Mida del text Augmentar la mida del text Mida del text normal Reduir la mida del text | Sense estils | Versió mòbils | Mapa Web
ES | EN | FR

Acords del ple municipal del 28 de juliol

28/07/2022

A) Part dispositiva i activitat de control

1. Aprovació de les actes de les sessions anteriors.

2. Donar compte de les resolucions dictades per l'Alcalde i els/les regidors/es delegats/des de l'Alcaldia números 2022-1545 a 2022-1837 corresponents al període comprès entre els dies 1 i 30 de juny de 2022.

3. Donar compte de les actes de la Junta de Govern Local números JGL/2022/20 a JGL/2022/24 que corresponen a les sessions pel període comprès entre els dies 1 i 30 de juny de 2022.

4. Donar compte del Decret de l'alcalde número 2022-1719 de data 20 de juny, en què es resol delegar l'exercici de les atribucions de l'Alcaldia durant el període comprès entre els dies 1 i 28 d'agost de 2022.

5. Donar compte del Decret de l'alcalde número 2022-1736 de data 22 de juny, en què es resol revocar la delegació especial i general d'atribucions de la regidoria de Presidència i Processos Estratègics.

6. Donar compte del Decret de l'alcalde número 2022-1784, de data 28 de juny, en què es resol establir la presidència de la Comissió de Presidència.

7. Donar compte del Decret de l'alcalde número 2022-2014, de data 15 de juliol, en què es resol donar-se per assabentat de la nova representant del grup municipal Sal-Candidatura d'Unitat Popular-Alternativa Municipalista (Sal-CUP-Amunt) en els òrgans col·legiats municipals i comissions.

8. Donar compte dels Decrets de l'alcalde número 2022-1994 i 2022-2024, de dates 14 i 18 de juliol respectivament, en relació a la condició de regidora no adscrita de la senyora Dolores Amaro Fitó.

B) Part resolutiva

9. Proposta d'aprovació de la modificació dels representants de la Corporació als diferents òrgans col·legiats municipals a instància del grup municipal Imagina Esquerra en Comú - Acord Municipal.

ACORDS:

Primer.-Designar els següents regidors i regidores del grup municipal Imagina Esquerra en Comú - Acord Municipal als òrgans col·legiats municipals següents:

Consell d’Administració del Patronat municipal d’Esports

Representant titular

Representant suplent

Rafael Bernabé Pérez

Imma Ortega i Martí

Consell de Poble de Llerona

Representant titular

Representant suplent

Imma Ortega i Martí

Rafael Bernabé Pérez

Consell de Poble de Corró d’Amunt

Representant titular

Representant suplent

Rafael Bernabé Pérez

Imma Ortega i Martí

Consell de la Pagesia

Representant titular

Representant suplent

Imma Ortega i Martí

Rafael Bernabé Pérez

Segon.- Establir que l'efectivitat del present acord serà des de l'endemà a l'aprovació del mateix per part del Ple municipal.

APROVAT PER UNANIMITAT

10. Proposta d'aprovació del nomenament de vocal per formar part del plenari del Consell de la Pagesia, en representació dels pagesos del poble de Corró d'Amunt.

ACORDS:

Primer.- NOMENAR com a membre integrant del plenari del Consell de la Pagesia, en qualitat de vocal, i en representació de l’entitat o col·lectiu que en forma part, al Sr. Pere Costa Serrano, en representació dels pagesos del poble de Corró d’Amunt.

Segon.- NOTIFICAR aquest acord a les persones i entitats interessades.

VOTS A FAVOR: JxLF / PSC-CP / IEC-AM / C'S / Regidora no adscrita

VOTS EN CONTRA: -

ABSTENCIONS: SAL-CUP-AMUNT

11. Proposta d'aprovació del contingut i la signatura del Conveni de col·laboració per a la cessió gratuïta d'un espai de les oficines ubicades a l'edifici municipal Can Ribas - Centre de Recursos Agraris a favor del Consell Comarcal del Vallès Oriental, com a destí d'oficines pel seu personal.

ACORDS:

Primer.- APROVAR el contingut i la signatura del conveni entre l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès i el Consell Comarcal del Vallès Oriental, que es transcriu a continuació, l’objecte del qual és la cessió d’ús gratuït d’un espai dins de l’immoble Can Ribas - Centre de Recursos Agraris, el qual el Consell Comarcal destinarà a oficines pel seu personal:

“CONVENI PER A LA CESSIÓ D’ÚS GRATUÏTA D’UN ESPAI UBICAT EN LA PLANTA PRIMERA I PLANTA ALTELL DE CAN RIBAS – CENTRE DE RECURSOS AGRARIS DE LES FRANQUESES DEL VALLÈS, A FAVOR DEL CONSELL COMARCAL DEL VALLÈS ORIENTAL

Les Franqueses del Vallès, ..... de maig de dos mil vint-i-dos.

REUNITS

D’una banda, la senyora RAQUEL CONRADA CORTÉS GONZÁLEZ, amb DNI núm. (...) Regidora de l’Àrea de Dinamització Econòmica de l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès, assistida per la secretària Sra. MARIA LLONCH LLONCH.

I de l’altra, l’Il·lm. senyor ........................ actuant com a ........................ del CONSELL COMARCAL DEL VALLÈS ORIENTAL, amb domicili a ........................

Ambdues parts, reconeixent-se capacitat legal suficient per actuar,

MANIFESTEN

I. Que l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès és propietari d’un bé de domini públic consistent en una edificació ubicada en el camí antic de Vic, núm. 10, de les Franqueses del Vallès, anomenat CAN RIBAS – CENTRE DE RECURSOS AGRARIS, i que és la seu de les àrees de Dinamització Econòmica, Sanitat i Salut Pública, Gent Gran, Agricultura, Territori i Sostenibilitat. Aquest bé figura en l’inventari general consolidat de béns, drets i obligacions d’aquest Ajuntament, amb la qualificació de bé de domini públic adscrit al servei públic.

II. Que, l’ajuntament disposa d’un espai en l’immoble descrit en l’antecedent I, concretament en la planta primera, de 85,38 m2, i en la planta altell, de 36,18 m2. Per a la seva identificació, s’adjunten com a annexes núm. 1 i 2, sengles plànols per detallar el seu emplaçament exacte i la seva superfície i distribució.

III. Que el Consell Comarcal del Vallès Oriental està interessat en ocupar l’espai descrit en l’apartat II durant un període de 4 anys, prorrogables anualment per un període de quatre anys més, amb la finalitat de destinar-lo a oficines d’aquesta institució.

IV. Que ambdues parts manifesten la voluntat de subscriure un CONVENI DE CESSIÓ GRATUÏTA D’ÚS DE LOCAL. Per tot el que s’ha exposat, les dues parts, en la representació que ostenten, formalitzen aquest conveni, d’acord amb les següents clàusules i, en el seu defecte, amb subjecció al Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el reglament del patrimoni dels ens locals.

