Mida del text Augmentar la mida del text Mida del text normal Reduir la mida del text | Sense estils | Versió mòbils | Mapa Web
ES | EN | FR

Acords del ple municipal ordinari del 24 de febrer de 2022

24/02/2022

Relació d’acords de la sessió plenària celebrada a les 19 h a Can Ribas - Centre de Recursos Agraris

A) Part dispositiva i activitat de control

1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior.

2. Donar compte de les resolucions dictades per l'Alcalde i els/les regidors/es delegats/des de l'Alcaldia números 2022-1 a 2022-249 corresponents al període comprès entre els dies 1 i 31 de gener de 2022.

3. Donar compte de les actes de la Junta de Govern Local números JGL/2022/1 a JGL/2022/3 que corresponen a les sessions pel període comprès entre els dies 1 i 31 de gener de 2022.

4. Donar compte de l'informe trimestral de seguiment del Pla d'ajust corresponent al quart trimestre de 2021 en compliment de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat financera.

5. Donar compte de l'informe trimestral del període mitjà de pagament als proveïdors de l'ajuntament i patronats corresponent al quart trimestre de 2021, en els termes establerts pel Reial Decret 635/2014, amb les modificacions introduïdes pel Reial Decret 1040/2017, de 22 de desembre.

6. Donar compte de l'informe trimestral d'intervenció sobre el compliment de la Llei de lluita contra la morositat corresponent al quart trimestre de 2021 de l'ajuntament i patronats municipals.

7. Donar compte de l'estat d'execució del pressupost de l'ajuntament i patronats municipals a 31 de desembre de 2021 en compliment de l'ordre HAP/2105/2012, d'1 d'octubre, de subministrament d'informació trimestral previst a la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

8. Donar compte del Decret de l'Alcalde número 2022-354, de 8 de febrer, relatiu a l'ajornament d'assignació de dedicació exclusiva i retribucions corresponents de la segona Tinenta d'Alcalde.

 

B) Part resolutiva

9. Proposta d'aprovació del conveni per a la prestació d’assistència tècnica per part del Consell Comarcal del Vallès Oriental a l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès en matèria d’enginyeria.

ACORDS:

Primer.- Aprovar el contingut i la signatura del conveni entre l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès i el Consell Comarcal del Vallès Oriental, que es transcriu a continuació, l’objecte del qual és la prestació d’assistència tècnica per part del Consell Comarcal del Vallès Oriental a l’ajuntament de les Franqueses del Vallès en matèria d’enginyeria.

Segon.- Autoritzar i aprovar la despesa de 5.888,86 euros, i imputar-la a l’aplicació pressupostària 13.4201.22706 de l’exercici 2022 i pel mateix import l’any 2023, restant condicionada la despesa dels exercicis de futurs a l’existència de consignació pressupostària suficient.

Tercer.- Facultar a l’Alcalde de l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès, tan àmpliament com sigui possible, per a la signatura del conveni aprovat en la present resolució.

Quart.- Facultar la Junta de Govern Local per a l’aprovació de les possibles pròrrogues que s’hagin d’adoptar.

Cinquè.- Incloure el present conveni al Llibre Oficial de Convenis de l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès.

Sisè.- Publicar el present conveni al Portal de Transparència de l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès.

Setè.- Trametre’l al Registre de convenis de la Generalitat de Catalunya.

Vuitè.- Notificar aquests acords al interessats.

VOTS A FAVOR: CS, JXLF, PSC-CP

VOTS EN CONTRA: SAL-CUP-AMUNT

ABSTENCIONS: IEC-AM

10. Proposta d’aprovació de l’addenda al Conveni de col·laboració entre els ajuntaments d'Aiguafreda, l'Ametlla del Vallès, Canovelles, Figaró-Montmany, la Garriga, Tagamanent i les Franqueses del Vallès per a la promoció i desenvolupament econòmic.

ACORDS:

Primer.- Aprovar l'Addenda al Conveni de col·laboració entre els ajuntaments d'Aiguafreda, l'Ametlla del Vallès, Canovelles, Figaró-Montmany, la Garriga, Tagamanent i les Franqueses del Vallès per a la promoció i desenvolupament econòmic, per poder participar els ajuntaments de les Franqueses del Vallès i de la Garriga com a entitats conveniades i executores, actuant com Centres Locals de Serveis a les Empreses (CLSE), i acollir-se a la subvenció per import de 278.436,04 euros, en el marc del Catàleg de Xarxa de Governs Locals 2022.

