Mida del text Augmentar la mida del text Mida del text normal Reduir la mida del text | Sense estils | Versió mòbils | Mapa Web
ES | EN | FR

Acords del ple municipal del mes d'abril

27/04/2023

Celebrat a Can Ribas el 27 d'abril de 2023

A) Part dispositiva i activitat de control

1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior.l

2. Donar compte de les resolucions dictades per l'Alcalde i els/les regidors/es delegats/des de l'Alcaldia números 2023-548 a 2023-877 corresponents al període comprès entre els dies 1 i 31 de març de 2023.

3. Donar compte de les actes de la Junta de Govern Local números JGL/2023/8 a JGL/2023/12 que corresponen a les sessions pel període comprès entre els dies 1 i 31 de març de 2023.

4. Donar compte del Decret de l'alcalde número 2023-869 de data 31 de març, en què es resol revocar la delegació general i especial d'atribucions de la Regidoria de Feminisme i Igualtat.

B) Part resolutiva

5. Proposta per a la resolució sancionadora d’expedient sancionador per infraccions de la llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença d’animals potencialment perillosos.
ACORDS:

Primer.- IMPOSAR a la senyora amb DNI ****3141V, una sanció de 150,25 euros, en el seu grau mínim, com a responsable d’una infracció administrativa de caràcter greu prevista en l’article 7.3 e) de la Llei 10/1999 de 30 de juliol, sobre tinença de gossos considerats potencialment perillosos.

Segon.- IMPOSAR a la senyora amb DNI ****3141V, una sanció de 150,25 euros, en el seu grau mínim, com a responsable d’una infracció administrativa de caràcter greu prevista en l’article 7.3 b) de la Llei 10/1999 de 30 de juliol, sobre tinença de gossos considerats potencialment perillosos.

Tercer.- APROVAR la liquidació núm. 2245000029, per import de 300,50 euros, en concepte de dues sancions imposades com a responsable de dues infraccions greus de conformitat amb el que estableix de la Llei 10/1999 de 30 de juliol, sobre tinença de gossos considerats potencialment perillosos.

Quart.- REQUERIR a la persona inculpada per tal que procedeixi a ingressar a una de les entitats bancàries que es detallen en la carta de pagament que s’adjuntarà a la notificació, l'import de la sanció que se li ha imposat en el termini que també s’indica en el full d’ingrés.

S’adverteix igualment que la manca de pagament de la sanció dins dels terminis de pagament que s’assenyalin donarà lloc al seu cobrament a través del procediment administratiu de constrenyiment.

Cinquè.- NOTIFICAR aquesta resolució a la persona interessada fent-li avinent els recursos que pot interposar contra aquesta.

Sisè.- DONAR COMPTE d’aquesta Resolució a l’Àrea d’Hisenda als efectes que se’n derivin.

APROVAT PER UNANIMITAT

6. Proposta per a la declaració d’especial interès de les obres per a enderroc de bases i fonaments d’un mòdul prefabricat de l’Escola Joan Sanpera i Torras i bonificació del 95% de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres.
ACORDS:

Primer.- Acordar la declaració d’especial interès per concórrer circumstàncies socials de les obres enderroc de bases i fonaments d’un mòdul prefabricat de l’Escola Joan Sanpera i Torras, amb emplaçament al carrer de Joan Maragall, 13-25, referència cadastral 1896801DG4019N0001FY, de les Franqueses del Vallès.

Segon.- Estimar parcialment la sol·licitud presentada en data 23 de març de 2023, amb Registre d’Entrada 2023-E-RC-2273, pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, i, en conseqüència, bonificar el 95% de l’Impost de construccions, instal·lacions i obres, de conformitat amb allò previst a l’Ordenança Fiscal 13 de l’ajuntament de les Franqueses del Vallès.

Tercer.- Donar de baixa la liquidació núm. 2209000561, per un import de 929,42 €, en concepte de taxa i impost sobre construccions, instal·lacions i obres, corresponent a l’expedient 3554/2022 d’acord amb el que disposen les vigents Ordenances Fiscals núm. 9.3.1 i 13 d’aquest Ajuntament.

Quart.- Aprovar la liquidació núm. 2309000282, per un import de 181,36 €, en concepte de taxa i impost sobre construccions, instal·lacions i obres, corresponent a l’expedient 3554/2022 d’acord amb el que disposen les vigents Ordenances Fiscals núm. 9.3.1 i 13 d’aquest Ajuntament.

Cinquè.- Comunicar aquests acords a l’àrea d’Hisenda de l’ajuntament.

Sisè.- Notificar aquests acords als interessats en l’expedient.

APROVADA PER UNANIMITAT

7. Proposta d’aprovació inicial de la modificació puntual del Pla General d’Ordenació de les Franqueses del Vallès per a l’increment d’edificabilitat de la parcel·la qualificada d’equipaments comunitaris amb emplaçament al carrer de Sant Josep, 29, al terme municipal de les Franqueses del Vallès.
ACORDS:

Primer.- ASSUMIR la iniciativa de la proposta de modificació puntual del Pla General d’Ordenació Urbana de les Franqueses del Vallès per a l’increment d’edificabilitat en la parcel·la d’equipaments comunitaris amb emplaçament al carrer de Sant Josep, 29, formulada per la Fundació Privada de les Franqueses del Vallès per a la Gent Gran pels motius exposats en els antecedents d’aquest acord, a l’entendre que no es donen les circumstàncies per fer-ne una valoració negativa, per no concórrer els supòsits de l’article 97.2.bis del TRLUC.

Segon.- APROVAR INICIALMENT la modificació puntual del Pla General d’Ordenació per a l’increment d’edificabilitat en la parcel·la d’equipaments comunitaris amb emplaçament al carrer de Sant Josep, 29.

Tercer.- SOTMETRE A INFORMACIÓ PÚBLICA l’expedient, durant el termini d’1 mes mitjançant la inserció d’edictes al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, a un dels diaris de premsa periòdica de més divulgació en l’àmbit municipal o supramunicipal al qual es refereixi el projecte en tramitació i al web de l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès per tal que les persones interessades puguin presentar suggeriments i/o al· legacions, de conformitat amb l’article 85.4 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel què s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme.

Quart.- ORDENAR la suspensió de tramitació i l’atorgament de llicències d’edificació, reforma, rehabilitació o ampliació d’activitats o usos concrets i d’altres autoritzacions municipals connexes establertes en la legislació sectorial, en l’àmbit determinat en l’expedient. Aquesta suspensió no podrà excedir el termini de 2 anys. Aquesta suspensió només afecta a les actuacions que siguin incompatibles amb la nova regulació que es pretén establir.

Cinquè.- SOL·LICITAR informes als organismes afectats per llurs competències sectorials.

Sisè.- FACULTAR l’Alcalde tan àmpliament com sigui possible per tal que signi els documents necessaris per tramitar i donar compliment al present acord.

VOTS A FAVOR: JuntsxLF i PSC-CP

VOTS EN CONTRA: IEC-AM, SAL-CUP-AMUNT i regidora no adscrita

ABSTENCIONS: CsLF

C) Precs, preguntes i interpel·lacions

Arxivat a: Ajuntament
Ple municipal del mes d'abril de 2023
Darrera actualització d’aquest contingut: 02/06/2023 a les 15:03h
Plan Avanza 2 Reconeixement Administració Oberta Posició Top10

Col·labora:

Diputació de Barcelona

© Ajuntament de les Franqueses del Vallès

Ctra. de Ribes, 2 - 08520 Les Franqueses del Vallès

Tel. 938 467 676 - Fax 938 467 767

(Necessites javascript per veure aquest correu-e)