Mida del text Augmentar la mida del text Mida del text normal Reduir la mida del text | Sense estils | Versió mòbils | Mapa Web
ES | EN | FR

Acords del ple del mes de novembre

24/11/2022

A) Part dispositiva i activitat de control

1. Aprovació de les actes de les sessions anteriors.

2. Donar compte de les resolucions dictades per l'Alcalde i els/les regidors/es delegats/des de l'Alcaldia números 2022-2572 a 2022-2826 corresponents al període comprès entre els dies 1 i 31 d'octubre de 2022.

3. Donar compte de les actes de la Junta de Govern Local números JGL/2022/33 a JGL/2022/36 que corresponen a les sessions pel període comprès entre els dies 1 i 31 d'octubre de 2022.

4. Donar compte de l'informe trimestral de seguiment del Pla d'ajust corresponent al tercer trimestre de 2022 en compliment de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat financera.

5. Donar compte de l'informe trimestral del període mitjà de pagament als proveïdors de l'ajuntament i patronats corresponent al tercer trimestre de 2022, en els termes establerts pel Reial Decret 635/2014, amb les modificacions introduïdes pel Reial Decret 1040/2017, de 22 de desembre.

6. Donar compte de l'estat d'execució del pressupost de l'ajuntament i patronats municipals a 30 de setembre de 2022 en compliment de l'ordre HAP/2105/2012, d'1 d'octubre, de subministrament d'informació trimestral previst a la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

7. Donar compte de l'informe trimestral d'intervenció sobre el compliment de la Llei de lluita contra la morositat corresponent al tercer trimestre de 2022 de l'ajuntament i patronats municipals.

B) Part resolutiva

8. Proposta d'aprovació de l’adhesió de les Franqueses del Vallès al projecte «Stolpersteine» impulsat per la institució «Memorial Democràtic» de la Generalitat de Catalunya.

ACORDS:

Únic.- APROVAR l’adhesió de les Franqueses del Vallès al projecte «Stolpersteine» impulsat per la institució «Memorial Democràtic» de la Generalitat de Catalunya, de conformitat amb la memòria justificativa.

APROVAT PER UNANIMITAT

9. Proposta d'aprovació de la pròrroga per un any del Conveni de cooperació interadministrativa entre l'Ajuntament de les Franqueses del Vallès i el Consorci Besòs Tordera relatiu al servei de neteja de la xarxa de clavegueram.

ACORDS:

Primer.- APROVAR el contingut i la signatura de la pròrroga del Conveni de cooperació interadministrativa entre l'ajuntament de les Franqueses del Vallès i el Consorci Besòs Tordera relatiu al servei de neteja de la xarxa de clavegueram, pel període comprès entre l'1 de gener al 31 de desembre de 2023.

Segon.- AUTORITZAR la despesa corresponent al manteniment i conservació de la xarxa de clavegueram per import de 75.319,23 euros IVA inclòs a l'aplicació pressupostària 05 1601 21000, restant condicionada la despesa a la dotació de crèdit pressupostari suficient.

Tercer.- AUTORITZAR la despesa corresponent a les obres de reposició del clavegueram per import de 14.680,93 euros IVA inclòs a l'aplicació pressupostària 05 1601 61900, restant condicionada la despesa a la dotació de crèdit pressupostari suficient.

Quart.- FACULTAR a l'Alcalde de l'Ajuntament de les Franqueses del Vallès per a la signatura del conveni a què fa referència a l'acord primer.

Cinquè.- NOTIFICAR aquests acords al Consorci Besòs Tordera i donar-ne compte a les àrees afectades de l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès.

VOTS A FAVOR: JxLF / PSC-CP
VOTS EN CONTRA: SAL-CUP-AMUNT / Regidora no adscrita
ABSTENCIONS: IEC-AM / CS

10. Proposta d’aprovació de la inclusió, en l’ordre del dia de la sessió del Ple, per raons d’urgència, de l’expedient núm. 5842/2022 de l’Àrea de Feminisme i Igualtat.

ACORDS:

Únic.- APROVAR la inclusió, en l'ordre del dia de la present convocatòria del Ple ordinari del dia 24 de novembre de 2022, per raons d'urgència, l'aprovació del contingut i signatura del conveni amb l’Institut Català de les Dones, relatiu a l’impuls de la prestació del servei d’Informació i Atenció a les Dones (SIAD) i la realització de polítiques d’igualtat de gènere, per al període 2022-2025 (Exp. 5842/2022)

VOTS A FAVOR: JxLF / PSC-CP / IEC-AM / CS / Regidora no adscrita
VOTS EN CONTRA: -
ABSTENCIONS: SAL-CUP-AMUNT

11. Proposta d’aprovació del contingut i signatura del conveni amb l’Institut Català de les Dones, relatiu a l’impuls de la prestació del servei d’Informació i Atenció a les Dones (SIAD) i realització de polítiques d’igualtat de gènere, per al període 2022-2025.

