Mida del text Augmentar la mida del text Mida del text normal Reduir la mida del text | Sense estils | Versió mòbils | Mapa Web
ES | EN | FR

Acords del ple municipal ordinari del 26 de maig

26/05/2022

A) Part dispositiva i activitat de control

1. Aprovació de les actes de les sessions anteriors.

2. Donar compte de les resolucions dictades per l'Alcalde i els/les regidors/es delegats/des de l'Alcaldia números 2022-969 a 2022-1252 corresponents al període comprès entre els dies 1 i 30 d'abril de 2022.

3. Donar compte de les actes de la Junta de Govern Local números JGL/2022/13 a JGL/2022/15 que corresponen a les sessions pel període comprès entre els dies 1 i 30 d'abril de 2022.

4. Donar compte de l'informe trimestral de seguiment del Pla d'ajust corresponent al primer trimestre de 2022 en compliment de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat financera.

5. Donar compte de l'informe trimestral del període mitjà de pagament als proveïdors de l'ajuntament i patronats corresponent al primer trimestre de 2022, en els termes establerts pel Reial Decret 635/2014, amb les modificacions introduïdes pel Reial Decret 1040/2017, de 22 de desembre.

6. Donar compte de l'estat d'execució del pressupost de l'ajuntament i patronats municipals a 31 de març de 2022 en compliment de l'ordre HAP/2105/2012, d'1 d'octubre, de subministrament d'informació trimestral previst a la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

7. Donar compte de l'informe trimestral d'intervenció sobre el compliment de la Llei de lluita contra la morositat corresponent al primer trimestre de 2022 de l'ajuntament i patronats municipals.

B) Part resolutiva

8. Proposta de ratificació del nomenament de nous vocals com a membres integrants del Consell de Poble de Corró d’Amunt.

ACORDS:

Primer.- Donar-se per assabentat de la renúncia de l’Associació de festes i festa major de Corró d’Amunt com a membre integrant del Consell del Poble de Corró d’Amunt.

Segon.- Ratificar el nomenament del senyor Domènec Pericas Colomé, en qualitat de vocal titular, i del senyor Carles Grau Rodríguez, en qualitat de vocal suplent, en representació de l’entitat Salvem Corró d’Amunt, i com a membre integrant del Consell de Poble de Corró d’Amunt.

Tercer.- Notificar aquest acord a l’Associació de festes i festa major de Corró d’Amunt, a l’entitat Salvem Corró d’Amunt i al Consell de Poble de Corró d’Amunt.

VOTS A FAVOR: JxLF-Junts / PSC-CP / IEC-AM

VOTS EN CONTRA: -

ABSTENCIONS: C'S / SAL-CUP-AMUNT

9. Proposta d’aprovació de les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a la millora de l’accessibilitat en l’interior dels habitatges i la seva convocatòria.

ACORDS:

Primer.- APROVAR les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a la millora de l’accessibilitat en l’interior dels habitatges i la seva convocatòria, amb el següent contingut:

Segon.- AUTORITZAR la despesa per import de 200.000,00€, que anirà a càrrec de l’aplicació pressupostària número 11.1523.78004 - Programa de rehabilitació i millora d’habitatges, crèdit que ha estat incorporat de l'exercici 2021 al 2022 en tenir finançament afectat.

Tercer.- DELEGAR en la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de les Franqueses del Vallès els diferents tràmits de la convocatòria per a la concessió de subvencions per a la millora de l'accessibilitat en l'interior dels habitatges, inclòs el seu atorgament.

Quart.- COMUNICAR aquests acords a les àrees d’Hisenda i de Polítiques Socials de l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès.

Cinquè.- DETERMINAR que aquestes Bases seran publicades a la Base de Dades Nacional de Subvencions, d’acord amb el procediment establert al text consolidat de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

Sisè.- PUBLICAR aquests acords mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i al tauler d’anuncis de la seu electrònica de l’ajuntament.

VOTS A FAVOR: JxLF-Junts / PSC-CP

VOTS EN CONTRA: IEC-AM

ABSTENCIONS: C'S / SAL-CUP-AMUNT

10. Proposta d’aprovació definitiva del Pla de millora urbana per a la definició volumètrica de l’edificació de les finques a l’illa delimitada per l’Avinguda de Girona, carrer de Pere el Gran, Via del Ferrocarril i Passatge del Magraner, al terme municipal de les Franqueses del Vallès.

ACORDS:

Primer.- APROVAR definitivament el Pla de millora urbana per a la definició volumètrica de l’edificació de les finques a l’illa delimitada per l’Avinguda de Girona, carrer de Pere el Gran, Via del Ferrocarril i Passatge del Magraner, al terme municipal de les Franqueses del Vallès.

