Mida del text Augmentar la mida del text Mida del text normal Reduir la mida del text | AMB ESTILS | Versió mòbils | Mapa Web
ES | EN | FR

Oberts els ajuts als menjadors escolars pels curs 2023-2024

09/05/2023

Les sol·licituds es poden presentar fins al 9 de juny

El Consell Comarcal del Vallès Oriental obre la convocatòria per demanar els ajuts als menjadors escolars per al proper curs. Les sol·licituds es poden tramitar a través de l'Ajuntament, a les oficines del Servei d'Atenció a la Ciutadania (SAC) de l'edifici de l'Ajuntament i de Bellavista Activa fins el 9 de juny. 

A continuació, us expliquem quins son els requisits i la documentació requerida:

Qui pot demanar els ajuts?

Les famílies amb infants que cursin des de 2n curs de primer cicle d'Educació Infantil dins a 4t d'ESO i en centres sostinguts amb fons públics de la Generalitat de Catalunya.

Quin requisists s'han de reunir?

Presentar la sol·licitud i la documentació en els terminis i la forma establertes per les bases de la convocatòria

 • No tenir el servei de menjador amb caràcter gratuït.
 • Fer ús del servei de menjador escolar.
 • En relació amb l’alumne/a, no estar en acolliment residencial. S’entén per acolliment residencial qualsevol alumne/a que estigui en un centre residencial d’acció educativa (CRAE). En canvi, poden ser persones beneficiàries aquelles que estiguin en acolliment en família extensa o aliena.
 • No rebre cap altre ajut pel mateix concepte d’altres administracions o d’un altre ens públic o privat, que juntament amb l’ajut atorgat pel Consell Comarcal del Vallès Oriental, superi el cost del servei de menjador.
 • No superar el llindar de renda familiar anual que es calcula en funció dels membres computables de la unitat familiar i per l’agregació de les unitats de consum que es detallen a continuació:
 1. Primer adult (sustentadors principals): 11.365,60 euros.
 2. Segon adult (sustentadors principals) i altres adults que integren la unitat familiar: 5.682,80 euros.
 3. Per cada nen/a computable de la unitat familiar: 3.409,70 euros.
 • Per a alumnes amb una discapacitat acreditada igual o superior al 33%, no superar el llindar de renda de 2,5 vegades corresponent per a l’obtenció de l’ajut del 70%.
 • No superar el llindar de volum de negoci per unitat familiar de 155.000 euros calculat sumant els volums de negoci de tots els membres computables de la unitat familiar, d’acord amb el detall següent:
 1. Ingressos procedents d’activitats econòmiques en estimació directa o en estimació objectiva.
 2. Ingressos procedents d’una participació del conjunt dels membres computables igual o superior al cinquanta per cent en activitats econòmiques desenvolupades a través d’entitats sense personalitat jurídica o en qualsevol altra classe d’entitat jurídica, un cop aplicats als ingressos totals de les activitats el percentatge de participació d'aquestes.
 • No superar el llindar de rendiments patrimonials de 1.700 euros, d’acord amb el càlcul següent:
 1. Suma de tots els rendiments nets reduïts del capital mobiliari més el saldo net positiu de tots els guanys i pèrdues patrimonials pertanyents als membres computables de la unitat familiar, excloent les subvencions rebudes per a l’adquisició o rehabilitació de l’habitatge habitual de residència, la renda bàsica d’emancipació i el bo cultural jove.
 2. No es tindran en compte als efectes previstos en aquest apartat els primers 1.500 euros dels premis en metàl·lic o en espècie obtinguts per la participació en jocs, concursos, rifes o combinacions aleatòries.
 3. Així mateix, tampoc es tindran en compte aquelles prestacions econòmiques d’urgència social, atorgades per administracions públiques, que tinguin per finalitat atendre situacions de necessitats puntuals, urgents i bàsiques, de subsistència, com per exemple l’alimentació, el vestit, l’allotjament i que hagin estat degudament acreditades.
 4. Els elements indicatius de patrimoni es computaran de conformitat amb el que disposa la normativa de l’impost de la renda de les persones físiques pel seu valor a 31 de desembre de 2022.
 • No superar el llindar de valors cadastrals de finques urbanes de 42.900 euros, d’acord amb el càlcul següent:

Suma dels valors cadastrals de les finques urbanes i de les construccions ubicades en finques rústiques dels membres computables que componen la unitat familiar, exclòs l’habitatge habitual. En el cas d’immobles en què la data efecte de la darrera revisió cadastral estigui compresa entre l’1 de gener de 1990 i el 31 de desembre de 2002, es multipliquen els valors cadastrals per 0,49. En el cas que la data de revisió sigui posterior al 31 de desembre de 2002, els valors cadastrals es multipliquen pels coeficients següents:

