legislació vigent.

Sisè.- Les retribucions relatives a les dedicacions parcials s’adequaran d'acord amb allò que estableixin les Lleis Generals de Pressupostos de l'Estat.

Setè.- Facultar i delegar en la Junta de Govern Local l'adopció dels acords i/o resolucions necessaris per fer efectiu el present acord, incloses les esmenes d'errades materials o de fet que es puguin produir, sense perjudici que se'n doni compte al Ple de la Corporació en la primera sessió que se celebri amb posterioritat.

Vuitè.- Notificar aquesta resolució als regidors i regidores del consistori, així com a les diferents àrees de l’Ajuntament, i publicar-la al Butlletí Oficial de la Província, segons el que disposa el Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals.

Novè.- Difondre el contingut d’aquesta resolució, de conformitat amb el principi de transparència, a la seu electrònica i al Portal de Transparència municipal, en compliment del que disposen la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern a Catalunya.

VOTS A FAVOR: PSC-CP / LFI+ERC-AM / SPLF-C
VOTS EN CONTRA: SAL-CUP-AMUNT
ABSTENCIONS: JUNTS-CM

5. Proposta d'aprovació inicial de l'Ordenança municipal reguladora de les mesures aplicables a l'abastament d'aigua potable i als usos de l'aigua en situació de sequera en el municipi de les Franqueses del Vallès.

ACORDS:

Primer.- Aprovar inicialment l’Ordenança municipal reguladora de les mesures aplicables a l'abastament d'aigua potable i als usos de l'aigua en situació de sequera en el municipi de les Franqueses del Vallès, que figura annexa a la present proposta d'acord.

Segon.- Exposar al públic aquests acords mitjançant edictes al tauler d'anuncis de l'Ajuntament, en un diari de difusió provincial i en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, durant un període de trenta dies hàbils des de la darrera publicació, per tal que els interessats puguin examinar l'expedient i presentar les reclamacions i els suggeriments oportuns.

Tercer.- Disposar que en cas que no es formuli en el termini assenyalat en el punt segon d'aquest acord cap al·legació ni reclamació durant el termini d'exposició pública, l’Ordenança municipal reguladora de les mesures aplicables a l'abastament d'aigua potable i als usos de l'aigua en situació de sequera en el municipi de les Franqueses del Vallès quedarà aprovada definitivament sense cap tràmit ulterior.

Quart.- S'estableix que transcorregut el període d’informació pública esmentat sense haver-se presentat reclamacions i havent-se aprovat definitivament l’Ordenança municipal reguladora de les mesures aplicables a l'abastament d'aigua potable i als usos de l'aigua en situació de sequera en el municipi de les Franqueses del Vallès sense cap tràmit ulterior, es publicarà el text refós de la mateixa en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament, així com en el Portal de Transparència i en el web municipal, en compliment de la Llei 19/2014, de Transparència, Accés a la informació Pública i Bon Govern, si bé no produirà efectes jurídics mentre que no hagin transcorregut quinze dies comptats des de l'endemà al de la publicació en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.

Cinquè.- Remetre el text íntegre de l'Ordenança municipal definitivament aprovada a l'Administració de l'Estat i a la de la Generalitat de Catalunya, en el termini de quinze dies des de l'aprovació, o, si escau, la certificació que acrediti l'elevació a definitiva de l'aprovació inicial, així com còpia íntegra autenticada d'aquests.

VOTS A FAVOR: JUNTS-CM / PSC-CP / LFI+ERC-AM / SPLF-C
VOTS EN CONTRA: 
ABSTENCIONS: SAL-CUP-AMUNT

6. Proposta d'aprovació inicial del Pla de Millora de la Qualitat de l'Aire de les Franqueses del Vallès.

ACORDS:

Primer.- Aprovar inicialment el Pla de Millora de la Qualitat de l'Aire de les Franqueses del Vallès, adjunt en la present proposta.

Segon.- Sotmetre el Pla indicat en el punt primer a un període d'informació pública i audiència dels interessats per un termini de trenta dies hàbils, mitjançant anunci publicat en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament i en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i en un dels diaris de major difusió en el mateix àmbit territorial del municipi, per tal que es puguin presentar reclamacions i suggeriments, que de produir-se hauran de ser resoltes pel Ple de la Corporació local. El termini d'exposició pública comptarà a partir de la publicació de l'anunci en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, que haurà de ser la darrera de les publicacions establertes. En cas de no haver-hi cap reclamació o suggeriment durant el termini d'exposició pública, l'aprovació inicial del Pla esdevindrà definitiva, sense necessitat d'un nou acord plenari.

