Mida del text Augmentar la mida del text Mida del text normal Reduir la mida del text | Sense estils | Versió mòbils | Mapa Web
ES | EN | FR

Acords del ple municipal del mes d'octubre de 2021 (part 2)

28/10/2021

10. Moció que presenta el grup municipal Ciutadans les Franqueses del Vallès, i aprovada per Junta de Portaveus en sessió del dia 21 d'octubre de 2021, per al foment de la Formació Professional i la Formació Professional Dual a les Franqueses del Vallès.

ACORDS:

L'Ajuntament de les Franqueses insta al Departament d'Educació a:

1.-Desenvolupar les accions necessàries per la informació, orientació i assessiorament professional i laboral de suport a centres escolars, famílies i alumnes del municipi per garantir la igualtat en l'accés a la informació de l'oferta de Formació Professional.

2.- Realitzar un estudi en els propers mesos per avaluar les necessitats del municipi i analitzar l'oferta de Formació Professional que permeti ampliar l'oferta amb la participació del teixit empresarial, els sectors productius, els serveis d'ocupació i els centres de. Formació Professional per establir el màxim de sinèrgies que aporten un valor afegit al projecte educatiu i al desenvolupament econòmic i social del nostre municipi.

3.-Adequar la partida pressupostària dels pressupostos de la Generalitat per 2022 i següents destinada a la Formació Professional a l'actual demanada educativa amb un increment significatiu de la quantia, sufivient per cobrir la demanda actual i futura; com a mínim en un 50% respecte a la quantitat anual actual. 

4.-Realitzar en un termini de sis mesos un anàlisi de les necessitats de perfils professionals indispensables en funció dels programes que es preveuen impulsar a partir dels projectes aprovats en el programa Next Generation.

5.-Realitzar una planificació per incrementar l'oferta de places i nous graus de Formació Professional i FP Dual en el nostre municipi per anar implementant progressivament a partir del curs 2022-2'23 vinculats especialment a sector amb una forta demanada i capacitat d'absorció per les empreses privades i públiques del municipi i comarca. 

6.-Ajudar a les microempreses i les PIMES que constitueixen una part molt important de l'economia catalana i que són les empreses amb majors dificultats per accedir a la Formació Professional Dual per falta de recursos econòmics i disponibilitat de temps per participar. 

7.-Incrementar progressivament l'oferta de PFI (Programes de Formació i Inserció) al nostre municipi. 

8.-Continuar facilitant la inserció a la Formació Professional i FP DUAL de determinades persones amb dificultats per accedir al mercat laboral i potenciar els diferents programes d'inserció amb l'activació de nous mecanismes com ara:

a) Estudiar la bonificació d'un porcentatge de remuneració mensual dels alumnes aturats majors de quaranta-cinc anys que segueixin la Formació Professional Dual amb l'objectiu de fomentar la inclusió de persones que es vulguin reciclar i reorientar professionalment. 

b) Estudiar una bonificació de porcentatge de la remuneració dels alumnes amb necessitats educatives especials. 

9.- Impulsar la col·laboració amb el Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC) i els centres de formació professional amb l'objectiu de realitzar actuacions conjuntes que contribueixen a la formaciño, la requalificació i la millora de la qualificació professional de les persones joves del nostre municipi. 

Moció aprovada amb els vots a favor dels grups municipals Socialistes de Catalunya-Candidatura de Progrés i Ciutadans les Franqueses del Vallès, i les abstencions dels grups municipals Junts per les Franqueses, Imagina Esquerra en Comú-Acord Municipal i Sal-Candidatura d’Unitat Popular-Alternativa Municipalista.

11. Moció que presenta el grup municipal Sal-Candidatura d'Unitat Popular-Alternativa Municipalista, i no aprovada per Junta de Portaveus en sessió del dia 21 d'octubre de 2021, perquè en l'ordre del dia del proper Consell de la Pagesia s'incloguin dos punts d'interès per al sector.

ACORDS:

Primer.- Instar a l’Ajuntament a incloure els següents assumptes en l'ordre del dia del proper Consell de la Pagesia:

• Nou contracte de manteniment de camins

• Manteniment de les lleres de rius, rieres i torrents i de les cunetes de les vies no municipals

• Recull i priorització de temes a tractar en properes sessions

Segon.- Actualitzar la informació publicada al web municipal en l’apartat d’Ajuntament / Consistori  i organització municipal / Òrgans consultius / Òrgans sectorials / Consell de la Pagesia, tant en relació a la periodicitat establerta en el seu reglament com als membres que el componen, tenint en compte les darreres modificacions.

Tercer.- Traslladar aquests acords a les diferents entitats, comunitats i cooperatives membres del Consell de la Pagesia i a cadascun dels titulars d’explotacions agroramaderes registrats al municipi.