 1. Per 0,43 els revisats el 2003. 
 2. Per 0,37 els revisats el 2004.
 3. Per 0,30 els revisats el 2005. 
 4. Per 0,26 els revisats el 2006. 
 5. Per 0,25 els revisats el 2007.
 6. Per 0,25 els revisats el 2008.
 7. Per 0,26 els revisats el 2009.
 8. Per 0,28 els revisats el 2010.
 9.  Per 0,30 els revisats el 2011.
 10. Per 0,32 els revisats el 2012.
 11. Per 0,34 els revisats el 2013.
 12. Per 0,36 els revisats entre el 2014 i el 2021, ambdós inclosos.
 13. Per 0,35, els revisats el 2022.

Els valors cadastrals es computaran a 31 de desembre de 2022, d’acord amb allò previst en aquest apartat.

 • No superar el llindar de valors cadastrals de finques rústiques de 13.130 euros per cada membre computable, que resulta de la suma dels valors cadastrals de les finques rústiques, exclòs l’habitatge habitual.

Els valors cadastrals es computaran a 31 de desembre de 2022, d’acord amb allò previst en aquest apartat.
Als efectes del còmput del valor dels elements patrimonials i valors cadastrals a què fan referència els apartats anteriors, es deduirà el 50 per cent del valor dels que pertanyin a qualsevol membre computable de la família, exclosos els sustentadors principals.
Aquests requisits s’han de complir en el moment de la presentació de la sol·licitud.

Puc presentar sol·licituds més enllà del 9 de juny?

Es podran presentar sol·licituds sobrevingudes més enllà del 9 de juny i no més enllà de la data de finalització del curs 2023-2024. En cas de ser resoltes favorablement, la persona beneficiària tindrà dret a rebre l'ajut des de la data d'entrada de la sol·licitud al registre i amb caràcter retroactiu si ha fet ús del servei.

Com presento la sol·licitud?

La sol·licitud la poden presentar els pares, les mares, les persones tutores legals o les encarregades temporalment de la guarda de l'infant o jove.

La sol·licitud es pot presentar telemàticament en aquest enllaç o presencialment a les oficines del SAC (Ajuntament i Bellavista Activa) demanant cita prèvia.

Quina documentació obligatòria haig d'aportar?

 • El volant de convivència emès per l’ajuntament.
 • El DNI/NIF/NIE de tots els membres de la unitat familiar. En el cas de no disposar-ne, certificat de naixement o llibre de família, sens perjudici del compliment d’allò previst a la disposició addicional sisena d’aquestes Bases. 
 • El document acreditatiu del codi identificador de l’alumne/a pel qual se sol·licita l’ajut, d’ara en endavant IDALU.
 • En el cas de representació legal o acolliment de la persona beneficiària, documentació acreditativa d’aquest fet.
 • Si és el cas, el conveni aprovat judicialment i/o la sentència de divorci o separació o l’acta final de mediació del Departament de Justícia.
 • En els casos en què algun dels membres de la unitat familiar rebi qualsevol classe d’ingrés corresponent a rendiments no tributables o exempts, s’ha d’aportar la documentació que es relaciona a continuació en funció de la font o fonts d’ingressos:
 1. L’informe de vida laboral actualitzat emès per la Seguretat Social.
 2. En el cas de persones perceptores de la Renda garantida de ciutadania o l’Ingrés mínim vital, el certificat acreditatiu en relació amb l’any 2022.
 3. En el cas de persones que estiguin donades d’alta al sistema especial de treballadors i treballadores de la llar de la Seguretat Social, el certificat de cotitzacions en relació amb l’any 2022.
 4. Si és el cas, la resolució o el certificat de l’Agència Catalana de l’Habitatge que acrediti les prestacions econòmiques per ajuts al lloguer de l’habitatge en relació amb l’any 2022.
 5. Qualsevol altra documentació no prevista amb anterioritat que acrediti fefaentment els altres ingressos no tributables o exempts en relació amb l’any 2022.
 • Declaració de la renda o certificat d’imputacions íntegre corresponent a l’exercici 2022 en relació amb tots els membres de la unitat familiar.
 • Certificat cadastral dels immobles dels quals són titulars qualsevol dels membres de la unitat familiar.
 • Relació dels membres de la unitat familiar que conviuen en el mateix domicili, indicant nom, cognoms i DNI/NIF/NIE, si s’escau, de cadascun d’ells.

Si d'escau, quina documentació complementaria puc presentar?

