Mida del text Augmentar la mida del text Mida del text normal Reduir la mida del text | Sense estils | Versió mòbils | Mapa Web
ES | EN | FR

Acords de ple del mes de febrer

23/02/2023

La sessió s'ha celebrat el 23 de febrer a les 19 h

El ple s'ha iniciat fent un minut de silenci per les víctimes del terratrèmol de Turquia i Síria. Tot segui comença el ple amb l'ordre del dia:

A) Part dispositiva i activitat de control

1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior.

Per un de defecte de forma i pels problemes tècnics de la videoacta del mes de febrer, es posposa l'aprovació fins a la propera sessió.

2. Donar compte de les resolucions dictades per l'Alcalde i els/les regidors/es delegats/des de l'Alcaldia números 2023-1 a 2023-240 corresponents al període comprès entre els dies 1 i 31 de gener de 2023.

3. Donar compte de les actes de la Junta de Govern Local números JGL/2023/1 a JGL/2023/3 que corresponen a les sessions pel període comprès entre els dies 1 i 31 de gener de 2023.

4. Donar compte de l'informe trimestral de seguiment del Pla d'ajust corresponent al quart trimestre de 2022 en compliment de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat financera.

5. Donar compte de l'informe trimestral del període mitjà de pagament als proveïdors de l'ajuntament i patronats corresponent al quart trimestre de 2022, en els termes establerts pel Reial Decret 635/2014, amb les modificacions introduïdes pel Reial Decret 1040/2017, de 22 de desembre.

6. Donar compte de l'estat d'execució del pressupost de l'ajuntament i patronats municipals a 31 de desembre de 2022 en compliment de l'ordre HAP/2105/2012, d'1 d'octubre, de subministrament d'informació trimestral previst a la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

7. Donar compte de l'informe trimestral d'intervenció sobre el compliment de la Llei de lluita contra la morositat corresponent al quart trimestre de 2022 de l'ajuntament i patronats municipals.

8. Donar compte del Decret de l'alcalde número 2023-251 de data 1 de febrer en què es resol delegar l'exercici de les atribucions de l'Alcaldia durant el període comprès entre els dies 5 i 7 de febrer de 2023, ambdós inclosos.

B) Part resolutiva

9. Proposta de ratificació del Decret número 2023-191, de data 26 de gener, esmenat pel Decret número 2023-316 de data 6 de febrer, en què es resol sol·licitar un ajut directe al Ministeri de Transport, Mobilitat i Agenda Urbana per tal d’implantar una reducció del preu dels abonaments de transport i títols multi-viatge.

ACORDS:

 Primer.- Ratificar el Decret número 2023-191 de data 26 de gener, en què es resol sol·licitar un ajut directe al Ministeri de Transport, Mobilitat i Agenda Urbana per tal d’implantar una reducció del preu dels abonaments de transport i títols multi-viatge, i que es transcriu íntegrament a continuació, amb incorporació de l’esmena aprovada pel Decret número 2023-316 de data 6 de febrer:

 Fets

 1. El Reial decret llei 20/2022, de 27 de desembre, de mesures de resposta a les conseqüències econòmiques i socials de la Guerra de Ucraïna i de recolzament a la reconstrucció de l’illa de La Palma i a altres situacions de vulnerabilitat, que el Govern ha posat en marxa, des de la primavera, un Pla Nacional de resposta amb mesures tant normatives com no normatives, que s’han anat adaptant a l’evolució de la situació econòmica i social para procurar d’anticipar els possibles problemes, evitar els escenaris mes negatius i maximitzar l’impacte.

 Entre elles, s'estableixen mesures en matèria de transports per donar continuïtat a l'aplicació dels descomptes en el preu dels abonaments i títols multi-viatge als serveis de transport de competència i titularitat de les comunitats autònomes i les entitats locals a partir de l'1 de gener de 2023, sense solució de continuïtat amb la mesura aprovada pel Reial decret llei 11/2022, de 25 de juny. L’ajuntament de les Franqueses del Vallès com a titular de transport públic urbà se li van atorgar els ajuts sol·licitats per aquesta mesura

 Els beneficiaris dels ajuts directes establerts als articles 43 a 49 del Reial decret llei 20/2022, de 27 de desembre, seran les comunitats autònomes i entitats locals que prestin serveis de transport públic col·lectiu urbà o interurbà, així com els ens locals supramunicipals que agrupin diversos municipis, creats per normes de rang legal i que prestin servei de transport públic col·lectiu, amb independència de la modalitat de gestió del mateix, incloent ajuntaments, diputacions provincials, diputacions forals, consells i cabildos insulars, així com mancomunitats, i comarques que hagin implantat des de l'1 de gener de 2023, amb vigència fins al 30 de juny de 2023, una reducció del preu dels abonaments i títols multi-viatge, exclòs el bitllet d'anada i tornada, dels serveis transport terrestre de la seva competència, en un percentatge mínim d'un 50% sobre el preu habitual. S'estableix també que les comunitats autònomes i entitats locals hauran de finançar, amb càrrec als seus propis pressupostos, el descompte d'almenys el 20% del preu dels abonaments i títols multi-viatge, exclòs el bitllet d'anada i tornada, i que per Ordre Ministerial de la persona titular del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda urbana es poden establir les limitacions que siguin d’aplicació.