12. Moció que presenta el grup municipal Sal-Candidatura d'Unitat Popular-Alternativa Municipalista, i no aprovada per Junta de Portaveus en sessió del dia 21 d'octubre de 2021, perquè es despleguin mesures coeducatives als entorns d'educació formal i educació no formal de les Franqueses.

ACORDS:

Primer.- Fer una diagnosi de les necessitats de formació de tota la comunitat educativa de les Franqueses en relació amb la coeducació, la perspectiva de gènere i l’educació afectivosexual.

Segon.- Desenvolupar a totes els serveis educatius (formals i no formals) de les Franqueses del Vallès un pla de coeducació integral i transversal, començant per una formació compartida i amb línies d’acció conjuntes per a tots els professionals educatius de les Franqueses en coeducació, perspectiva de gènere i educació afectivosexual.

Tercer.- Organitzar sessions formatives i d’acompanyament a les famílies i els infants que donin resposta a les necessitats actuals del nostre municipi.

Quart.- Un cop desenvolupat el pla, continuar programant formacions periòdiques per a famílies i professionals.

Cinquè.- Destinar una part del pressupost de les àrees competents (feminisme i educació en primera instància, però també altres àrees en tant que es tracta d’un tema transversal) per donar resposta a totes les necessitats detectades.

Moció no aprovada amb els vots a favor dels grups municipals Imagina Esquerra en Comú-Acord municipal, Ciutadans les Franqueses i Sal-Candidatura d’Unitat Popular-Alternativa Municipalista, i els vots en contra dels grups municipals Junts per les Franqueses i Socialistes de Catalunya-Candidatura de Progrés.

13. Moció que presenta el grup municipal Imagina Esquerra en Comú-Acord municipal, i aprovada per Junta de Portaveus en sessió del dia 21 d'octubre de 2021, contra l'increment de preus de l'electricitat i crida a la mobilització

ACORDS:

Primer.- Instar al govern de l’Estat a reestructurar l’actual model energètic definint nous mecanisme de control públic, lliure d’oligopolis i amb un sistema de preus just, equitatiu, competitiu, sostenible ambientalment i transparent.

Segon.- Instar al govern de l’Estat a ampliar la cobertura del bo social per tal de reduir la càrrega a les famílies més vulnerables en episodis d’escalada de preus com els que hem viscut aquest estiu.

Tercer.- Sol·licitar als governs de l’Estat i de Catalunya un fons extraordinari en favor dels ajuntaments per tal de cobrir l’increment de sol·licituds que estan rebent els serveis socials.

Quart.- Informar a la ciutadania sobre el bo social i sobre els ajuts existents per fer front a la pobresa energètica, i l’estalvi i eficiència energètica.

Cinquè.- Promoure la instal·lació de sistemes d’autoconsum energètic basat en energies renovables, aplicant bonificacions d’una part de la quota de l’IBI, IAE o ICIO en favor de la ciutadania i empreses que disposin de sistemes d’aprofitament d’energies renovables.

Sisè.- L'Ajuntament es compromet a executar actuacions d’estalvi energètic en els equipaments municipals.

Setè.- Instar al govern de l’Estat a destinar els recursos provinents dels fons Next Generation EU a projectes que contribueixin a fer efectiva la transició energètica i alhora permetin diversificar el sistema, acabant amb l’actual funcionament oligopolístic.

14. Moció que presenta el grup municipal Imagina Esquerra en Comú-Acord municipal, i aprovada per Junta de Portaveus en sessió del dia 21 d'octubre de 2021, per l'adhesió de l'Ajuntament de les Franqueses del Vallès a la Campanya Cubana "Els bloquejos maten, la teva solidaritat dona vida".

ACORDS:

Primer.- Fer efectiu, per part de l’Ajuntament de Les Franqueses del Vallès, el seu suport a la campanya internacional de "Els bloquejos maten, la teva solidaritat dóna vida", efectuant una aportació econòmica, essent la quantitat d’aquesta la qual s’estimi convenient, al projecte que el Fons Català de Cooperació fa per aquesta finalitat en matèria de cooperació.

Segon.- Donar a conèixer la campanya “Els bloquejos maten, la teva solidaritat dóna vida” a la ciutadania de les Franqueses del Vallès, a través dels mitjans municipals de comunicació.

Tercer.- Fer arribar al consolat de Cuba a Barcelona aquestes resolucions.

15. Moció que presenta el grup municipal Imagina Esquerra en Comú-Acord municipal, i aprovada per Junta de Portaveus en sessió del dia 21 d'octubre de 2021, pel traspàs real de Rodalies a la Generalitat.