Segon.- TRAMETRE a la Comissió Territorial d’Urbanisme de l’Arc Metropolità de Barcelona la documentació administrativa i tècnica completa, als efectes d’informació, coordinació i arxivament, de conformitat amb el que disposa l’article 88 del Text refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya.

Tercer.- DISPOSAR la publicació dels presents acords, juntament amb les normes urbanístiques del Pla de millora urbana per a la definició volumètrica de l’edificació de les finques a l’illa delimitada per l’Avinguda de Girona, carrer de Pere el Gran, Via del Ferrocarril i Passatge del Magraner, al terme municipal de les Franqueses del Vallès als efectes d’executivitat i obligatorietat del planejament.

Quart.- NOTIFICAR aquests acords a les persones que figurin com a interessades en l’expedient.

VOTS A FAVOR: JxLF-Junts / PSC-CP / IEC-AM / C'S

VOTS EN CONTRA: -

ABSTENCIONS: SAL-CUP-AMUNT

11. Moció que presenta el grup municipal Ciutadans les Franqueses del Vallès, i no aprovada per Junta de Portaveus en sessió del dia 19 de maig de 2022, per la millora i la rehumanització del sistema sanitari.

ACORDS:

Primer.- L'Ajuntament de les Franqueses manifesta el seu suport a les recomanacions incloses en l'informe elaborat pel Comitè Científic Assessor de la COVID-19 i les realitzades pel Centre Europeu de Prevenció i Control de Malalties (ECDC) i insta el Govern de la Generalitat i al Departament de Salut a introduir de manera progressiva, però com més de pressa millor, les millores tècniques i pressupostàries propostes.

Segon.- Després de l'impacte de la Covid-19, l'Ajuntament de les Franqueses urgeix al Govern de la Generalitat, primer a dissenyar plans de contingència que tractin d'evitar les mesures deshumanitzadores davant el risc de noves pandèmies i, segon, a rehumanitzar l'atenció sanitària, tenint per a tot això present les següents línies d'actuació:

a) En l'atenció hospitalària:

 • no sacrificar mai l'enfocament personalitzador en el tracte amb el pacient i, per tant, no centrant-se només a mitigar el mal físic i a reduir les fonts de malestar, sinó tenint també en consideració les seves necessitats d'índole emocional i espiritual, facilitant sempre la presència i el tracte amb els familiars i éssers estimats, i cuidant el confort i calidesa de l'espai hospitalari, incloses les UCIs i les seves dependències complementàries;

 • vetllar per la qualitat de l'atenció també durant els caps de setmana i festius;

 • brindar un tracte acollidor i integrador als familiars del pacient i als seus sers estimats, proporcionant-los des del primer moment una guia explicativa que inclogui els drets del malalt i dels seus familiars;

 • oferir espais d'espera còmodes i agradables que afavoreixin el seu benestar;

 • facilitar l'accessibilitat al malalt des de la consideració que l'acompanyament per part dels éssers estimats és un factor de salut amb beneficis indubtables per al pacient;

 • tenir cura en la manera de comunicar, vetllant perquè la informació sigui coherent, completa, clara, oportuna i concisa i que es traslladi al pacient i als seus afins amb respecte i sensibilitat i en un lloc adequat que garanteixi la privacitat;

 • elaborar protocols de comunicació d'acord amb els criteris anteriors, cerciorant-se que els responsables de comunicar-se amb el pacient i la família tenen preparació específica per a fer-ho i coneixen els protocols existents;

 • garantir que l'equip mèdic del pacient informi també durant els caps de setmana i festius;

 • afavorir la participació dels familiars del pacient en les decisions importants que afecten la seva salut i vetllar pel seu compliment;

 • crear les unitats de cures pal·liatives que es necessitin per a oferir la possibilitat de morir dignament sense patir sofriments insuportables;

 • garantir l'acompanyament constant del pacient en les situacions de risc extrem;

 • establir una comunicació preceptiva de l'equip mèdic amb els familiars quan el pacient mori.

b) En l'Atenció Primària:

 • planificar que s'ajusti la inversió fins a aconseguir el 25% de la partida pressupostària que es destina a Sanitat, tal com recomana l'OMS;

 • facilitar i valorar millor la formació del Metge de Família;

 • dimensionar les plantilles d'acord amb les noves necessitats i les demanda de la població, així com tenir en compte en els plans de contingència el dimensionament necessari segons el nou rol que ha de tenir l'Atenció Primària en casos de pandèmia;

 • incrementar la capacitat dels centres de salut d'Atenció Primària per a realitzar proves diagnòstiques, tècniques i terapèutiques;

 • millorar la interrelació entre nivells assistencials, afavorint una història clínica única, millorant la informació i treballant en equip;

