Mida del text Augmentar la mida del text Mida del text normal Reduir la mida del text | Sense estils | Versió mòbils | Mapa Web
ES | EN | FR

Acords del ple municipal extraordinari del 14 de juliol

14/07/2022

A) Presa de possessió de càrrecs electes

1. Presa de possessió de la senyora Dolors Amaro Fitó com a nova regidora de la Corporació i en la condició de regidora no adscrita.

2. Presa de possessió de la senyora Eva Navarrete Bachs com a nova regidora de la Corporació en representació del grup municipal Sal-Candidatura d’Unitat Popular-Alternativa Municipalista (Sal-CUP-Amunt).

B) Part resolutiva

3. Proposta de resolució de les al·legacions presentades durant el període d’exposició pública de l’ordenança municipal de protecció, tinença i possessió dels animals domèstics de companyia de les Franqueses del Vallès, i aprovació definitiva de l’ordenança esmentada.

ACORDS:

Primer.- ESTIMAR PARCIALMENT les al·legacions formulades per la senyora DIVINA S.S, mitjançant el seu escrit amb Registre d’Entrada núm. 2022-E-RE-594, en el següent sentit:

S’accepta la seva al·legació i es redueix el termini, de dos dies a 24 hores en que els gossos es poden deixar sols en el domicili. Per tant, l’article 13.4.f) passa a tenir el següent redactat:

«f. No es podran deixar sols els gossos en el domicili més de 24 hores seguides sense atenció per part de les persones propietàries, posseïdores o persona en qui deleguin.»

La resta d’al·legacions es deneguen pels motius exposats en la memòria transcrita en els antecedents de fet d’aquests acords.

Segon.- ESTIMAR PARCIALMENT les al·legacions formulades per la senyora MARIA ISABEL M. A, mitjançant el seu escrit amb Registre d’Entrada núm. 2022-E-RE-1242, en el següent sentit:

Es modifica el redactat en el sentit que per a persones propietàries que no tinguin el gos censat en l’ANICOM, si ho fan dins dels 6 primers mesos des de l’entrada en vigor de l’ordenança, podran veure’s beneficiats de la gratuïtat de l’obtenció del codi genètic. Per tant, es modifica el redactat de la DT 2a, quedant de la següent manera:

«Segona. Obtenció del Codi genètic

1. Les persones propietàries d'animals disposen de 9 mesos, a comptar des de la data d'entrada en vigor d'aquesta ordenança, per a facilitar a l'Ajuntament el Codi genètic del gos (codi ADN). Passat aquest període, les persones propietàries seran sancionades si no faciliten el codi genètic.

2. D'aquests 9 mesos, els 6 primers mesos es farà una campanya específica per a facilitar les persones propietàries de gossos l'obtenció d'aquest Codi de forma gratuïta en els centres col·laboradors que facilitarà l’ajuntament. Un cop exhaurits aquests 6 mesos, l'Ajuntament no n'assumirà el cost i les persones propietàries hauran d’abonar els serveis d’extracció de sang o saliva als centres que lliurement triïn, i també s’hauran de fer càrrec de les despeses per l’obtenció del perfil genètic a través del laboratori que l’ajuntament li indiqui, previ pagament de la taxa corresponent»

Com a conseqüència de la modificació del redactat de la Disposició Transitòria segona, es considera convenient modificar el redactat de l’article 39, quedant amb el següent redactat (marcat en verd allò que es modifica):

«Article 39. Codi genètic (codi ADN)

Les persones propietàries o posseïdores de gossos tenen l’obligació de facilitar el codi genètic de l’animal a l’ajuntament en un termini de tres mesos des del naixement de l’animal. En cas d’adquisició de l’animal o d’adopció el termini per a facilitar-lo és de trenta dies des de la data del fet. Aquest codi genètic ha de permetre obtenir un perfil genètic únic per a cada animal.

Les persones propietàries podran triar el centre veterinari on poden extreure la sang o saliva del gos, però els serveis municipals li indicaran el laboratori on, necessàriament, han de lliurar la mostra de sang per obtenir el codi genètic, previ pagament de la taxa corresponent.»

La resta d’al·legacions es deneguen pels motius exposats en la memòria transcrita en els antecedents de fet d’aquests acords.