 2. L’Ajuntament de les Franqueses del Vallès, que en l’exercici de les competències que li atribueix el Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, disposa de transport col·lectiu urbà de viatgers, és sensible a la necessitat de millorar, fent ús del transport públic, la mobilitat entre els municipis de de la conurbació de Granollers, Canovelles, Les Franqueses del Vallès i La Roca del Vallès, per tal de permetre una millor cobertura de les necessitats de desplaçament dels ciutadans d’aquests municipis d’una forma més sostenible i eficient.

 Tant els Ajuntaments de Granollers, Canovelles, Les Franqueses del Vallès i la Roca del Vallès, com el Departament de Territori i Sostenibilitat consideren necessari plantejar una adaptació de les condicions de prestació dels serveis de transport interurbà de viatgers per carretera que garanteixin el dret de mobilitat de les persones usuàries d’aquestes poblacions, tant pel que fa als desplaçaments dins del municipi com des dels diversos barris als municipis propers, amb una coordinació adequada dels desplaçaments urbans i interurbans optimitzant al màxim la xarxa de transport existent.

 D’acord amb aquestes consideracions, les parts van aprovar un conveni que és un marc de col·laboració que permet la millora dels serveis de transport per carretera que comuniquen els diversos nuclis del municipi de Granollers, Canovelles, Les Franqueses del Vallès i La Roca del Vallès, amb una oferta de serveis adaptada a la demanda i necessitats de transport detectats amb una major coordinació de la mobilitat urbana i interurbana per a afavorir l’eficiència i racionalitat dels mitjans emprats, al mateix temps que fixen un règim de finançament estable que garanteixi l'equilibri econòmic necessari per assolir uns nivells correctes de prestació del servei en benefici de les persones usuàries.

 Aquest Conveni té com a objectiu definir les actuacions de les parts per a la millora de les comunicacions mitjançant serveis de transport públic de viatgers per carretera a Granollers, Canovelles, Les Franqueses del Vallès i La Roca del Vallès, així com la transformació provisional de les línies urbanes de la ciutat de Granollers, en filloles dins el transport públic interurbà, en els termes que es detallen en els annexos del conveni.

 3. Els imports que percebin les entitats locals beneficiàries d'aquesta línia d'ajuts per a la concessió de suport financer al servei de transport, s'han de destinar exclusivament a finançar la prestació del servei de transport públic urbà o interurbà i a compensar els operadors de transport pel minvament d'ingressos que suposi la implantació de la mesura.

 Aquestes mesures de suport són compatibles i acumulables amb qualsevol altra subvenció o ajut que es pugui estar concedint als usuaris del transport amb la finalitat de reduir el preu final d'abonament dels bitllets multi-viatge expedits pels prestadors del servei. En particular, seran compatibles amb les ajudes i subvencions a les entitats locals per serveis de transport col·lectiu urbà interior regulades en la disposició addicional noranta-sisena de la Llei 22/2021, de 28 de desembre.

 5. Els Ajuntaments de Granollers, Canovelles, Les Franqueses del Vallès i La Roca del Vallès estan d’acord en aplicar una bonificació del 50% en els títols propis de multi-viatge del TransGran des de l’1 de gener fins al 30 de juny del 2023.

 Els títols de transport que seran bonificats amb un 50% i els preus de venta al públic són:

- TG1, títol unipersonal de 10 viatges vàlid per a tots els trajectes de Sagalés d’una zona i que no s’admet transbordament ni amb altres línies d’autobús ni amb el tren/ferrocarril. El preu fins a 31 d’agost de 2022 és de 8,40€.

- T10 Jubilats TransGran, títol de transport unipersonal de 10 viatges vàlid per a jubilats i pensionistes. Vàlid a qualsevol desplaçament en autobús urbà o interurbà entre Granollers, La Roca del Vallès, Les Franqueses del Vallès o Canovelles. El preu fins a 31 d’agost de 2022 és de 6,70€.

