Mida del text Augmentar la mida del text Mida del text normal Reduir la mida del text | Sense estils | Versió mòbils | Mapa Web
ES | EN | FR

Acords del ple extraordinari i urgent del 5 de maig del 2022

05/05/2022

1. Proposta de ratificació de la convocatòria de la sessió.

ACORD:

Únic.- Ratificar la convocatòria de la sessió extraordinària urgent del Ple de la Corporació del dia 5 de maig de 2022, per debatre i sotmetre a votació l’expedient d’aprovació de l’adjudicació del contracte de gestió del servei públic de conservació i manteniment de l’enllumenat públic de l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès, en compliment de la Sentència núm. 273/2016, de 19 de desembre de 2016, del Jutjat contenciós administratiu núm. 16 de Barcelona, en el recurs ordinari núm. 8/2015 presentat per la UTE SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS, S.A. (SECE) - URBASER, S.A.

APROVADA PER UNANIMITAT

2. Proposta d’aprovació de l’adjudicació del contracte de gestió del servei públicde conservació i manteniment de l’enllumenat públic de l’Ajuntament de lesFranqueses del Vallès, en compliment de la Sentència núm. 273/2016, de 19de desembre de 2016, del Jutjat contenciós administratiu núm. 16 deBarcelona, en el recurs ordinari núm. 8/2015 presentat per la UTE SOCIEDADESPAÑOLA DE CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS, S.A. (SECE) -URBASER, S.A.

ACORDS:

Primer.- RATIFICAR el Decret de l’Alcalde, de data 3 de maig de 2022, que designa com a President de la Mesa de Contractació per procedir a l’adjudicació del contracte de gestió del servei públic de conservació i manteniment de l’enllumenat públic de l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès a l’Alcalde de la Corporació, Sr. Francesc Colomé i Tenas, resultant la composició de la Mesa de Contractació de la manera següent:

PRESIDENT

Francesc Colomé, Alcalde de la Corporació, o persona en qui delegui.

VOCALS

Maria Llonch, Secretària municipal, o persona en qui delegui.

Joaquim Bach, Interventor accidental, o persona en qui delegui.

Manuel Fernández, Cap de l’Àrea d’Obres i Serveis, o persona en qui delegui.

Samuel Martínez, Tècnic de l’Àrea d’Obres i Serveis, o persona en qui delegui.

Segon.- DECLARAR VÀLID l’acte de licitació i ADJUDICAR el contracte de gestió del servei públic de conservació i manteniment de l’enllumenat públic de l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès, aprovat per la Junta de Govern Local en sessió del dia 24 de febrer de 2014, per procediment obert i tramitació ordinària, a la UTE SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS, S.A. (SECE) - URBASER, S.A., en compliment de la Sentència núm. 273/2016, de 19 de desembre de 2016, del Jutjat contenciós administratiu núm. 16 de Barcelona, en el recurs ordinari núm. 8/2015 presentat per la UTE SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS, S.A. (SECE) - URBASER, S.A., pels imports que consten a continuació:

(P1) Control de funcionament de l’enllumenat públic: 90.000.-euros, IVA exclòs /ANUALS.

(P2) Altres treballs relacionats amb el servei: import màxim de 49.586,78.-euros, IVA exclòs /ANUALS.

 • Descompte partides d'obra: 35%
 • Descompte vehicles i maquinària: 45%
 • Descompte mà d'obra: 35%
 • Descompte materials: 25%

(P3) Inversions: 1.263.471,07.-euros, IVA exclòs.

 • Millora 1: Substitució 100% làmpades
 • Millora 2: Canvi massiu 100% làmpades
 • Millora 3: Reparació defectes actes EIC, màxim 80.000.-euros, IVA inclòs
 • Millora 4: Instal·lació íntegra enllumenat diversos carrers de Corró d'Amunt i la resta de treballs
 • Millora 5: Desmuntar quadre enllumenat CM-29 i la resta de treballs
 • Millora 6: Desmuntar quadre enllumenat CM-8 i la resta de treballs
 • Millora 7: Il·luminar tram Via Europa i la resta de treballs
 • Millora 8: Treballs diversos per un import de 80.489,48.-euros, IVA inclòs

Tercer.- ESTABLIR que la durada del contracte serà des de l’endemà de l’última signatura del document contractual i finalitzarà en el termini de vuit (8) anys improrrogables establerts en el plec de clàusules administratives particulars que regeixen la present licitació.

Quart.- DELEGAR en la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de les Franqueses del Vallès tan àmpliament com en dret sigui possible, per a realitzar les gestions precises que es requereixin en compliment d’aquests acords o els que derivin del mateix, inclòs tot allò referent a l'extinció del contracte amb l'anterior empresa adjudicatària del contracte.