Segon.- Acceptar les delegacions dels ajuntaments d'Aiguafreda, l'Ametlla del Vallès, Canovelles, Figaró-Montmany i Tagamanent als ajuntaments de les Franqueses del Vallès i de la Garriga com Centres Locals de Serveis a les Empreses (CLSE), facultant que els mateixos puguin dur a terme els actes administratius i de gestió, inclosa tota mena de resolucions i contractacions administratives que corresponguin.

Tercer.- Facultar a l'Alcalde senyor Francesc Colomé i Tenas, o si s'escau, en el regidor o regidora en que aquest delegui, per a la signatura de la present addenda, i tan àmpliament com en dret sigui possible, per tal de garantir l'efectivitat de la present resolució.

Quart.- Notificar aquesta resolució als ajuntaments d'Aiguafreda, l'Ametlla del Vallès, Canovelles, Figaró-Montmany, la Garriga i Tagamanent.

Cinquè.- Publicar el present acord a la seu electrònica del web municipal de la Corporació i al Portal de Transparència de l'Ajuntament de les Franqueses del Vallès.

Sisè.- Incloure la present addenda de conveni al Llibre Oficial de Convenis de l'Ajuntament de les Franqueses del Vallès.

VOTS A FAVOR: JxLF, PSC-CP, IEC-AM, CS

VOTS EN CONTRA:

ABSTENCIONS: SAL-CUP-AMUNT

11. Proposta d’aprovació de l’expedient de contractació de la concessió d’obres, subjecte a regulació harmonitzada, procediment obert i tramitació ordinària, per a la redacció del projecte, execució de les obres i explotació del servei d’una residència per a gent gran i centre de dia al carrer del Terme, número 15, de les Franqueses del Vallès.

ACORDS:

Primer.- Aprovar l’expedient de contractació del contracte de concessió d’obres per a la redacció del projecte bàsic i executiu, execució de les obres i explotació del servei d’una residència per a gent gran i centre de dia a les Franqueses del Vallès, per procediment obert i tramitació ordinària, subjecte a regulació harmonitzada.

Segon.- Disposar l’obertura del procediment de contractació, amb el benentès que la forma d’adjudicació serà la del procediment obert, mitjançant tramitació ordinària i subjecte a regulació harmonitzada.

Tercer.- Aprovar el plec de clàusules administratives particulars i tècniques que hauran de regir la licitació d’aquesta licitació.

Quart.- Anunciar la licitació del contracte al Perfil del Contractant de l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès i en el Diari Oficial de la Unió Europea, per un termini de 30 dies, a comptar des de la data d’enviament de l’anunci a l’oficina de publicacions de la Unió Europea.

Cinquè.- Designar els membres de la Mesa de Contractació per procedir a la licitació del present contracte.

Sisè.- Autoritzar la despesa amb càrrec a les següents aplicacions pressupostàries pels exercicis 2021, 2022 i 2023, del Pressupost general de l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès, i per l'import següent, condicionant la mateixa a l’existència de crèdit pressupostari suficient. L’adjudicació queda condicionada a l’existència de crèdit en el Pressupost de l’anualitat en que es faci efectiva.

2021 .............. 300.000,00 aplicació 11.2312.62217

2022 .............. 350.000,00 aplicació 11.2312.62217

2023 .............. 350.000,00 aplicació 11.2312.62217

Setè.- Delegar en la Junta de Govern Local l’adopció dels acords que siguin necessaris per a la resolució de qualsevol incidència que es pugui produir o errada que es pugui detectar durant la licitació, com pot ser, amb caràcter enunciatiu i no exhaustiu, la modificació de possibles errades contingudes en els plecs administratius i tècnics, la designació dels membres que han de conformar la mesa de contractació. També es delega en la Junta de Govern Local la designació dels membres que han de conformar el comitè d’experts.

VOTS A FAVOR: JxLF, PSC-CP, CS

VOTS EN CONTRA: IEC-AM, SAL-CUP-AMUNT

ABSTENCIONS: 

12. Proposta d’aprovació provisional de la modificació puntual del Pla General d’Ordenació Urbana per a l’ampliació de la zona esportiva de Llerona.

