Mida del text Augmentar la mida del text Mida del text normal Reduir la mida del text | Sense estils | Versió mòbils | Mapa Web
ES | EN | FR

Acords del ple municipal del 26 d’octubre

26/10/2023

La sessió s'ha celebrat a la sala d'actes de Can Ribas - Centre de Recursos Agraris

A) Part dispositiva i activitat de control

1. Aprovació de les actes de les sessions anteriors.

2. Donar compte de les resolucions dictades per l'Alcalde i els/les regidors/es delegats/des de l'Alcaldia números 2023-2034 a 2023-2291 corresponents al període comprès entre els dies 1 i 30 de setembre de 2023.

3. Donar compte de les actes de la Junta de Govern Local números JGL/2023/29 a JGL/2023/33 que corresponen a les sessions pel període comprès entre els dies 1 i 30 de setembre de 2023.

B) Part resolutiva

4. Proposta per a l’esmena d’errada material de la fitxa C-39 (Can Riera) del Pla Especial de catàleg de masies, cases rurals i altres construccions en sòl no urbanitzable de les Franqueses del Vallès.

ACORDS:

Primer.-Esmenar l’errada material detectada a la fitxa C-39 (Can Riera) del Pla Especial de catàleg de masies, cases rurals i altres construccions en sòl no urbanitzable de les Franqueses del Vallès, en el sentit que on diu:

"Usos principals: Habitatge familiar, amb un màxim d’un habitatge / Turisme rural."

Ha de dir:

"Usos principals: Habitatge familiar, amb un màxim de dos habitatges / Turisme rural."

Segon.-Notificar aquest acord així com la fitxa C-39 esmenada a la CTUARC als efectes que doni la conformitat a les esmentades correccions d’errades materials i procedeixi a la seva publicació.

APROVAT PER UNANIMITAT

5. Proposta d'aprovació de l'Addenda de modificació de les condicions relatives al Conveni per a la millora de les comunicacions mitjançant els serveis regulars de transport públic de viatgers per carretera a Granollers, Canovelles, les Franqueses del Vallès i la Roca del Vallès, establint la implantació d'un descompte del 50 per cent en els títols i abonaments multiviatge.

Primer.-Aprovar l'Addenda de modificació de les condicions relatives al Conveni per a la millora de les comunicacions mitjançant els serveis regulars de transport públic de viatgers per carretera a Granollers, Canovelles, les Franqueses del Vallès i la Roca del Vallès, establint la implantació d'un descompte del 50 per cent en els títols i abonaments multiviatge, que es transcriu literalment a continuació:

"Addenda de modificació de les condicions del Conveni entre el Departament de Territori, l’Autoritat del Transport Metropolità, l’Ajuntament de Granollers, l’Ajuntament de Canovelles, l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès, l’Ajuntament de la Roca del Vallès i la societat Empresa Sagalés, SA, per a la millora de les comunicacions mitjançant els serveis regulars de transport públic de viatgers per carretera a Granollers, Canovelles, les Franqueses del Vallès i la Roca del Vallès per a l’exercici 2023

INTERVENEN

Les parts signants del Conveni entre l’Administració de la Generalitat de Catalunya mitjançant el Departament de Territori, l’Autoritat del Transport Metropolità, l’Ajuntament de Granollers, l’Ajuntament de Canovelles, l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès, l’Ajuntament de la Roca del Vallès i la societat Empresa Sagalés, SA, per a la millora de les comunicacions mitjançant els serveis regulars de transport públic de viatgers per carretera a Granollers, Canovelles, les Franqueses del Vallès i la Roca del Vallès, per l'exercici 2023, que actuen en exercici dels càrrecs respectius, declaren i manifesten que intervenen en aquesta Addenda amb la capacitat legal necessària i la competència suficient per a subscriure’l, i a tal efecte,

EXPOSEN

1. L’Estatut d’autonomia de Catalunya, aprovat per la Llei orgànica 6/2006, de 19 de juliol, fixa a l’article 169 la competència exclusiva de la Generalitat de Catalunya sobre els transports terrestres de viatgers per carretera que transcorrin íntegrament dins el territori de Catalunya.

L’apartat 3 de l'article 30 de la Llei 12/1987, del 28 de maig, de regulació del transport de viatgers per carretera mitjançant vehicles de motor, modificada per la Llei 5/2020, del 29 d'abril, de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic i de creació de l'impost sobre les instal·lacions que incideixen en el medi ambient, reconeix a l’administració autonòmica i als ajuntaments la possibilitat de subscriure convenis per a la coordinació dels transports urbans i els transports interurbans quan raons d'interès públic ho aconsellin.