CLÀUSULES

Primera. Objecte del conveni. L’AJUNTAMENT DE LES FRANQUESES DEL VALLÈS (des d’ara, l’AJUNTAMENT) cedeix al CONSELL COMARCAL DEL VALLÈS ORIENTAL (des d’ara CCVO) l’ús de forma gratuïta de l’espai ubicat en la planta primera i planta altell, amb unes superfícies de 85,38 i 36,18 m2, respectivament, de l’edifici CAN RIBAS – CENTRE DE RECURSOS AGRARIS, en el camí Antic de Vic, núm. 10, les Franqueses del Vallès, amb una superfície total de 121,56 m2, (a partir d’ara, es designa com a “espai cedit a Can Ribas”). La part cedida consta identificada en els dos plànols incorporats com a annex a aquest conveni.

Segona. Ús de l’espai cedit de Can Ribas. El CCVO farà ús d’e l’espai cedit a Can Ribas per destinar-lo a oficines / dependències administratives del consell. També podrà fer ús dels següents espais: lavabos, accessos, ascensor, etc.

Tercera. Obligacions del CCVO. El CCVO es farà càrrec de les despeses de subministrament i neteja que li pertoquin, en proporció a l’espai que és objecte de cessió d’ús, establint-se un import màxim mensual de 720 €.

A aquest efecte, en els quinze dies següents a la finalització de cada mes de vigència del conveni, l’Ajuntament presentarà la justificació de l’import que es repercuteixi al CCVO i el CCVO en validarà, si és el cas, l’import.

Quarta. Extinció de la cessió de l’ús. Aquest conveni quedarà sense efecte per les següents causes:

· Manca de pagament de les despeses de subministrament i neteja.

· Incompliment d'alguna de les clàusules establertes als presents pactes.

· Acabament del termini pactat.

· Tancament de la instal·lació per raons de seguretat.

· Raons d’ interès públic.

· Qualsevol de les causes establertes a la llei.

Cinquena. Termini de l’autorització. La cessió de l’ús té una durada de quatre anys, a comptar des del dia de la signatura del conveni present. No obstant això, aquest període es podrà prorrogar anualment, per un màxim de quatre anys més.

Les pròrrogues s’aprovaran per la Junta de Govern Local d’aquest Ajuntament.

Sisena. Responsabilitat del CCVO. El CCVO, com a titular de l’activitat que es desenvoluparà en l’espai que és objecte de cessió, es fa directa i exclusivament responsable, eximint de tota responsabilitat a l’Ajuntament, pels danys que el CCVO pugui ocasionar pel desenvolupament de la seva activitat a les persones, treballadors, clients, terceres persones, i a les coses, instal·lacions, els serveis i subministraments. El CCVO s’obliga a contractar una pòlissa de responsabilitat civil per respondre de tots els danys que es puguin derivar de la seva activitat en l’espai cedit.

Setena. Interpretació del conveni. Les discrepàncies que puguin sorgir en l’aplicació d’aquest conveni seran resoltes de comú acord entre les parts i, en darrer terme, davant els Tribunals competents de la jurisdicció contenciosa administrativa.

I en prova de conformitat, i als efectes legalment oportuns, signen el present conveni per duplicat, en el lloc i data esmentats.”

Segon.- FACULTAR a la Regidoria de l'Àrea de Dinamització de les Franqueses del Vallès, per a la signatura del conveni aprovat en la present resolució.

Tercer.- PUBLICAR el present conveni al Portal de Transparència de l'Ajuntament de les Franqueses del Vallès.

Quart.- COMUNICAR el present conveni al Consell Comarcal del Vallès Oriental.

Cinquè.- DELEGAR en la Junta de Govern Local de les Franqueses del Vallès els diferents tràmits en relació al present conveni de cessió, inclosa l'aprovació de les eventuals pròrrogues en cas que aquestes esdevinguin necessàries.

VOTS A FAVOR: JxLF-Junts / PSC-CP / IEC-AM / Regidora no adscrita

VOTS EN CONTRA: SAL-CUP-AMUNT

ABSTENCIONS: C'S

12. Proposta d’aprovació de l’Acta de les operacions de delimitació entre els termes municipals de Cànoves i Samalús i de les Franqueses del Vallès de data 7 i 8 de juliol de 2022.

ACORDS:

Primer.-APROVAR l’Acta de les operacions de delimitació entre els termes municipals de Cànoves i Samalús i de les Franqueses del Vallès de data 7 i 8 de juliol de 2022, i que s'adjunta a continuació:

Segon.- NOTIFICAR aquests acords a l’Ajuntament de Cànoves i Samalús, a la Direcció General d’Administració Local i a l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya.

VOTS A FAVOR: JxLF-Junts / PSC-.CP / IEC-AM / SAL-CUP-AMUNT / Regidora no adscrita

VOTS EN CONTRA: -

ABSTENCIONS: C'S

13. Proposta per a la concessió de la bonificació del 95% per obres que tinguin com a finalitat la rehabilitació o millora d’edificacions incloses en el pla especial de protecció del patrimoni arquitectònic de les Franqueses del Vallès.

ACORDS:

Primer.- Estimar les sol·licituds presentades en dates 27 i 30 de maig de 2022, amb Registres d’Entrada números 2022-E-RE-2470 i 2022-E-RE-2478, respectivament, pel senyor Pere Molins Garcia, en representació de la Fundació Privada Mercè Fontanilles, i, en conseqüència, bonificar el 95% de l’Impost de construccions, instal·lacions i obres, de conformitat amb allò previst a l’Ordenança Fiscal 13 de l’ajuntament de les Franqueses del Vallès.

Segon.- Donar de baixa les liquidacions núm. 2209000405 per import de 5.117,45 € i 2209000412, per import de 5.006,16 €, en concepte de taxa i impost sobre construccions, instal·lacions i obres, corresponent als expedients 4266/2021 i 1490/2021 d’acord amb el que disposen les vigents Ordenances Fiscals núm. 9.3.1 i 13 d’aquest Ajuntament.

Tercer.- Aprovar les liquidacions núm. 2209000508, per un import de 441,37 €, i 2209000509, per import de 390,76 € en concepte de taxa i impost sobre construccions, instal·lacions i obres, corresponent als expedients 1490/2021 i 4266/2021, un cop aplicada la bonificació del 95% de l’ICIO inicial, d’acord amb el que disposen les vigents Ordenances Fiscals núm. 9.3.1 i 13 d’aquest Ajuntament.

Quart.- Comunicar aquests acords a l’àrea d’Hisenda de l’ajuntament.

Cinquè.- Notificar aquests acords als interessats en l’expedient.

APROVAT PER UNANIMITAT

14. Proposta d’aprovació provisional de l’acord d’establiment i fixació del preu públic per les sortides vinculades al Projecte de Memòria Democràtica per a l'exercici 2022.

ACORDS:

Primer.-APROVAR provisionalment, de conformitat amb el que disposen els articles 41 i següents del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, l’establiment del preu públic per l’activitat de sortides vinculades al Projecte de Memòria Democràtica. Amb el detall següent:

PREUS PÚBLICS REGULATS PER L’ORDENANÇA NUM. 17

.../...