Tercer.- ESTIMAR PARCIALMENT les al·legacions números 1, 3, 4, 5, 7, 13, 14, 15, 16 i 17 formulades per la senyora MARIA FORNS ROCA, en representació del grup municipal – Sal-CUP-Alternativa Municipalista, RE 2022-E-RE-1325, mitjançant el seu escrit amb Registre d’Entrada núm. 2022-E-RE-1325, en el següent sentit:

1) En relació al segon paràgraf del preàmbul, s’aprova el següent redactat:

«Amb el temps, el nombre d'animals domèstics en el municipi s’ha incrementat progressivament i, en conseqüència, ha augmentat també la seva interacció amb les persones i les seves activitats, tant les socials com les econòmiques, tant en l'àmbit urbà com en el rural. Els governs i els serveis municipals han treballat per garantir una bona convivència entre els animals i les persones, mitjançant la promoció d'actituds i conductes cíviques que fomentin un model de municipi més net, més saludable i més sostenible, tenint en compte les característiques específiques tant de l'àmbit urbà com de l’àmbit rural. Tot, amb l'objectiu que la convivència sigui més fàcil i agradable per a tothom, també per als animals.»

2) En relació al cinquè paràgraf del preàmbul, s’aprova el següent redactat:

«Un dels problemes principals que afecta la ciutadania i la salut pública és la presència d’excrements canins a la via pública, als parcs i jardins, a les zones de joc infantil del municipi, així com també a les zones rurals, per tal com els excrements dels gossos són portadors de paràsits que, abandonats als sembrats o al mateix terra del bosc, poden ser i són massa sovint ingerits posteriorment pel bestiar en alimentar-se del farratge o la pastura. Actualment existeix una tecnologia que permet identificar les persones incíviques que no recullen els excrements de les seves mascotes mitjançant l’anàlisi de l’ADN dels excrements canins que es troben en els espais públics de l’àrea urbana o rural. En aquesta ordenança s’estableix l’obligació a les persones propietàries dels gossos a facilitar a l’Ajuntament l’ADN de les seves mascotes. L’objectiu d’aquesta regulació, com s’ha dit, és eliminar la presència d’excrements en els espais públics urbans o rurals per tal de millorar la salut pública i el civisme i la convivència.»

3) En relació al sisè paràgraf del preàmbul, s’aprova el següent redactat:

«D’altra banda també cal afegir que l’esterilització presenta molts avantatges, a banda d’evitar l’augment de gats a les àrees urbanes, com evitar patologies del sistema reproductor dels animals, evita el marcatge amb orina i les molèsties que causen durant l'època de zel.»

4) En relació a l’article 18.1, s’aprova el següent redactat:

«1. Per tal de promoure una bona convivència en els diferents espais del municipi, i, tenint en consideració les condicions idònies pels animals domèstics, l’Ajuntament podrà habilitar espais en els quals estarà permès deixar els animals sense lligar, sota l’exclusiva responsabilitat de la persona propietària o posseïdora. Aquesta persona té l’obligació de complir les normes establertes per a aquests espais i de vigilar especialment l’animal per evitar la seva fugida o pèrdua i la provocació de molèsties a les persones i als altres animals que comparteixen l’espai.»

5) En relació a l’article 5.1.a) que defineix animal domèstic, s’aprova el següent redactat:

«a) Animal domèstic: el que pertany a espècies que habitualment es crien, es reprodueixen i conviuen amb persones i que no pertanyen a la fauna salvatge. També tenen aquesta consideració els animals que es crien per a la producció de carn, de pell o d’algun altre producte útil per a l’ésser humà, els animals de càrrega i els que treballen en l’agricultura.»

6) En relació a l’article 53.2.h) que regula les diferents tipologies d’infraccions, s’aprova el següent redactat

«h. Rentar o efectuar altres activitats d’higiene corporal als animals a la via pública, als espais públics i/o a les fonts, tant de zones urbanes com rurals..

7) En relació a l’article 18.4, s’aprova el següent redactat:

«4. En espais d’ús públic situats en sòl rústic, no és obligatori que els animals estiguin lligats, llevat dels casos següents:

- Els llocs on es concentrin ocasionalment diverses persones.

- Els espais on es realitzi algun esdeveniment en què, per prudència, sigui recomanable portar l’animal lligat.

- Que es tractin de gossos considerats potencialment perillosos

- Quan el/s gos/sos envaeixin camps de conreu

L'Ajuntament podrà establir per avançat l’obligació de dur els gossos lligats en cas d’esdeveniments programats en què es prevegi que es pot donar algun dels supòsits anteriors, o en algunes zones en què, per les seves característiques o la intensitat d'ús ho consideri convenient.»

8) En relació a l’article 19.1, s’aprova el següent redactat:

«1. Les persones propietàries o posseïdores d’animals han d’adoptar les mesures adients per tal que els seus animals no embrutin amb les deposicions les vies i/o espais públics o d'accés públic i estan obligades a recollir i retirar els excrements de l’animal immediatament i de forma convenient i netejar la part de via, espai públic o mobiliari que hagués resultat afectat. També estan obligades a recollir i retirar els excrements dels camps, dels boscos i d'aquells altres espais oberts que, tot i ser terrenys particulars, són accessibles al públic.»