L’article 11 dels Estatuts de l’ATM, aprovats per Acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de data 21 de febrer de 2017 (ACORD GOV/16/2017), faculta el Consorci per subscriure convenis i protocols amb els operadors de transport col·lectiu.

De conformitat amb l’article 66.3 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, els ajuntament de Granollers, Canovelles, les Franqueses del Vallès i la Roca del Vallès tenen competències pròpies sobre el transport públic de viatgers.

Empresa Sagalés SA és titular de la concessió per a l’explotació dels serveis regulars de transport públic de viatgers per carretera Sant Feliu de Codines a Barcelona amb filloles (V-6439) en el marc de la qual es presten els serveis Granollers – Canovelles (PI. Can Castells) i les Franqueses del Vallès – Granollers, i de la concessió Barcelona - Granollers, amb fillola a Llinars (V-1878;B-102), en el marc de la qual es presta el servei entre Granollers i els nuclis pertanyents al terme municipal de la Roca del Vallès de la Torreta, la Roca-Centre, Santa Agnès de Malanyanes i el centre comercial de la Roca Village. Totes dues concessions esmentades són de competència de la Generalitat de Catalunya.

2. Les parts han formalitzat el Conveni entre l’Administració de la Generalitat de Catalunya mitjançant el Departament de Territori, l’Autoritat del Transport Metropolità, l’Ajuntament de Granollers, l’Ajuntament de Canovelles, l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès, l’Ajuntament de la Roca del Vallès i la societat Empresa Sagalés, SA, per a la millora de les comunicacions mitjançant els serveis regulars de transport públic de viatgers per carretera a Granollers, Canovelles, les Franqueses del Vallès i la Roca del Vallès, en què es defineixen les actuacions de les parts per a la millora de les comunicacions mitjançant serveis de transport públic de viatgers per carretera a aquests municipis, per l’exercici del 2023, amb l’establiment de les comunicacions que es detallen en els seus annexos dins dels serveis regulars interurbans de transport de viatgers per carretera Sant Feliu de Codines a Barcelona amb filloles (V-6439) i Barcelona - Granollers, amb fillola a Llinars (V-1878;B-102), del qual és concessionària Empresa Sagalés, SA.

D’acord amb l’esmentat conveni, per a l’exercici 2023 es preveu una aportació d’1.742.994,44 euros, d’acord amb la distribució següent:

·Departament de Territori: 154.899,29 euros.

·Ajuntament de Granollers: 981.833,34 euros.

·Ajuntament de la Roca del Vallès 209.136,80 euros.

·Ajuntament de les Franqueses del Vallès. 187.596,03 euros.

·Ajuntament de Canovelles 209.528,98 euros.

3. En el pacte cinquè del Conveni esmentat, s’estableix que les condicions de prestació del servei podran ser modificades mitjançant la formalització de la corresponent addenda.

4. La Resolució de 28 d'octubre de 2003, aprova el Pla d'innovació i millora de la qualitat d’Empresa Sagalés, SA. De conformitat amb la clàusula sisena, el Pla d'innovació i millora de la qualitat presentat per Empresa Sagalés SA no suposa un compromís de despesa per part del Departament de Territori quant a l'atorgament de futures subvencions i ajuts públics per tal d’atendre l'explotació de les concessions de les quals és titular Empresa Sagalés, SA per a l'execució de les mesures contingudes en el Pla. En tot cas, l'atorgament de les esmentades subvencions i ajuts públics resta supeditat al compliment de les condicions que puguin ser establertes en els programes de subvencions segons la disponibilitat pressupostària existent, i el seu atorgament es durà a terme amb la tramitació prèvia de l'expedient corresponent de conformitat a la normativa vigent en matèria de subvencions i la que en cada cas sigui aplicable d’acord amb les bases per a l'atorgament dels ajuts de què es tracti.

5. El Reial decret-llei, 20/2022 de 27 de desembre de mesures de resposta a les conseqüències econòmiques i socials de la Guerra d’Ucraïna i per a la recuperació de l’illa de La Palma i altres situacions de vulnerabilitat estableix un seguit de mesures per fer front a les situacions de vulnerabilitat social i econòmica entre les quals es preveu l’establiment d’un sistema d’ajuts directes a les Comunitats Autònomes i entitats locals que prestin serveis de transport interurbà o urbà i que decideixin implantar una reducció de com a mínim el 50 % en el preu de tots els títols multiviatge o abonaments existents en el moment d’entrada en vigor del dit Reial decret-llei.