ACORDS:

Primer.- Exigir al Govern de l’Estat l’execució urgent de la inversió infraestructural pendent a tot el sistema ferroviari català per assolir una xarxa de qualitat, complint els terminis del Pla de Rodalies i afegint-hi les millores necessàries per incrementar la capacitat i seguretat de la xarxa, millorar la integració urbana, renovar el parc mòbil, augmentar l’accessibilitat, adequar estacions i, en general, totes les eines d’atenció a l’usuari.

Segon.- Instar al Govern de l’Estat a completar íntegrament el traspàs del Servei de Rodalies i les infraestructures d’aquest servei, amb el compromís de l’Estat de la transferència del dèficit tarifari per tal de poder-lo gestionar directament.

Tercer.- Instar a totes les administracions a treballar en la línia dels objectius de desenvolupament sostenible 2030 i de la mitigació dels efectes del canvi climàtic, amb accions per incrementar l’ús del tren en detriment del vehicles privat.

Quart.- Demanar al Govern de la Generalitat i al de l’Estat que totes les inversions ferroviàries al conjunt de Catalunya es prioritzin tenint en compte les necessitats d’equilibri territorial del país i segons els plans específics de mobilitat, les taules de mobilitat territorials, els projectes de tren-tramvia plantejats per a nuclis urbans i els desplegaments pendents de xarxa ferroviària a comarques.

Cinquè.- Demanar al govern de la Generalitat que, una vegada assumit plenament aquest servei, elabori un pla de gestió que elevi l’estàndard de prestació del servei de Rodalies per proporcionar un servei de qualitat i atractiu per a les persones usuàries.

Sisè.- Demanar al govern de la Generalitat, atès que la població de Les Franqueses del Vallès, supera amb escreix els 20.000 habitants, que tot els trens que s’aturen a les estacions de Granollers i La Garriga ho facin també a la de Les Franqueses del Vallès.

Setè.- Instar al Govern de la Generalitat a desplegar completament durant l’any 2022 la T-Mobilitat, aconseguint una millora de les tarifes de transport públic amb criteris d’equitat i justícia social i afavorint l’ús del transport públic.

Vuitè.- Comunicar aquest acord a tots els grups polítics del Parlament de Catalunya i del Congrés dels Diputats, al Departament de Polítiques Digitals i Territori, al Ministeri de Foment i difondre’l a la ciutadania.

16. Moció que presenten els grups municipals Junts per les Franqueses i dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés, i aprovada per Junta de Portaveus en sessió del dia 21 d'octubre de 2021, per a la inclusió dins el programa olímpic de competicions mixtes, la disciplina esportiva de natació artística i totes aquelles altres que es practiquin a nivell internacional i n'estiguin excloses.

ACORDS:

Primer.- EXPRESSAR el nostre rebuig a la discriminació que pateixen els/les atletes que no poden practicar la seva disciplina esportiva en competicions d’alt nivell com son uns Jocs olímpics. Un exemple es la disciplina mixte de la natació artística.

Segon.- MANIFESTAR tot el nostre suport a l’esportista franquesí Pau Ribes Culla, i per extensió a d’altres persones esportistes que es trobin en una situació similar, per a que els hi siguin reconeguts els seus drets per a poder participar en qualsevol competició esportiva de qualsevol àmbit, inclosos els JJOO.

Tercer.- INSTAR a la Secretaria General de l’Esport i l’Activitat Física i al Consejo Superior de Deportes a que donin suport a aquesta reivindicació i reconeixement de drets i que facin les gestions necessàries davant la Federació Catalana de Natació i la Real Federación Española de Natación, com organismes que exerceixen competències públiques delegades, per a que reclamin i defensin aquests drets davant la Federació Internacional de Natació (FINA) per tal de que aquesta ho faci davant del Comitè Olímpic Internacional (COI).

Quart.- donar trasllat als Ajuntaments de Catalunya i entitats municipalistes. També als Clubs de Natació Artística de Catalunya i de la resta de l’estat espanyol

Cinquè.- Notificar aquests acords a tots els grups municipals amb representació al consistori, a les entitats del municipi i als següents organismes: FINA, COI, RFEN, FCN, LEN.

Sisè.- Notificar aquests acords a tots els grups, àrees i patronats de l’Ajuntament.

 C) Precs, preguntes i interpel·lacions 

Arxivat a: Ajuntament
Ple octubre 2021
Darrera actualització d’aquest contingut: 25/11/2021 a les 21:13h
Plan Avanza 2

Col·labora:

Diputació de Barcelona

© Ajuntament de les Franqueses del Vallès

Ctra. de Ribes, 2 - 08520 Les Franqueses del Vallès

Tel. 938 467 676 - Fax 938 467 767

(Necessites javascript per veure aquest correu-e)