7. ALTRES PREUS PÚBLICS

Sortides vinculades al Projecte de Memòria Democràtica

- Fins a 14 anys. Preu 17,50€

- A partir de 15 anys. Preu 35,00€

Segon.-APROVAR provisionalment la modificació de l’ordenança fiscal núm. 17, general reguladora dels Preus públics, segons el text indicat en el punt primer dels acords.

Tercer.-OBRIR un període d’informació pública de l’acord i de l’expedient, per un període de trenta dies, a comptar des de l’endemà de la publicació del corresponent edicte en el Butlletí Oficial de la Província.

Durant el període d’exposició pública, els qui tinguin un interès directe o resultin afectats, en els termes previstos a l’article 18 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, podran examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que estimin oportunes. Transcorregut el període d’exposició pública sense haver-se presentat reclamacions, els acords adoptats restaran definitivament aprovats.

Quart.-PUBLICAR els anteriors acords provisionals en un diari dels de major difusió per a coneixement general.

Cinquè.-PUBLICAR en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, l’acord definitiu de modificació de l’Ordenança fiscal núm. 17, així com el text refós.

VOTS A FAVOR: JxLF-Junts / PSC-CP / IEC-AM / C'S / Regidora no adscrita

VOTS EN CONTRA: SAL-CUP-AMUNT

ABSTENCIONS: -

15. Proposta d'aprovació del conveni per a la millora dels serveis de transport de viatgers per carretera a Granollers, Canovelles, les Franqueses del Vallès i la Roca del Vallès pel període comprès entre l’1 de gener i el 31 de desembre de 2022.

ACORDS:

Primer.-APROVAR el Conveni entre el Departament de Territori i Sostenibilitat, l’Autoritat del Transport Metropolità de Barcelona, l’Ajuntament de Granollers, l’Ajuntament de Canovelles, l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès, l’Ajuntament de la Roca del Vallès i la societat Empresa Sagalés, SA, per a la millora del serveis de transports de viatgers per carretera a Granollers, Canovelles, les Franqueses del Vallès i la Roca del Vallès, per el període comprès entre l’1 de gener i el 31 de desembre de 2022 per un import de 172.836,35 € per a la prestació del servei del transport urbà i un import de fins a 7.000 € en concepte d’atorgament de títols socials del servei transport públic que conformen les línies del TransGran, que es transcriu a continuació, l’objecte del qual és:

Conveni de col·laboració entre l’Administració de la Generalitat de Catalunya mitjançant el Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori, l’Autoritat del Transport Metropolità, l’Ajuntament de Granollers, l’Ajuntament de Canovelles, l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès, l’Ajuntament de la Roca del Vallès i la societat Empresa Sagalés, SA, per a la millora de les comunicacions mitjançant els serveis regulars de transport públic de viatgers per carretera a Granollers, Canovelles, les Franqueses del Vallès i la Roca del Vallès

INTERVENEN

El Sr. Isidre Gavín i Valls, que actua en representació de l’Administració de la Generalitat de Catalunya mitjançant el Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori, en qualitat de Secretari de Territori i Mobilitat segons nomenament de data 10 de juliol de 2018 i en virtut de les atribucions que li confereix l’article 5.a) de la Resolució VPD/1035/2022, d’11 d’abril, de delegació de competències de la persona titular del Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori en diversos òrgans del Departament (DOGC núm. 8648, de 14.4.2022) i d’acord amb el que determina l’article 8.8 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

El Sr. Pere Torres Grau, que actua en representació de l'Autoritat del Transport Metropolità (en endavant ATM), en qualitat de director general, amb NIF. P-5890049-I, i amb seu al carrer Balmes, 49, 6a planta, 08007 Barcelona, segons el nomenament del Consell d’Administració de l’ATM de 24 de febrer de 2016 i en virtut de les atribucions que li confereix l'article 11.e) del text refós dels Estatuts del Consorci, aprovats per Acord de govern de data 21 de febrer de 2017 (DOGC núm. 7315, de 23.2.2017).

La Sra. Alba Barnusell i Ortuño, que actua en representació de l’Ajuntament de Granollers, en la seva qualitat d’alcaldessa segons nomenament del Ple, en sessió extraordinària, de data 1 d’abril de 2022, i en virtut de les atribucions que li confereix l’article 53.1 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

El Sr. Emili Cordero Soria, que actua en representació de l’Ajuntament de Canovelles, en la seva qualitat d’alcalde segons nomenament del Ple, en sessió extraordinària, de data 15 de juny de 2019 i en virtut de les atribucions que li confereix l’article 53.1 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

El Sr. Francesc Colomé Tenas, que actua en representació de l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès, en la seva qualitat d’alcalde segons nomenament del Ple, en sessió extraordinària, de data 15 de juny de 2019, i en virtut de les atribucions que li confereix l’article 53.1 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

El Sr. Albert Gil Gutiérrez, que actua en representació de l’Ajuntament de la Roca del Vallès, en la seva qualitat d’alcalde segons nomenament del Ple, en sessió extraordinària, de data 15 de juny de 2019, i en virtut de les atribucions que li confereix l’article 53.1 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

I, el Sr. Ramón Sagalés i Orteu, que actua en representació de societat Empresa Sagalés, SA, en qualitat d’Apoderat de la societat segons escriptura de poder atorgada pel notari Ramón Costa i Fabra en data 2 de juny de 2020, amb el seu protocol 724.20.

Les parts signants, que actuen en exercici dels càrrecs respectius, declaren i manifesten que intervenen en aquest conveni amb la capacitat legal necessària i la competència suficient per a subscriure’l, i a tal efecte,

ANTECEDENTS

Des de l'any 1886 la ciutat de Granollers s'ha caracteritzat com una ciutat amb transport públic ja que en aquella data es va posar en funcionament l´Estació del Nord del ferrocarril que va complementar la seva oferta amb el primer sistema de transport col·lectiu urbà amb un cotxe arrossegat per tres cavalls que sortia de Can Carrencà i travessava el Riu Congost.

Des de llavors existeixen diferents iniciatives en matèria de transport fins l'any 1962 que es quan es publiquen les bases del primer concurs. El 8 de març de 1969 és el dia en què s'inaugura el primer servei clarament urbà i gestionat per l’empresa Gibert i ja posteriorment, des de l'any 1971, és l’empresa Autobuses de Granollers SL la que realitza el servei de transport urbà de viatgers.

Fruït de les característiques i necessitats pròpies de la conurbació que representen el termes municipals de Canovelles, les Franqueses del Vallès i la Roca del Vallès alguns dels trajectes del bus urbà de Granollers transiten pels termes municipals d'aquestes poblacions mitjançant l'acord de les diferents administracions locals des de l'any 1979 per prestar aquest servei i finançar conjuntament el dèficit econòmic generat.