9) En relació a l’article 19.5, s’aprova el següent redactat:

«5. En cas que els serveis municipals trobin una deposició de gos a la via pública, plaça o parc i no es pugui identificar immediatament a quin animal correspon, se'n prendran mostres per a poder-les analitzar genèticament (ADN), identificar l'animal i el seu titular, i tramitar el procediment sancionador. Així mateix, un funcionari/a podrà retirar deposicions en terrenys particulars oberts i accessibles al públic sempre que dit funcionari/a hagi constatat directament la infracció. La retirada de les mostres la farà sempre personal autoritzat, ja sigui propi de l'Ajuntament o d'una empresa que aquest hagi contractat amb aquesta finalitat, en presència d'un membre de la Policia Local o funcionari municipal i d’acord amb el protocol que s’estableixi per garantir que la recollida, transport i anàlisi de les mostres es fa amb totes les garanties tècniques. De la recollida de les mostres s’aixecarà una acta que, com a mínim, contindrà: identificació de la persona que fa la recollida i del membre de la Policia Local o funcionari/a municipal present, el lloc, l’hora i una fotografia.»

10) En relació a l’article 53.3.b), que regula les infraccions greus, s’aprova el següent redactat:

«b. No recollir immediatament les deposicions fecals dels animals domèstics de les vies i als espais públics i d'aquells terrenys particulars que són oberts i accessibles al públic, o no netejar els elements afectats per les deposicions.»

11) La resta d’al·legacions (les núm. 2, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 18 i 19) es deneguen pels motius exposats en la memòria transcrita en els antecedents de fet d’aquests acords.

Quart.- APROVAR DEFINITIVAMENT l’Ordenança municipal de protecció, tinença i possessió dels animals domèstics de companyia de les Franqueses del Vallès amb el text de la qual figura com a document adjunt al present dictamen, incorporant les modificacions derivades de les al·legacions estimades.

Cinquè.- PUBLICAR els presents acords amb el text íntegre de l’Ordenança Municipal de protecció, tinença i possessió dels animals domèstics de les Franqueses del Vallès en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. L’ordenança entrarà en vigor un cop es publiqui el text íntegre en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, i hagi transcorregut el termini de quinze dies hàbils previst a l’article 65.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local.

Sisè.- ANUNCIAR en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya la referència al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona més amunt indicat. Publicar, igualment, aquest acord en el tauler d’anuncis en la seu electrònica.

Setè.- FACULTAR al sr. Alcalde per subscriure i signar tota classe de documents i en general per a tot allò relacionat amb aquest assumpte.

VOTS A FAVOR: JxLF-Junts / PSC-CP / IEC-AM / C'S

VOTS EN CONTRA: SAL-CUP-AMUNT

ABSTENCIONS: Regidora no adscrita

4. Proposta d'adjudicació del contracte de concessió d’obres, subjecte a regulació harmonitzada, procediment obert i tramitació ordinària, per a la redacció del projecte, execució de les obres d’execució i explotació del servei d’una residència per a gent gran i centre de dia al carrer del Terme, número 15, de les Franqueses del Vallès, a l'Entitat Residència Tercera Edat L'Onada, S.L.

ACORDS:

Primer.- DECLARAR vàlid l’acte de licitació celebrat del contracte de concessió d’obres per a la redacció del projecte bàsic i executiu, execució de les obres i explotació del servei de d’una residència per a gent gran i centre de dia a les Franqueses del Vallès, per procediment obert i tramitació ordinària, subjecte a regulació harmonitzada.

Segon.- ADJUDICAR a l’Entitat Residència Tercera Edat L’Onada, S.L. el contracte de concessió d’obres per a la redacció del projecte bàsic i executiu, execució de les obres i explotació del servei de d’una residència per a gent gran i centre de dia a les Franqueses del Vallès, segons l’oferta que ha presentat, que inclou la proposta tècnica, la memòria d’equipament, el projecte d’explotació, el pla de neteja, el pla de manteniment així com les especificacions que es detallen a continuació:

PEM 4.264.000,00 €

Equipament inicial 415.000,00 €

% de potència d’energia fotovoltaica per sobre mínim CTE 1,00 %

Nombre de llits a disposició de l’Ajuntament 3

Nombre de places de centre de dia a disposició de l’Ajuntament 2

Sistema pacient-infermera integrat al sistema de gestió informatitzat SI

Dotació de càmeres de videovigilància SI

Dotació de vehicle adaptat NO

Sistema de connexió entre la plaça de Catalunya i la residència NO

Reducció tarifa Tipus 2 24,98%

Reducció tarifa Tipus 3 39,98%

Reducció tarifa Tipus 2 de places de centre de dia 24,98%

Tercer.- APROVAR els drets i taxes per un import de 25,00 euros, d’acord amb el què disposa la vigent Ordenança Fiscal núm. 6 d’aquest Ajuntament.