ACORDS:

Primer.- Estimar parcialment les al·legacions primera, segona, sisena, desena i tretzena i, en conseqüència:

  • Deixar constància de l’existència d’un nou estudi d’avaluació de la mobilitat generada que fa un anàlisi més exhaustiu de la mobilitat actual de la zona així com de la proposta de modificació el qual ha rebut l’informe favorable per part de l’Autoritat del Transport Metropolità, òrgan competent pel que respecta a qüestions de mobilitat.
  • Preveure l’ampliació dels itineraris per a bicicleta.
  • Incorporar a la normativa de la mateixa modificació un article que condiciona els projectes que es derivin de l’ampliació, al compliment de la normativa acústica i lumínica pertinent.
  • Canviar la qualificació de la part nord de l’àmbit i establir-la com a sistema d’espais lliures per tal de que faci de franja de transició amb el sòl no urbanitzable.
  • Introduir noves mesures per garantir millor els objectius a nivell ambiental, que no es contemplaven en el document aprovat inicialment.
  • Afegir noves mesures que milloren a nivell ambiental i paisatgístic la proposta d’ordenació aprovada inicialment.

Segon.- Desestimar la resta d’al·legacions pels motius adduïts a la part expositiva de la present resolució.

Tercer.- Aprovar provisionalment la modificació puntual del Pla General d’Ordenació Urbana per a l’ampliació de la zona esportiva de Llerona.

Quart.- Trametre l’expedient a la Comissió Territorial d’Urbanisme de l’Arc Metropolità de Barcelona per tal que procedeixi a la seva aprovació definitiva.

Cinquè.- Notificar aquests acords als interessats en l’expedient.

Aquest punt no ha estat tractat i passa a debatre's en el proper ple municipal.

13. Moció que presenta el grup municipal Imagina Esquerra en Comú-Acord Municipal, i aprovada per Junta de Portaveus en sessió del dia 17 de febrer de 2022, per a la commemoració del Dia Internacional de les Dones.

ACORDS:

Primer.- Posar totes les eines de què disposa l’ajuntament al servei de la defensa dels drets de les dones i lluitar activament contra qualsevol expressió de desigualtat, discriminació i violència, en col·laboració amb les entitats de dones i feministes del municipi.

Segon.- Potenciar la perspectiva de gènere en totes les actuacions de l’Ajuntament.

Tercer.- Continuar treballant per l'erradicació de la discriminació i l’assetjament sexual en qualsevol espai, fent especial incidència en l’àmbit laboral i els espais d’oci amb la creació de Plans d’Igualtat i Protocols de prevenció i abordatge de l’assetjament, en compliment de les lleis catalana i espanyola de d’igualtat efectiva

Quart.- Donar suport a les empreses del municipi en l’elaboració de plans d’igualtat que facin possible la reducció de la bretxa salarial i l’eliminació del terra enganxós, la paritat de dones i homes als càrrecs de decisió, la formació del personal en matèria d’igualtat i l’adopció de mesures que permetin la conciliació de la vida personal, familiar i laboral.

Cinquè.- Impulsar accions per reduir la pobresa femenina. En aquest sentit, implementar polítiques que ajudin a reduir els casos de pobresa energètica que, de manera molt majoritària, afecten dones grans que viuen soles.

Sisè.- Promoure Pactes del Temps en l’àmbit municipal per avançar en el dret a tenir temps i per aconseguir que l’any 2025 els horaris de Catalunya s’hagin equiparat als dels països europeus i siguin més racionals i saludables.

Setè.- Valorar la possibilitat d’aplicar un permís menstrual per a les dones i les persones menstruants de l’Administració local.

Vuitè.- Impulsar la declaració de Les Franqueses com a municipi feminista, l’adhesió al Decàleg per a la construcció de ciutats feministes i al suport a les mobilitzacions organitzades per les feministes de diferents països del món i convocades a Catalunya pel conjunt del Moviment Feminista tal i com es va aprovar al Ple de maig de 2020.

Novè.- Comunicar aquests acords a Ca la Dona, a la Direcció General d’Igualtat de la Generalitat de Catalunya, a l’Institut Català de les Dones (ICD), a PIMEC (Petita i Mitjana Empresa de Catalunya), a l’Associació Catalana de Municipis i Comarques, a la Federació de Municipis de Catalunya, al Consell Comarcal, als sindicats i al conjunt d’entitats socials del municipi, als grups polítics al Parlament de Catalunya i a la Conselleria d’Igualtat i Feminismes.