Així mateix l'Ajuntament de Granollers, considera imprescindible disposar d'un servei de transport públic que segueixi garantint el dret a la mobilitat sostenible dels seus habitants, tant pel que fa a la cobertura de mobilitat dins del seu àmbit urbà com a la conurbació urbana que formen els municipis propers com Canovelles, les Franqueses del Vallès i la Roca del Vallès i, alhora, permetre un accés a la xarxa de transport interurbà amb una millor coordinació dels serveis existents.

Davant la impossibilitat de poder endegar un nou concurs per a la gestió d'aquest servei, donat què, d’una banda, el servei de transport de viatgers per carretera entre la Roca del Vallès, Canovelles i les Franqueses del Vallès fins a Granollers forma part de concessions interurbanes atorgades per la Direcció General de Transports i Mobilitat de la Generalitat de Catalunya fins l'any 2028, i, d’una altra, davant la necessitat d'efectuar una assignació més eficient dels recursos, reduir despeses, oferir un servei més sostenible respectant en tot moment la  legislació del transport que no possibilita la constitució d'una mancomunitat de municipis per a la gestió d'aquest servei, el 13 de febrer de 2013 les parts van formalitzar un conveni per a la millora dels serveis de transport de viatgers per carretera a Granollers, Canovelles, les Franqueses del Vallès i la Roca del Vallès. Aquest conveni va prorrogar la seva vigència durant els exercicis de 2014, 2015, 2016 i renovar per a l’exercici 2017. Amb data 29 de maig de 2018 es va signar un nou Conveni, el 31 de desembre de 2018 es va subscriure una Addenda a dit Conveni, en data 27 de gener de 2020 es formalitza el Conveni per al 2019, en data 13 d’abril de 2021es formalitza el Conveni per al 2020 i finalment en data 16 de febrer de 2022 es formalitza el Conveni per al 2021.

La positiva experiència obtinguda amb aquest marc de col·laboració entre les parts per a oferir un nivell de servei de transport adequat als municipis de Granollers, Canovelles, les Franqueses del Vallès i la Roca del Vallès aconsellen la formalització d’un nou conveni que garanteixi la continuïtat en l’explotació dels referits serveis de transport, i per això les parts acorden la fórmula de la signatura d'aquest conveni i en aquest sentit,

EXPOSEN

1. L’Estatut d’autonomia de Catalunya, aprovat per la Llei orgànica 6/2006, de 19 de juliol, fixa a l’article 169 la competència exclusiva de la Generalitat de Catalunya sobre els transports terrestres de viatgers per carretera que transcorrin íntegrament dins el territori de Catalunya.

L’apartat 3 de l'article 30 de la Llei 12/1987, del 28 de maig, de regulació del transport de viatgers per carretera mitjançant vehicles de motor, modificada per la Llei  5/2020, del 29 d'abril, de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic i de creació de l'impost sobre les instal·lacions que incideixen en el medi ambient, reconeix a l’administració autonòmica i als ajuntaments la possibilitat de subscriure convenis per a la coordinació dels transports urbans i els transports interurbans quan raons d'interès públic ho aconsellin.

L’article 11 dels Estatuts de l’ATM, aprovats per Acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de data 21 de febrer de 2017 (ACORD GOV/16/2017), faculta el Consorci per subscriure convenis i protocols amb els operadors de transport col·lectiu.

De conformitat amb l’article 66.3 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, els ajuntament de Granollers, Canovelles, les Franqueses del Vallès i la Roca del Vallès tenen competències pròpies sobre el transport públic de viatgers.

2. El Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori està duent a terme una sèrie d'actuacions per a la millora de la xarxa de transport públic de viatgers, amb la finalitat d'efectuar una assignació més eficient de recursos i permetre a la ciutadania exercir el seu dret a la mobilitat.

3. L’Ajuntament de Granollers, que en l’exercici de les competències que li atribueix el Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, disposa de transport col·lectiu urbà de viatgers, és sensible a la necessitat de millorar, fent ús del transport públic, de la mobilitat entre el municipi de Granollers i els municipis veïns de la seva conurbació, Canovelles, les Franqueses del Vallès i la Roca del Vallès, per tal de permetre una millor cobertura de les necessitats de desplaçament dels ciutadans d’aquests municipis d’una forma més sostenible i eficient.

4. Els ajuntaments de Canovelles, de les Franqueses del Vallès i de la Roca del Vallès, que participen activament en el manteniment de la xarxa de transport públic dels seus municipis, manifesten el seu interès en la millora dels serveis que atenen les necessitats de mobilitat dels seus municipis especialment en relació a la ciutat de Granollers mitjançant una coordinació adequada dels serveis urbans i interurbans existents en aquest àmbit territorial.

5. Empresa Sagalés SA és titular de la concessió per a l’explotació dels serveis regulars de transport públic de viatgers per carretera:

· Sant Feliu de Codines a Barcelona amb filloles (V-6439) en el marc de la qual es presten els serveis Granollers – Canovelles (PI. Can Castells) i les Franqueses del Vallès – Granollers, i

· Barcelona - Granollers, amb fillola Llinars (V-1878;B-102), en el marc de la qual es presta el servei entre Granollers i els nuclis pertanyents al terme municipal de la Roca del Vallès de la Torreta, la Roca-Centre, Santa Agnès de Malanyanes i el centre comercial de la Roca Village,

totes dues de competència de la Generalitat de Catalunya.

6. La Resolució de 28 d'octubre de 2003, aprova el Pla d'innovació i millora de la qualitat d’Empresa Sagalés, SA. De conformitat amb la clàusula sisena, el Pla d'innovació i millora de la qualitat presentat per Empresa Sagalés SA no suposa un compromís de despesa per part del Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori quant a l'atorgament de futures subvencions i ajuts públics per tal d’atendre l'explotació de les concessions de les quals és titular Empresa Sagalés, SA per a l'execució de les mesures contingudes en el Pla. En tot cas, l'atorgament de les esmentades subvencions i ajuts públics resta supeditat al compliment de les condicions que puguin ser establertes en els programes de subvencions segons la disponibilitat pressupostària existent, i el seu atorgament es durà a terme amb la tramitació prèvia de l'expedient corresponent de conformitat a la normativa vigent en matèria de subvencions i la que en cada cas sigui aplicable d’acord amb les bases per a l'atorgament dels ajuts de què es tracti.

El Pla d'innovació i millora de la qualitat d’Empresa Sagalés, SA no inclou, dins les mesures que s'hi contenen i que són compensades per l'ampliació concessional, la prestació dels serveis regulars de transport públic detallats en aquest Conveni a càrrec de l’empresa concessionària, per la qual cosa és necessari preveure una compensació econòmica per atendre al desequilibri econòmic que produeix la concessió de la qual és titular l’empresa esmentada.

7. L'Autoritat del Transport Metropolità, consorci que regula el sistema tarifari integrat, considera positiva la posada en marxa d’aquestes actuacions de millora en els serveis de transport públic de viatgers que atenen els municipis de Granollers, Canovelles, les Franqueses del Vallès i la Roca del Vallès que formen part del sistema tarifari integrat de la Regió Metropolitana de Barcelona.

