Mida del text Augmentar la mida del text Mida del text normal Reduir la mida del text | Sense estils | Versió mòbils | Mapa Web
ES | EN | FR

Convocatòria d'ajuts als menjadors escolars a partir del 17 de maig

16/05/2022

Les sol·licituds es poden presentar a l'Ajuntament fins al 15 de juny

Aquest dimarts 17 de maig s'obre la convocatòria d'ajuts als menjadors escolars pel curs 2022-2023. Aquestes subvencions les convoca i gestiona el Consell Comarcal del Vallès Oriental però es poden tramitar a través de l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania (SAC) de l'Ajuntament i de Bellavista Activa. Els tràmits es poden fer presencialment amb cita prèvia o telemàticament fins al 15 de juny. A banda, el Consell Comarcal ha habilitat un apartat per seguir els tràmits i l'estat de la ​sol·licitud a la seva pàgina web i publicarà els requeriments al seu taulell d'anuncis.

Qui pot demanar els ajuts?

Pots sol·licitar l'ajut si ets pare, mare, tutor/a legal o la persona encarregada de la guarda i protecció d'infants o adolescents escolaritzats en centres educatius sufragats amb fons públics de Catalunya en qualsevol dels cursos de segon i tercer dels ensenyaments de primer cicle d'infantil, en aquelles escoles de titularitat de la Generalitat on s'hagi implementat, i qualsevol dels cursos d'ensenyaments de segon cicle infantil i d'ensenyaments obligatoris.

Quins són els requisits per poder obtenir l'ajut?

 • Presentar la sol·licitud en els termes previstos a l’article 5 juntament amb la documentació detallada en l’article 6 de les Bases reguladores dels ajuts de menjador* (veure final d'aquest informació)
 • No tenir el servei de menjador amb caràcter gratuït.
 • Fer ús del servei de menjador escolar.
 • En relació amb l’alumne/a, no estar en acolliment residencial. S’entén per acolliment residencial qualsevol alumne/a que estigui en un centre residencial d’acció educativa (CRAE). En canvi, poden ser persones beneficiàries aquelles que estiguin en acolliment en família extensa o aliena.
 • No rebre cap altre ajut pel mateix concepte d’altres administracions o d’un altre ens públic o privat, que juntament amb l’ajut atorgat pel Consell Comarcal del Vallès Oriental, superi el cost del servei de menjador.
 • No superar el llindar de renda familiar anual que es calcula en funció dels membres computables de la unitat familiar i per l’agregació de les unitats de consum que es detallen a continuació:
 1. Primer adult (sustentadors principals): 11.365,60 euros.
 2. Segon adult (sustentadors principals): 5.682,80 euros.
 3. Per cada adult que integri la unitat familiar diferent dels sustentadors principals: 2.841,40 euros.
 4. Per cada nen/a computable de la unitat familiar: 3.409,70 euros.

Per a alumnes amb una discapacitat acreditada igual o superior al 60%, no superar el llindar de renda de 2,5 vegades corresponent per a l’obtenció de l’ajut del 70%.

 • No superar el llindar de volum de negoci per unitat familiar de 155.000 euros calculat sumant els volums de negoci de tots els membres computables de la unitat familiar, d’acord amb el detall consignat a les Bases.
 • No superar el llindar de rendiments patrimonials de 1.700 euros, d’acord amb el càlcul consignat a les Bases.
 • No superar el llindar de valors cadastrals de finques urbanes de 42.900 euros, d’acord amb el càlcul consignat a les Bases.
 • No superar el llindar de valors cadastrals de finques rústiques de 13.130 euros per cada membre computable, que resulta de la suma dels valors cadastrals de les finques rústiques, exclòs l’habitatge habitual.
 • Aquests requisits s'han de complir en el moment de la presentació de la sol·licitud.

*Article 5.

Sol·licitud

 1. Poden sol·licitar els ajuts individuals de menjador els pares, les mares, les persones tutores legals o les persones encarregades temporalment o definitivament de la guarda de les persones beneficiàries.
 2. La sol·licitud es presenta telemàticament o presencialment al registre de l’ajuntament on resideixi la persona beneficiària en el model normalitzat, omplerta, amb la relació dels membres de la unitat familiar que conviuen en el mateix domicili, indicant nom, cognoms i DNI/NIF/NIE, si s’escau, de cadascun d’ells i elles, degudament signada, i amb la documentació que acredita les circumstàncies que s’al·leguen. S’adjunta el model de sol·licitud normalitzat com a annex 1 d’aquestes Bases.
 3. La sol·licitud també es pot presentar en qualsevol de les maneres que preveu l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
 4. En qualsevol cas, la documentació relacionada amb aquestes bases està disponible en el web del Consell Comarcal a l’adreça: www.vallesoriental.cat.
 5. En cap cas de la presentació de dues sol·licituds en relació amb un mateix alumne/a se’n pot derivar l’atorgament de dos ajuts individuals de menjador.