- T10 Estudiants TransGran, títol de transport unipersonal de 10 viatges per a jove estudiants fins a 21 anys. Vàlid a qualsevol desplaçament en autobús urbà o interurbà entre Granollers, La Roca del Vallès, Les Franqueses del Vallès o Canovelles. El preu fins a 31 d’agost de 2022 és de 6,70€.

 Fonaments de dret

 1. Ordre ministerial sobre les ajudes directes al transport de viatgers del RDL 20/2022, de 27 de desembre, de mesures de resposta a les conseqüències econòmiques i socials de la Guerra d'Ucraïna i de suport a la reconstrucció de l'illa de La Palma i altres situacions de vulnerabilitat.

 2. Ordre Ministerial per la qual es dona compliment al capítol II, relatiu a ajudes al transport urbà i interurbà, del RDL 11/2022, de 25 de juny, pel qual s’adopten i es prorroguen determinades mesures per a respondre a les conseqüències econòmiques i socials de la guerra en Ucraïna, per fer front a situacions de vulnerabilitat social i econòmica, i per a la recuperació econòmica i social de la illa de la Palma.

 3. Article 107.4 del Decret 319/1990, de 21 de desembre, per el qual s'aprova el Reglament de la Llei de regulació del transport de viatgers per carretera mitjançant vehicles a motor, pel que fa al servei de transport urbà.

4. Decret 319/1990, de 21 de desembre, per el qual s'aprova el Reglament de la Llei de regulació del transport de viatgers per carretera mitjançant vehicles a motor, pel que fa a la competència dels serveis regulars interurbans.

 5. Articles 22 i 23 del RD 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions la Llei general de subvencions.

 Resolució

 En exercici de les competències que m’han estat conferides per la delegació efectuada per resolució de l’alcalde núm. 2021-2122, de 26 de juliol, publicat al BOPB en data 5 d’agost de 2021 i assabentat al Ple de la Corporació en sessió del dia 29 de juliol de 2021

 1. Sol·licitar, abans de l’1 de febrer de 2023 al Ministeri de Transport, Mobilitat i Agenda Urbana, d’un ajut directe per tal d’implantar una reducció del preu dels abonaments de transport i títols multi-viatge, d'acord amb Ordre Ministerial relatiu a ajuts directes al transport urbà i interurbà, del RDL 20/2022, de 27 de desembre emplenant el formulari electrònic, on figura el compromís de reducció dels preus del bitllet en un valor no inferior al 50%.

 2. Finançar, amb càrrec als propis pressupostos, el descompte d'almenys el 20% del preu dels abonaments i títols multi-viatge als quals se’ls ha aplicat la reducció del 50%

 3. Aprovar les tarifes resultants després d’aplicar una reducció del 50% prevista en el RDL de 20/2022 per al període comprès entre l’1 de gener i el 30 de juny de 2023 pels títols; TG1 amb un preu de venta al públic de 4,20 i les T10 jubilats i T10 estudiants amb un preu de venta al públic de 3,35€

 4. Donar trasllat d’aquesta resolució a l’ATM, a la Generalitat de Catalunya, a l’Operador Sagalés, al Ministerio de Movilidad y Agenda Urbana, a l’AMTU i als 4 municipis que integren el Transgran.

 5. Ratificar aquesta resolució en el primer Ple que es celebri.

 Segon.- Notificar aquest acord a l’ATM, a la Generalitat de Catalunya, a l’Operador Sagalés, al Ministerio de Movilidad y Agenda Urbana, a l’AMTU i als quatre municipis que integren el Transgran.

VOTS A FAVOR: JuntsxLF, PSC-CP, IEC-AM i regidora no adscrita

VOTS EN CONTRA:

ABSTENCIONS: SAL-CUP-Amunt

10. Proposta per declarar deserta l'alienació de set parcel·les situades en l'àmbit del Pla Parcial del Sector N de les Franqueses del Vallès, mitjançant concurs.

ACORDS:

 Primer.- DECLARAR DESERT el concurs per a l’alienació de les set parcel·les descrites en la part expositiva d’aquests acords.

 Segon.- DISPOSAR que es publiqui el corresponent anunci en el perfil del contractant.

VOTS A FAVOR: Junts, PSC-CP, CsLF, CUP i regidora no adscrita

VOTS EN CONTRA:

ABSTENCIONS: IEC-AM

11. Proposta d’aprovació de l’adjudicació del contracte per a l’execució de les obres d’urbanització del sector N (Carretera de Cardedeu), al terme municipal de les Franqueses del Vallès.