8. Tant els ajuntaments de Granollers, de Canovelles, de les Franqueses del Vallès i de la Roca del Vallès, com el Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori consideren necessari mantenir unes condicions de prestació dels serveis de transport interurbà de viatgers per carretera adequades a la demanda existent i que garanteixin el dret de mobilitat de les persones usuàries d’aquestes poblacions, tant pel que fa als desplaçaments dins del municipi com des dels diversos barris als municipis propers, amb una coordinació adequada dels desplaçaments urbans i interurbans optimitzant al màxim la xarxa de transport existent.

9. D’acord amb les consideracions exposades, les parts creuen necessari establir, mitjançant aquest Conveni, un marc de col·laboració que permeti la millora dels serveis de transport per carretera que comuniquen els diversos nuclis dels municipi de Granollers, Canovelles, les Franqueses del Vallès i la Roca del Vallès, amb una oferta de serveis adaptada a la demanda i a les necessitats de transport detectades amb una major coordinació de la mobilitat urbana i interurbana per a afavorir l’eficiència i la racionalitat dels mitjans emprats, al mateix temps que fixen un règim de finançament estable que garanteixi l'equilibri econòmic necessari per assolir uns nivells correctes de prestació del servei en benefici de les persones usuàries.

Alhora, cal subratllar que l’Ajuntament de Granollers manté la seva competència en relació amb la prestació del transport públic urbà de viatgers, atribuïda a l’article 66 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, per bé que transitòriament opta per prestar el servei en la forma expressada en aquest Conveni per tal de millorar la prestació als ciutadans.

Per tot això, d'acord amb aquestes consideracions, les parts

ACORDEN

Primer.- Objecte del Conveni

Aquest Conveni, té com a objectiu definir les actuacions de les parts per a la millora de les comunicacions mitjançant els serveis regulars de transport públic de viatgers per carretera entre Granollers, Canovelles, les Franqueses del Vallès i la Roca del Vallès, amb la prestació durant l’exercici de 2022 de les comunicacions que es detallen en els annexos d'aquest Conveni dins del servei regular interurbà de transport de viatgers per carretera Sant Feliu de Codines - Barcelona amb filloles (V-6439) i Barcelona - Granollers, amb fillola a Llinars (V-1878;B-102), del qual és concessionària Empresa Sagalés, SA. Amb aquesta finalitat es defineixen:

1.     Les línies, els itineraris, les freqüències de pas i les parades del servei.

2.     La tarifació.

3.     El règim de finançament que garanteixi al concessionari l'equilibri econòmic necessari.

4.     La resta d’obligacions de les parts.

Segon.- Línies, itineraris, freqüències de pas i parades del servei

S’estableixen les línies següents:

L1      Can Gili-Hospital-La Torreta

L20    Can Bassa-Can Mònic (dissabtes, festius i diumenges)

L21    Can Bassa- Hospital

L22    Estació de Rodalies Granollers Centre -Bellavista

L3      Plaça Europa - La Torreta

L4      Granollers - Canovelles Urbanitzacions (PI. Can Castells)

L51    La Roca-Granollers

L6      Corró d’Avall- Hospital-Granollers

LXQ   Taller Ocupacional “Xavier Quincoces”

L 512 Cànoves - Corró d’Avall (les Franqueses del Vallès) - Granollers

Els itineraris, les freqüències de pas i les parades del servei són les assenyalades a l’annex 1.

Tercer.- Tarifes

En els serveis de transport objecte d’aquest Conveni, a excepció de la línia LXQ, seran aplicables els títols de transport del sistema tarifari integrat de l’ATM de Barcelona.

Així mateix, serà aplicable el sistema de tarifació social que es detalla a l'annex 5. Els títols corresponents a aquesta tarifació aniran a càrrec de l’Ajuntament que els hagi promogut i inclouran el corresponent distintiu de l’Ajuntament promotor.

Quart.- Actuacions i compromisos de les parts

El Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori, d’una banda, mitjançant la Resolució del director general de Transports i Mobilitat de data 24 d’octubre de 2018 i la Resolució de la cap del Servei Territorial de Barcelona de 18 de febrer de 2021, autoritzen a Empresa Sagalés, SA les modificacions necessàries en les condicions de prestació del servei públic regular de transport de viatgers per carretera, per a prestar els serveis de transport que són l’objecte d'aquest Conveni i, d’altra banda, participa en el finançament d’aquestes actuacions segons l’establert en el pacte cinquè.

Els ajuntaments de Granollers, de Canovelles, de les Franqueses del Vallès i de la Roca del Vallès finançaran els serveis de transport establerts en aquest Conveni, d’acord amb les prescripcions descrites en el pacte cinquè, i promouran l’ús de cara al públic usuari.

L'Autoritat del Transport Metropolità assessorarà i farà el seguiment del servei especificat en aquest Conveni, que resta incorporat al sistema tarifari integrat de la Regió Metropolitana de Barcelona.

Empresa Sagalés, SA es compromet a la prestació dels serveis de transport de viatgers esmentats en les condicions que figuren en els annexos d’aquest Conveni. En el cas de les expedicions a prestar íntegrament dins el casc urbà de Granollers les condicions seran fixades per l’Ajuntament de Granollers d’acord amb el previst en els annexos.

Cinquè.- Règim econòmic i finançament del servei

El finançament de l’explotació dels serveis de transport estipulats en aquest Conveni el durà a terme el Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori i els ajuntaments de Granollers, de Canovelles, de les Franqueses del Vallès i de la Roca del Vallès.

En aquest sentit, l’aportació econòmica per a la prestació de les comunicacions serà calculada com la diferència dels costos estimats d’explotació del servei, detallats en els pressupostos que s’adjunten com a annex 2, 3 i 4, i els ingressos obtinguts per l’explotació del servei, amb la fixació d’una aportació màxima de 1.617.354,65 euros per a l’any 2022, amb l’objectiu de mantenir l’equilibri econòmic i financer necessari del servei regular de transport de viatgers per carretera a Granollers, Canovelles, les Franqueses del Vallès i la Roca del Vallès.

Les aportacions econòmiques s’efectuaran de conformitat amb els criteris i les quanties que es detallen:

- Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori: 154.899,29 euros. Aquesta aportació del Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori es farà efectiva a l’ATM de Barcelona, amb càrrec a la partida pressupostària de l’ATM 2022 41 523 4700002 01, en els termes previstos en el pacte sisè.

- Ajuntament de Granollers: 894.787,64 euros, amb càrrec a la partida pressupostària K3210.44110.47200.

- Ajuntament de la Roca del Vallès 199.482,19 euros amb càrrec a les partides pressupostàries  06 440 22301 - Transport Públic de La Roca del Vallès, 06 440 22300 - Transport Públic de La Torreta.

- Ajuntament de les Franqueses del Vallès. 172.836,35 euros, amb càrrec a la partida pressupostària 18 4411 22300.

- Ajuntament de Canovelles 195.349,18 euros, amb càrrec a la partida pressupostària 200 4411 45000.

