Mida del text Augmentar la mida del text Mida del text normal Reduir la mida del text | Sense estils | Versió mòbils | Mapa Web
ES | EN | FR

Acords del ple municipal ordinari de 30 de juny

30/06/2022

A) Part dispositiva i activitat de control

1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior.
2. Donar compte de les resolucions dictades per l'Alcalde i els/les regidors/es delegats/des de l'Alcaldia números 2022-1253 a 2022-1544 corresponents al període comprès entre els dies 1 i 31 de maig de 2022.
3. Donar compte de les actes de la Junta de Govern Local números JGL/2022/16 a JGL/2022/19 que corresponen a les sessions pel període comprès entre els dies 1 i 31 de maig de 2022.
4. Donar compte del Decret de l'alcalde número 2022-1682 de data 15 de juny, en què es resol designar els representants del grup municipal Imagina Esquerra en Comú - Acord municipal als òrgans col·legiats municipals i comissions.

B) Part resolutiva

5. Proposta d’aprovació de la designació de representants de la Corporació al Consell de la Formació Professional i l’Ocupació del Vallès Oriental.

Primer.- Designar la regidora senyora Raquel Conrada Cortés González com a representant titular de l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès en el Consell Plenari del Consell de la Formació Professional i l’Ocupació del Vallès Oriental, i el regidor senyor José Antonio Aguilera Galera com a representant suplent.
Segon.- Designar la regidora senyora Raquel Conrada Cortés González com a representant titular de l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès en la Comissió Permanent del Consell de la Formació Professional i l’Ocupació del Vallès Oriental, i el regidor senyor José Antonio Aguilera Galera com a representant suplent.
Tercer.- Notificar aquest acord a les persones designades i al Consell Comarcal del Vallès Oriental.
Quart.- Difondre el contingut d’aquest acord, de conformitat amb el principi de transparència, a la seu electrònica i al Portal de Transparència municipal.

VOTS A FAVOR: JxLF, PSC-CP i C's
VOTS EN CONTRA:
ABSTENCIONS: IEC-AM, SAL-CUP-Amunt

6. Proposta d’aprovació de la Declaració Institucional de lluita contra el frau i del Pla de Mesures Antifrau de l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès.

Primer.- Aprovar la declaració institucional que es transcriu a continuació, i que es correspon a l’Annex IV del Pla de Mesures Antifrau:

«L’Ajuntament de les Franqueses del Vallès té un compromís institucional amb els més alts estàndards en compliment de les normes legals, ètiques i morals i els més estrictes principis d’integritat, objectivitat i honestedat.
L’Ajuntament es compromet en la lluita contra el frau i la corrupció en l’exercici de les seves funcions i declara la seva intenció de gestionar amb celeritat i de forma adequada els conflictes d’interessos. Tanmateix es compromet a promoure una cultura de compliment que exerceixi un efecte dissuasiu per a qualsevol tipus d’activitat fraudulenta i que faci possible la seva prevenció, detecció, correcció i persecució de forma proporcionada, eficaç, adequada i ajustada en el temps.
L’ajuntament es compromet a adoptar els procediments de gestió i un model de control que asseguri una tramitació eficaç i ajustada amb els millors estàndards ètics dels expedients mitjançant els quals s’obtinguin i destinin els fons de la UE, de tal forma que compleixi les finalitats previstes en el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.
Per altra banda, el personal de l’Ajuntament i dels seus organismes autònoms, en la seva condició d’empleats/des públics/ques, assumeixen i comparteixen aquest compromís, tenint entre altres deures els de vetllar pels interessos generals, amb subjecció i observança de la Constitució i de la resta de l’ordenament jurídic, i han d’actuar d’acord amb els següents principis: objectivitat, integritat, neutralitat, responsabilitat, imparcialitat, confidencialitat, dedicació al servei públic, transparència, exemplaritat, austeritat, accessibilitat, eficàcia, honestedat, promoció de l’entorn cultural i ambiental, i respecte a la igualtat entre dones i homes (Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic – TREBEP).»