ACORDS: 

Primer.- DECLARAR VÀLID l’acte de licitació i ADJUDICAR el contracte de les obres d’urbanització del sector N (Carretera de Cardedeu), al terme municipal de les Franqueses del Vallès, aprovat per acord del Ple de la Corporació, en sessió celebrada el dia 22 de setembre de 2022, per procediment obert, tramitació ordinària i subjecte a regulació harmonitzada, a la UTE formada per les societats mercantils BIGAS GRUP, SLU i BARNASFALT, SA, pel següent import i condicions:

 -       Import: 12.163.925,00 € de base imposable, més el 21 % en concepte d’IVA, xifrat en 2.554.424,25 €, la qual cosa fa un total de 14.718.349,25 €, IVA inclòs

-       Reducció del termini d’execució: 4 mesos

-       Ampliació del termini de garantia: 3 anys

 Segon.- DELEGAR en la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès tan àmpliament com en dret sigui possible, per a realitzar les gestions precises que es requereixen en compliment d’aquests acords o els que derivin del mateix, i AUTORITZAR l’alcalde per a la formalització del contracte de les obres d’urbanització del Sector N.

 Tercer.- ALLIBERAR el crèdit en la següent aplicació pressupostària 11.4501.60924.

 Quart.- AUTORITZAR I APLICAR la següent despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària del Pressupost municipal:

 Aplicació: 11 4501 60924                  Import: 12.163.925,00

 Cinquè.- APROVAR els drets i taxes de formalització del contracte d’acord amb el què disposa la vigent ordenança fiscal núm. 6 d’aquest Ajuntament.

 Sisè.- ANUNCIAR la licitació del contracte al Perfil del Contractant de la Plataforma de Contractació de la Generalitat de Catalunya i al Diari Oficial de la Unió Europea.

Setè.- DISPOSAR que es comuniquin les dades bàsiques d’aquest contracte al Registre de Contractes, de conformitat amb allò que estableix l’art. 346.3 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.

 Vuitè.- NOTIFICAR els anteriors acords a les empreses que han participat en el procediment de licitació.

VOTS A FAVOR: JuntsxLF, PSC-CP, CsLF

VOTS EN CONTRA: IEC-AM, SAL-CUP-Amunt i regidora no adscrita

ABSTENCIONS:

12. Proposta d’aprovació definitiva del Pla de millora urbana per a la definició del volum edificable a la parcel·la amb emplaçament al carrer de Céllecs, 1-3, referència cadastral 1691502DG4019S0001WF, al terme municipal de les Franqueses del Vallès.

ACORDS:

 Primer.- APROVAR definitivament el Pla de millora urbana per a la definició del volum edificable a la parcel·la amb emplaçament al carrer de Céllecs, 1-3, referència cadastral 1691502DG4019S0001WF, al terme municipal de les Franqueses del Vallès.

  Segon.- TRAMETRE a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona la documentació administrativa i tècnica completa, als efectes d’informació, coordinació i arxivament, de conformitat amb el que disposa l’article 88 del Text refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya.

  Tercer.- DISPOSAR la publicació dels presents acords als efectes d’executivitat i obligatorietat del planejament.

  Quart.- NOTIFICAR aquests acords a les persones que figurin com a interessades en l’expedient.

VOTS A FAVOR: JuntsxLF, PSC-CP, IEC-AM, CsLF i regidora no adscrita

VOTS EN CONTRA:

ABSTENCIONS: SAL-CUP-Amunt

13. Proposta per a la incoació d’expedient sancionador per presumptes infraccions de la llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença d’animals potencialment perillosos.

ACORDS:

Primer.-
INICIAR expedient sancionador contra el senyor amb DNI ****0057N, com a presumpte responsable d’una falta greu de la Llei 10/1999 de 30 de juliol, sobre tinença de gossos considerats potencialment perillosos.

 Segon.- NOMENAR instructor de l'expedient sancionador al senyor JESUS ALEJANDRO HERNANDEZ ESPAÑA, per delegació d’acord amb el Decret 2021-2761 de 25 d’octubre de 2021, que podrà ser objecte d’abstenció o recusació en els termes previstos als articles 23 i 24 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.

 Tercer.- NOTIFICAR aquesta resolució juntament amb el plec de càrrecs a la persona interessada, atorgant-li un termini de 10 dies per formular al·legacions i proposar les proves de les quals intentin fer valer-se per a la defensa dels seus drets o interessos.

 Quart.- DE CONFORMITAT amb el que determina l’article 85 de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, davant del reconeixement voluntari de la responsabilitat de la persona inculpada, o del pagament voluntari de la sanció en qualsevol moment anterior a la resolució, s’aplicaran reduccions d’almenys, un 20% sobre l’import de la sanció proposada, per cadascun dels supòsits, sent acumulables entre si. Les reduccions han d’estar determinades a la notificació d’iniciació del procediment i la seva efectivitat està condicionada al desistiment o la renuncia de qualsevol acció o recurs en via administrativa contra la sanció.