En el supòsit que l’import total de les aportacions econòmiques a satisfer sigui inferior al màxim estimat, la quantia a abonar per cadascuna de les administracions implicades es reduirà proporcionalment en funció del seu percentatge d’aportació en el finançament del servei.

En el cas de les línies L1, L20, L21, L22, L3, L6 i Línia 51 (la Roca del Vallès - Granollers) si l’import total a satisfer supera l’import inicialment previst, els ajuntaments procediran a abonar la desviació corresponent en funció del repartiment intermunicipal acordat.

El repartiment del dèficit per a les línies L1, L20, L21, L22, L3 i L6 es farà d’acord amb els percentatges acordats, segons l’informe fet per l’empresa Ecomou i que s’adjunta a l’annex 8. De les diferents opcions analitzades en aquest informe, s’apliquen els percentatges corresponents a la opció 2, els quals es detallen a continuació:

- Granollers: 68,59%

- La Roca del Vallès: 4,96%

- Les Franqueses del Vallès: 13,49%

- Canovelles: 12,96%

En el cas de la línia LXQ l’import total és el que s’estableix en aquest conveni.

El pressupost dels serveis de transport establerts en aquest Conveni es revisarà anualment, si s’escau, d’acord amb el model de costos de la Direcció General de Transports i Mobilitat, sens perjudici d’altres acords als que puguin arribar les parts a la Comissió de Seguiment prevista en el pacte onzè d’aquest Conveni.

En el cas de les línies amb aportació de la Generalitat de Catalunya, L512 Cànoves - Corró d’Avall (les Franqueses del Vallès) - Granollers i L4 Granollers - Canovelles Urbanitzacions (PI. Can Castells), les aportacions a realitzar pel Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori i l’Ajuntament de Canovelles, es faran efectives de conformitat amb el previst en el pacte sisè.

El pressupost dels serveis de transport establerts en aquest Conveni podrà ser revisat amb motiu de la modificació de les seves condicions de prestació, en els termes previstos en el pacte vuitè, mitjançant la formalització de la corresponent addenda.

La base de càlcul per a la corresponent revisió serà la del pressupost esmentat, revisat d’acord amb la mateixa variació de costos que s’hagin autoritzat per la Generalitat de Catalunya en les tarifes dels serveis interurbans de transport de viatgers per carretera des de la signatura d’aquest Conveni.

Sisè-  Liquidació

L’abonament de les aportacions econòmiques previstes pels ajuntaments de Granollers, Canovelles, les Franqueses del Vallès i la Roca del Vallès s’efectuarà mensualment i per períodes vençuts, mitjançant transferència bancària a Empresa Sagalés, SA en un termini màxim de seixanta dies des de la data de presentació de la factura documentada. En el seu defecte, i pels ajuntaments de les Franqueses del Vallès, de la Roca del Vallès i de Canovelles, farà diligència de presa de raó de la factura amb el termini de pagament corresponent, així com l’endós (annex 6) al banc designat per l’empresa.

Amb aquesta finalitat Empresa Sagalés SA haurà de presentar davant els ajuntaments esmentats, dins de la setmana següent a la finalització de cada mes, una factura resultant d’1/12 part del dèficit anual pressupostat corresponent a cada ajuntament segons els quadre de l’apartat cinquè. Durant el transcurs del mes següent l’empresa aportarà una breu memòria explicativa del desenvolupament dels serveis en aquell mes, que reculli l’estadística d’ús, els ingressos obtinguts i les possibles incidències en la seva prestació.

Cada mes Empresa Sagalés, SA haurà de presentar al Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori les estadístiques corresponents al mes anterior.

Amb motiu de la presentació de la documentació corresponent al darrer mes, Empresa Sagalés, SA, presentarà, a més, una liquidació anual dels serveis, en què es detallin els ingressos tarifaris obtinguts, els ingressos corresponents a la realització de publicitat en els vehicles amb la determinació dels que han de ser considerats com a ingressos dels serveis d’acord amb el previst al pacte desè d’aquest Conveni i les despeses d'explotació segons el model de costos dels annexos 2, 3 i 4, a fi de procedir a la liquidació definitiva del servei, d’acord amb les xifres que l’Autoritat del Transport Metropolità faciliti sobre els viatgers transportats dins el període corresponent. Les quantitats que, si escau, s’hagin de pagar com a resultat de la liquidació definitiva del servei s’abonaran mitjançant transferència bancària a Empresa Sagalés, SA en un termini màxim de noranta dies des de la data de presentació de la factura documentada.

L’aportació econòmica a realitzar pel Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori a l’ATM de Barcelona, s’efectuarà en el marc de les aportacions realitzades per la Generalitat de Catalunya a aquest consorci i es farà efectiva mitjançant el conveni d’adhesió al sistema tarifari integrat formalitzat amb l’empresa operadora Empresa Sagalés, SA i l’ATM de Barcelona.

Les administracions signants podran demanar a títol informatiu o de control que Empresa Sagalés, SA acrediti algunes despeses dels serveis mitjançant l’aportació de les factures o els comprovants corresponents. Així mateix, Empresa Sagalés, SA en compliment del previst al Reglament (CE) 1370/2007 del Parlament Europeu i del Consell de 23 d’octubre de 2007 ha de dur a terme la comptabilitat diferenciada dels serveis de transport objecte del conveni per a cadascuna de les línies efectuant la corresponent imputació de costos de conformitat amb les normes comptables i fiscals vigents.

Tanmateix, Empresa Sagalés, SA lliurarà l’informe de l’auditoria del compte d’explotació dels serveis objecte del present conveni realitzat per un auditor-censor jurat de comptes.

Setè.- Liquidació del servei per a l’anualitat del 2021

D’acord amb el conveni signat en data 16 de febrer de 2022, l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès assumeix el pagament pel dèficit del 2021 ocasionat per la incorporació de la L6 a les línies centrals, per un import de 110.234,72 euros. En el mateix conveni s’estableix un dèficit també per al 2021 per a les línies L1, L20, L21, L22 i L3 i L6 d’1.220.640,60 euros.

Les parts signants acorden que la liquidació dels serveis esmentats en el paràgraf anterior es farà conjuntament entre tots els municipis per un import d’1.330.875,32 euros, i atenent als percentatges establerts en aquest conveni, i que es detallen a continuació:

- Granollers: 68,59%

- La Roca del Vallès: 4,96%

- Les Franqueses del Vallès: 13,49%

- Canovelles: 12,96%

En el supòsit que l’import total de les aportacions econòmiques a satisfer sigui inferior al màxim estimat, la quantia a abonar per cadascuna de les administracions implicades es reduirà proporcionalment en funció del seu percentatge d’aportació en el finançament del servei. En el cas que l’import total a satisfer superi l’import inicialment previst, els ajuntaments procediran a abonar la desviació corresponent en funció del repartiment intermunicipal acordat.

Vuitè.- Modificacions de les condicions de prestació dels serveis

Amb caràcter previ a l’autorització de noves modificacions en les condicions de prestació dels serveis que són objecte d’aquest Conveni, el Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori consultarà als ajuntaments signants sobre l’oportunitat de la modificació proposada.