 • oferir una resposta adequada als malalts que arrosseguen seqüeles duradores de la COVID;

 • millorar la comunicació i col·laboració amb els Serveis Socials;

 • col·laborar amb els grups d'opinió i les associacions de pacients;

 • desburocratitzar les tasques del Metge de família perquè pugui donar una millor atenció als seus pacients.

c) En l’Atenció Especialitzada:

 • recuperar la normalitat en la realització de proves mèdiques i reduir les llistes d'espera;

 • augmentar el temps dedicat a les visites mèdiques d'acord amb les necessitats de cada especialitat.

d) I en relació amb els serveis de Salut Mental:

 • triplicar el nombre de psicòlegs clínics;

 • incorporar la figura del psicòleg clínic en l'Atenció Primària;

 • dedicar una particular atenció a la salut mental als adolescents i joves en aquesta fase de postpandèmia perquè han acusat els seus efectes de manera especial, així com a la salut mental de la gent gran i dels sectors més desfavorits.

Tercer.- L'Ajuntament de les Franqueses donarà trasllat d'aquestes propostes al Govern de la Generalitat, així com al Parlament de Catalunya perquè les posi en coneixement dels diferents grups parlamentaris i perquè considerin la seva possible inclusió entre les seves prioritats d'acció política.

Quart.- L'Ajuntament de les Franqueses es compromet en el marc de les seves competències a elaborar un pla de contingència específic en previsió de futures pandèmies, d'acord amb l'experiència recollida d'aquests dos últims anys en el nostre àmbit municipal, i prenent en consideració els informes esmentats.

Cinquè.- L'Ajuntament de les Franqueses, arran de la tràgica experiència que han suposat aquests dos anys de COVID-19, es compromet a:

 • Dedicar en un espai públic un monument als morts durant la pandèmia per a honrar-los, tenir present la nostra vulnerabilitat i recordar que hem de treballar per evitar situacions similars en el futur.

VOTS A FAVOR: C’s

VOTS EN CONTRA: JxLF, PSC-CP, IEC-AM, SAL-CUP-Amunt

ABSTENCIONS:

12. Moció que presenta el grup municipal Ciutadans les Franqueses del Vallès, i aprovada per Junta de Portaveus en sessió del dia 19 de maig de 2022, per instal·lar fonts duals per a persones i mascotes.

ACORDS:

Primer.- Estudiar substituir progressivament les fonts d'aigua actuals per models aptes per a persones i mascotes.

Segon.- Estudiar crear diferents circuits urbans que siguin conforme amb la ubicació de les fonts per a incentivar la mobilitat a la nostra ciutat i que aquests circuits es trobin senyalitzats adequadament.

Tercer.- Estudiar incloure la ubicació de les fonts i els circuits urbans en la pròxima pàgina web municipal.

VOTS A FAVOR: JxLF, PSC-CP, C’s

VOTS EN CONTRA: IEC-AM, SAL-CUP-Amunt

ABSTENCIONS:

13. Moció que presenta el grup municipal dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés, i aprovada per Junta de Portaveus en sessió del dia 19 de maig de 2022, contra l'ocupació il·legal i conflictiva d'habitatges al municipi.

ACORDS:

Primer.- Requerir a les entitats bancàries, fons immobiliaris i grans tenidors, a cedir als ajuntaments o entitats sense ànim de lucre els habitatges buits dels que hi disposen, que no hagin llogat o venut en un termini de tres mesos, a comptar des del requeriment de l’administració.

Segon.- Demanar a la Conselleria de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya, on s’integra la Secretaria General d’Habitatge i Inclusió Social, que es doti anualment als Ajuntaments de recursos econòmics suficients per poder incrementar els ajuts a les persones vulnerables i, especialment, poder ampliar decididament el seu Parc d’Habitatge Social, mitjançant l’adquisició, reforma o rehabilitació d’habitatges per cobrir les necessitats d’aquelles persones que es trobin en situació de exclusió residencial.

Tercer.- Instar al Govern espanyol i als grups parlamentaris que encetin una reforma urgent de la normativa processal per tal de garantir i donar cobertura a l’actuació policial per a les desocupacions d’aquells immobles ocupats il·legalment, en el moment en que es tingui coneixement i constància de la comissió d’aquests delictes.

Quart.- Demanar al Consell del Poder Judicial que creï jutjats especials per als delictes d’ocupació a les demarcacions on s’acumulen més casos i creació de la figura del Fiscal especialitzat (que pot dependre del de delinqüència organitzada o del de delictes econòmics atès les vinculacions delinqüencials, amb els grups criminals, la tracta, el blanqueig, etc.).

