Mida del text Augmentar la mida del text Mida del text normal Reduir la mida del text | Sense estils | Versió mòbils | Mapa Web
ES | EN | FR

Acords del ple extraordinari del 31 d'octubre de 2023

31/10/2023

1. Proposta d'aprovació provisional de la modificació de les Ordenances fiscals reguladores dels tributs municipals i les Ordenances reguladores dels preus públics locals per a l'exercici 2024.

 ACORDS:

Primer.- Aprovar provisionalment per a l'exercici 2024 i següents l'Ordenança Fiscal General reguladora de la gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals 

Segon.- Derogar amb efectes del dia 1 de gener de 2024 l'Ordenança Fiscal General reguladora de la gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals. 

Tercer.- Aprovar provisionalment per a l’exercici 2024 i següents, l’Ordenança fiscal reguladora de la Taxa per la prestació de serveis de clavegueram.

Quart.- Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2024 i següents la modificació de les Ordenances fiscals que a continuació es relacionen, així com el seu text refós:

1. Impost sobre béns immobles (IBI)

2. Impost sobre activitats econòmiques (IAE)

3. Impost sobre vehicles de tracció mecànica (IVTM)

4. Impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana (IIVTNU)

5. Ordenança general reguladora de contribucions especials

6. Taxa per expedició de documents administratius

7. Taxa  per la llicència d’autotaxi.

8. Taxa per serveis especials de vigilància i altres motivats per espectacles públics i grans transports

9. Taxa per llicències o la comprovació d’actes o actuacions comunicades en matèria urbanisme

10. Taxa per la prestació dels serveis d’intervenció administrativa en l’activitat dels ciutadans i les empreses

11. Taxa per la prestació de serveis de cementiris

12. Taxes per la prestació del servei de gestió de residus municipals

13. Impost sobre construccions, instal·lacions i obres

14. Taxa per retirada de vehicles abandonats o estacionats defectuosament o    abusivament a la via pública

15. Taxa per la prestació de serveis relacionats amb els animals de companyia i per concessió de llicències per a la tinença d'animals potencialment perillosos

17. Ordenança general reguladora dels Preus públics

18. Taxa per ocupacions del subsòl, el sòl i la volada de la via pública

21. Taxa per l’obertura de sondatges o rases en terrenys d’ús públic i qualsevol remoguda en la via pública del paviment o de les voreres

22. Taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic amb mercaderies, materials de   construcció, runes, tanques, puntals, estíntols, bastides i altres instal·lacions anàlogues

23. Taxa per utilització privativa o aprofitament especial de la via pública amb entrades de vehicles a través de les voreres o de qualsevol altre espai de domini públic local

24. Taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic amb taules i cadires amb finalitat  lucrativa

25. Taxa per la instal·lació de quioscos en la via pública

26. Taxa per parades, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions situats en terrenys d’ús públic i indústries del carrer i ambulants i rodatge cinematogràfic

29. Taxa per concessió de llicències, la comprovació de les activitats comunicades i el control de la publicitat dinàmica

31. Taxa per la instal·lació de portades, aparadors i vitrines i per la instal·lació    d’anuncis que ocupen el domini públic local

33. Preu públic per la inserció de publicitat en el Butlletí Municipal

34. Preu públic per la prestació del Servei d’Atenció Domiciliària

**Cinquè.- **Exposar al públic aquests acords mitjançant edictes al tauler d'anuncis de l'Ajuntament, en un diari de difusió provincial i en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, durant un període de trenta dies hàbils des de la darrera publicació, per tal que els interessats puguin examinar l'expedient i presentar les reclamacions i els suggeriments oportuns.

**Sisè.- **Disposar que en cas que no es formuli en el termini assenyalat en el punt quart d'aquest acord cap al·legació ni reclamació durant el termini d'exposició pública, la modificació de les Ordenances fiscals reguladores dels tributs municipals i les Ordenances reguladores dels preus públics locals de l'Ajuntament de les Franqueses del Vallès, i dels seus dos organismes autònoms dependents, per a l'exercici 2024, quedaran aprovades definitivament sense cap tràmit ulterior.