6. El Reial decret-llei 5/2023, de 28 de juny, pel qual s’adopten i prorroguen determinades mesures de resposta a les conseqüències econòmiques i socials de la Guerra d’Ucraïna i de suport a la reconstrucció de l’illa de Palma i altres situacions de vulnerabilitat; de transposició de Directives de la Unió Europea en matèria de modificacions estructurals de societats mercantils i conciliació de la vida familiar i professional dels progenitors i cuidadors, d’execució i compliment del Dret de la Unió Europea, estableix un seguit de mesures per fer front a les situacions de vulnerabilitat social i econòmiques entres les quals es preveu la pròrroga d’un sistema d’ajuts directes a les Comunitats Autònomes i entitats locals que prestin serveis de transport interurbà o urbà i que decideixin implantar entre l’1 de juliol i el 31 de desembre de 2023 una reducció de com a mínim el 50 % en el preu habitual de tots els títols multiviatge o abonaments en els serveis de la seva competència excloent el bitllet d’anada i tornada.

Per tot això, d'acord amb aquestes consideracions, les parts

ACORDEN

Primer.- Objecte.

Aquesta Addenda al Conveni esmentat en el punt segon de l’exposen té com a objecte establir noves condicions econòmiques derivades de la implantació d’un descompte del 50% en els títols i abonaments multiviatge, exclosos el bitllet d’anada i tornada, especificats a l’annex 1 d’aquesta Addenda, on també s’especifiquen les condicions per al bescanvi i la caducitat dels diferents títols.

Segon.- Bonificació del 50%.

Els ajuntaments de Granollers, la Roca del Vallès, les Franqueses del Vallès i Canovelles i el Departament de Territori es van acollir a les mesures previstes al Reial decret-llei 20/2022 de 27 de desembre i al Reial decret-llei 5/2023, de 28 de juny, de mesures de resposta a les conseqüències econòmiques i socials de la Guerra d’Ucraïna i per a la recuperació de l’illa de La Palma i altres situacions de vulnerabilitat amb la concreció del procediment per a acollir-se al regim d’ajuts esmentats. Els ajuntaments van acordar una bonificació del 50% en els títols multiviatge objectes del conveni per als mesos de gener a desembre del 2023.

En aquest sentit, els viatgers realment transportats en les línies objecte del conveni podran ser considerats per part de l’empresa operadora a les tarifes establertes a l’inici del 2023 de forma que les administracions signants es comprometen a atendre aquests efectes dels descomptes en la part que els hi correspon amb l’aplicació dels fons rebuts a aquests efectes per l’administració general de l’Estat, per tal que en tot moment l’aplicació dels descomptes no generi una afectació a la correcta explotació econòmica dels serveis objecte del conveni.

En relació a la bonificació del preu dels títols, els Ajuntaments de Granollers, les Franqueses del Vallès, Canovelles i la Roca del Vallès hauran de compensar a l’empresa concessionària del servei de Transgran la reducció dels ingressos conseqüència de l’aplicació de la reducció dels preus a raó del % de repartiment de dèficit que estipula el conveni objecte d’aquesta addenda.

Tercer.- Altres condicions.

Les parts expressament reconeixen i s’obliguen al compliment de tota la resta de condicions, pactes i acords que, no havent estat recollits expressament en aquesta Addenda, es trobin previstos en el Conveni objecte d’aquesta addenda subscrit per les parts, al que es remeten.

I, en prova de conformitat, les parts signen electrònicament aquesta Addenda a un sol efecte.

ANNEX 1

Títols de transport bonificats

Els títols de transport que seran bonificats amb un 50% i els preus de venta al públic són:

- TG1, títol unipersonal de 10 viatges Vàlid per a qualsevol desplaçament en autobús urbà o interurbà entre Granollers, la Roca del Vallès, les Franqueses del Vallès o Canovelles i que no admet transbordament ni amb altres línies d’autobús ni amb el tren/ferrocarril. El preu fins a 1 de gener de 2023 és de 8,40€. El preu amb el descompte del 50% és de 4,20€.