Cinquè.- Instar al Departament d'Interior de la Generalitat, amb coordinació amb la resta de forces i cossos de seguretat de l'Estat a Catalunya, elaborin amb urgència un Pla Especial de Seguretat contra les màfies (grups i organitzacions criminals) que trafiquen amb persones i amb les usurpacions d’immobles etc.

Sisè.- Instar al Govern espanyol i als grups parlamentaris que encetin una reforma urgent de la normativa penal per tal de clarificar la tipificació dels delictes de violació de domicili i d’usurpació de la propietat, en quan als actes emprats per a l’assoliment de la majoria de les ocupacions (força i danys a portes i panys, trencament de finestres, accés per balcons, teulades o finestres; butrons, etc.) incrementant la penalitat actual d’aquests delictes en el seus tipus bàsics i, en especial, introduint un agreujant en cas que la finalitat del delicte sigui el lucre en la cessió de l’ús d’immobles sense títol habilitant i es faci en perjudici de famílies en situació de vulnerabilitat, fent responsables als autors d’indemnitzar el dany i perjudici causat a la propietat i als ocupants en qualsevol cas.

Setè.- Traslladar aquests acords a les institucions i entitats implicades, Parlament espanyol, Parlament català (Departament d’interior, Habitatge i millora urbana), Departament de Justícia de la Generalitat, Fiscalia General de l'Estat, Consell General del Poder Judicial, Ministeri de l'Interior de l'Estat espanyol, al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, i a les entitats veïnals del municipi.

Vuitè.- Notificar aquests acords a tots els grups municipals amb representació al consistori, a totes les àrees de l’Ajuntament de Les Franqueses del Vallès, als seus Patronats, a totes les entitats del municipi.

VOTS A FAVOR: PSC-CP, C’s

VOTS EN CONTRA: IEC-AM, SAL-CUP-Amunt

ABSTENCIONS: JxLF

14. Moció que presenta Imagina Esquerra en Comú-Acord Municipal, i aprovada per Junta de Portaveus en sessió del dia 19 de maig de 2022, per aclarir els fets de l'espionatge contra el moviment independentista català.

ACORDS:

Primer.- Denunciar, un cop més, la persecució política i judicial cap al moviment independentista català i especialment, l’espionatge polític de l’Estat espanyol amb Pegasus contra més de 65 persones per les seves idees. Així mateix, condemnar l’espionatge polític que suposa una flagrant vulneració de drets humans fonamentals reconeguts, tant en l’àmbit intern com internacional, com són el dret a la intimitat o el secret de les comunicacions.

Segon.- Reclamar al govern espanyol que s’assumeixin responsabilitats polítiques, atès que fins ara no s’han donat explicacions sobre qui va ser el responsable d’ordenar l’espionatge ni sobre els greus fets descoberts.

Tercer.- Exigir al govern espanyol que creï una comissió d’investigació que permeti aclarir els fets de forma pública i transparent, i que desclassifiqui la informació sobre a qui s’ha espiat i per què.

Quart.- Exigir al govern espanyol que concreti com garanteix que no es repetiran nous episodis d’espionatge polític il·legal, que implica la vulneració de drets fonamentals, i que, en definitiva, és una expressió més de la repressió política que pateix el moviment independentista.

Cinquè.- Demanar al Govern de la Generalitat que vetlli per a la preservació dels drets i llibertats civils, polítics i ideològics de la ciutadania, i de les persones a les quals se li han vulnerat, i iniciï les actuacions legals pertinents per esclarir els motius de les intervencions il·legals de les comunicacions electròniques a líders polítics, activistes, professionals i membres de la societat civil.

Sisè.- Instar el Govern de l’Estat espanyol a modificar la Llei franquista 9/1968, de 5 d’abril, sobre Secrets Oficials per tal que aquesta sigui democràtica i reguli el control extern i independent de les actuacions del Centre Nacional d’Intel·ligència.

Setè.- Traslladar aquests acords als partits polítics i entitats afectades així com al govern espanyol i als grups parlamentaris amb representació al Congrés dels diputats i al Parlament Europeu.

VOTS A FAVOR: JxLF /  IEC-AM / SAL-CUP-Amunt

VOTS EN CONTRA: PSC-CP / C’s

ABSTENCIONS: -

C) Precs, preguntes i interpel·lacions

Arxivat a: Ajuntament
Ple ordinari municipal maig 2022
Darrera actualització d’aquest contingut: 01/07/2022 a les 12:13h
Plan Avanza 2 Reconeixement Administració Oberta Posició Top10

Col·labora:

Diputació de Barcelona

© Ajuntament de les Franqueses del Vallès

Ctra. de Ribes, 2 - 08520 Les Franqueses del Vallès

Tel. 938 467 676 - Fax 938 467 767

(Necessites javascript per veure aquest correu-e)