APROVADA PER UNANIMITAT. 

14. Moció que presenten els grups municipals dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés i Junts per les Franqueses, i aprovada per Junta de Portaveus en sessió del dia 17 de febrer de 2022, en defensa de la inclusió financera i bancària de la gent gran, la millora dels serveis a la ciutadania i la instal·lació de caixers automàtics al municipi.

ACORDS:

Primer.- Manifestar tot el nostre suport als veïns i veïnes de Bellavista davant l’exclusió financera que estan patint.

Segon.- Tractar amb les entitats bancàries presents al municipi i amb empreses externes que es dediquen a serveis bancaris i similars, la instal·lació de caixers automàtics de retirada d’efectiu de forma accessible i segura per als veïns i veïnes de Bellavista (i en especial per a la gent gran) en edificis o espais municipals. Fer un estudi de les necessitats tècniques i de manteniment, així com els costos d’aquestes instal·lacions, per valorar la viabilitat de ser assumits total o parcialment per aquest Ajuntament.

Tercer.- Instar al conjunt de les entitats bancàries i financeres que operen al municipi, a reforçar els recursos d’atenció al client, per tal d’oferir un servei adequat durant tot l’horari en especial atenció a les persones grans que no poden fer els seus tràmits o gestions on-line, en compliment del Reial Decret Llei 1/2021 de protecció dels consumidors i usuaris front a situacions de vulnerabilitat social i econòmica.

Quart.- Modificar les ordenances municipals encarint la taxa d’ocupació de la via pública que abonen les entitats bancàries per tenir instal·lats caixers automàtics a peu de carrer, bonificant aquelles entitats bancàries que atenguin personalment a la gent gran al llarg de tota la jornada laboral per evitar així cues al carrer davant les sucursals d’aquestes.

Cinquè.- Estudiar la possibilitat que en els plecs de clàusules per a la licitació i contractació amb entitats bancàries, s’introdueixin mesures de bonificació i/o penalització contractual com poden ser les dades i ràtios d’atenció a les persones presencialment i la densitat de caixers automàtics que disposin al municipi.

Sisè.- Continuar amb el compromís d’Informar a la ciutadania i a la resta de grups polítics d’aquest Ajuntament de l'evolució i resultat de totes les gestions efectuades en relació als punts anteriors.

Setè.- Gestionar amb la Diputació de Barcelona la inclusió dels nuclis urbans allunyats del centre del municipi, com ara el nucli de Bellavista, que han perdut el 100% dels seus serveis bancaris, en el projecte dels seixanta pobles de menys de cinc mil habitants on s’instal·laran caixeres automàtics.

Vuitè.- Instar a la Generalitat de Catalunya i al Govern d’Espanya, perquè duguin a terme les negociacions necessàries amb les entitats bancàries, per tal de garantir la inclusió financera de la gent gran, l’atenció personalitzada en horari laboral a la gent gran i assegurar uns serveis mínims com ara els caixers automàtics.

Novè.- Notificar aquests acords a totes les entitats del municipi, especialment a les associacions de Gent Gran i a les associacions de Veïns i Veïnes, a tots els grups municipals amb representació al consistori, a totes les àrees de l’Ajuntament de Les Franqueses del Vallès, als seus Patronats, a la Conselleria d’Economia i Hisenda de la Generalitat, al Ministeri d’Afers Econòmics i Transformació Digital, a totes les entitats bancàries que operen amb oficina pròpia al municipi i al Banc d’Espanya.

VOTS A FAVOR: JxLF, PSC-CP, IEC-AM, CS

VOTS EN CONTRA:

ABSTENCIONS: SAL-CUP-AMUNT 

C) Precs, preguntes i interpel·lacions

Arxivat a: Ajuntament
Ple municipal ordinari de 24 de febrer de 2022
Darrera actualització d’aquest contingut: 01/07/2022 a les 12:13h
Plan Avanza 2 Reconeixement Administració Oberta Posició Top10

Col·labora:

Diputació de Barcelona

© Ajuntament de les Franqueses del Vallès

Ctra. de Ribes, 2 - 08520 Les Franqueses del Vallès

Tel. 938 467 676 - Fax 938 467 767

(Necessites javascript per veure aquest correu-e)