 • Si és el cas, el títol de família nombrosa vigent expedit per l’organisme competent on consti, entre d’altres, la categoria especial o general.
 • Si és el cas, el títol de família monoparental vigent expedit per l’organisme competent, on consti, entre d’altres, la categoria especial o general.
 • Si és el cas, per infants en acolliment, la resolució d'acolliment de la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència.
 • Si és el cas, en relació amb qualsevol dels membres de la unitat familiar, la resolució de reconeixement de grau de discapacitat emesa per l’organisme competent, o bé el certificat que acrediti el grau de discapacitat emès per un Centre d’Atenció a Persones
 • amb Discapacitat (CAD) del Departament competent de la Generalitat de Catalunya o pels organismes competents d’altres comunitats autònomes.
 • Si és el cas, el document acreditatiu de prestacions econòmiques d’urgència social corresponents a l’any 2022, atorgades per administracions públiques, que tinguin per finalitat atendre situacions de necessitats puntuals, urgents i bàsiques de subsistència,
 • com ara l'alimentació, el vestit o l'allotjament.
 • Si és el cas, el certificat de l’ajuntament respectiu acreditatiu de desplaçament i distància quan l’alumne/a visqui a una distància igual o superior a 3 quilòmetres en un sol sentit i en línia recta o bé que el desplaçament sigui major a 25 minuts de la residència habitual fins al centre on està escolaritzat.
 • Si és el cas, resolució dels Serveis Territorials del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya de redistribució equilibrada de l’alumnat amb necessitats educatives específiques.
 • Si és el cas, la resolució de la concessió del bo cultural jove corresponent a l’any 2022 i la documentació complementària que s’escaigui.

La omissió de presentació d’aquesta documentació suposa la no acreditació de la situació respectiva, i conseqüentment no es tindrà en compte en la valoració de l’ajut.

Altres requisits sobre la documentació

 • En el cas d’unitats familiars en què no constin ingressos o en què cap dels membres disposi d’identificador, per a valorar la sol·licitud de l’ajut és necessari a més disposar del corresponent informe dels serveis socials en el qual s’ha de fer constar la valoració socioeconòmica de la unitat familiar.
 • La persona sol·licitant de l’ajut ha de custodiar la sol·licitud original i llur documentació annexa durant un període de 6 anys.

Quin import puc rebre?

 • Ajut del 70% del cost del servei de menjador, en el cas que la renda familiar anual no superin els llindars establerts a l’article 3 epígraf f) d’aquestes Bases, que no podrà superar en cap cas el preu màxim establert pel Departament d’Educació en funció de la
 • durada de l’espai del migdia d’acord amb allò previst a la Resolució del Departament d’Educació EDU/843/2023, de 9 de març.
 • Ajut del 100% del cost del servei de menjador, que no podrà superar en cap cas el preu màxim establert pel Departament d’Educació en funció de la durada de l’espai del migdia d’acord amb allò previst a la Resolució del Departament d’Educació EDU/843/2023, de 9 de març, en els supòsits següents:
 1. En el cas que la renda familiar anual, calculada d’acord amb el que estableixen les bases, no superi el llindar de renda corresponent al 60% de l’establert per a l’obtenció d’un ajut del 70% i s’acrediti una puntuació superior o igual a 15 punts en la suma dels àmbits b i c de l’article 17.4 d’aquestes Bases.
 2. En el cas que la renda familiar anual, calculada d’acord amb el que estableixen les bases, no superi el llindar de renda corresponent al 50% de l’establert per a l’obtenció d’un ajut del 70% amb independència de la puntuació social.
 3. En el cas d’alumnes amb una discapacitat acreditada igual o superior al 33%, quan la renda familiar anual, calculada d’acord amb el que estableixen les bases, no superi el llindar de renda de 2,5 vegades en relació amb l’establert per a l’obtenció d’un ajut del 70%.
 • La quantitat total màxima de l’ajut es determinarà també en funció dels dies lectius del curs escolar amb servei de menjador d’acord amb el calendari del Departament d’Educació.

ADJUNTA A AQUESTA INFORMACIÓ TROBAREU LES BASES I ELS FORMULARIS NECESSARIS PER PRESENTAR LA SOL·LICITUD

Arxivat a: Polítiques Socials
Ajuts menjadors escolars 2023-2024

Arxius adjunts

Darrera actualització d’aquest contingut: 22/05/2024 a les 14:27h
Plan Avanza 2Reconeixement Administració Oberta Posició Top10

Col·labora:

Diputació de Barcelona

© Ajuntament de les Franqueses del Vallès

Ctra. de Ribes, 2 - 08520 Les Franqueses del Vallès

Tel. 938 467 676 - Fax 938 467 767

(Necessites javascript per veure aquest correu-e)