Quart.- APLICAR la despesa amb càrrec a les següents aplicacions pressupostàries pels exercicis 2022 i 2023, del Pressupost general de l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès, i per l'import següent, condicionant la mateixa a l’existència de crèdit pressupostari suficient. L’adjudicació queda condicionada a l’existència de crèdit en el Pressupost de l’anualitat en que es faci efectiva.

2022 650.000,00 € aplicació 11.2312.62217

2023 350.000,00 € aplicació 11.2312.62217

Cinquè.- FACULTAR a la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de les Franqueses del Vallès per procedir a l'aprovació del reconeixement de les obligacions establertes en l'apartat anterior, segons els condicionants que estableixi aquest mateix òrgan i de conformitat amb el què estableix el Plec de Clàusules Administratives Particulars que regeix aquest contracte.

Sisè.- NOTIFICAR aquests acords a l’Entitat Residència Tercera Edat L’Onada, S.L.

Setè.- REQUERIR a l’Entitat Residència Tercera Edat L’Onada, S.L. la formalització en document contractual, sense que aquesta formalització es pugui efectuar abans dels quinze dies hàbils següents a aquell en què es realitzi la notificació de l'adjudicació als licitadors, de conformitat amb l'article 153.3 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la que es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.

Vuitè.- NOMENAR als/a les caps d'àrea de les regidories de Gent Gran i d'Urbanisme i Territori de l'Ajuntament de les Franqueses del Vallès com a responsables del contracte.

Novè.- PUBLICAR al perfil del contractant d'aquesta Administració, mitjançant la Plataforma de Contractació del Sector Públic de la Generalitat de Catalunya anunci d’adjudicació d'aquest contracte.

Desè.- FACULTAR a l'Alcalde de les Franqueses del Vallès, o bé per delegació seva, la regidoria de Gent Gran, tant àmpliament com en dret sigui necessari, per a realitzar les gestions precises i signar els documents que es requereixi en compliment d’aquests acords.

Onzè.- DISPOSAR que es comuniquin les dades bàsiques del contracte al Registre Públic de Contractes, de conformitat amb allò que estableix l’article 346.3 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.

VOTS A FAVOR: JxLF / PSC-CP / C'S

VOTS EN CONTRA: IEC-AM / SAL-CUP-AMUNT / Regidora no adscrita

ABSTENCIONS: -

5. Proposta relativa a l’aprovació de l’avanç de la modificació del Pla General d’Ordenació Urbana de les Franqueses del Vallès per a la regulació de les condicions per a la implantació d’instal·lacions d’energia renovable fotovoltaica en sòl no urbanitzable.

ACORDS:

Primer.- Aprovar l’avanç de la modificació del pla general d’ordenació urbana de les Franqueses del Vallès per a la regulació de les condicions per a la implantació d’instal·lacions d’energia renovable fotovoltaica en sòl no urbanitzable junt amb el Document Ambiental Estratègic.

Segon.- Trametre una còpia de l’Avanç de la Modificació puntual esmentada i del document inicial estratègic (DIE) a l’Oficina Territorial d'Acció i Avaluació Ambiental de Barcelona del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya.

Tercer.- Aprovar la suspensió, pel termini d’un any, de la tramitació de plans urbanístics derivats concrets, així com també de l'atorgament de llicències de parcel·lació de terrenys, d'edificació, reforma, rehabilitació o enderrocament de construccions, d'instal·lació o ampliació d'activitats o usos concrets i d’altres autoritzacions municipals connexes establertes per la legislació sectorial, incloent els projectes d’actuació específica en sòl no urbanitzable, en l’àmbit delimitat en el plànol que s'adjunta pels usos d’instal·lacions d’energia solar fotovoltaica, amb excepció de de les llicències i autoritzacions per a instal·lacions d’energia solar (tèrmica i fotovoltaica) per a l’autoconsum.

Quart.- Ordenar la publicació dels presents acords al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, al Diari ARA, i a la seu electrònica de l’Ajuntament.

VOTS A FAVOR: JxLF /PSC-CP / IEC-AM

VOTS EN CONTRA: SAL-CUP-AMUNT

ABSTENCIONS: Regidora no adscrita

Arxivat a: Ajuntament
Ple extraordinari 14 de juliol de 2022
Darrera actualització d’aquest contingut: 04/08/2022 a les 12:38h
Plan Avanza 2 Reconeixement Administració Oberta Posició Top10

Col·labora:

Diputació de Barcelona

© Ajuntament de les Franqueses del Vallès

Ctra. de Ribes, 2 - 08520 Les Franqueses del Vallès

Tel. 938 467 676 - Fax 938 467 767

(Necessites javascript per veure aquest correu-e)