Segon.- Aprovar el PLA DE MESURES ANTIFRAU de l’AJUNTAMENT DE LES FRANQUESES DEL VALLÈS

VOTS A FAVOR: JxLF, PSC-CP, C's
VOTS EN CONTRA:
ABSTENCIONS: IEC-AM, SAL-CUP-Amunt

7. Proposta d’aprovació del calendari de les festes locals per a l’any 2023.

Primer.- Aprovar el següent calendari de festes locals per a l’any 2023:
• Bellavista 19 de maig i 7 de juliol
• Marata 19 de maig i 29 de juliol
• Corró d’Amunt 19 de maig i 15 de juliol
• Llerona 19 de maig i 8 de setembre
• Corró d’Avall 19 de maig i 15 de setembre

Segon.- Notificar aquest acord al Departament d’Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya.

VOTS A FAVOR: JxLF, PSC-CP, C's, IEC-AM
VOTS EN CONTRA: SAL-CUP-Amunt
ABSTENCIONS:

8. Proposta de ratificació de la resolució de mutu acord del contracte d'obres consistent en l'execució del projecte anomenat "Projecte d'urbanització del Sector N de les Franqueses del Vallès", adjudicat a la UTE formada per les empreses Abolafio Construcciones, SL i Cobra Instalaciones y Servicios, SA.

Primer.- Resoldre de mutu acord el contracte d'obres consistent en l'execució del projecte anomenat "Projecte d'urbanització del Sector N de les Franqueses del Vallès", i adjudicat pel Ple de l'Ajuntament de les Franqueses del Vallès, en sessió ordinària del dia 22 de desembre de 2017, a la UTE formada per les empreses ABOLAFIO CONSTRUCCIONES, S.L. i COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS, S.A.
Segon.- Facultar a l'Alcalde senyor Francesc Colomé i Tenas, o si s'escau, en el regidor o regidora en que aquest delegui, per a la signatura del document que formalitzi la resolució del contracte de mutu acord entre ambdues parts, adjunt a la present resolució.
Tercer.- Procedir a la devolució de les garanties definitives presentades per l'empresa adjudicatària en el termini de deu (10) dies hàbils a comptar des de l'adopció de la present resolució, un cop ratificada pel Ple municipal i previ informe favorable de la direcció facultativa de l'obra.
Quart- Alliberar crèdit per import de 8.134.266,76 euros a l'aplicació pressupostària 11 4501 60924 del Pressupost general de la Corporació.
Cinquè.- Delegar en la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de les Franqueses del Vallès l'adopció dels diferents acords que s'estimin oportuns pel compliment de la present resolució.
Sisè.- Notificar la present resolució a l'adjudicatària del contracte, la UTE formada per les empreses ABOLAFIO CONSTRUCCIONES, S.L. i COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS, S.A.

VOTS A FAVOR: JxLF, PSC-CP, C's
VOTS EN CONTRA: SAL-CUP-Amunt
ABSTENCIONS: IEC-AM

9. Moció que presenta el grup municipal Sal-Candidatura d'Unitat Popular-Alternativa Municipalista, i no aprovada per Junta de Portaveus en sessió del dia 21 de juny de 2022, perquè es declari no apte per a la implantació de parcs solars tot el sòl no urbanitzable de les Franqueses del Vallès, per raons de seguretat alimentària i de preservació del territori agroforestal periurbà.

Primer.- Com a norma general, atorgar a tot el sòl no urbanitzable del municipi un valor alimentari i social estratègic a nivell local i, per aquest motiu, excloure'l de les superfícies susceptibles d'acollir instal·lacions de producció d'energies renovables en la modificació puntual del PGOU que s'està preparant.
Segon.- Permetre en sòl no urbanitzable només instal·lacions d'energies renovables destinades a l'autoconsum, ja sigui individual o compartit; és a dir, per cobrir les necessitats domèstiques o de l'activitat agrària o ramadera.
Tercer.- Permetre també en sòl no urbanitzable, com a excepció, aquelles instal·lacions d'energies renovables que hagin de servir per a acabar de cobrir les necessitats energètiques d'una comunitat (industrial o residencial), d'acord amb els següents requisits: aquesta comunitat haurà d'estar físicament al costat del terreny a ocupar, el total de superfície agrícola a ocupar no podrà superar l'hectàrea (1 ha) i, abans d'ocupar-la, caldrà haver ocupat primer tots els espais i cobertes viables que es trobin dins de l'àrea de la comunitat a abastir.
Quart.- Traslladar aquests acords al Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural i a tots els membres del Consell de la Pagesia de les Franqueses i a les entitats que el dia 24 de maig van participar en la taula de treball esmentada més amunt.