Article 6.

Documentació

 1. A les sol·licituds s’hi ha d’adjuntar la documentació obligatòria següent:

a) El volant de convivència emès per l’ajuntament.
b) El DNI/NIF/NIE de tots els membres de la unitat familiar. En el cas de no disposar-ne, certificat de naixement o llibre de família.
c) El document acreditatiu del codi identificador de l’alumne/a pel qual se sol·licita l’ajut, d’ara en endavant IDALU.
d) En el cas de representació legal o acolliment de la persona beneficiària, documentació acreditativa d’aquest fet.
e) Si és el cas, el conveni aprovat judicialment i/o la sentència de divorci o separació o l’acta final de mediació del Departament de Justícia.
f) En els casos en què algun dels membres de la unitat familiar rebi qualsevol classe d’ingrés corresponent a rendiments no tributables o exempts, s’ha d’aportar la documentació que es relaciona a continuació en funció de la font o fonts d’ingressos:

 • L’informe de vida laboral actualitzat emès per la Seguretat Social.
 • En el cas de persones perceptores de la Renda garantida de ciutadania, el certificat acreditatiu en relació amb l’any 2021.
 • En el cas de persones que estiguin donades d’alta al sistema especial de treballadors i treballadores de la llar de la Seguretat Social, el certificat de cotitzacions en relació amb l’any 2021.
 • Si és el cas, la resolució o el certificat de l’Agència Catalana de l’Habitatge que acrediti les prestacions econòmiques per ajuts al lloguer de l’habitatge en relació amb l’any 2021.
 • Qualsevol altra documentació no prevista amb anterioritat que acrediti fefaentment els altres ingressos no tributables o exempts en relació amb l’any 2021.

a) Declaració de la renda o certificat d’imputacions íntegre corresponent a l’exercici 2020 en relació amb tots els membres de la unitat familiar.
b) Certificat cadastral dels immobles dels quals són titulars qualsevol dels membres de la unitat familiar.
c) Relació dels membres de la unitat familiar que conviuen en el mateix domicili, indicant nom, cognoms i DNI/NIF/NIE, si escau, de cadascun d'ells.

       2. Si és el cas, a la sol·licitud es pot adjuntar la documentació complementària següent:

a) Si és el cas, el títol de família nombrosa vigent expedit per l’organisme competent on consti, entre d’altres, la categoria especial o general.
b) Si és el cas, el títol de família monoparental vigent expedit per l’organisme competent, on consti, entre d’altres, la categoria especial o general.
c) Si és el cas, per infants en acolliment, la resolució d'acolliment de la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència.
d) Si és el cas, en relació amb qualsevol dels membres de la unitat familiar, la resolució de reconeixement de grau de discapacitat emesa per l’organisme competent, o bé el certificat que acrediti el grau de discapacitat emès per un Centre d’Atenció a Persones amb Discapacitat (CAD) del Departament competent de la Generalitat de Catalunya o pels organismes competents d’altres comunitats autònomes.
e) Si és el cas, el document acreditatiu de prestacions econòmiques d’urgència social corresponents a l’any 2021, atorgades per administracions públiques, que tinguin per finalitat atendre situacions de necessitats puntuals, urgents i bàsiques de subsistència, com ara l'alimentació, el vestit o l'allotjament.
f) Si és el cas, el certificat de l’ajuntament respectiu acreditatiu de desplaçament i distància quan l’alumne/a visqui a una distància igual o superior a 3 quilòmetres en un sol sentit i en línia recta o bé que el desplaçament sigui major a 25 minuts de la residència habitual fins al centre on està escolaritzat.
g) Si és el cas, resolució dels Serveis Territorials del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya de redistribució equilibrada de l’alumnat amb necessitats educatives específiques.

La omissió de presentació d’aquesta documentació suposa la no acreditació de la situació respectiva, i conseqüentment no es tindrà en compte en la valoració de l’ajut.

         3. La persona sol·licitant de l’ajut ha de custodiar la sol·licitud original i llur documentació annexa durant un període de 6 anys.

Arxivat a: Polítiques Socials
Ajuts menjador escolar

Arxius adjunts

Darrera actualització d’aquest contingut: 16/04/2024 a les 11:14h
Plan Avanza 2 Reconeixement Administració Oberta Posició Top10

Col·labora:

Diputació de Barcelona

© Ajuntament de les Franqueses del Vallès

Ctra. de Ribes, 2 - 08520 Les Franqueses del Vallès

Tel. 938 467 676 - Fax 938 467 767

(Necessites javascript per veure aquest correu-e)