VOTS A FAVOR: JuntsxLF, PSC-CP, CsLF, SAL-CUP-Amunt i regidora no adscrita

VOTS EN CONTRA:

ABSTENCIONS: IEC-AM

14. Proposta d'aprovació del Pla Local d'Igualtat i Diversitat Sexual, Afectiva i de Gènere de l'Ajuntament de les Franqueses del Vallès.

ACORDS:

Primer.- Aprovar el document del desenvolupament del Pla Local d’Igualtat i Diversitat Sexual, Afectiva i de Gènere (adjunt en aquest expedient com a ANNEX 1). 

Segon.- Traslladar aquests acords a totes les parts interessades.

VOTS A FAVOR: JuntsxLF, PSC-CP, IEC-AM, CsLF i regidora no adscrita

VOTS EN CONTRA:

ABSTENCIONS: SAL-CUP-Amunt

15. Moció que presenta el grup municipal Imagina Esquerra en Comú - Acord Municipal, i aprovada per la Junta de Portaveus en sessió del dia 16 de febrer de 2023, en relació a l'anul·lació de totes les reserves viàries resultat del projecte del Quart Cinturó (o Autovia Orbital o de qualsevol de les altres denominacions amb les que s'ha anomenat aquest projecte).

ACORDS:

Primer.- Instar el Govern de la Generalitat de Catalunya a:

  • Anul·lar totes les reserves viàries que tenen com a objectiu el desenvolupament del projecte del Quart Cinturó (o Autovia Orbital o B-40).
  • Que el Departament de Territori sol·liciti igualment al Ministeri de Transports i Agenda Urbana l’eliminació del projecte dins tota la planificació sectorial d’infraestructures de transport.

Segon.- Traslladar aquest acord al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana i al Ministerio de Transición Ecológica, al Departament de Territori i Sostenibilitat i al Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya, al Consell Comarcal del Vallès Occidental, al Consell Comarcal del Vallès Oriental, als Ajuntaments afectats per aquest projecte i a la Campanya Contra el Quart Cinturó.

VOTS A FAVOR: JuntsxLF, PSC-CP, IEC-AM, SAL-CUP-Amunt i regidora no adscrita

VOTS EN CONTRA:

ABSTENCIONS: CsLF

16. Moció que presenta el grup municipal Imagina Esquerra en Comú - Acord Municipal, i aprovada per la Junta de Portaveus en sessió del dia 16 de febrer de 2023, per impulsar un protocol conjunt d'emergències i ampliar les places dels albergs per a persones sense sostre conjuntament amb els municipis veïns.

ACORDS:

Primer.- Proposar un grup de treball per establir un pla d’actuació i protocol conjunt davant d’aquestes emergències, amb els ajuntaments de Granollers, Canovelles i La Roca del Vallès.

Segon.- Proposar als ajuntaments de Granollers, Canovelles i La Roca del Vallès un fons compartit per dotar de places suficients o bé fons d’emergències o bé un refugi per a persones sense sostre mancomunat.

Tercer.- Incorporar una aplicació pressupostària permanent a l’Ajuntament de Les Franqueses del Vallès per finançar la seva part d’aquest servei.

Quart.- Proposar treballar aquesta problemàtica en profunditat, més enllà de les emergències, amb els serveis socials i diferents àrees dels ajuntaments esmentats.

Cinquè.- Incloure en el treball d’aquestes propostes a les entitats socials que actualment ja treballen aquesta problemàtica, com la Creu Roja i Caritas de Bellavista.

Sisè.- Enviar aquests acords als ajuntaments de Granollers, Canovelles i la Roca del Vallès, al Consell Comarcal del Vallès Oriental, a la Creu Roja de Granollers, Caritas de Bellavista i informar a la ciutadania de Les Franqueses del Vallès via dels mitjans de comunicació municipals.

APROVADA PER UNANIMITAT

C) Precs, preguntes i interpel·lacions

Arxivat a: Ajuntament
Ple municipal gener 2023
Darrera actualització d’aquest contingut: 30/03/2023 a les 20:14h
Plan Avanza 2 Reconeixement Administració Oberta Posició Top10

Col·labora:

Diputació de Barcelona

© Ajuntament de les Franqueses del Vallès

Ctra. de Ribes, 2 - 08520 Les Franqueses del Vallès

Tel. 938 467 676 - Fax 938 467 767

(Necessites javascript per veure aquest correu-e)