Cinquè.- ALLIBERAR crèdit en les següents aplicacions pressupostàries del Pressupost municipal que s’indiquen a continuació:

ANY 2022 05 1651 21303 54.450,00 €
  05 1651 21001 30.000,00 €
  05 1651 62302 95.550,00 €

Sisè.- AUTORITZAR I APLICAR les següents despeses amb càrrec a les aplicacions pressupostària del Pressupost municipal que s’indiquen a continuació, restant condicionada la despesa dels exercicis futurs a l’existència de consignació pressupostària suficient:

ANY 2022 05 1651 21303 P-1 54.450,00 €
  05 1651 21001 P-2 30.000,00 €
  05 1651 62302 P-3 95.550,00 €
ANY 2023 05 1651 21303 P-1 108.900,00 €
  05 1651 21001 P-2 60.000,00 €
  05 1651 62302 P-3 191.100,00 €
ANY 2024 05 1651 21303 P-1 108.900,00 € 
  05 1651 21001  P-2  60.000,00 € 
  05 1651 62302  P-3  191.100,00 € 
ANY 2025  05 1651 21303  P-1  108.900,00 € 
  05 1651 21001  P-2  60.000,00 € 
  05 1651 62302  P-3  191.100,00 € 
ANY 2026  05 1651 21303  P-1  108.900,00 € 
  05 1651 21001  P-2  60.000,00 € 
  05 1651 62302  P-3  191.100,00 € 
ANY 2027  05 1651 21303  P-1  108.900,00 € 
  05 1651 21001  P-2  60.000,00 € 
  05 1651 62302 P-3 191.100,00 €
ANY 2028 05 1651 21303  P-1   108.900,00 € 
  05 1651 21001  P-2  60.000,00 € 
  05 1651 62302  P-3  191.100,00 € 
ANY 2029  05 1651 21303  P-1  108.900,00 € 
  05 1651 21001  P-2  60.000,00 € 
  05 1651 62302  P-3  191.100,00 € 
ANY 2030  05 1651 21303  P-1  54.450,00 € 
  05 1651 21001  P-2  30.000,00 € 
  05 1651 62302  P-3  95.550,00 € 

Setè.- APROVAR els drets i taxes de formalització de contracte d’acord amb el què disposa la vigent Ordenança Fiscal núm. 6 d’aquest Ajuntament.

Vuitè.- PUBLICAR aquests acords mitjançant edicte en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.

Novè.- FACULTAR al secretari/ària de la Mesa de Contractació, o bé a un/a vocal de la mateixa, per tal que requereixi a la UTE SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS, S.A. (SECE) - URBASER, S.A., per tal que en el termini de deu (10) dies hàbils, a comptar des del dia següent a la recepció del corresponent requeriment, per tal que presenti al registre d’entrada de l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès els següents documents:

 • Document acreditatiu d’estar al corrent de les seves obligacions tributàries.
 • Document acreditatiu d’estar al corrent de la Seguretat Social.
 • Document acreditatiu d’haver constituït la garantia definitiva.
 • Documentació acreditativa de l’efectiva disponibilitat dels mitjans que s’ha compromès a dedicar o adscriure a l’execució del contracte.
 • Quan resulti requerida una agrupació d’empreses (UTE), es demanaran còpies compulsades de l’escriptura pública de la seva constitució, NIF assignat i nomenament de representant o apoderat amb poder bastant.

Desè.- ADVERTIR a la UTE SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS, S.A. (SECE) - URBASER, S.A. que si en el termini de deu (10) dies hàbils, a comptar des del dia següent a la recepció del corresponent requeriment, no es rep la documentació indicada en el punt anterior, l’òrgan de contractació entendrà que el licitador ha retirat la seva oferta, a menys que aquesta documentació ja es trobi en poder d’aquesta Administració.

Onzè.- ESTABLIR que la signatura del contracte haurà de ser en els cinc dies hàbils següents a la recepció de la documentació esmentada.

Dotzè.- DISPOSAR que es comuniquin les dades bàsiques d’aquest contracte al Registre de Contractes, de conformitat amb allò que estableix l’article 346.3 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.

Tretzè.- REMETRE al Jutjat Contenciós Administratiu número 16 de Barcelona còpia de la present resolució.

Catorzè- NOTIFICAR els anteriors acords a les empreses que han participat en el procediment de licitació.

VOTACIÓ:

A FAVOR: JxLF, PSC-CP i C's

EN CONTRA: --

ABSTENCIÓ: IEC-AM

Arxivat a: Ajuntament
Ple extraordinari i urgent 5 de maig
Darrera actualització d’aquest contingut: 26/05/2022 a les 21:07h
Plan Avanza 2 Reconeixement Administració Oberta Posició Top10

Col·labora:

Diputació de Barcelona

© Ajuntament de les Franqueses del Vallès

Ctra. de Ribes, 2 - 08520 Les Franqueses del Vallès

Tel. 938 467 676 - Fax 938 467 767

(Necessites javascript per veure aquest correu-e)