Mida del text Augmentar la mida del text Mida del text normal Reduir la mida del text | Sense estils | Versió mòbils | Mapa Web
ES | EN | FR

Acords del ple extraordinari i urgent del mes de novembre

30/11/2022

1.Proposta de ratificació de la convocatòria de la sessió

ACORD:

Únic.- Ratificar la convocatòria de la sessió extraordinària urgent del Ple de la Corporació del dia 30 de novembre de 2022, per debatre i sotmetre a votació l’expedient d’aprovació d’una modificació de crèdit del Pressupost vigent, en compliment de l'article 177 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març.

VOTS A FAVOR: JxLF / PSC-CP
VOTS EN CONTRA: -
ABSTENCIONS: IEC-AM / CS / Regidora no adscrita

2.Donar compte del Decret número 2022-3084 de data 29 de novembre en què es resol aprovar la liquidació del Pressupost General de la Corporació local corresponent a l’exercici 2021

3.Proposta d’aprovació inicial de l’expedient de modificació de crèdits número1/2022 del Pressupost en vigor, en la modalitat de suplement de crèdits

ACORD

PRIMER. Aprovar inicialment l'expedient de modificació de crèdits núm. 1/2022 del Pressupost en vigor, en la modalitat de suplement de crèdits, finançat amb càrrec al romanent líquid de Tresoreria resultant de la liquidació de l'exercici anterior, i minoracions de despesa. (VEURE DOCUMENT ADJUNT)

SEGON.Exposar aquest expedient al públic mitjançant anunci inserit en el Butlletí Oficial de la Província, pel termini de quinze dies, durant els quals els interessats podran examinar-ho i presentar reclamacions davant el Ple. L'expedient es considerarà definitivament aprovat si durant el citat termini no s'haguessin presentat reclamacions; en cas contrari, el Ple disposarà d'un termini d'un mes per resoldre-les.

 TERCER.-Fer constar que les modificació de les partides de personal motivades per  l’increment de les retribucions del personal del sector públic amb efectes d’u de gener de 2022 d’acord amb la Resolució de 24 d’octubre de 2022, de la Secretaria d’Estat i Pressupostos i Despeses, que desenvolupa el Reial Decret-Llei 18/2022, de 18 d’octubre, seran immediatament executius, per ser tractar-se de suplements de crèdit d’interès general, sense perjudici de les reclamacions que contra aquests es promoguessin, les quals hauran de substanciar-se dins dels vuit dies següents a la presentació.

VOTS A FAVOR: JxLF / PSC-CP
VOTS EN CONTRA: IEC-AM / CS / SAL-CUP-AMUNT / Regidora no adscrita
ABSTENCIONS: -

 

Arxivat a: Ajuntament
Ple extraordinari

Arxius adjunts

Darrera actualització d’aquest contingut: 01/02/2023 a les 10:55h
Plan Avanza 2 Reconeixement Administració Oberta Posició Top10

Col·labora:

Diputació de Barcelona

© Ajuntament de les Franqueses del Vallès

Ctra. de Ribes, 2 - 08520 Les Franqueses del Vallès

Tel. 938 467 676 - Fax 938 467 767

(Necessites javascript per veure aquest correu-e)