Setè.- S'estableix que durant el període d’exposició pública de les Ordenances fiscals reguladores dels tributs municipals i les Ordenances reguladores dels preus públics locals de l'Ajuntament de les Franqueses del Vallès, i dels seus dos organismes autònoms dependents, per a l'exercici 2024, els qui tinguin un interès directe o resultin afectats, en els termes previstos a l’article 18 del Reial Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, podran examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que estimin oportunes.

Vuitè.- S'estableix que transcorregut el període d’exposició pública esmentat en els acords anteriors sense haver-se presentat reclamacions i havent-se aprovat definitivament la modificació de les Ordenances fiscals reguladores dels tributs municipals i les Ordenances reguladores dels preus públics locals de l'Ajuntament de les Franqueses del Vallès, i dels seus dos organismes autònoms dependents, per a l'exercici 2024 ,sense cap tràmit ulterior, es publicarà el text refós de les mateixes en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament, així com en el Portal de Transparència i en el web municipal, en compliment de la Llei 19/2014, de Transparència, Accés a la informació Pública i Bon Govern.

VOTS A FAVOR: PSC-CP, LFI+ERC-AM, SPLF-C

VOTS EN CONTRA:  JUNTS-CM

ABSTENCIONS: 

2. Proposta d’aprovació provisional de l'acord de modificació de l'Ordenança reguladora de la prestació patrimonial de caràcter públic no tributari relatiu al servei municipal de proveïment, subministrament i distribució d'aigua per a l'exercici 2024.

DICTÀMENS:

Primer.- Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2024 i següents la modificació de les tarifes de la prestació patrimonial de caràcter públic no tributari relatiu al servei municipal de proveïment, subministrament i distribució d'aigua, així com el seu text refós.

Segon.- Exposar al públic aquests acords mitjançant edictes al tauler d'anuncis de l'Ajuntament, en un diari de difusió provincial i en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, durant un període de trenta dies hàbils des de la darrera publicació, per tal que els interessats puguin examinar l'expedient i presentar les reclamacions i els suggeriments oportuns.

Tercer.- Disposar que en cas que no es formuli en el termini assenyalat en el punt primer d'aquest acord cap al·legació ni reclamació durant el termini d'exposició pública, la modificació de l'ordenança municipalquedarà aprovada definitivament sense cap tràmit ulterior.

Quart.- S'estableix que durant el període d’exposició pública, els qui tinguin un interès directe o resultin afectats, podran examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que estimin oportunes.

Cinquè.- S'estableix que transcorregut el període d’exposició pública esmentat en els acords anteriors sense haver-se presentat reclamacions i havent-se aprovat definitivament la modificació de l'Ordenança municipal sense cap tràmit ulterior, es publicarà el text refós de la mateixa en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament, així com en el Portal de Transparència i en el web municipal, en compliment de la Llei 19/2014, de Transparència, Accés a la informació Pública i Bon Govern.

VOTS A FAVOR: PSC-CP, LFI+ERC-AM, SPLF-C

VOTS EN CONTRA: 

ABSTENCIONS: JUNTS-CM

3. Donar compte de la renúncia del senyor David Leiva Herrero al càrrec de regidor en representació del grup municipal Sumem per les Franqueses (SPLF).

 

 

Arxivat a: Ajuntament
Ple extraordinari del 31 d'octubre de 2023
Darrera actualització d’aquest contingut: 30/11/2023 a les 19:32h
Plan Avanza 2 Reconeixement Administració Oberta Posició Top10

Col·labora:

Diputació de Barcelona

© Ajuntament de les Franqueses del Vallès

Ctra. de Ribes, 2 - 08520 Les Franqueses del Vallès

Tel. 938 467 676 - Fax 938 467 767

(Necessites javascript per veure aquest correu-e)