Tercer.- Determinar que l'entrada en vigor del Pla indicat en el punt primer es produirà a l'endemà una vegada s'hagi publicat el seu text íntegre en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i el text del mateix continuarà en vigor mentre no s'acordi la seva modificació o derogació.

Quart.- Publicar el Pla de Millora de la Qualitat de l'Aire de les Franqueses del Vallès, un cop aprovat definitivament, en el Portal de Transparència municipal, en compliment de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern.

VOTS A FAVOR: JUNTS-CM / PSC-CP / LFI+ERC-AM / SPLF-C
VOTS EN CONTRA:
ABSTENCIONS: SAL-CUP-AMUNT

7. Proposta d'aprovació del Conveni de col·laboració entre els Ajuntaments d'Aiguafreda, l'Ametlla del Vallès, Canovelles, les Franqueses del Vallès, La Garriga i Tagamanent per la promoció i desenvolupament econòmic.

ACORDS:

Primer.- Aprovar el Conveni de col·laboració entre els Ajuntaments d'Aiguafreda, l'Ametlla del Vallès, Canovelles, les Franqueses del Vallès, La Garriga i Tagamanent per la promoció i desenvolupament econòmic.

Segon.- Facultar a la Regidora de Promoció Econòmica d'aquest Ajuntament, o si s'escau, per l'Alcalde de la Corporació, per a la signatura i formalització del conveni a què fa referència l’acord primer.

Tercer.- Facultar i delegar en la Junta de Govern Local l'adopció dels acords i/o resolucions necessaris per fer efectiu el present acord, incloses les esmenes d'errades materials o de fet que es puguin produir, sense perjudici que se'n doni compte al Ple de la Corporació en la primera sessió que se celebri amb posterioritat, així com per l'aprovació de les corresponents liquidacions, addendes o pròrrogues que escaiguin a raó d'ajust de les obligacions establertes entre les parts.

Quart.- Incloure el present conveni al Llibre Oficial de Convenis de l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès.

Cinquè.- Publicar el conveni formalitzat en el Portal de Transparència d'aquest Ajuntament, a efectes de publicació activa d'acord amb la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern.

Sisè.- Comunicar aquests acords als Ajuntaments d'Aiguafreda, l'Ametlla del Vallès, Canovelles, La Garriga i Tagamanent, als efectes escaients.

VOTS A FAVOR: JUNTS-CM / PSC-CP / LFI+ERC-AM / SPLF-C
VOTS EN CONTRA: SAL-CUP-AMUNT
ABSTENCIONS:

 

8. Proposta d'aprovació inicial de la modificació puntual del Pla General d'Ordenació de les Franqueses del Vallès en relació amb la regulació de l'ús d'aparcament.

ACORDS:

Primer.- APROVAR INICIALMENT la modificació puntual del Pla General d’Ordenació Urbana de les Franqueses del Vallès en relació a la regulació de l'ús d'aparcament.

Segon.- SOTMETRE A INFORMACIÓ PÚBLICA l’expedient, durant el termini d’1 mes mitjançant la inserció d’edictes al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, a un dels diaris de premsa periòdica de més divulgació en l’àmbit municipal o supramunicipal al qual es refereixi el projecte en tramitació i al web de l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès per tal que les persones interessades puguin presentar suggeriments i/o al· legacions, de conformitat amb l’article 85.4 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel què s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme.

Tercer.- ORDENAR la suspensió de tramitació i l’atorgament de llicències d’edificació, reforma, rehabilitació o ampliació d’activitats o usos concrets i d’altres autoritzacions municipals connexes establertes en la legislació sectorial, en l’àmbit determinat en l’expedient. Aquesta suspensió no podrà excedir el termini de 2 anys. Aquesta suspensió només afecta a les actuacions que siguin incompatibles amb la nova regulació que es pretén establir.

Quart.- SOL·LICITAR informes als organismes afectats per llurs competències sectorials.

Cinquè.- FACULTAR l’Alcalde tan àmpliament com sigui possible per tal que signi els documents necessaris per tramitar i donar compliment al present acord.