Les modificacions en les condicions de prestació dels serveis que puguin proposar els ajuntaments signants s’hauran de tramitar d’acord amb la normativa vigent.

En ambdós casos, les noves modificacions en la prestació dels serveis hauran de ser recollides de forma expressa en la corresponent addenda de modificació de les condicions de prestació dels serveis i, pel cas que comportin una alteració de les condicions econòmiques de prestació dels serveis previstos en aquest Conveni, aquesta addenda inclourà també la corresponent revisió del pressupost.

Novè.- Controls i inspeccions

Els ajuntaments de Granollers, Canovelles, les Franqueses del Vallès i la Roca del Vallès, dins l’àmbit de les seves competències, podran efectuar els controls i les inspeccions de caràcter material que considerin oportunes en relació amb la prestació dels serveis definits en aquest Conveni, i comunicaran al Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori les incidències que, si és el cas, s’hagin detectat.

Correspon, en tot cas, al Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori la competència d'inspecció sobre els serveis de transport i l'adopció de les mesures sancionadores corresponents en el cas que es constati l'incompliment de les condicions de prestació, amb la tramitació prèvia del corresponent expedient en els termes previstos en la normativa vigent en matèria de transport de viatgers per carretera. Els ajuntaments de Granollers, Canovelles, les Franqueses del Vallès i la Roca del Vallès podran proposar la incoació, si és el cas, del corresponent procediment sancionador en relació amb les infraccions que es detectin en el desenvolupament del servei de transport dins del seu terme municipal. Tot això, sens perjudici de la facultat que correspon a les parts per a la resolució d’aquest Conveni en els termes previstos en el pacte tretzè

Desè.- Material mòbil per a la prestació dels serveis

El servei de transport objecte d’aquest conveni serà prestat amb un nombre de vehicles suficient per a garantir la seva correcta prestació.

Els vehicles estaran adaptats per a les persones amb mobilitat reduïda i hauran d'anar degudament identificats de conformitat amb els requeriment d'imatge corresponent. Les despeses derivades de l’adaptació a la imatge dels vehicles aniran a càrrec de l’empresa concessionària.

Empresa Sagalés, SA podrà destinar espais adequats en aquests vehicles per a l’explotació publicitària d’acord amb la normativa vigent, respectant, en tot cas, els requeriments d’imatge que puguin ser acordats pel Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori i els ajuntaments afectats. L’explotació dels espais publicitaris a les línies L1, L20 , L21, L22, L3 i L6 anirà a càrrec de la dita empresa, que comptabilitzarà les dues terceres parts dels ingressos obtinguts com a ingressos publicitaris de les dites línies a efectes de calcular el dèficit d’explotació del servei de transport objecte d’aquest Conveni.

Els ajuntaments signants es reserven el dret d’ús dels espais publicitaris d’acord al següent:

· Granollers: disposarà de 15 dies anuals als autobusos de les línies les línies L1, L20, L21, L22 i L3.

· Les Franqueses del Vallès: disposarà de 15 dies anuals als autobusos de la línia L6 Corró d’Avall – Hospital – Granollers i de la línia 512 Cànoves - Corró d’Avall (les Franqueses del Vallès) – Granollers.

· Canovelles: disposarà de 15 dies anuals als autobusos de les línies L41 Canovelles (Tibel) – Granollers, L42 Canovelles (Can Duran) – Granollers i L43 Canovelles (C. Castells) – Granollers.

· La Roca del Vallès: disposarà de 15 dies anuals als autobusos de la línia L51 la Roca-Granollers.

La cessió de l’espai no comportarà cap cost addicional per a l’ajuntament, qui sufragarà les despeses corresponents al material necessari i a la seva col·locació i retirada, respectant en tot moment la integritat del vehicle.

A aquest efecte, caldrà comunicar la voluntat de fer ús d’aquest dret amb una antelació mínima suficient a Empresa Sagalés, SA.

A l’annex 7 s’adjunta el model de la imatge que s’aplicarà al servei durant el 2022, excepte a la línia LXQ.

Onzè.- Comissió de seguiment

Les parts acorden crear una Comissió de seguiment d’aquest Conveni, encarregada de vetllar pel correcte desenvolupament de l’objecte d'aquest conveni i, en particular, per tal de:

Fer la liquidació de les aportacions a satisfer per les administracions signants en els termes previstos a la clàusula sisena.

Fer el seguiment del material mòbil.

Fer el seguiment dels diferents aspectes del servei

Fer el seguiment econòmic i proposar les diferents accions per a la gestió dels serveis en funció dels resultats econòmics que es produeixin.

Proposar criteris per a l’actualització dels pressupostos d’explotació dels serveis i de les aportacions a realitzar per part de les administracions signants en funció dels resultats dels treballs previstos en el pacte cinquè del conveni.

Així mateix, aquesta Comissió serà competent per a conèixer, amb caràcter previ a la jurisdicció contenciosa administrativa, els conflictes i les discrepàncies que sorgeixin entre les parts relatius a la interpretació i/o compliment del contingut del present Conveni, amb l’objectiu de resoldre’ls de mutu acord sota els criteris de bona fe i de col·laboració mútua, sense perjudici del previst en el pacte setzè.

Pel que fa la composició, amb un representant de cadascuna de les parts signants, i el funcionament d’aquesta Comissió de seguiment, es regulen per les previsions contingudes al règim jurídic dels òrgans col·legiats previst al capítol II del títol I de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

Dotzè.- Vigència

Aquest Conveni serà vigent per tot l’any 2022, i produirà efectes fins a la liquidació de la despesa produïda per les actuacions que en constitueixen l'objecte. Aquesta vigència s’entén sense perjudici que les parts puguin acordar la continuïtat d’aquestes actuacions mitjançant la signatura d’un nou conveni.

Tanmateix, el pressupost anual es pot modificar d'acord amb el que preveu el pacte cinquè d'aquest Conveni.

Un cop finalitzada la vigència del Conveni o acordada la seva resolució, l’Empresa Sagales, SA, cessarà en la prestació dels serveis de transport especificats en aquest Conveni sense dret a percebre cap indemnització pel que fa a les inversions o despeses realitzades.

Tretzè.- Causes de resolució del conveni

1. A banda de l’expiració del termini de vigència com a causa d’extinció ordinària, constitueixen causes d’extinció anticipada del present Conveni:

- la resolució unànime acordada entre les parts que l’han subscrit;

- la resolució unilateral per part de qualsevol de les parts signants; també la resolució per part de l’Administració de la Generalitat per motius d’interès públic degudament justificats;

- la denúncia d’alguna de les parts amb un preavís de dos mesos, comunicada de forma fefaent a les altres parts, sense que això afecti les accions ja començades i pendents d’acabar o es procedeixi a liquidar les obligacions contretes per cadascuna de les parts fins al moment de la resolució;

- l’incompliment per qualsevol de les parts de les obligacions i compromisos contrets en aquest Conveni, que facultarà a les parts restants a exigir-ne el compliment efectiu;

- la resolució del contracte de gestió de servei públic de transport regular de viatgers per carretera citat en l’acord primer;

- la impossibilitat sobrevinguda, legal o material, de donar compliment als pactes;

- la decisió judicial declaratòria de la nul·litat del conveni;

- qualsevol altra causa diferent de les anteriors prevista en el conveni o en altres lleis.