VOTS A FAVOR: IEC-AM, SAL-CUP-Amunt
VOTS EN CONTRA: JxLF, PSC-CP, C’s
ABSTENCIONS:

10. Moció que presenten els grups municipals Sal-Candidatura d'Unitat Popular-Alternativa Municipalista, Imagina Esquerra en Comú-Acord municipal i Junts per les Franqueses, i aprovada per Junta de Portaveus en sessió del dia 21 de juny de 2022, per aprovar el manifest de l'acord social per l'amnistia i l'autodeterminació.

Primer.- L’Ajuntament de les Franqueses, atès l’impuls civil que promou un ampli Acord Social per l’Amnistia i l’Autodeterminació, expressa el seu suport a:
• L’amnistia, entesa com la necessitat d’una solució col·lectiva i integral per a totes les persones exiliades, encausades i represaliades.
• L’autodeterminació, entesa com la necessitat d’un marc de resolució democràtica basat en el respecte a l’exercici de la lliure determinació de la societat catalana.
I perquè quedi constància, als efectes oportuns, s’acorda també donar trasllat de la present resolució a l’Acord Social per l’Amnistia i Autodeterminació, i a l’Associació de Municipis per la Independència (AMI).

VOTS A FAVOR: JxLF, IEC-AM, SAL-CUP-Amunt
VOTS EN CONTRA: PSC-CP, C’s
ABSTENCIONS:

11. Moció que presenta el grup municipal Imagina Esquerra en Comú-Acord municipal, i no aprovada per Junta de Portaveus en sessió del dia 21 de juny de 2022, demanant la prioritat de la implantació en teulades de la producció d'energia elèctrica fotovoltaica al municipi i una nova moratòria de la instal·lació de macroprojectes de centrals fotovoltaiques en sòl no urbanitzable.

Primer.- Mantenir la suspensió de llicències per a la implantació o ampliació d’instal·lacions de producció d’energia a partir de fonts renovables mentre aquest debat no s’hagi consensuat entre la ciutadania.
Segon.- Que l’Ajuntament afavoreixi i faciliti el contacte entre les empreses industrials amb sostre disponibles i les empreses energètiques inversores.
Tercer.- Que l’Ajuntament projecti i implanti instal·lacions de plaques fotovoltaiques als sostres de les cobertes dels equipaments municipals i altres espais aptes per aquest ús, com ara pèrgoles en patis de centres escolars, places i espais verds municipals.
Quart.- Informar d’aquest acord al Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya, al Consell de Pagesia, així com a tota la ciutadania mitjançant els òrgans de comunicació habituals (butlletí municipal, web, etc.).

VOTS A FAVOR: IEC-AM, C’s i SAL-CUP-Amunt
VOTS EN CONTRA: JxLF, PSC-CP
ABSTENCIONS:

C) Precs i preguntes

D) Donar compte de les renúncies de càrrecs electes

12. Donar compte de la renúncia del senyor Àngel Profitós i Martí al càrrec de regidor en representació del grup municipal Imagina Esquerra en Comú - Acord Municipal (IEC-AM).
13. Donar compte de la renúncia de la senyora Maria Forns i Roca al càrrec de regidora en representació del grup municipal Sal-Candidatura d’Unitat Popular-Alternativa Municipalista (Sal-CUP-Amunt).

 

Arxivat a: Ajuntament
Ple municipal del mes de juny
Darrera actualització d’aquest contingut: 04/08/2022 a les 12:38h
Plan Avanza 2 Reconeixement Administració Oberta Posició Top10

Col·labora:

Diputació de Barcelona

© Ajuntament de les Franqueses del Vallès

Ctra. de Ribes, 2 - 08520 Les Franqueses del Vallès

Tel. 938 467 676 - Fax 938 467 767

(Necessites javascript per veure aquest correu-e)