- T10 Jubilats TransGran, títol de transport unipersonal de 10 viatges vàlid per a jubilats i pensionistes. Vàlid per a qualsevol desplaçament en autobús urbà o interurbà entre Granollers, la Roca del Vallès, les Franqueses del Vallès o Canovelles. El preu fins a 1 de gener de 2023 és de 6,70€. El preu amb el descompte del 50% és de 3,35€.

- T10 Estudiants TransGran, títol de transport unipersonal de 10 viatges per a joves estudiants fins a 21 anys. Vàlid a qualsevol desplaçament en autobús urbà o interurbà entre Granollers, la Roca del Vallès, les Franqueses del Vallès o Canovelles. El preu fins a 1 de gener de 2023 és de 6,70€. El preu amb el descompte del 50% és de 3,35€.

Caducitat i bescanvis dels títols

a) Tots els títols bonificats o no caducaran el 15 de gener de 2024.

b) No es faran devolucions ni bescanvis per títols bonificats.”

Segon.-Facultar a l’Alcalde de la Corporació local, o per delegació d’aquest a la regidora d'Obres, Serveis i Mobilitat de l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès, per a la formalització i signatura de l'Addenda del Conveni a què fa referència l’acord primer.

Tercer.-Publicar l'Addenda en el Llibre oficial de Convenis i/o Addendes de Convenis de l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès, així com la seva publicació en el Portal de Transparència de l'Ajuntament, en compliment de la Llei 19/2014, de Transparència, Accés a la informació Pública i Bon Govern.

Quart.-Publicar en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament un anunci relatiu a l'aprovació de l'Addenda del Conveni a què fa referència l'acord primer.

Cinquè.-Delegar en la Junta de Govern Local, tan àmpliament com sigui possible, per al compliment i execució dels acords esmentats, inclosa l'esmena d'errades que pugui contenir el mateix, així com l'autorització i disposició de la despesa derivada de l'aprovació de l'Addenda al Conveni establerta en l'acord primer d'aquesta resolució, amb càrrec al Pressupost general municipal de l'exercici present o exercicis futurs que es puguin derivar.

Sisè.-Notificar aquests acords al Departament de Territori i Sostenibilitat, l’Autoritat del Transport Metropolità de Barcelona, l’Ajuntament de Canovelles, l’Ajuntament de Granollers, l’Ajuntament de la Roca del Vallès i l’empresa concessionària del servei Sagalés,S.A.

VOTS A FAVOR: PSC-CP / LFI+ERC-AM / SPLF-C / JUNTS-CM
VOTS EN CONTRA: -
ABSTENCIONS: SAL-CUP-AMUNT 

6. Proposta d'aprovació del Compte general de la Corporació local corresponent a l'exercici 2021.

Primer.-Aprovar el Compte General de la Corporació local corresponent a l'exercici 2021, que comprèn el Compte General de l'Ajuntament de les Franqueses del Vallès i els Comptes Generals dels seus dos organismes autònoms, tenint en compte que s'han efectuat les esmenes, correccions i al·legacions aprovades per la Comissió Especial de Comptes.

Segon.- Remetre el Compte General aprovat, juntament amb tota la documentació que la integra, a la fiscalització de la Sindicatura de Comptes, per ser l'òrgan competent en matèria de control extern, tal com s'estableix en l'article 223 del Reial Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes locals, i en compliment dels mandats de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, i altra normativa concordant, al Ministeri d'Hisenda i Funció Pública. 

Tercer.-Publicar el Compte General de la Corporació local corresponent a l'exercici 2021 en el Portal de Transparència municipal, en compliment d'allò que disposa l'article 8.1.e) de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern, i segons l'article 11.1.c) de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern.

VOTS A FAVOR: PSC-CP / SPLF-C / JUNTS-CM
VOTS EN CONTRA: SAL.CUP-AMUNT
ABSTENCIONS: LFI+ERC-AM

C) Precs, preguntes i interpel·lacions

Arxivat a: Ajuntament
Ple octubre 2023
Darrera actualització d’aquest contingut: 30/11/2023 a les 19:32h
Plan Avanza 2 Reconeixement Administració Oberta Posició Top10

Col·labora:

Diputació de Barcelona

© Ajuntament de les Franqueses del Vallès

Ctra. de Ribes, 2 - 08520 Les Franqueses del Vallès

Tel. 938 467 676 - Fax 938 467 767

(Necessites javascript per veure aquest correu-e)