ACORDS:

Primer.- APROVAR el contingut i la signatura del Conveni amb l’Institut Català de les Dones, relatiu a l’impuls de la prestació del servei d’Informació i Atenció a les Dones (SIAD) i la realització de polítiques d’igualtat de gènere, per al període 2022-2025, el qual s’adjunta com a annex al present acord.

Segon.- ACCEPTAR els fons de 40.487,88 euros pels exercicis 2022 i 2023 i de 80.957,77 euros pels exercicis 2024 i 2025, destinats al finançament del Servei d’Informació i Atenció a les Dones (SIAD) dirigit a l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès.

Tercer.- FACULTAR a la tinenta d’alcalde sra. Marta Reche per a la signatura d’aquest document, així com per a qualsevol altre tràmit que sigui necessari per a la correcta execució i desplegament del conveni esmentat.

Quart.- PUBLICAR al portal de transparència, al registre de convenis de col·laboració i cooperació de la Generalitat de Catalunya.

Cinquè. NOTIFICAR aquests acords a les parts interessades als efectes oportuns

APROVAT PER UNANIMITAT

12. Proposta d'aprovació de la inclusió, en l'ordre del dia de la sessió del Ple, per raons d'urgència, de l'expedient núm. 1632/2022 de l'Àrea d’Hisenda.

ACORDS:

Únic.- APROVAR la inclusió, en l'ordre del dia de la present convocatòria del Ple ordinari del dia 24 de novembre de 2022, per raons d'urgència, l'aprovació provisional per a l’exercici 2023 de la modificació de l’ordenança fiscal general reguladora dels Preus públics, per modificació i establiment dels preus públics per a la utilització de les instal·lacions esportives i activitats esportives municipals.

VOTS A FAVOR: JxLF / PSC-CP / IEC-AM / Regidora no adscrita
VOTS EN CONTRA: -
ABSTENCIONS: CS / SAL-CUP-AMUNT 

13. Proposta d’aprovació provisional de l’acord de modificació de l’Ordenança fiscal general reguladora dels preus públics: preus per la prestació dels serveis de les instal·lacions esportives municipals de gestió directa i indirecta per a l’exercici 2023.

ACORDS:

Primer.- Aprovar provisionalment per a l’exercici 2023 i següents, la modificació de l’ordenança fiscal general reguladora dels Preus públics, per modificació i establiment dels preus públics per a la utilització de les instal·lacions esportives i activitats esportives municipals per a l’exercici 2023.

Segon.- L’acord definitiu en matèria de derogació, aprovació i modificació d’Ordenances fiscals per a l’exercici de 2023, així com el text refós aprovat, serà objecte de publicació en el Butlletí Oficial de la Província.

Tercer.- Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament l’anterior acord provisional, així com el text complet de l’ordenança fiscal modificada durant el termini de trenta dies hàbils, comptats des del dia següent al de la publicació de l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de la Província.

Durant el període d’exposició pública de l’Ordenança, els qui tinguin un interès directe o resultin afectats, en els termes previstos a l’article 18 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, podran examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que estimin oportunes. Transcorregut el període d’exposició pública sense haver-se presentat reclamacions, l’acord adoptat restarà definitivament aprovat.

Quart.- Publicar l’anterior acord provisional en un diari dels de major difusió per a coneixement general.

VOTS A FAVOR:JxLF / PSC-CP / Regidora no adscrita
VOTS EN CONTRA: SAL-CUP-AMUNT
ABSTENCIONS: IEC-AM / CS

14. Moció que presenten els grups municipals Junts per les Franqueses i Socialistes de Catalunya-Candidatura de Progrés, i aprovada per Junta de Portaveus en sessió del dia 17 de novembre de 2022, per a la millora del finançament de l'administració local.

ACORDS:

Primer.- Sol·licitar al Govern de l’Estat:
a) Considerant que per al 2023 les transferències en el marc del model de finançament preveuen un increment d’un 3% en relació amb el 2022, sol·licitem al govern de l’Estat la dotació d’un fons extraordinari en favor dels ens locals per donar resposta a l’augment de despeses vinculat, directament o indirectament, a l’increment de costos de l’energia.

b) Que es realitzi una compensació a favor dels ajuntaments per la pèrdua d’ingressos provocada per la sentència del TC en referència a l’impost sobre l’Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana, tant per les devolucions realitzades com per les conseqüències de la reforma normativa.

c) La creació d’una dotació addicional de recursos per incrementar el finançament dels ens locals amb motiu de l’increment salarial de l’1,5% pel 2022.

d) La derogació de la Llei de Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració Local.

e) Tot i que en els darrers anys s’han augmentat l’import de les transferències realitzades a favor dels ens locals, fruit del bon comportament de les figures tributàries que incideixen en el model de finançament i la voluntat del Govern de l’Estat, la realitat és que ha estat insuficient per a cobrir ni tan sols les noves necessitats de despeses dels ens locals Per això, és necessari que es revisi definitivament el finançament local per fer possible el mandat constitucional d’autonomia local.