2. En cas d’extinció anticipada, les administracions signants vetllaran per garantir l’adequada finalització de les actuacions en curs, i, en el seu cas, els mecanismes que, si escau, pugui garantir el servei públic de transport.

Catorzè.- Publicitat i transparència

Una vegada formalitzat el present acord i, d’acord amb el que disposa l’article 110.3 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, així com en compliment de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern i la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació i bon govern, aquest conveni es publicarà en l’espai web corporatiu de les parts signatàries o mitjançant els mecanismes de publicitat activa propi de cada entitat.

Quinzè.-Llei aplicable

Aquest document es regeix pel que estableixen les seves clàusules. Els aspectes que no s’hi preveuen es regeixen per la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya i la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.

Setzè.- Jurisdicció i competència judicial

Les qüestions derivades de l'aplicació i la interpretació d'aquest Conveni que no puguin ser resoltes per la Comissió de seguiment prevista en el pacte onzè, restaran sotmeses a la Sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.

Segon.-AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa per un import de 172.836,35 € amb càrrec a l’aplicació pressupostària 18 4411 22300 del pressupost general municipal de 2022 per la despesa corresponent a l’exercici 2022 per a la prestació del servei del transport urbà esmentat.

Tercer.- AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa fins a un màxim de 20.000 € amb càrrec a la partida pressupostària 18 4411 48012 del pressupost general municipal de 2022 per la despesa corresponent a l’exercici 2022 en concepte d'atorgament de títols socials del servei del TransGran.

Quart.-FACULTAR a l’alcalde o per delegació d’aquest a la regidora de Mobilitat de l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès per a la signatura del conveni a què fa referència a l’acord primer.

Cinquè.-FACULTAR a la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès per aprovar la liquidació definitiva de l’exercici 2022.

Sisè.-INCLOURE el present conveni al Llibre Oficial de Convenis de l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès.

Setè.-PUBLICAR el present acord i el conveni al Portal de transparència, així com la ressenya corresponent al BOP de Barcelona.

Vuitè.-TRAMETRE’L al Registre de convenis de la Generalitat de Catalunya.

Novè.-NOTIFICAR aquests acords al Departament de Territori i Sostenibilitat, l’Autoritat del Transport Metropolità de Barcelona, l’Ajuntament de Canovelles, l’Ajuntament de Granollers, l’Ajuntament de la Roca del Vallès i l’empresa Sagalés, SA.

Desè.-FER CONSTAR que contra aquest acte administratiu, que és definitiu en la via administrativa o tràmit qualificat, es pot recórrer potestativament en reposició, davant del mateix òrgan que l’ha dictat; o impugnar-lo directament davant els jutjats contenciosos administratius de la província de Barcelona mitjançant la interposició de recurs contenciós administratiu. Si s’opta per recórrer en reposició, el recurs contenciós administratiu no es podrà interposar fins que el recurs de reposició es resolgui expressament o es desestimi de manera presumpta. El recurs de reposició s’entendrà desestimat de manera presumpta si en el termini d’un mes des de la seva interposició no se us ha notificat la seva resolució. El termini per interposar el recurs de reposició és d’un més, a comptar des de l’endemà de rebre aquesta notificació. El termini per interposar recurs contenciós administratiu contra aquest acte administratiu és de dos mesos, a comptar també des de l’endemà de rebre aquesta notificació. No obstant, es podrà interposar qualsevol altre recurs que cregueu convenient al vostre dret.

Altrament, en cas que l’interessat sigui una administració o organisme públic, si vol impugnar aquest acord, que posa fi a la via administrativa, s’ha d’interposar recurs contenciós administratiu davant dels Jutjats Contenciosos Administratius de la província de Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent de la seva notificació. Alternativament i amb caràcter previ, es pot efectuar un requeriment davant l’òrgan que l’ha dictat, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent a la recepció d’aquesta notificació, en els termes que s’indiquen a l’article 44 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

VOTS A FAVOR: JxLF-Junts / PSC-CP / C'S

VOTS EN CONTRA: IEC-AM / SAL-CUP-AMUNT / Regidora no adscrita

ABSTENCIONS: -

16. Moció que presenten els grups municipals Junts per les Franqueses, Socialistes de Catalunya-Candidatura de Progrés, Imagina Esquerra en Comú-Acord municipal, Ciutadans les Franqueses del Vallès i la regidora no adscrita, i aprovada per Junta de Portaveus en sessió del dia 21 de juliol de 2022, per reclamar una solució definitiva per a l’Escola d’Educació Especial Can Vila.

ACORDS:

Primer.- Mostrar el suport a tota la comunitat educativa de l’Escola Can Vila en la seva lluita per una educació de qualitat i unes instal·lacions dignes on els i les alumnes puguin desenvolupar el seu itinerari educatiu obligatori.

Segon.- Treballar amb la comunitat educativa de l’Escola Can Vila i el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya per obtenir una proposta consensuada de futur que aclareixi la gestió i la titularitat del centre, que en garanteixi la qualitat i la continuïtat, i que n’asseguri la sostenibilitat econòmica, consensuant-la i implicant també la resta d’administracions afectades, començant pel Departament d’Educació.

Tercer.- Reclamar al Departament d’Educació que s’impliqui per tal de garantir la construcció d’un nou edifici per a l’Escola, que finalitzi més de 20 anys d’instal·lacions provisionals al recinte educatiu.

Quart.- Recolzar la via de la negociació i la cooperació en defensa dels interessos de la totalitat de l'alumnat de l'Escola de Can Vila i dels interessos generals de la ciutat de Mollet i sempre dins de la lleialtat institucional.

Cinquè.- Treballar amb l'empresa pública INCASOL per la regularització a nivell patrimonial de la utilització de les instal·lacions de Can Vila

Sisè.- Traslladar aquests acords a l’AMPA de l’Escola Can Vila, a tots els Ajuntaments amb alumnat del seu municipi a Can Vila i al Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya.

VOTS A FAVOR: JxLF-Junts / PSC-CP / IEC-AM / C'S / Regidora no adscrita

VOTS EN CONTRA:

ABSTENCIONS: SAL-CUP-AMUNT

 

Arxivat a: Ajuntament
Ple municipal ordinari 28 de juliol

Arxius adjunts

Darrera actualització d’aquest contingut: 22/09/2023 a les 17:41h
Plan Avanza 2 Reconeixement Administració Oberta Posició Top10

Col·labora:

Diputació de Barcelona

© Ajuntament de les Franqueses del Vallès

Ctra. de Ribes, 2 - 08520 Les Franqueses del Vallès

Tel. 938 467 676 - Fax 938 467 767

(Necessites javascript per veure aquest correu-e)