VOTS A FAVOR: APROVAT PER UNANIMITAT (JUNTS-CM / PSC-CP / LFI+ERC-AM / SPLF-C / SAL-CUP-AMUNT)
VOTS EN CONTRA:
ABSTENCIONS:

9. Proposta d'aprovació inicial de la modificació puntual del Pla General d'Ordenació Urbana de les Franqueses del Vallès per a la regulació de l'ús religiós.

ACORDS:

Primer.- APROVAR INICIALMENT la modificació puntual del Pla General d’Ordenació per a la regulació de l'ús religiós al terme municipal de les Franqueses del Vallès.

Segon.- SOTMETRE A INFORMACIÓ PÚBLICA l’expedient, durant el termini d’1 mes mitjançant la inserció d’edictes al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, a un dels diaris de premsa periòdica de més divulgació en l’àmbit municipal o supramunicipal al qual es refereixi el projecte en tramitació i al web de l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès per tal que les persones interessades puguin presentar suggeriments i/o al· legacions, de conformitat amb l’article 85.4 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel què s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme.

Tercer.- ORDENAR la suspensió de tramitació i l’atorgament de llicències d’edificació, reforma, rehabilitació o ampliació d’activitats o usos concrets i d’altres autoritzacions municipals connexes establertes en la legislació sectorial, en l’àmbit determinat en l’expedient. Aquesta suspensió no podrà excedir el termini de 2 anys. Aquesta suspensió només afecta a les actuacions que siguin incompatibles amb la nova regulació que es pretén establir.

Quart.- SOL·LICITAR informes als organismes afectats per llurs competències sectorials.

Cinquè.- FACULTAR l’Alcalde tan àmpliament com sigui possible per tal que signi els documents necessaris per tramitar i donar compliment al present acord.

VOTS A FAVOR: APROVAT PER UNANIMITAT (JUNTS-CM / PSC-CP / LFI+ERC-AM / SPLF-C / SAL-CUP-AMUNT)
VOTS EN CONTRA:
ABSTENCIONS:

10. Moció que presenta el grup municipal Junts per les Franqueses, i aprovada per Junta de Portaveus en sessió del dia 14 de desembre de 2023, per la creació i desplegament d'un protocol per evitar les violències sexistes a l'esport i a les instal·lacions esportives municipals.

ACORDS:

1. Que l’ajuntament de les Franqueses elabori de forma conjunta amb les àrees d’esports, feminisme i igualtat i els clubs i entitats esportives del municipi un protocol de prevenció i abordatge de les violències sexuals a les instal·lacions esportives municipals o bé s’adhereixi al protocol de protecció d’infants i adolescents davant la violència en l’àmbit esportiu de la Generalitat de Catalunya.

2. Que des de l’ajuntament es promoguin xerrades educatives als diferents clubs i entitats del municipi per informar, educar i facilitar eines per combatre les violències sexuals i que aquestes es facin extensives a les famílies dels i les esportistes perquè les famílies tinguin eines per poder educar des de casa.

3. Que l’Ajuntament de les Franqueses, i concretament el Patronat municipal d’esports, condicioni l’atorgament anual de les subvencions ordinàries a què els clubs tinguin un protocol de prevenció i actuació de violència sexista al dia, desplegat i anualment actualitzat si és necessari o bé s’adhereixin al protocol de protecció d’infants i adolescents davant la violència en l’àmbit esportiu de la Generalitat de Catalunya o aquell el qual elabori l’Ajuntament.

4. Que l’àrea de feminisme, amb la col·laboració del Patronat municipal d’esports,  donin suport i assessorament a aquells clubs i entitats que no tinguin el protocol en actiu o que els hi faci falta actualitzar i/o desplegar.

5. Que s’informi les diferents entitats i clubs esportius del municipi d’aquesta moció.

6. Que el butlletí de l’Ajuntament doni a conèixer aquests acords a la població.

Moció aprovada amb els vots a favor dels grups municipals de JUNTS-CM, PSC-CP,  LFI+ERC-AM, SPLF-C i el vot en contra de SAL-CUP-AMUNT

 

Precs, preguntes i interpel·lacions

 

Arxivat a: Ajuntament
Ple ordinari 2023
Darrera actualització d’aquest contingut: 01/03/2024 a les 14:36h
Plan Avanza 2 Reconeixement Administració Oberta Posició Top10

Col·labora:

Diputació de Barcelona

© Ajuntament de les Franqueses del Vallès

Ctra. de Ribes, 2 - 08520 Les Franqueses del Vallès

Tel. 938 467 676 - Fax 938 467 767

(Necessites javascript per veure aquest correu-e)