Segon.- Sol·licitar al Govern de la Generalitat de Catalunya:

a) Que actualitzi i revisi els fons de cooperació local a les necessitats actuals dels ens locals de Catalunya.

b) Que generi un Fons de Cooperació Local Extraordinari que cobreixi els increments dels costos derivats de la inflació.

c) Que presenti en la present legislatura la Llei de Governs Locals i la Llei de Finances Locals per recuperar el principi d’autonomia local i els recursos suficients per a dur-la en plenitud.

d) Que quan es produeixi una delegació de competències en els municipis, es faci garantint els recursos necessaris perquè puguin ser desenvolupades sense generar cap cost a les administracions locals.

Tercer.- Sol·licitar a les Diputacions:

Que sufraguin el 50% de la despesa addicional de l’increment del cost de subministraments energètics dels ajuntaments que han de suportar les administracions locals.

Quart.- Comunicar aquests acords al Govern de l’Estat Espanyol i al Congrés dels Diputats, al Govern de la Generalitat de Catalunya i al Parlament de Catalunya, a la Diputació catalana corresponent del territori i a la Federació de Municipis de Catalunya.

VOTS A FAVOR: Junts per les Franqueses, Socialistes de Catalunya-Candidatura de Progrés i Ciutadans les Franqueses del Vallès
VOTS EN CONTRA:--
ABSTENCIONS:Imagina Esquerra en Comú-Acord Municipal, Sal-Candidatura d’Unitat Popular-Alternativa Municipalista i de la regidora no adscrita.

15. Moció que presenta el grup municipal Sal-Candidatura d'Unitat Popular-Alternativa Municipalista, i no aprovada per Junta de Portaveus en sessió del dia 17 de novembre de 2022, perquè es garanteixi el dret a la interrupció voluntària de l'embaràs (IVE) al sistema sanitari públic.

ACORDS:

Primer.- Instar el Departament de Salut perquè anul·li els convenis públics o els contractes amb els centres sanitaris que tinguin com a mandat institucional objectar i no oferir servei a les peticions d'avortament en els termes previstos per la llei, tenint en compte que l’objecció de consciència és un dret individual, no pas institucional, i que els centres l’han de fer compatible amb el dret de les dones.

Segon.- Instar la Generalitat de Catalunya perquè exclogui de qualsevol tipus de finançament o subvenció les entitats que es declarin contràries al dret a l’avortament en els termes previstos per la llei.

Tercer.- Excloure de qualsevol tipus de conveni, finançament o subvenció de l'Ajuntament de les Franqueses les entitats que es declarin contràries al dret a l'avortament en els termes previstos per la llei.

Quart.- Instar el Govern de la Generalitat perquè desplegui el reglament que ha de desenvolupar els continguts de la Llei 9/2017, d'universalització de la sanitat a Catalunya, recollint en el redactat l’accés a l’atenció de salut sexual i reproductiva de totes les dones i persones embarassades que es trobin a Catalunya, inclòs l’accés a la interrupció voluntària de l’embaràs.

Cinquè.- Instar el Patronat de la Fundació Privada de l'Hospital Asil de Granollers a garantir els drets sexuals de totes les dones i a atendre les peticions d'interrupció voluntària d'embaràs amb la pràctica d'avortaments quirúrgics segurs en els termes previstos per la llei.

Sisè.- Fer arribar aquest acord al Govern de la Generalitat, a la Conselleria de Salut, a la Delegació de Salut de la Regió Sanitària de Barcelona, a la Fundació Privada Hospital Asil de Granollers i a les entitats del municipi.

VOTS A FAVOR: Imagina Esquerra en Comú-Acord Municipal, Ciutadans les Franqueses del Vallès, Sal-Candidatura d’Unitat Popular-Alternativa Municipalista i de la regidora no adscrita
VOTS EN CONTRA: Junts per les Franqueses i Socialistes de Catalunya-Candidatura de Progrés
ABSTENCIONS: --

Arxivat a: Ajuntament
Ple ordinari novembre 2022
Darrera actualització d’aquest contingut: 02/12/2022 a les 13:13h
Plan Avanza 2 Reconeixement Administració Oberta Posició Top10

Col·labora:

Diputació de Barcelona

© Ajuntament de les Franqueses del Vallès

Ctra. de Ribes, 2 - 08520 Les Franqueses del Vallès

Tel. 938 467 676 - Fax 938 467 767

(Necessites javascript per veure aquest correu-e)